Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1180/2.9.1999 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1072159/4162/0016/23.7.1999 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1180/2.9.1999
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1072159/4162/0016/23.7.1999 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο


Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1081772/4882-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: A΄
Η.Π. 02/09/1999/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1180

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αριθμ. 1072159/4162/0016/23-7-1999 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Σας κοινοποιούμε, ως έχει, την υπ' αριθ. 1072159/4162/0016/23.7.1999 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1628/Β'/18.8.1999 και ισχύει από της δημοσίευσής της, με την οποία επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στην υπ' αριθ. 1013368/6976-11/0016/5.2.1999 ΑΥΟ, σχετικά με το
αποδεικτικό ενημερότητας. Με την εν λόγω απόφαση:


1. Επανακαθορίζεται γενικά ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας και (αυτός) αυξάνεται σε δύο μήνες από έναν που είχε καθοριστεί με την προαναφερθείσα ΑΥΟ.

Συνεπώς, τα αποδεικτικά ενημερότητας των περ. 1α' και 1β' του άρθρου 6 της τροποποιηθείσας (με τη συνημμένη) ΑΥΟ δεν μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος μικρότερη των δύο μηνών.

2. Σε ό,τι αφορά την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία από παροχή υπηρεσιών ιατρικού περιεχομένου ή τη χορήγηση φαρμάκων, τα εκδιδόμενα αποδεικτικά έχουν ισχύ τετράμηνη.
Επομένως, η ισχύς των αποδεικτικών δίμηνης ή τετράηνης διάρκειας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής τους και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δεύτερου ή τέταρτου από την έκδοσή τους μήνα, κατά περίπτωση, με τους περιορισμούς που τίθενται στα εδάφια β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 1013368/6976-11/0016/5.2.1999 ΑΥΟ.

3. Τέλος, με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ διευκρινίζεται ότι τη δυνατότητα θεώρησης αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας εκ του πρωτοτύπου την έχουν όλα τα πρόσωπα του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1013368/6976-11/0016/5.2.1999 ΑΥΟ, είτε συνιστούν Αρχή, είτε όχι.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1013368/6976-11/0016/5.2.1999 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο 1072159/4162/0016/23.7.1999

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α') και το άρθρο 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει με αποφάσεις του
κατά των οφειλετών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, τις Κοινότητες, τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου προς το Δημόσιο
που δεν έχουν υποβληθεί, περιορισμούς και απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή τις πράξεις τους.
2. Την υπ' αριθ. 1013368/6976-11/0016/5.2.1999 (ΦΕΚ 153/Β'/1999) AYO "περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο".

3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των φορολογούμενων, καθώς και την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, αναφορικά με το χρόνο ισχύος του εν λόγω αποδεικτικού.

4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1998 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Α. Η πρώτη πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ' αριθ.1013368/6976-11/0016/5.2.1999 (ΦΕΚ 153/Β'/1999) ΑΥΟ αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

"Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας είναι, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον δίμηνη, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις".

Β. Στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου προστίθεται γ' περίπτωση ως εξής:

"γ) Μέχρι τέσσερις μήνες για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία για παροχή υπηρεσιών ιατρικού περιεχομένου ή χορήγηση φαρμάκων".

Γ. Οπου αναφέρεται η λέξη "μηνιαία" στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται με τη λέξη "διμηνιαία".

Δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
"Η ισχύς του αποδεικτικού διμηνιαίας ή τετραμηνιαίας διάρκειας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής του και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δεύτερου ή τέταρτου από την έκδοσή του μήνα, κατά περίπτωση".

Ε. Η λέξη "Αρχή" στην παρ. 5 του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται από την πρόταση "όλα τα πρόσωπα ή τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ίδιας απόφασης".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης