ΠΟΛ.1193/29.9.1999

Παροχή οδηγιών για ΦΠΑ σχετικά με τις ΠΟΛ.1184/1999 και ΠΟΛ.1188/1999 ΑΥΟ - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999Σχόλια:


29 Σεπ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1090202/4461/617/Α.0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ.: 1193

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για Φ.Π.Α. σχετικά με τις ΑΥΟ 1084411/4996-20/0016/ΠΟΛ.1184/13-9-1999 και 1086085/5059-20/0016/ΠΟΛ.1188/21-9-1999.

Με τις υπ' αριθ. 1084411/4996-20/0016/και 1086085/5059-20/0016/ΑΥΟ δόθηκε παράταση υποβολής και των δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι την 31.12.1999 στους πληγέντες από το σεισμό της 7.9.1999.
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών από τις ΔΟΥ, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:

Ι. α) Η παράταση αυτή αφορά τους υπόχρεους Φυσικά Πρόσωπα που έχουν κατοικία ή επαγγελματική εγκατάσταση στις πληγείσες περιοχές, όπως αυτές ρητά ορίζονται στην ΠΟΛ.1184/1999 ΑΥΟ, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις ίδιες περιοχές.
Η επαγγελματική εγκατάσταση νοείται όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. κεντρικό, υποκατάστημα, αποθήκη κ.λπ.).
Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων για την υπαγωγή στην παράταση των ανωτέρω φορολογούμενων μπορεί να αναζητηθεί στα αρχεία των ΔΟΥ ηλεκτρονικά ή μη, στα αρχεία των φορολογούμενων ή να αποδειχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

β) Η ίδια παράταση παρέχεται (ΠΟΛ.1188/1999 ΑΥΟ) και στους φορολογούμενους που έχουν υποστεί ζημιές στην κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση (χαρακτηρισμός κίτρινου ή κόκκινου), σε περιοχές, όμως, του Νομού Αττικής που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ρητά αναφερόμενες στην ΠΟΛ.1184/1999 ΑΥΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να κατατίθεται στη ΔΟΥ βεβαίωση ακαταλληλότητας ή αντίγραφο του δελτίου πρώτης ταχείας αυτοψίας (το οποίο εκδίδεται από τα συνεργεία του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της Νομαρχίας ή του Δήμου) ή το δελτίο αυτοψίας επανελέγχου.

γ) Επίσης, η ίδια παράταση ισχύει και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του ή τα προστατευόμενα μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, απώλεσαν τη ζωή τους, συνεπεία του εν λόγω σεισμού, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή επαγγελματικής τους εγκατάστασης, με μοναδική υποχρέωση να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί το γεγονός (της απώλειας της ζωής ενός εξ αυτών από τον εν λόγω σεισμό).

ΙΙ. Διευκρινίζεται ότι στην παράταση υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι 31.12.1999, περιλαμβάνονται οι δηλώσεις των υποκειμένων:

α) Που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή τηρούν βιβλία Β' ή Α' κατηγορίας του ΚΒΣ και είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα V.I.E.S. για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων του όγδοου και του ένατου μήνα 1999 (Αύγουστος - Σεπτέμβριος).

β) Που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές) του τέταρτου διμήνου 1999 (Ιούλιος - Αύγουστος).

γ) Που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές) του τρίτου τριμήνου 1999 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος).

Επίσης, στην παράταση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ, η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε ή θα λήξει από 8.9.1999 έως 29.10.1999, καθώς και οι Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ, η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε ή θα λήξει (π.χ. λόγω διακοπής) από 8.9.1999 έως 29.10.1999.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στην εν λόγω παράταση περιλαμβάνονται οι χρεωστικές, πιστωτικές, μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες αποκτήσεων και παραδόσεων (Listing) και οι δηλώσεις Intrastat, των οποίων υπάρχει υποχρέωση υποβολής με τις πιο πάνω δηλώσεις.Taxheaven.gr