Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/299/23.1.2015 Κοινοποίηση του άρθρου δεύτερου και άρθρου έκτου ν. 4303/2014


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2015 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/299/23.1.2015
Κοινοποίηση του άρθρου δεύτερου και άρθρου έκτου ν. 4303/2014


Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. πρωτ. 30/003/000/299

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521 - Αθήνα
Πληροφορίες:Στ. Καραγιάννης, Στ. Σάμιος
Τηλέφωνο:213 2117231
Fax:210 6468272

2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 - Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Ακριτίδου
Τηλέφωνο: 210 6987411
Fax: 210 6987424-408

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του άρθρου δεύτερου και άρθρου έκτου ν. 4303/2014».

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το ν.4303/2014 «Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου "Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 231/Α717-10-2014 ΦΕΚ.

Ο εν λόγω κοινοποιούμενος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις (άρθρο δεύτερο και άρθρο έκτο αυτού) με τις οποίες, αντιστοίχως, αφ' ενός μεν επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α'), αφ' ετέρου δε αντικαθίσταται το όλο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα του ξυδιού. Η έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου, όπως προβλέπεται στο έβδομο άρθρο αυτού, είναι η 17η Οκτωβρίου 2014.

Α. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του ν.2969/2001 (άρθρο δεύτερο)

Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ν.2969/2001 για λόγους, αφενός προσαρμογής προς το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, αφετέρου διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των σχετικών ελέγχων στα αποσταγματοποιεία που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία (μετά και την πρόσφατη εφαρμογή του ν.4235/2014 για τα «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων.....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» - ΦΕΚ 32/Α') όσον αφορά ιδίως τις εισαγόμενες και κατεργαζόμενες στο αποσταγματοποιείο πρώτες ύλες σε σχέση και με τα παραγόμενα από αυτό προϊόντα, αλλά και για λόγους υποβοήθησης της λειτουργίας των μονάδων αυτών και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ως και για λόγους διαφάνειας, σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου. Ειδικότερα:

1.α. Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου επέρχονται οι αναγκαίες, μετά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013 [κοινοποιηθέντος με την υπ' αριθ. 30/077/2589/05-08-2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ ΒΛΩΛΗ-47Λ)], τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο άρθρο 3 (παρ. 11 αυτού) του ν.2969/2001 που αφορούν στην πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.

Έτσι, αφ' ενός μεν (παρ. 11 .α) τροποποιείται ο ορισμός του λεγόμενου «φωτιστικού οινοπνεύματος» (πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη στη χώρα μας εθνική μέθοδο για την πλήρη μετουσίωση - η οποία, ως γνωστόν, διατηρείται και μετά την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού 162/2013), αφ' ετέρου δε (παρ. 11 .β.) προστίθεται ο ορισμός για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013.

β.Περαιτέρω, στο εν λόγω άρθρο 3 του ν.2969/2001, προστίθεται και παράγραφος 12 με την οποία δίνεται ο ορισμός για το προϊόν «ποτά από ζύμωση» και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή και τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων με σχετική απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών.

2.Με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2969/2001. Συγκεκριμένα:

α. Με την παράγραφο 2, αντικαθίσταται η παρ. Β5 του άρθρου 7 του ν. 2969/01 και προβλέπεται πλέον, για λόγους ενιαίας εφαρμογής, να ρυθμίζονται μέσω απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι σχετικοί όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες ως προς την ογκομέτρηση, την επανογκομέτρηση κλπ. των δοχείων συλλογής και αποθήκευσης των αλκοολούχων υγρών (αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων, αλκοολούχων ποτών κλπ.).

