Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1194/7.10.1999 Αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που έχει πληγεί από το σεισμό της 7.9.1999 - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών κ.λπ. των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1194/7.10.1999
Αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που έχει πληγεί από το σεισμό της 7.9.1999 - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών κ.λπ. των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999


Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1093021/635/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β ΄
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1194

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που έχει πληγεί από το σεισμό της 7/9/1999.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από Φορείς και μεμονωμένες επιχειρήσεις, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ και άλλα συναφή θέματα, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις και οδηγίες:

1. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων
Στις περιπτώσεις αδυναμίας εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων, οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορεί με αίτησή τους να απευθύνονται στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, ο οποίος, με έγκρισή του, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΒΣ, μπορεί να παρατείνει την προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων μέχρι και πενήντα ημέρες.

2. Τήρηση βιβλίων σε άλλο τόπο (εκτός Κεντρικού ή Υποκαταστήματος)
Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων εκτός τόπου τήρησης αυτών (Κεντρικό ή Υποκατάστημα, κατά περίπτωση) λόγω βλαβών των εγκαταστάσεων, μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (γνωστοποίηση ή έγκριση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ). Η γνωστοποίηση αυτή, καθώς και το σχετικό αίτημα για έγκριση, μπορεί να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο μέχρι την 31.12.1999, οι δε Προϊστάμενοι ΔΟΥ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν θετικά τις εν λόγω αιτήσεις.

3. Μετεγκατάσταση λόγω ακαταλληλότητας επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Οι περιπτώσεις προσωρινής μετεγκατάστασης της έδρας σε άλλο κτίριο και προκειμένου να αποφευχθούν διαδικασίες, όπως τροποποίηση Καταστατικού κ.λπ., μπορεί να αντιμετωπίζονται με τη δημιουργία Υποκαταστήματος, στο οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του ΚΒΣ, με έγκριση του Προϊσταμένου ΔΟΥ της έδρας, μπορεί να μην τηρούνται ιδιαίτερα βιβλία Υποκαταστήματος και να καταχωρούνται τα δεδομένα απευθείας στα βιβλία της έδρας, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21, μπορεί να τηρούνται στη νέα εγκατάσταση με γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, εφόσον η νέα εγκατάσταση βρίσκεται στην ίδια χωρική αρμοδιότητα με την έδρα και έγκριση εφόσον βρίσκεται σε χωρική αρμοδιότητα άλλης ΔΟΥ ή πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία.
Στη νέα εγκατάσταση επιτρέπεται να συνεχιστεί η έκδοση των στοιχείων της παλαιάς εγκατάστασης μέχρις εξάντλησής τους, με προσαρμογή των στοιχείων του εκδότη στα νέα δεδομένα.
Εφόσον μεταφερθούν φορολογικές ταμειακές μηχανές (φ.τ.μ.) ή συστήματα, θα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από τις διατάξεις του Ν.1809/1988.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί μετεγκατάστασης Υποκαταστημάτων.

3.1. Δήλωση μεταβολής ίδρυσης Υποκαταστήματος - Απαλλαγή από την καταβολή του πάγιου τέλους χαρτοσήμου

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα υποβάλλεται σχετική δήλωση μεταβολής για τις ανάγκες του Μητρώου, αλλά, ενόψει και του λόγου της μετεγκατάστασης, εγκρίνεται να μην καταβάλλεται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990 για ίδρυση Υποκαταστήματος.

3.2. Τακτοποίηση υποχρεώσεων χωρίς κυρώσεις

Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις ήδη έχουν ιδρύσει τέτοια Υποκαταστήματα, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω διαδικασίες, μπορεί μέχρι 31.12.1999 να τακτοποιήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους, χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις.

4. Θεώρηση νέων βιβλίων και στοιχείων λόγω απώλειας ή πρόσκαιρης αδυναμίας ανεύρεσης και χρησιμοποίησης
Στις περιπτώσεις που από τις πληγείσες επιχειρήσεις προσκομίζονται στοιχεία και δηλώνεται απώλεια βιβλίων και στοιχείων ή προσωρινή αδυναμία ανεύρεσης και χρησιμοποίησης αυτών, δίδονται οι παρακάτω οδηγίες:

- Θα θεωρούνται νέα βιβλία και πλήθος στοιχείων ανάλογο του είδους της επιχείρησης και του όγκου συναλλαγών, χωρίς να απαιτούνται μέχρι 31.3.2000 φορολογική ενημερότητα ή βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Φορέων και Επιμελητηρίων.
- Επειδή πρόκειται για ανωτέρα βία, δεν επιβάλλονται πρόστιμα του ΚΒΣ στις περιπτώσεις απώλειας αποδεδειγμένα συνεπεία του σεισμού (άρθρο 5, παρ. 8θ' του Ν.2523/1997).
- Στις υπόψη περιπτώσεις απώλειας ή πρόσκαιρης αδυναμίας ανεύρεσης, αν τυχόν μεταγενέστερα ανευρεθούν όλα ή μερικά από τα απωλεσθέντα βιβλία και στοιχεία, θα γνωστοποιείται η ανεύρεσή τους και δεν θα χρησιμοποιούνται, εφόσον έχουν αντικατασταθεί, θα πρέπει όμως να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Κώδικα.
- Ειδικά επί απώλειας ή καταστροφής φ.τ.μ. και συστημάτων, μπορεί να χρησιμοποιούνται για την έκδοση αποδείξεων θεωρημένες χειρόγραφες Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών μέχρι 31.3.2000.

5. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων χωρίς ενημερότητα χρεών (φορολογικών ή μη)
Σε όσους επιτηδευματίες προσκομίζουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις, επιτρέπεται μέχρι 31.3.2000 να θεωρούνται βιβλία και στοιχεία σε αριθμό ανάλογο με τη συναλλακτική τους δραστηριότητα, χωρίς προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και βεβαιώσεων από Ασφαλιστικά Ταμεία και Επιμελητήρια.

6. Διακίνηση αγαθών από εγκατάσταση που κρίθηκε ακατάλληλη, σε άλλο κτίριο, για συνέχιση της δραστηριότητας ή φύλαξη των αγαθών Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ' του άρθρου 11 του Π.Δ.186/1992, Δελτίο Αποστολής εκδίδεται, μεταξύ άλλων, από τον επιτηδευματία και επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.
Με έγκριση του Προϊσταμένου ΔΟΥ, επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η μη έκδοση Δελτίου Αποστολής ή η έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο κ.λπ. Για την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης, παρέχονται οι εξής οδηγίες:

- Για τις διαπιστώσεις αγαθών, με τους σκοπούς που αναφέρονται στο θέμα, χωρίς να έχουν εκδοθεί Δελτία Αποστολής από τους υπόχρεους, δεν θα επιβάλλονται, για τις περιπτώσεις που ανάγονται στο χρονικό διάστημα, πρόστιμα από 7/9-30.9.1999.
- Αιτήματα επιτηδευματιών για μη έκδοση Δελτίων Αποστολής ή έκδοση αυτών κατά διαφορετικό τρόπο (με αναγραφή των ειδών κατά γενική κατηγορία), θα αντιμετωπίζονται, μέχρι 31.12.1999, ευνοϊκά και με ευρύτητα από τους αρμόδιους Προϊσταμένους ΔΟΥ, ώστε σε κάθε επιχείρηση να δίδεται ανάλογη με την περίπτωση έγκριση.

7. Δηλώσεις μεταβολών φ.τ.μ. και συστημάτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988, ο αγοραστής ή χρήστης ή κάτοχος φ.τ.μ. ή συστήματος, υποχρεούται να υποβάλει στη ΔΟΥ της έδρας που υπάγεται, μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα αγοράς ή απόκτησης της χρήσης κάθε φ.τ.μ. ή συστήματος, δήλωση (Εντυπο Β-2) και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με το περιεχόμενο που αναφέρουν οι ως άνω διατάξεις.
Επίσης, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής (π.χ. απώλεια, καταστροφή, αλλαγή εγκατάστασης κ.λπ.), ο υπόχρεος δηλώνει τη μεταβολή αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και κατά τον ίδιο τρόπο. Λόγω της έκτακτης κατάστασης, όμως, που αντιμετωπίζεται στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό, εγκρίνεται στους επιτηδευματίες που, αν και είναι υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν τη δήλωση για τη φ.τ.μ. που προβλέπεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις, εφόσον θα υποβάλουν αυτή εκπρόθεσμη μέχρι 31.12.1999, να μην επιβάλλονται πρόστιμα του ΚΒΣ.

8. Καταστροφές αγαθών και εγκαταστάσεων - Πρωτόκολλα καταστροφής
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2936/1988 και 3422/1991), το πρωτόκολλο καταστροφής αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία. Επίσης, με την παρ. 18.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΚΒΣ (3/1992), πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται για λόγους ανωτέρας βίας (εκθέσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ.λπ.), είναι δυνατό να αποτελέσουν δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία, όπου απαιτείται, ως άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
Τα έγγραφα αυτά (πρωτόκολλα, εκθέσεις κ.λπ.), ως και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, μπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος, προκειμένου να αποδείξει τη ζημία που του προκάλεσε ο πρόσφατος σεισμός, τα οποία, βέβαια, ως αναφερόμενα σε πραγματικά γεγονότα, εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ. Σημειώνεται ότι, στην ανωτέρω διαδικασία καταγραφής των καταστραφέντων αγαθών, σύνταξη πρωτοκόλλων κ.λπ., δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ή η σύμπραξη εκπροσώπου της Φορολογικής Αρχής.
Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές να εποπτεύσουν την εφαρμογή της.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης