Αριθ.: 8867/2/4.3.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4 Μάρτιος 2015

Taxheaven.gr
Αριθ. 8867/2

(ΦΕΚ Β' 415/24-03-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2.Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α').

3.Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α').

4.Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/05-08-2011), ιδίως το άρθρο 24.

5.Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριο», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3249/02-06-1955 (ΦΕΚ 139 Α'/02-06-1955).

6.Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/18-4-2013).

7.Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).

8.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α'/2014).

9.Την κοινή υπουργική απόφαση «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» των πρώην Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 16909/19-12-2003 (ΦΕΚ 1892 Β'/19-12-2003), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 120151/17-05-2005 (ΦΕΚ 705Β'/25-5-2005) και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 2/75109/0020/21-11-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

10.Την υπ' αριθ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062 Β'/ 23-08-2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας»

11.Την υπ' αριθ. 28153/126/28.8.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012» όπως ισχύει.

12.Τις διατάξεις της περίπτωσης Β της παρ. 1 του υπ' αριθ. 55 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

13.Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η περίπτωση α) της παρ. Ι του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013) η οποία είχε αντικατασταθεί με την υπουργική απόφαση 8422/20/14.3.2014 (ΦΕΚ Β' 701/20-3-2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2062/23-8-2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Taxheaven.gr