Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1017391 ΕΞ 2015/9.2.2015 Απόφαση οριστικής κατανομής εκατόν σαράντα δύο (142) πρώην δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2015 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1017391 ΕΞ 2015/9.2.2015
Απόφαση οριστικής κατανομής εκατόν σαράντα δύο (142) πρώην δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1017391 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα
Ταχ. Θυρ.: 101 84
Πληροφορίες: Δ. Ηλιόπουλος, Σ. Κατσίκα, Θ. Μανάργια
Τηλέφωνο: 210 33.75.395, -447, -132
FAX: 210 33.75.233

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση οριστικής κατανομής εκατόν σαράντα δύο (142) πρώην δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 (1γ) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Το αρθ. 81 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/2013), περί της κατάργησης των θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας και ένταξης των υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας,

3. το Π.Δ. 111/2014 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/2014),

4. την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ./9.8.2013 (Φ.Ε.Κ. 1992/Β/14.8.2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους»,

5. την αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Φ91) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»,

6. την αριθμ. 20/25.06.2014 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 360/Υ.Ο.Δ.Δ./25.6.2014) με θέμα: «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

7. την αριθμ. 5/2013 (Φ.Ε.Κ. 2999/Β/26.11.2013 «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα…» και την αριθμ. 32450 (Φ.Ε.Κ. 3036/Β/29.11.2013) Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωσης…» του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

8. την αρ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απόφαση κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις,

9. την με αρ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 απόφαση κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό»,

10. τους από 25.11.2014 νέους οριστικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., με φορέα υποδοχής την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,

11. την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/Β/28.01.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

12. την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Φ.Ε.Κ. 865/Β/8.42014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές»,

13. τις υπηρεσιακές ανάγκες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατανέμουμε οριστικά τους εκατόν σαράντα δύο (142) πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας (Ανακοίνωση 5/2013 - ΦΕΚ 2999/Β/26.11.2013 και 3036/Β/29.11.2013) και διατέθηκαν οριστικά προς μετάταξη στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος διοίκησης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης