Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4602/2014 Ακύρωση απόφασης για αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα δημοσίου υπαλλήλου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2015 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΣτΕ 4602/2014
Ακύρωση απόφασης για αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα δημοσίου υπαλλήλου

Αριθμός 4602/2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Ε. Γαλανού, Χ. Ράμμος, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Α. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταμιάς, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Α. Ντέμσιας, Σ. Χρυσικοπούλου, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Α. Καλογεροπούλου, Ε. Κουσιουρής, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σύμβουλοι, Σ. Βιτάλη, Ι. Δημητρακόπουλος, Σ. Λαμπροπούλου, Πάρεδροι.

Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Β. Ραφτοπούλου και Α. Χλαμπέα, καθώς και η Πάρεδρος Στ. Λαμπροπούλου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 11 Ιανουαρίου 2012 αίτηση:
της ... του ..., κατοίκου Χαλανδρίου (... ..), η οποία παρέστη με τους δικηγόρους Δημήτριο Χριστόπουλο (Α.Μ. 17899) και Αθανάσιο Κανελλόπουλο (Α.Μ. 8866), που τους διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο οποίος παρέστη με τους: α) Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους και β) Χαράλαμπο Μπρισκόλα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατά του παρεμβαίνοντος ....., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας του Αθηνών, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισε στο ακροατήριο.

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν της από 13 Ιουλίου 2012 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 13 Σεπτεμβρίου 2012 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. Φ.80420/οικ.29127/4645/7.12.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ. Σταματελάτου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους της αιτούσας, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο του παρεμβαίνοντος και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
 
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, λόγω κωλύματος κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α’ 214) του Συμβούλου Χρήστου Ράμμου, τακτικού μέλους της συνθέσεως που εκδίκασε την κρινόμενη υπόθεση, έλαβε μέρος στη διάσκεψη αντ’ αυτού ως τακτικό μέλος η Σύμβουλος Βαρβάρα Ραφτοπούλου, αναπληρωματικό μέχρι τώρα μέλος της συνθέσεως (βλ. Πρακτικό Διασκέψεως Ολομελείας 16/2013 – Σ.τ.Ε. 2260-2262, 35-39, 94-95/2013 Ολομελείας).
 
2. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1184507, 3139535/2012 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 3. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80420/οικ.29127/4645/7.12.2011 πράξεως της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γ’ 1169/28.12.2011), με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυση της αιτούσας, υπαλλήλου με βαθμό Β’ (σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011) του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ως άνω Υπουργείου, από 27.11.2011, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ του ν. 4024/2011.
 
4. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213) με την απόφαση 24/2012 της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τριμελούς επιτροπής, εισάγεται δε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου λόγω της σπουδαιότητάς της, κατόπιν της από 13.9.2012 πράξεως του Προέδρου του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο α’ του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
 
5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η αιτούσα, υπάλληλος με βαθμό Β’ (σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011) του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, γεννηθείσα την 4.10.1954 διορίσθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στον κλάδο Β2 Διοικητικών την 8.10.1976 (Γ’ 409/8.10.1976). Με την προσβαλλόμενη πράξη της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυση της αιτούσας από 27.11.2011, ημερομηνία, κατά την οποία είχε υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας της και συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά της πράξεως αυτής η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την υπό κρίση, από 11.1.2012, αίτηση ακυρώσεως, η οποία έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ολομέλεια αυτού κατά τα εκτιθέμενα στη σκέψη 4, παραλλήλως δε κατέθεσε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Επί της αιτήσεως αναστολής εκδόθηκε η από 15.3.2012 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ζ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης διαπιστωτικής πράξεως. Σε εκτέλεση της ως άνω προσωρινής διαταγής με την υπ. αριθμ. Φ. 80420/6566/809/21.3.2012 πράξη της προαναφερόμενης Γενικής Γραμματέως ανεστάλη η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως και με την υπ’ αριθμ. Φ. 80420/οικ.8412/1080/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η αιτούσα τοποθετήθηκε Προϊσταμένη Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Στη συνέχεια, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 342/2012 αποφάσεως (σε Συμβούλιο) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η προμνησθείσα αίτηση αναστολής της αιτούσας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Φ. 80420/11916/1585/31.5.2012 πράξη της ίδιας ως άνω Γενικής Γραμματέως, με την οποία, αφ’ ενός ανακαλείται η προηγούμενη (από 21.3.2012) απόφαση αυτής περί επανατοποθετήσεως της αιτούσας στην υπηρεσία και αφ’ ετέρου διατηρείται σε ισχύ η προσβαλλόμενη διαπιστωτική πράξη. Εν τω μεταξύ, η αιτούσα είχε υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην επιλογή Γενικών Διευθυντών της Γ.Γ.Κ.Α., σύμφωνα με την από 21.2.2011 σχετική προκήρυξη, η διαδικασία της οποίας κινήθηκε την 31.5.2011 με την υποβολή ερωτήματος προς το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ. 9/5.3.2012 πρακτικό του ως άνω Ειδικού Συμβουλίου, τούτο δεν προέβη σε κρίση της αιτούσας, λόγω της κατά τα προδιαληφθέντα αυτοδίκαιης απολύσεώς της από 27.11.2011, επέλεξε δε ως Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Κ.Α. τους ... - .... και ....., οι οποίοι, με τις υπ΄ αριθμ. Φ. 80420/5603/696/5.4.2012 και Φ. 80420/οικ.5829/729/5.4.2012 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τοποθετήθηκαν ως Προϊστάμενοι στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Κ.Α., αντιστοίχως. Αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε από την αιτούσα κατά των υπουργικών αυτών αποφάσεων συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου κατά την ίδια δικάσιμο κατά την οποία συζητήθηκε η κρινόμενη αίτηση.
 
6. Επειδή, ο προαναφερόμενος ..... άσκησε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του π.δ. 18/1989, παρέμβαση ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου προς διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης πράξεως αυτοδικαίας απολύσεως της αιτούσας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ του ν. 4024/2011.
 
7. Επειδή, στο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226/27.10.2011) περιέχεται, μεταξύ άλλων, το κεφάλαιο τρίτο (άρθρα 33, 34 και 35), το οποίο τιτλοφορείται «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία» Στο άρθρο 33 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, όπως το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου α της παραγράφου αυτής προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 5 εδ. α’ της από 16.12.2011 Π.Ν.Π. (Α’ 262/16.12.2011), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α’ 31) και οι περιπτώσεις ζ’, η’ και θ’ της ίδιας υποπαραγράφου προστέθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14/2.2.2012) ορίζονται τα εξής : «1.α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις : α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα καθώς και για όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 34, υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β., ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά και μισθολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ζ) του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43), η) του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θ) του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο ή κατηγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με την κοινή απόφαση του επόμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προσδιορίζονται κατ’ αριθμό, κλάδο και κατηγορία οι οργανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα ανωτέρω. β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (Α' 143), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000 (Α' 64), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3900/2010 (Α' 213), καταργούνται… γ. Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση κατ’ ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013…». Σύμφωνα δε με το άρθρο 33 παρ. 3β του προαναφερόμενου ν. 4038/2012, στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστέθηκαν «οι κενές οργανικές θέσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση». Περαιτέρω, στις παραγράφους 2 και επόμενες του ως άνω άρθρου 33 του ν. 4024/2011 ορίζονται τα εξής : «2. Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ, καταργούνται αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1γ τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) από την κατάργηση της θέσης και μέχρι τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1γ. 3. Κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κυρίων ή παρεπομένων. 4. Στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων προσθέτων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων… 5. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. 6. … 7. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου 1β και της υποπαραγράφου 1γ, καθώς και των παραγράφων 2 έως και 6 του παρόντος άρθρου : α) … η) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα… 8. Για την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου και για τη θέση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9. Με την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου ή τη θέση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, καταργείται η θέση του κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκε ο υπάλληλος που απολύθηκε ή τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απομειώνεται αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός οργανικών θέσεων στους οικείους οργανισμούς. Για την κατάργηση των ως άνω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ανά φορέα, από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα στοιχεία των διαπιστωτικών πράξεων που προβλέπεται να εκδίδονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο τρόπος διαπίστωσης των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου». Τέλος, στο άρθρο 43 του ως άνω ν. 4024/2011 ορίζεται ότι : «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του».
 
8. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας α κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 2614/756/οικ.21872/4.11.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β’ 2619/8.11.2011), κατά το μέρος που περιέχει διατάξεις για την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα υπαλλήλων δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ και παράγραφος 2 του ν. 4024/2011, διότι στηρίζεται στις μη εφαρμοστέες διατάξεις αυτές του νόμου λόγω αντιθέσεώς τους προς το Σύνταγμα. Εν όψει αυτών, η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. Φ. 80460/οικ.29127/4645/7.12.2011 πράξη της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων αυτών και της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, δεν είναι νόμιμη και, συνεπώς, πρέπει να ακυρωθεί κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο. Κατόπιν τούτου είναι αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλομένων λόγων.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. Φ.80420/οικ. 29127/4645/7.12.2011 πράξη της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γ’ 1169/28.12.2011), κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

Απορρίπτει την παρέμβαση.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει συμμέτρως στο Δημόσιο και στον παρεμβαίνοντα τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 2013

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης