Ι.Κ.Α. αριθμ. Γ31/82/4.3.2015

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ' εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

4 Μάρ 2015

Taxheaven.gr
Αριθμ. Γ31/82

(ΦΕΚ Β' 417/24-03-2015)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 315/τ.Β'/10-11-1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. του άρθρου 18 περ. δ του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111/τ. Α'/ 3-8-1984),

3. του άρθρου 66 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α'/12.7.2013) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 30 Β στο Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί της κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και της δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα,

4. των άρθρων 30Α έως 34 και της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του ΚΕΔΕ,

5. του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') περί συστάσεως του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

6. της υπ' αριθμ. 35/2015 γνωμοδότησης του Στ' Τμήματος του ΝΣΚ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

αποφασίζουμε:

Η διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα κατ' εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) όπως περιγράφεται στα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Α. Υπόχρεα πρόσωπα ορίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο (α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α' 178).

Β. Διαμετακομιστικοί κόμβοι ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας ορίζονται:

i. για τα περιφερειακά ΚΕΑΟ και τα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τη συγκέντρωση, αποστολή και διαχείριση των κατασχετηρίων καθώς και των υποβαλλόμενων δηλώσεων και τυχόν κατασχεθέντων ποσών, η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ, με τη συνδρομή της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εφεξής «κόμβος ΚΕΑΟ».

ii. μεταξύ του κόμβου ΚΕΑΟ και των πιστωτικών ιδρυμάτων, για την ηλεκτρονική διαβίβαση κατασχετηρίων και υποβαλλόμενων δηλώσεων, η εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», εφεξής «κόμβος Π.Ι.».

iii. μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και του κόμβου ΚΕΑΟ, για την απόδοση των τυχόν κατασχεθέντων ποσών, η εταιρία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε./ΔΙΑΣ Α.Ε.», εφεξής «κόμβος αποδόσεων Π.Ι.».

Γ. Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ) ορίζεται ο μοναδικός κωδικός αριθμός ανά κατασχετήριο αίτημα που χρησιμοποιείται από τα υπόχρεα πρόσωπα για την απόδοση προς το ΚΕΑΟ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των τυχόν κατασχεθέντων ποσών και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα χρεών που αφορά στο συγκεκριμένο κατασχετήριο.

Άρθρο 2
Περιγραφή της διαδικασίας γνωστοποίησης

1. Η διαδικασία αφορά στην ολοκληρωμένη υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ, ήτοι στη κοινοποίηση κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης των τελευταίων με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και στην απόδοση από μέρους τους των τυχόν κατασχεθέντων ποσών.

2. Οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω του κόμβου ΚΕΑΟ αποστέλλουν κατασχετήριο αίτημα ηλεκτρονικά μέσω μηνυμάτων (το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται στο άρθρο 3) προς τον κόμβο Π.Ι., ο οποίος το παραλαμβάνει και το προωθεί αυτόματα και χωρίς καμία επεξεργασία προς το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται.

3. Η ανωτέρω αποστολή διενεργείται κατά τις εργάσιμες για το τραπεζικό σύστημα ημέρες, από τις 08:00 έως και 14:00. Οι ημέρες γενικής αργίας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος καθώς και οι ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ Α' 96), ανακοινώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Η επίδοση του κατασχετηρίου συντελείται κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του κατασχετηρίου αιτήματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. Το πιστωτικό ίδρυμα δημιουργεί άμεσα την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής του κατασχετηρίου, η οποία χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server) και κρυπτογραφείται.

5. Από την επομένη της κατά τα ανωτέρω επίδοσης του κατασχετηρίου ημέρα και εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 30 Α του ΚΕΔΕ και μέχρι την 18.30 της τελευταίας ημέρας λήξης της ως άνω προθεσμίας, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει ηλεκτρονικά στον κόμβο Π.Ι. την κατά το άρθρο 32 του ΚΕΔΕ «δήλωση τρίτου» κρυπτογραφημένη, προκειμένου να προωθηθεί μέσω του κόμβου ΚΕΑΟ στην αρμόδια υπηρεσία Περιφερειακού ΚΕΑΟ ή Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει θετική δήλωση και εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, υποχρεούται σε απόδοση εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 30 Α του ΚΕΔΕ προθεσμίας και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

7. Η ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων διατηρείται στην περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας, βλάβης ή δυσλειτουργίας των εμπλεκομένων μηχανογραφικών υποδομών, δικτύων και εφαρμογών ή άλλων εξαιρετικών λόγων που δικαιολογούν την παράλειψη εφαρμογής της παρούσας.

8. Για την ορθή και ομαλή λειτουργία των ανωτέρω ορίζονται υπεύθυνοι επικοινωνίας α) για τον κόμβο ΚΕΑΟ, η Δ/νση Πληροφορικής του ΚΕΑΟ και β) για τον κόμβο Π.Ι. και τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά από σχετική δήλωσή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός τριών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο ηλεκτρονικά κοινοποιούμενου Κατασχετηρίου

1. Το ηλεκτρονικό κατασχετήριο αποτελείται από το εξωτερικό και εσωτερικό μήνυμα:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο από τον κόμβο ΚΕΑΟ και τον κόμβο Π.Ι. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

ii. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση.

Β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο αποκλειστικά από το πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

ii. τη χρονοσήμανση του κόμβου ΚΕΑΟ,

iii. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code/ HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση,

iv. την ημερομηνία κατασχετηρίου,

v. τα μοναδικά στοιχεία (Κλειδί) του κατασχετηρίου (Κωδ. Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή Κωδ. Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ετος, Αριθμός),

vi. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το κατασχετήριο,

vii. ειδικότερα στοιχεία του οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το κατασχετήριο (ενδεικτικά αναφέρονται επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία),

viii. συνολικό ποσό κατασχετηρίου,

ix. Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ) που συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα χρεών του κατασχετηρίου.

Το παραπάνω εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα υπογράφεται ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια της παραγράφου 1 του αρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138) από τον προϊστάμενο Δ/νσηςτης αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή τον προϊστάμενο της Δ/νσης του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το κατασχετήριο), χρονοσημαίνεται με έμπιστη χρονοσήμανση από Εθνικό Πάροχο Χρονοσήμανσης και κρυπτογραφείται.

2. Το κοινοποιούμενο κατά τα ανωτέρω κατασχετήριο καταγράφεται από τον κόμβο ΚΕΑΟ σε σχετικό «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε Πιστωτικό Ίδρυμα».

Άρθρο 4
Παραλαβή κατασχετηρίου από τον κόμβο Π.Ι. και προώθησή του σε υπόχρεο πρόσωπο

1. Κατασχετήρια αιτήματα που παραλαμβάνονται επιτυχώς μέχρι τις 14:00 από τον κόμβο Π.Ι. παραδίδονται υποχρεωτικά στα πιστωτικά ιδρύματα το αργότερο μέχρι τις 14.15 της ίδιας ημέρας, πλην των εξαιρετικών συνθηκών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

Τυχόν κατασχετήρια αιτήματα αποσταλθέντα πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 2 συμφωνηθέντος χρόνου, ήτοι μετά τις 14:00, επιστρέφονται από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο ΚΕΑΟ.

2. Ειδικότερα, ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει άμεσα το εξωτερικό μήνυμα του κατασχετηρίου αιτήματος, το χρονοσημαίνει ως προς το χρόνο παραλαβής του από τον κόμβο ΚΕΑΟ και προβαίνει στον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων του εξωτερικού μηνύματος.

3. Μετά την επιβεβαίωση των δεδομένων, ο κόμβος Π.Ι. ελέγχει την επικοινωνιακή σύνδεσή του με το πιστωτικό ίδρυμα και τη δυνατότητα ορθής προώθησης του κατασχετηρίου αιτήματος. Εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβλημα, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα με το χρόνο εισόδου αυτού στο πιστωτικό ίδρυμα (χρόνος επίδοσης) και ενημερώνει τον κόμβο ΚΕΑΟ για την κατά τα ανωτέρω επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, συμπληρώνοντας κατάλληλα το εξωτερικό μήνυμα.

4. Σε περίπτωση εντοπισμού:

α) προβλήματος στα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές του κόμβου Π.Ι. (που εμποδίζουν την ομαλή επεξεργασία του εξωτερικού μηνύματος) ή σφάλματος μετά το πέρας των ελέγχων της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο κόμβος Π.Ι. αποστέλλει απαντητικό μήνυμα λάθους εξειδικεύοντας το πρόβλημα. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, το ίδιο κατασχετήριο αποστέλλεται εκ νέου με νέα στοιχεία πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ ή το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το κατασχετήριο). 

Ο κόμβος ΚΕΑΟ ενημερώνει αντίστοιχα το «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε Πιστωτικό Ίδρυμα» με το πρόβλημα.

β) προβλήματος στην επικοινωνιακή σύνδεση του κόμβου Π.Ι. με το πιστωτικό ίδρυμα, το κατασχετήριο αίτημα παραμένει προς επίδοση στο περιβάλλον του κόμβου Π.Ι. προκειμένου να αποσταλεί στο πιστωτικό ίδρυμα μετά την αποκατάσταση της βλάβης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 18.30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ως χρόνος επίδοσης λογίζεται ο ανωτέρω χρόνος.

Άρθρο 5
Παραλαβή κατασχετηρίου από υπόχρεο πρόσωπο και δημιουργία ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής

1. Το πιστωτικό ίδρυμα προς το οποίο απευθύνεται το κατασχετήριο αίτημα δημιουργεί αυτόματα και χωρίς καθυστέρηση ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής, η κοινοποίηση της οποίας ενεργείται με εξωτερικό και εσωτερικό μήνυμα:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο από τον κόμβο Π.Ι. και τον κόμβο ΚΕΑΟ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, που αποστέλλει την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

iii. το χρόνο επίδοσης, όπως αυτός πιστοποιείται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. και έχει κοινοποιηθεί από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο ΚΕΑΟ

β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο αποκλειστικά από τον κόμβο ΚΕΑΟ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

ii. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, που αποστέλλει την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής,

iii. την ημερομηνία κατασχετηρίου,

iv. τα μοναδικά στοιχεία του κατασχετηρίου (Κωδ. Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟή Κωδ. Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Έτος, Αριθμός),

v. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το κατασχετήριο,

vi. το χρόνο επίδοσης, όπως αυτός πιστοποιείται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. και έχει κοινοποιηθεί από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο ΚΕΑΟ.

Το παραπάνω εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα υπογράφεται ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server) του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος και κρυπτογραφείται.

2. Ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα αυτής και το προωθεί προς τον κόμβο ΚΕΑΟ άμεσα, προκειμένου να καταγραφεί στο σχετικό «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε πιστωτικό ίδρυμα», με άμεση συσχέτιση με το κατασχετήριο αίτημα.

3. Κατόπιν ο κόμβος ΚΕΑΟ προβαίνει στην αποκρυπτογράφηση του εσωτερικού μηνύματος της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής, ελέγχει την εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής εξυπηρετητή καθώς και στον έλεγχο ορθότητας των απαραίτητων δεδομένων για τη συσχέτισή του με το κατασχετήριο αίτημα.

4. Εξαιρετικά και μόνο για την περίπτωση αδυναμίας επιτυχούς ολοκλήρωσης αποκρυπτογράφησης από το πιστωτικό ίδρυμα του κατασχετηρίου αιτήματος, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής ως μήνυμα λάθους, το χρονοσημαίνει, το υπογράφει ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server), το κρυπτογραφεί και το προωθεί προς τον κόμβο ΚΕΑΟ για τη γνωστοποίηση του προβλήματος.

Η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με επιμέλεια του υπεύθυνου επικοινωνίας του κόμβου ΚΕΑΟ και της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το κατασχετήριο)προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, το ίδιο κατασχετήριο αποστέλλεται από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ ή το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκ νέου με νέα στοιχεία πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ. Η επίδοση του κατασχετηρίου συντελείται κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

5. Σε εξαιρετική περίπτωση εντοπισμού σφάλματος ή παραλείψεων ως προς το περιεχόμενο του κατασχετηρίου αιτήματος μετά την επιτυχή αποκρυπτογράφηση αυτού, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής ως μήνυμα λάθους, το χρονοσημαίνει, το υπογράφει ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server), το κρυπτογραφεί και το προωθεί προς τον κόμβο ΚΕΑΟ για τη γνωστοποίηση του προβλήματος. Η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με επιμέλεια του υπεύθυνου επικοινωνίας του κόμβου ΚΕΑΟ και της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το κατασχετήριο)προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, γίνεται ορθή επανάληψη του κατασχετηρίου αιτήματος με αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο ΚΕΑΟ. Αν η ορθή επανάληψη γίνει την ίδια εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 14.00, τότε η επίδοση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του αρχικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. Αν η ορθή επανάληψη γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 14:00, τότε η επίδοση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

6. Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος ή παραλείψεων ως προς το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του πιστωτικού ιδρύματος μετά τη διενέργεια των ελέγχων ορθότητας δεδομένων των απαραίτητων δεδομένων για τη συσχέτιση του εσωτερικού μηνύματος με το κατασχετήριο αίτημα, τότε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμβου ΚΕΑΟ επικοινωνεί άμεσα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος ενημερώνοντας τον για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται στη διόρθωση του σφάλματος και στην άμεση ενημέρωση του κόμβου ΚΕΑΟ.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, δεν ακυρώνει το κατασχετήριο αίτημα και ο χρόνος επίδοσης δεν μετατίθεται.

Άρθρο 6
Αποστολή από πιστωτικό ίδρυμα της Απαντητικής Δήλωσης («Δήλωσης Τρίτου»)

1. Το πιστωτικό ίδρυμα, εντός της κατά νόμο προθεσμίας από την επίδοση, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος την κατά νόμο «Δήλωση Τρίτου» (εφεξής δήλωση) στον κόμβο Π.Ι., ο οποίος την προωθεί μέσω του κόμβου ΚΕΑΟ στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ ή στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το κατασχετήριο). Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ (άρθρο 30 Α ΚΕΔΕ).

2. Η κοινοποίηση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης ενεργείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποτελείται από:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κόμβο Π.Ι., με τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο που κοινοποιεί τη Δήλωση,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία).

β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κόμβο ΚΕΑΟ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

i. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο που κοινοποιεί τη Δήλωση,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

iii. την ημερομηνία κατασχετηρίου,

iv. το μοναδικό αριθμό απάντησης/ Δήλωσης Τρίτου ή αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία υπόχρεου προσώπου,

v. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί το κατασχετήριο,

vi. το είδος Δήλωσης Τρίτου (θετική ή αρνητική),

vii. την Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ),

viii. το ποσό προς άμεση απόδοση,

ix. το κείμενο Δήλωσης Τρίτου και το παραστατικό κίνησης καταθετικών λογαριασμών (υπογράφεται ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138).

Το ανωτέρω μήνυμα χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ψηφιακά και κρυπτογραφείται από το πιστωτικό ίδρυμα.

3. Ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει τη δήλωση, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα ως προς την παραλαβή από το πιστωτικό ίδρυμα και την παράδοση στον κόμβο ΚΕΑΟ και την προωθεί άμεσα σε αυτόν. Η επίδοση της δήλωσης συντελείται κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του μηνύματος δήλωσης τρίτου από τον κόμβο Π.Ι. στο κόμβο ΚΕΑΟ, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

4. Ο κόμβος ΚΕΑΟ καταγράφει την κοινοποιούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση στο «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε πιστωτικό ίδρυμα» και προβαίνει σε έλεγχο της εγκυρότητας του εσωτερικού και εξωτερικού ηλεκτρονικού μηνύματος ως προς την πληρότητα του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών καθώς και της τυχόν λανθασμένης συμπλήρωσης των πεδίων εξωτερικού και εσωτερικού μηνύματος που καθιστούν αδύνατο το συσχετισμό με το επιβληθέν κατασχετήριο.

5. Σε περίπτωση εντοπισμού:

α) προβλήματος στα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές του κόμβου ΚΕΑΟ ή στην επικοινωνιακή σύνδεση του κόμβου Π.Ι. με τον κόμβο ΚΕΑΟ, το μήνυμα δήλωσης τρίτου παραμένει προς επίδοση στο περιβάλλον του κόμβου Π.Ι. και παραδίδεται στον κόμβο ΚΕΑΟ μετά την αποκατάσταση της βλάβης και τουλάχιστον μέχρι τις 18.30 της ίδιας ημέρας. Μετά τις 18.30 της ίδιας εργάσιμης ημέρας το μήνυμα δήλωσης τρίτου παραμένει στον κόμβο Π.Ι. και παραδίδεται στον κόμβο ΚΕΑΟ μετά την αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στις περιπτώσεις αυτές ως χρόνος επίδοσης της δήλωσης θεωρείται ο χρόνος παράδοσης αυτής στο κόμβο Π.Ι. από το Πιστωτικό Ίδρυμα, όπως αυτός πιστοποιείται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

β) σφάλματος, όπως μη ύπαρξης αντίστοιχου κατασχετηρίου αιτήματος για συσχέτιση ή έλλειψης στοιχείων ή προβλήματος στην αποκρυπτογράφηση, τότε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΕΑΟ και εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο, ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο υποχρεούται στην επανυποβολή της δήλωσης είτε ηλεκτρονικά είτε με την ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία έως το αργότερο, το τέλος της επόμενης από τη σχετική ενημέρωση εργάσιμης ημέρας, άλλως θεωρείται ότι ουδέποτε υποβλήθηκε δήλωση.

Άρθρο 7
Απόδοση κατασχεθέντων χρημάτων και πίστωση στα χρέη οφειλετών

1. Στην περίπτωση που οι οριζόμενοι στην παρούσα ως υπόχρεα πρόσωπα, υποβάλλουν θετική δήλωση και εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, υποχρεούνται στην απόδοση των κατασχεθέντων ποσών εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης του Πιστωτικού Ιδρύματος / υπόχρεου προσώπου (άρθρο 30 Α ΚΕΔΕ). Η ανωτέρω απόδοση διενεργείται μέσω του κόμβου απόδοσης Π.Ι. ήτοι του Διατραπεζικού συστήματος DIAS CreditTransfer της ΔΙΑΣ Α.Ε., με αναφορά στην μοναδική Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.).

2. Ο κόμβος απόδοσης Π.Ι. αποστέλλει το σχετικό αρχείο με τα κατασχεθέντα ποσά στον κόμβο ΚΕΑΟ, περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και η Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.

3. Ο κόμβος ΚΕΑΟ επεξεργάζεται τις εγγραφές που παραλαμβάνει από τον κόμβο απόδοσης Π.Ι., κάνει ταυτοποίηση των οφειλετών βάσει της Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου, πιστώνει τις μερίδες των οφειλετών και πραγματοποιεί τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.

Άρθρο 8
Χρόνος Ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής αποστολής των κατασχετηρίων ορίζεται η 6η Απριλίου 2015.

Άρθρο 9
Λοιπές Διατάξεις

1. Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα που αδειοδοτείται προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση, οφείλει να ενταχθεί στην παρούσα διαδικασία εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του. 

2. Κάθε υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αδειοδοτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο δεν προσφέρει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας υπηρεσίες που σχετίζονται με την απόφαση, οφείλει να ενταχθεί στην παρούσα διαδικασία εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν.

3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών,η υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία μεταφέρεται στο πιστωτικό ίδρυμα που αναλαμβάνει το καταθετικό χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας.

4. Ο κόμβος Π.Ι. στις 19:00 της ίδιας εργάσιμης ημέρας υποχρεούται στην αποστολή προς τον κόμβο ΚΕΑΟ και πιστωτικά ιδρύματα συγκεντρωτικής κατάστασης (reconciliation report) για τα μηνύματα που διακινήθηκαν την ίδια ημέρα.

5. Για τις ανάγκες της παρούσας, η χρονοσήμανση των εξυπηρετητών των Π.Ι. και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι συγχρονισμένη με το National Institute of Standards and Technology (NIST).

6. Η άρση της κατάσχεσης, μερικής ή και ολικής καθώς και η συμπληρωματική δήλωση τρίτου δεν εντάσσονται στην ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα χειρόγραφη. Ομοίως για τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 και της περίπτωσης(β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της παρούσας, οι οποίες θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική διαδικασία σε επόμενη φάση.

7. Τα υπόχρεα πρόσωπα που δεν έχουν ενταχθεί στην διαδικασία κοινοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία μέχρι την ένταξή τους.

8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για την ορθή υλοποίηση της παρούσας καθώς και για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών της, θα περιλαμβάνονται σε σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ αυτής και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Taxheaven.gr