β. Με την παράγραφο 3, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου Γ3 ενώ προστίθεται και παράγραφος Γ4 στο εν λόγω άρθρο 7 και ειδικότερα προβλέπεται:

i) Για τις περιπτώσεις συστέγασης και συλλειτουργίας αποσταγματοποιείου με οινοποιείο, παρέχεται η δυνατότητα, μετά και την εφαρμογή του ν.4235/2014, στις εποπτεύουσες το αποσταγματοποιείο αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2 και άρθρο 10 παρ. 5) του ν.2969/2001 (ήτοι, Χημική Υπηρεσία και Τελωνείο), της διενέργειας στο οινοποιείο όλων των ελέγχων εκείνων που είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ποιότητας και ταυτότητας των εισαγομένων και κατεργαζομένων στο αποσταγματοποιείο πρώτων υλών - που προέρχονται από το οινοποιείο - σε σχέση και με τα παραγόμενα προϊόντα, ενώ για τον καθορισμό των σχετικών προς τούτο όρων, διαδικασιών κλπ. προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των κ. κ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παράγραφος Γ3).

ii) Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης, κατά τους διενεργουμένους σχετικούς ελέγχους, ανοχής έως 15% επιπλέον του προβλεπομένου (ν.2969/2001, άρθρο 7 παρ. Ε2) ανωτάτου ορίου στην απόδοση σε άνυδρη αλκοόλη των χρησιμοποιουμένων, ως πρώτη ύλη (για την παραγωγή τσίπουρου/τσικουδιάς), στα (συστηματικά) αποσταγματοποιεία, στεμφύλων - για λόγους κυρίως διασφάλισης της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας τούτων καθόσον η συγκεκριμένη πρώτη ύλη παραγωγής του εν λόγω προϊόντος, εκ της φύσεώς της, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και είναι επιρρεπής σε μεταβολές και αλλοιώσεις (παράγραφος Γ4).

γ. Με την παράγραφο 4, αναδιατυπώνεται κατ' ανάγκην η παράγραφος Δ6 του άρθρου 7 λόγω της τροποποίησης της παραγράφου Γ3 του ιδίου άρθρου και προβλέπεται ότι στην περίπτωση συστέγασης και συλλειτουργίας οινοποιείου και αποσταγματοποιείου απαγορεύεται η συνύπαρξη σε ενιαίο χώρο του αποσταγματοποιείου με ποτοποιείο. δ. Τέλος, με την παράγραφο 5, αντικαθίσταται η παράγραφος Δ10 του άρθρου 7 και παρέχεται - κατά παρέκκλιση προς το γενικό κανόνα της απαγόρευσης της εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών από επιτηδευματίες άλλους πλην των ποτοποιών - η δυνατότητα της εμφιάλωσης, αποκλειστικά και μόνο, των παραγομένων από το αποσταγματοποιείο αποσταγμάτων στο (τυχόν) υπάρχον εμφιαλωτήριο οίνων με τη χρήση του υφισταμένου σ' αυτό εξοπλισμού, για λόγους ευελιξίας, οικονομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Σχετικά δε με τους τηρητέους όρους και προϋποθέσεις, για την κατά τα ανωτέρω χρήση του εμφιαλωτηρίου οίνων, προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής απόφασης των κ. κ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχου για την εμφιάλωση των κατά τα ανωτέρω αποσταγμάτων και τη διάθεσή τους προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΑΥΟ.

3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7, και 11(περ. β') του άρθρου 8 του ν.2969/2001, ύστερα από τη θέσπιση - όπως άλλωστε προαναφέρθηκε - της κοινής (ευρωπαϊκής) μεθόδου για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013 και επέρχονται αντιστοίχως οι ακόλουθες αλλαγές:

α. Ως προς την παράγραφο 6, παρέχεται η δυνατότητα πλέον εμφιάλωσης και διάθεσης στη λιανική πώληση, εκτός του «φωτιστικού οινοπνεύματος» (πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη και διατηρούμενη εθνική μέθοδο), και της πλήρως μετουσιωμένης με την κοινή μέθοδο αιθυλικής αλκοόλης [Καν. (ΕΕ) 162/2013].

Η δυνατότητα μάλιστα παρασκευής των ως άνω προϊόντων (δηλ. της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, είτε με την κοινή, είτε με την εθνική μέθοδο) δίδεται, εκτός από τους Οινοπνευματοποιούς Β' κατηγορίας και τους νεφτοποιούς, και στους Οινοπνευματοποιούς Α' κατηγορίας ως και στις φορολογικές αποθήκες που διενεργούν εμπορία, χύμα, παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι, η προμήθεια και εμφιάλωση των εν λόγω προϊόντων από τους οικείους επιτηδευματίες (εμφιαλωτές) διενεργείται και μόνον επί τη βάσει ειδικής, κατά περίπτωση, άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. β. Όσον αφορά την παράγραφο 7, προβλέπονται πλέον σ' αυτή περιπτώσεις α' και β'. Έτσι, με τις διατάξεις της περιπτώσεως α', παρέχεται η δυνατότητα, προκειμένου για τη μερικά μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη [ν.2960/2001 (άρθρο 83 παρ. 1β'), σύμφωνα και με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.1554/811/2008 ΑΥΟΟ], για λόγους διευκόλυνσης και μείωσης του διοικητικού βάρους, να διενεργείται η μετουσίωση (σε μεγάλη κλίμακα από πλευράς ποσότητας) επ' ονόματι των Οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών εμπορίας (χύμα) αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κλπ. ώστε στη συνέχεια να διατίθεται τμηματικά στις δικαιούχες βιομηχανίες/βιοτεχνίες - χρήστες.

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και αναφορικά με τους τηρητέους όρους, διαδικασίες κλπ., προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΑΥΟ.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περιπτώσεως β', κατά τρόπο άμεσο και σαφή, απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση (λιανική πώληση) της μερικώς μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που, ως προελέχθη, προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για βιομηχανική χρήση - για λόγους διασφάλισης του φορολογικού αντικειμένου αλλά και προστασίας της δημόσιας υγείας.

γ. Με τις διατάξεις της περιπτώσεως 11.β του άρθρου 8, όπως αυτές αντικαθίστανται, παρέχεται η δυνατότητα, μέσω της έκδοσης σχετικής ΑΥΟ, λήψεως των αναγκαίων μέτρων, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013, αναφορικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, εμφιάλωση και διάθεση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και έτσι, αντικατάστασης των ισχυουσών, από μακρού χρόνου, σχετικών διατάξεων [και τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό και προσαρμογή της νομοθεσίας].

4. Τέλος, με την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου, συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν.2969/2001 και ορίζεται ότι, όσον αφορά το χρόνο παραγραφής, στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων αιθυλικής αλκοόλης,
αποσταγμάτων, αλκοολούχων ποτών κλπ., αυτός ανατρέχει από την ημερομηνία κατά την οποία το αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης καθίσταται οριστικό ή από την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης του ΑΧΣ.

Β. Παραγωγή και διάθεση ξυδιού (άρθρο έκτο)

Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου 4303/2014 συνιστούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα του ξυδιού και αποσκοπούν στον εκσυχρονισμό της νομοθεσίας, στην απλοποίησή της με την κατάργηση περιττών σήμερα γραφειοκρατικών διατυπώσεων και διαδικασιών, στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της παραλαμβανόμενης προς οξοποίηση (με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης και ως εκ τούτου στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, ταυτόχρονα δε και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικείων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, όσον αφορά το εν λόγω έκτο άρθρο του κοινοποιούμενου νόμου 4303/2014, σχετικά με την παραγωγή και διάθεση του ξυδιού, παρατηρείται ότι:

1.Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου ανακαθορίζονται οι πρώτες ύλες παραγωγής του ξυδιού και παρέχεται έτσι η δυνατότητα της χρήσης πλέον και άλλων πρώτων υλών, πέραν του οίνου και της ξηράς σταφίδας, όπως είναι τα διάφορα φρούτα, τα δημητριακά, το μέλι κλπ. ως και η αιθυλική αλκοόλη (όπως αυτή ορίζεται στη σχετική διάταξη της εν λόγω παραγράφου) σε εναρμόνιση με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ 13188/2000) για την παραγωγή του ξυδιού.

Επισημαίνεται ότι το προϊόν που παράγεται από τις εν λόγω πρώτες ύλες ονομάζεται, πλέον, ξύδι από «όνομα της πρώτης ύλης» και δεν χαρακτηρίζεται ως «αναπλήρωμα ξυδιού».

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις [υποπαράγραφος 4(β)] της εν λόγω παραγράφου, ως «αναπλήρωμα ξυδιού» ή «αρτυματική ύλη» ή «άρτυμα» χαρακτηρίζεται κάθε βρώσιμο προϊόν που παρασκευάζεται με διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο 1 και χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του ξυδιού.

2.Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2 της εν λόγω παραγράφου, για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης η οποία παραλαμβάνεται στα οξοποιεία προς οξοποίηση, αρμόδιες αρχές είναι οι Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ και οι Τελωνειακές Υπηρεσίες υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων τελούν τα συγκεκριμένα οξοποιεία, εφαρμοζομένων (πέραν των σχετικών διατάξεων του εν λόγω άρθρου ) και των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του ν. 2960/2001.

3.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 αναφέρονται στις απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις παραγωγής (οξοποιεία) και εμφιάλωσης ξυδιού (οξοποιεία, εμφιαλωτήρια ξυδιού) ενώ, ειδικότερα, στην υποπαράγραφο 4 αυτής προβλέπεται ότι οι δεξαμενές που προορίζονται για την αποθήκευση της παραλαμβανόμενης, προς οξοποίηση, αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 (άρθρο 7, παρ. Β5) για τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης, ως και ότι ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και η χωροδιάταξή τους πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτές.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι, πλέον, υφίσταται η έννοια του εμφιαλωτή και του εμφιαλωτηρίου ξυδιού και έτσι προβλέπεται η λειτουργία ανεξάρτητων μονάδων για την εμφιάλωση (και μόνο) του ξυδιού (εμφιαλωτήρια ξυδιού) η οποία, ως γνωστόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις διενεργείτο (αποκλειστικά και μόνο) από τα οξοποιεία ή τα ποτοποιεία.

4.Στην παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου νόμου καθορίζονται οι τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας οξοποιείου και μονάδας εμφιαλωτηρίου ξυδιού. Στην περίπτωση που σε ένα οξοποιείο πρόκειται να παραλαμβάνεται, ως πρώτη ύλη - μεταξύ των άλλων - και αιθυλική αλκοόλη, ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να υποβάλλει αναγγελία έναρξης λειτουργίας και στις, κατά τόπον (χωρικά) αρμόδιες, Χημική και Τελωνειακή Υπηρεσία οι οποίες, δια των αρμοδίων οργάνων τους, οφείλουν να προβούν στον έλεγχο-επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του οξοποιείου - για την εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο-επιθεώρηση συντάσσεται σχετική έκθεση, με βάση την οποία (και μόνο) χορηγείται ή μη, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ, η έγκριση για την παραλαβή, προς οξοποίηση, από το συγκεκριμένο οξοποιείο, αιθυλικής αλκοόλης.

5.Με την παράγραφο 5, καθορίζονται - μεταξύ των άλλων - οι υποχρεώσεις των οξοποιών που, μεταξύ των πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού, χρησιμοποιούν και αιθυλική αλκοόλη, για την τήρηση βιβλίου αποθήκης καθώς και για την υποβολή μηνιαίας δήλωσης παραγωγής και διακίνησης, στη χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ η οποία (οφείλει να) προβαίνει, στο τέλος εκάστου μηνός, στην καταμέτρηση υπολοίπων πρώτων υλών και προϊόντων (σε οποιαδήποτε στάδιο κατεργασίας και αν ευρίσκονται), συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.

Περαιτέρω, όσον αφορά τις λεπτομέρειες που αφορούν στις δηλώσεις και στα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα οξοποιεία, προβλέπεται (υποπαράγραφος 4 της εν λόγω παραγράφου) η έκδοση κοινής απόφασης των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό τους.

6.Με τις διατάξεις της παραγράφου 6, ρυθμίζονται (ορισμένα) θέματα σχετικά με την επισήμανση των ξυδιών, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 7 αναφέρονται στο «διάλυμα οξικού οξέος» - «τεχνητό ξύδι» το οποίο διακρίνεται και διαστέλλεται σαφώς σε σχέση με το «ξύδι».

Συναφώς επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις (της παραγράφου 7), υφίσταται ρητή απαγόρευση της παραγωγής, εμφιάλωσης, καθώς και γενικά της παρουσίας (για οιονδήποτε λόγο), «διαλύματος οξικού οξέος» ως και κάθε είδους βιομηχανικού οξικού οξέος, στα οξοποιεία και τα εμφιαλωτήρια ξυδιού.

7.Οι διατάξεις της παραγράφου 8 αναφέρονται και αφορούν θέματα σχετικά με τον έλεγχο των οξοποιείων και των εμφιαλωτηρίων ξυδιού.

Ειδικότερα, προκειμένου για τα οξοποιεία που - μεταξύ των άλλων πρώτων υλών - κατεργάζονται και αιθυλική αλκοόλη, για λόγους διασφάλισης της νόμιμης χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης και εν τέλει του φορολογικού αντικειμένου, ο έλεγχος και η εποπτεία διενεργείται από τις (χωρικά) αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ και τις Τελωνειακές Υπηρεσίες κατά τρόπο ολιστικό.

Περαιτέρω, όσον αφορά τους τηρητέους όρους, διαδικασίες, προϋποθέσεις κλπ. για την εφαρμογή των οικείων μέτρων ελέγχου, ως και την (τυχόν) επιβολή περιορισμών, απαγορεύσεων και υποχρεώσεων αναφορικά με την κατεργασία ή τη συγκατεργασία των διαφόρων πρώτων υλών, προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ).

8.Οι παράγραφοι 9 και 10 αναφέρονται και καθορίζουν, αντιστοίχως, τα επιβαλλόμενα μέτρα συμμόρφωσης ως και τις επιβαλλόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στις διάφορες περιπτώσεις παραβάσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις της παραγράφου 9, τα μέτρα συμμόρφωσης επιβάλλονται από τις αρμόδιες Αρχές (παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου) κατά λόγο αρμοδιότητας, είναι δε τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.4235/2014 και του ν.2969/2001.

Όσον αφορά την παράγραφο 10, στις διατάξεις της υποπαραγράφου 5 αυτής περιλαμβάνονται διεξοδικά οι περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν στην παραλαβή και χρήση αιθυλικής αλκοόλης από τα οξοποιεία.

Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του εν λόγω άρθρου, η δίωξη διενεργείται (κατά περίπτωση) από τις (χωρικά) αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ ή/και τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των ν.2969/2001 και ν.2960/2001. Οι λοιπές διατάξεις (υποπαράγραφοι 1 και 3) της παραγράφου 10 αφορούν περιπτώσεις παραβάσεων των οποίων η δίωξη διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

Όσον αφορά τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της ιδίας ως άνω παραγράφου 10, σημειώνεται ότι, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται σ' αυτές, η εφαρμογή τους τελεί υπό την επιφύλαξη των προαναφερθεισών διατάξεων της υποπαραγράφου 5 της εν λόγω παραγράφου.

9.Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 12, καθορίζονται οι απαραίτητες προθεσμίες για την προσαρμογή των οξοποιείων στη νέα νομοθεσία.

10.Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (υποπαράγραφος 1) της παραγράφου 13, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω κοινοποιούμενου ν. 4303/2014 (17-10-2014), καταργούνται :

α) Ο ν. 4586/1930 «περί προστασίας της παραγωγής φυσικού όξους και εμπορίας αυτού» (ΦΕΚ 45/Α') όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.

β) Η ΚΥΑ υπ' αριθ. 11795/1930 «περί καθορισμού των βιομηχανικών εργοστασίων στα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή οξικού οξέος και περί των όρων και διατυπώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται αυτή» (ΦΕΚ 82/Β') καθώς και όλες οι σχετικές ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1ε' του άρθρου 1 αυτής. Ως εκ τούτου, με βάση πάντοτε τις εν λόγω διατάξεις, καταργούνται:

i).Η κατάταξη εργοστασίων στους δικαιούμενους εισαγωγής οξικού οξέος και οι σχετικές με αυτή διαδικασίες και διατυπώσεις.
ii).Όλες οι εκδοθείσες ΚΥΑ, με τις οποίες διάφορες βιομηχανικές μονάδες έχουν καταταχθεί στους δικαιούμενους εισαγωγής και χρήσης οξικού οξέος.
iii).Οι άδειες εισαγωγής, παραλαβής και μεταφοράς οξικού οξέος και οι σχετικές για τη χορήγησή τους διαδικασίες και διατυπώσεις.
iv)Άλλες τυχόν διαδικασίες, σχετικά με τη διακίνηση του οξικού οξέος, προβλεπόμενες στην εν λόγω (καταργούμενη) ΚΥΑ υπ' αριθ. 11795/1930.

γ) Oι υπ' αριθ. 1733/1973/10-07-1973 και 2056/1961/31-12-1961 αποφάσεις του ΑΧΣ, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 6, 7, 8, 10 και 11 του άρθρου 39 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθ' όσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου έκτου.

11.Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη (υποπαράγραφος 2) της παραγράφου 13, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων (κατά περίπτωση), από τον εν λόγω νόμο, υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:

α) Το διάταγμα της 05-05-1928 «περί των όρων και υποχρεώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται η κατεργασία της ξηράς σταφίδας εν γένει, για την παρασκευή όξους» (ΦΕΚ 87/Α'), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες - στο εν λόγω διάταγμα - διαδικασίες ελέγχων, που διενεργούνται από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, των οξοποιείων που κατεργάζονται τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη (ξηρή σταφίδα) για την παραγωγή «ξυδιού από ξηρή σταφίδα» - ανεξαρτήτως του εάν τα εν λόγω οξοποιεία κατεργάζονται και αιθυλική αλκοόλη - εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι της έκδοσης της προβλεπόμενης, κατά τα ανωτέρω, υπουργικής απόφασης.

β) Οι υπ' αριθ. 3020343/2573/29/26-09-2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1392/Β') και 34252/10-12-1948 ΑΥΟ (ΦΕΚ 219/Β').

γ) Όσες διατάξεις της ΑΥΟ υπ' αριθ. 218/97/21-05-1997 «Αντικατάσταση των 1170/91, 1492/91 και 91/66 αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, με τις οποίες έχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία αναπληρώματος ξυδιού από αλκοόλη» (ΦΕΚ 453/Β') δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου έκτου - μέχρι βεβαίως της έκδοσης της προβλεπόμενης ΑΥΟ, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη (της υποπαραγράφου 3) της παραγράφου 8 αυτού. Συνεπώς οι προβλεπόμενες, στην εν λόγω υπ' αριθ. 218/97/21-05-1997 ΑΥΟ, διαδικασίες ελέγχου [από τις χωρικά αρμόδιες (για τον έλεγχο και την εποπτεία) Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ] των οξοποιείων, που παραλαμβάνουν (προς οξοποίηση) αιθυλική αλκοόλη, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι της έκδοσης της προβλεπόμενης (κατά τα ανωτέρω) ΑΥΟ.

Εν' όψει της έκδοσης της εν λόγω ΑΥΟ, στα οξοποιεία που κατεργάζονται αιθυλική αλκοόλη, μεταξύ των άλλων προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχων, θα πρέπει με τη λήψη της παρούσας, από τις χωρικά αρμόδιες (για τον έλεγχο και την εποπτεία) Χημικές Υπηρεσίες, να γίνει καταμέτρηση των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων (σε οποιοδήποτε στάδιο κατεργασίας και αν ευρίσκονται) συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.

Γ. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στις Υπηρεσίες μας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης