Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1189/21.9.1999 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 268/1999 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Εισπράξεις από τις ΔΟΥ των εσόδων ΝΠΔΔ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1189/21.9.1999
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 268/1999 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Εισπράξεις από τις ΔΟΥ των εσόδων ΝΠΔΔ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ. Εσόδων) - ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Η.Π. 22/09/1999/ΑΧ
Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ. : 1087985/5135/25//0016
ΠΟΛ.: 1189

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 268/1999 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία όσα Νομικά Πρόσωπα ή τρίτοι αλλάξουν νομική μορφή, για να συνεχίσουν οι ΔΟΥ να εισπράττουν για λογαριασμό τους, θα πρέπει να υποβάλουν και πάλι αίτηση υπαγωγής τους σε Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.2362/1995.Αρ. Γνωμ.: 268/1999

Περίληψη ερωτήματος: Εάν απαιτείται η έκδοση νέων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών για να συνεχίσουν να εισπράττουν οι ΔΟΥ τα έσοδα Νομικών Προσώπων που μετέβαλαν νομική μορφή ή συνενώθηκαν.

Επί του παραπάνω ερωτήματος, το Δ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. 1) Ο Ν.2362/1995 "περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" ορίζει στο άρθρο 106, επιγραφόμενο "Ταμειακές Υπηρεσίες ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και τρίτων από ΔΟΥ":

"1) Η Ταμειακή Υπηρεσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διεξάγεται από τις ΔΟΥ μέσω των γραφείων του που έχουν συσταθεί σ' αυτές, εξακολουθεί να εκτελείται από τις ΔΟΥ μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2) Από την 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οικονομικού έτους, παύει η βεβαίωση και είσπραξη από τις ΔΟΥ των εσόδων Οργανισμών ή επιχειρήσεων ή Νομικών Προσώπων που έχουν ενταχθεί στο Δημόσιο Τομέα και τρίτων, εκτός από τα έσοδα εκείνα που θα συμβεβαιώνονται και θα εισπράττονται στο εξής με τα έσοδα του Δημοσίου και σε κωδικό αριθμό εσόδου προϋπολογισμού.

3) Τα έσοδα Νομικών Προσώπων και τρίτων που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ μέχρι τη λήξη της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, παραμένουν σ' αυτές μέχρι την οριστική είσπραξη.

4) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανατεθεί στις ΔΟΥ η είσπραξη των εσόδων των Ειδικών Δημόσιων Υπηρεσιών, καθώς και των Ειδικών Ταμείων, των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή με δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τους".

2) Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1016784/1299/25/001/7.2.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκε στις ΔΟΥ η είσπραξη των εσόδων 205 Ειδικών Ταμείων και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνεται και ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, ΝΠΔΔ, ιδρυθέν με το Β.Δ.143/1963 (ΦΕΚ 33/Α'), που έχει ήδη μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία", δυνάμει του Π.Δ.406/1998 (ΦΕΚ 286/Α').

ΙΙ. Ενόψει της μεταβολής της νομικής μορφής του προαναφερόμενου ΝΠΔΔ (Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία), αλλά και άλλων μη ειδικώς κατονομαζόμενων, καθώς και της εν τω μεταξύ συνενώσεως Ταμείων, δυνάμει του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α') "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (Κεφάλαιο Α' "Ενοποιήσεις - Συγχωνεύσεις - Καταργήσεις Ασφαλιστικών Οργανισμών"), τίθεται το παρόν ερώτημα.

ΙΙΙ. Επί μεταβολής της νομικής μορφής υφιστάμενου ΝΠΔΔ ή συνενώσεως Ταμείων, το δημιουργούμενο Νομικό Πρόσωπο, έχον κατά κανόνα νέα επωνυμία και διαφορετική οργάνωση, δεν ταυτίζεται προς το προϋφιστάμενο, το οποίο, τις περισσότερες φορές, καταργείται ρητώς, αλλά αποτελεί νέο διακεκριμένο τοιούτο.
Επομένως, η τυχόν εκδοθείσα κατ' άρθρον 106 του Ν.2362/1995 Υπουργική Απόφαση για την από τις ΔΟΥ είσπραξη των εσόδων του αρχικού και μη υφισταμένου πλέον Νομικού Προσώπου, δεν παρέχει νόμιμο έρεισμα για την είσπραξη των εσόδων του ως άνω δημιουργούμενου νέου τοιούτου, οπότε για την είσπραξη από τις ΔΟΥ των
εσόδων του τελευταίου απαιτείται η έκδοση νέας Υπουργικής Αποφάσεως. Κατά πάσα, όμως, περίπτωση, η έκδοση της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως ενδείκνυται και για πρακτικούς λόγους, ώστε να μην δημιουργείται στις ΔΟΥ
σύγχυση και προβληματισμός για το εάν έχουν πλέον αρμοδιότητα για την είσπραξη των εσόδων των κατά τον παραπάνω τρόπο δημιουργουμένων νέων Νομικών Προσώπων, πέραν του ότι έτσι παρέχεται και στη Διοίκηση η δυνατότητα να επανεκτιμήσει την αναγκαιότητα ή σκοπιμότητα της αναθέσεως στις ΔΟΥ της εισπράξεως των εσόδων αυτών.

IV. Επομένως, στο τεθέν ερώτημα αρμόζει καταφατική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης