ΠΟΛ.1188/21.9.1999

Επέκταση της υπ αριθ. 1084411/4996-20/0016/ΠΟΛ.1184/13.9.1999 απόφασής μας για παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999Σχόλια:


21 Σεπ 1999

Taxheaven.gr
 Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 1999
Αρ. πρωτ.:1086085/5059-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1188
Δ/ΝΣΕΙΣ 12η, 13η, 14η, 16η,
Τελών & Ειδ. Φορ.
Τηλέφωνα : 33.75.000, (Δ12, Δ13)
36.45.469 (Δ14)
36.35.480 & 36.35.963 (Δ16)
36.42.922 (Τ.& Ε.Φ.)

ΘΕΜΑ: Επέκταση της αριθμ.1084411/4996-20/0016/13-9-1999 Απόφασής μας για παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Εχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 154/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Την υπ' αριθ. 1084411/4996-20/0016/13.9.1999 απόφασή μας για παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999.
3. Το γεγονός ότι ο καταστρεπτικός αυτός σεισμός είχε σαν αποτέλεσμα να απορυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών του Νομού Αττικής και να πληγούν περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπ' αριθ.
ΟΙΚ/37.51/ΤΠ31/10.9.1999 εκδοθείσα κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
4. Τις σχετικές επί του προκειμένου εξουσιοδοτικές διατάξεις: α) του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α'), β) της παρ. 5, άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α'), γ) της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α').
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της αναφερόμενης στο θέμα απόφασής μας ισχύουν και για:

Α. Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση σε περιοχές του Νομού Αττικής, που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και οι οποίες δεν αναφέρονται στην προαναφερθείσα κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

Β. Για το φορολογούμενο ή τη σύζυγό του ή τα προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, εφόσον ένας εξ αυτών απώλεσε τη ζωή του συνεπεία του ως άνω σεισμού.

Προϋπόθεση υπαγωγής για την Α' περίπτωση αποτελεί η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας για την ακαταλληλότητα (χαρακτηρισμός κόκκινο ή κίτρινο) οίκησης της οικίας ή χρήσης της επαγγελματικής στέγης του πληγέντος, στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του.
Για δε την Β' περίπτωση, η κατάθεση στη ΔΟΥ οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί το γεγονός.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr