Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αριθμ. 5/28.1.2015 Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί - μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο - στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος Ν. 3163/55 από ίδιο δικαίωμα». Β. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περ. 1δ' της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, περί καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αριθμ. 5/28.1.2015
Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί - μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο - στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος Ν. 3163/55 από ίδιο δικαίωμα». Β. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περ. 1δ' της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, περί καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αριθμ. 5/28.1.2015 Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 28/1/2015
Αριθ. Πρωτ. Σ50/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: Γενικών Θεμάτων και παρακολούθησης μεταβολών κατάστασης συνταξιούχων
Ταχ. Δ/νση: Γερανίου 42 (10431)
Αριθ. Τηλεφώνου:2106783601,603,605
FAX: 2106783665

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:5

ΘΕΜΑΤΑ: «Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί - μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο - στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος Ν. 3163/55 από ίδιο δικαίωμα». Β. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περ. 1δ' της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, περί καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο».

Σχετ: α) Οι εγκύκλιοι 39/99, εγκύκλιο 71/10 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
β) Το με αρ. πρωτ. Σ50/27/7.7.2004 Γενικό Έγγραφο της Δ/ νσης Παροχών
γ) Η με αρ. πρωτ. 1547363/0092/1.11.2010 εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.( ΑΔΑ: 4ΙΗ3Η-Β)

Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον επιζώντα σύζυγο που λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α'/22.8.2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1.Με την κοινοποιούμενη διάταξη αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2α του άρθ. 8 του ν. 3865/2010, που αφορούν τη χορήγηση σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο που λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55, είτε από ίδιο δικαίωμα είτε από μεταβίβαση.

Με την εν λόγω διάταξη η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3865/2010, δηλαδή από 21/7/2010, το δικαίωμα της επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί μετά την πάροδο τριετίας από το θάνατο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την περ. δ' της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει, επεκτείνεται και στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου ή του ειδικού καθεστώτος του Ν. 3163/55 από ίδιο δικαίωμα.

2.Επομένως, τροποποιούμε τις οδηγίες που σας είχαν δοθεί με το με αρ. πρωτ. Σ50/27/7.7.2004 Γενικό Έγγραφο και την εγκύκλιο 71/10 και σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 21/7/2010 και μετά ο επιζών σύζυγος που λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55 και σύνταξη λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από τα εντασσόμενα σε αυτό Ταμεία, μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο έχει το δικαίωμα επιλογής, ανάλογα με την ηλικία του, της σύνταξης στην οποία θα εφαρμοστεί η μείωση κατά 50% ή κατά 30%.

Ευνόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τις περικοπές κατά 50% ή κατά 30% για τους επιζώντες συζύγους που κατά το χρόνο του θανάτου του/της συζύγου φέρουν ποσοστό αναπηρίας 67% και για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία τους.

Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που ο θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου έχει συμβεί από 21/7/2010 και μετά, οι αποφάσεις Διευθυντή, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των προηγούμενων οδηγιών μας (εγκύκλιο 71/10), θα πρέπει να τροποποιηθούν με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, οίκοθεν - όπου αυτό είναι δυνατό - ή κατόπιν αίτησης - όχλησης των ενδιαφερομένων, ως προς το σκεπτικό τους, δηλαδή ότι η μείωση κατά περίπτωση (50% ή 30%) επιβάλλεται και στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55 οποιαδήποτε σύνταξη και όχι μόνο σύνταξη λόγω θανάτου.

Επίσης, για θάνατο που επήλθε από 21/7/2010 και μετά, ανάλογη τροποποίηση θα πρέπει να επέλθει και στην «επισήμανση» περί χορήγησης κατωτάτου ορίου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας (βλέπε παρ. Β' της παρούσας), δηλαδή ότι εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου από οποιοδήποτε φορέα, το ποσό της σύνταξης μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας θα ανέλθει στο κατώτατο όριο - εάν είναι μικρότερο αυτού - ενώ η μείωση κατά 30% ή 50% θα γίνεται στο κατώτατο όριο.

Στη συνέχεια θα πρέπει να κληθεί ο δικαιούχος από τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων, τόσο στην περίπτωση της οίκοθεν επανεξέτασης όσο και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί αίτηση - όχληση του ενδιαφερόμενου, ώστε να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την επιλογή της σύνταξης στην οποία θα πρέπει να γίνει η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις μείωση. Σε περίπτωση δε που επιλεγεί η σύνταξη του Δημοσίου ή του ειδικού καθεστώτος του Ν. 3163/55, θα πρέπει η υπηρεσία να αποστείλει αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29 Αθήνα) ή στη Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ (Γερανίου 42, Τ.Κ. 10431), αντίστοιχα.

Επειδή, λοιπόν, η επιλογή της μείωσης κατ' εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων δεν μπορεί να λειτουργήσει και αναδρομικά, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενεργήσουν ώστε να υποβληθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις το ταχύτερο δυνατό, και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να μειωθεί η σύνταξη που καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινές διατάξεις ΑΝ 1846/1951, ειδικό καθεστώς Ν. 3163/55 και εντασσόμενα ταμεία) η αντίστοιχη μείωση να ισχύσει από τη σύνταξη του μήνα υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης.

3. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθ. 8 του ν. 2592/1998 εξακολουθούν να ισχύουν και όσον αφορά στην εφαρμογή τους σας εφιστούμε την προσοχή στην αριθ. 310/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Γ.Ε.
Σ81/10/1.3.2012) η οποία έχει γίνει αποδεκτή, σχετικά με την οριοθέτηση του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 1 του ν. 1256/1982, όπως ισχύει.

Β. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περ. 1δ' της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, περί καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο.

Με την εγκύκλιο 71/10, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των άρθ. 12 και 13 του ν. 3863/2010, αναφορικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων, για τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ( τ. ΕΤΕΑΜ).

Με την παρούσα σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της περ. 1δ' της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, όσον αφορά την απεικόνιση του κατωτάτου ορίου στην απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.

Έτσι, λοιπόν, στην απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου θα πρέπει να απεικονίζονται δύο στήλες ποσού σύνταξης. Στην πρώτη θα καταγράφονται τα ποσά που αντιστοιχούν στα ποσοστά σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος από την έναρξη συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ενώ στη δεύτερη θα καταγράφεται το ποσό του κατωτάτου ορίου, το οποίο δικαιούται να λάβει μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο, πλήρες ή, ενδεχομένως, μειωμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το διατακτικό της απόφασης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ώστε να απεικονίζεται η αλλαγή του ποσού μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας, στην περίπτωση που μετά τη λήξη της πρέπει να καταβληθεί κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου (πλήρες ή μειωμένο κατά 30 ή 50%, ανάλογα με την ηλικία), εφόσον το οργανικό ποσό είναι μικρότερο αυτού, ως ακολούθως:

«Απονέμουμε σύνταξη λόγω θανάτου στον/στην ……………χήρα/χήρο του/της………………Α.Μ………., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 62 του ν. 2676/99 και του άρθ. 4 του ν. 3385/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθ. 12 και 13 του ν. 3863/2010, καθώς και με τις διατάξεις του άθρ. 2 παρ. 5α’ του ν. 4002/2011.
Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από……….(έναρξη συνταξιοδότησης) και επ’ αόριστον και το ποσό της ανέρχεται σε ………..ευρώ το μήνα, και σε …………….ευρώ το μήνα από ………(μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας), το οποίο πρέπει να μειωθεί κατά ……% ή κατά ………% εφόσον ο/η ανωτέρω δικαιούχος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από οποιονδήποτε φορέα(πλην ΟΓΑ) και με/χωρίς κράτηση ασθένειας (ανάλογα με την περίπτωση)».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης