Φ.19934/555/08.10.1999

Μείωση του τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττώνΣχόλια:


8 Οκτ 1999

Taxheaven.gr


Μείωση του τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών Φ.934/555/8.10.1999

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από 11.10.1999:

1. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α') αντικαθίστανται ως εξής:

"1) Τα φορτηγά αυτοκίνητα πλην τύπου JEEP και οι βάσεις τους, της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που πληρούν, εκ κατασκευής, τις προδιαγραφές της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 91/542, Φάση Β' ή της Οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 96/69 ή μεταγενέστερων, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

α) Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό 5%.
β) Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό 7%.
γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους:

Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλους


Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 6%
Από 901 - 1.400 κυβικά εκατοστά 14%
Από 1.401 - 1.800 κυβικά εκατοστά 18%
Από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 21%
Από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 26%

δ) Μεταχειρισμένες βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων 5% για την περ. α' και 7% για τις περ. β' και γ'.
ε) Οι συντελεστές των προηγούμενων περ. α' έως και δ' προσαυξάνονται κατά ποσοστό 30%, προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των παραπάνω Οδηγιών".

2. Η παρ. 3 του παραπάνω άρθρου καταργείται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
"1) Οι μοτοσυκλέττες κυλινδρισμού 51 κυβικών εκατοστών και πάνω, της δασμολογικής κλάσης 87.11 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:

Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλους


Από 51 μέχρι 125 κυβικά εκατοστά 2%
Από 126 μέχρι 249 κυβικά εκατοστά 3%
Από 250 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 9%
Από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά 15%
Από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 18%
Από 1.601 μέχρι 1.800 κυβικά εκατοστά 22%
Από 1.801 κυβικά εκατοστά και πάνω 32%".


Taxheaven.gr