ΣτΕ 4613/2014 Ακύρωση απόφασης περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4613/2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2015 ]
ΣτΕ 4613/2014
Ακύρωση απόφασης περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμός 4613/2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Ε. Γαλανού, Χρ. Ράμμος, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταμιάς, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Α. Ντέμσιας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Α. Καλογεροπούλου, Ε. Κουσιουρής, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σύμβουλοι, Σ. Βιτάλη, Ι. Δημητρακόπουλος, Στ. Λαμπροπούλου, Πάρεδροι.

Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Β. Ραφτοπούλου και Α. Χλαμπέα καθώς και η Πάρεδρος Στ. Λαμπροπούλου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 9 Απριλίου 2012 αίτηση:

Της .......... , κατοίκου Χαλανδρίου (........), η οποία παρέστη με τους δικηγόρους: α) Δημήτριο Χριστόπουλο (Α.Μ. 17899) και β) Αθανάσιο Κανελλόπουλο (Α.Μ. 8866), που τους διόρισε στο ακροατήριο, κατά των Υπουργών: 1. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 2. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι παρέστησαν με τους: α) Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους και β) Χαράλαμπο Μπρισκόλα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινόντων: 1. ....... , κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Αθηνών (.....), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου (Α.Μ. 13844), που τη διόρισε στο ακροατήριο και 2. ...... , κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας του Αθηνών ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισε στο ακροατήριο.

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. Φ.80420/5603/696/5.4.2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, β) η υπ’ αριθμ. Φ.80420/οικ.5829/729/5.4.2012 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού, γ) το υπ’ αριθμ. 9/5.3.2012 πρακτικό του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δ) η υπ’ αριθμ. 275/5.3.2012 βεβαίωση του ιδίου ως άνω Ειδικού Συμβουλίου, ε) η παράλειψη της αρμοδίας Διευθύνσεως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) να γνωστοποιήσει στο ανωτέρω Ειδικό Συμβούλιο και να αποστείλει σε αυτό πλήρη τα στοιχεία που συνόδευαν τον υπηρεσιακό φάκελο της αιτούσας και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ. Σταματελάτου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους της αιτούσας, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και τους αντιπροσώπους των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, λόγω κωλύματος κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α’ 214) του Συμβούλου Χρήστου Ράμμου, τακτικού μέλους της συνθέσεως που εκδίκασε την κρινόμενη υπόθεση, έλαβε μέρος στη διάσκεψη αντ’ αυτού ως τακτικό μέλος η Σύμβουλος Βαρβάρα Ραφτοπούλου, αναπληρωματικό μέχρι τώρα μέλος της συνθέσεως (βλ. Πρακτικό Διασκέψεως Ολομελείας 16/2013 – Σ.τ.Ε. 2260-2262, 35-39, 94-95/2013 Ολομελείας).

2. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1232661, 3229435/2012 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

3. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως συμπληρώνεται με το από 19.9.2012 δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση: 1) της υπ’ αριθμ. 80420/5603/696/5.4.2012 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία η ....... τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά παράλειψη της αιτούσας, 2) της υπ’ αριθμ. Φ. 80420/οικ.5829/729/5.4.2012 αποφάσεως του αυτού ως άνω Υπουργού, με την οποία ο ......... τοποθετήθηκε ως Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά παράλειψη της αιτούσας, 3) του υπ’ αριθμ. 9/5.3.2012 πρακτικού του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο, κατά παράλειψη της αιτούσας, διεξήχθη και ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 4) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 275/5.3.2012 πράξεως του ως άνω Ειδικού Συμβουλίου, στην οποία βεβαιώνεται η επιλογή των προαναφερομένων ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, 5) της παραλείψεως της αρμοδίας Διευθύνσεως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) να γνωστοποιήσει στο ανωτέρω Ειδικό Συμβούλιο και να αποστείλει σε αυτό πλήρη τα στοιχεία που συνόδευαν τον υπηρεσιακό φάκελο της αιτούσας και, ειδικότερα, εκείνα που αφορούσαν την ασκηθείσα από αυτήν την 11.1.2012 και εκκρεμούσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση αναστολής εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 80420/οικ. 29127/4645/7.12.2011 πράξεως της Γενικής Γραμματέως του ως άνω Υπουργείου (Γ’ 1169/28.12.2011), με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυση της αιτούσας, από 27.11.2011, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ του ν. 4024/2011.
 
4. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε από την αιτούσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την 9.4.2012 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 2666/9.4.2012 πράξη καταθέσεως), ταυτόχρονα, δε, ασκήθηκε από αυτή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΝ 451/9.4.2012 πράξη καταχωρίσεως) των αναφερόμενων στην προηγούμενη σκέψη υπουργικών αποφάσεων τοποθετήσεως των, ...... και ..... ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά παράλειψη της ίδιας. Με την υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφασή του, σε Συμβούλιο, το Ζ’ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών παρέπεμψε την υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως καθώς και τη σχετική αίτηση αναστολής εκτελέσεως προς εκδίκαση, λόγω αρμοδιότητας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο και διαβιβάσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΑ 10298/19.7.2012 έγγραφο του ως άνω δικαστηρίου. Κατόπιν αυτών, και μετά τη διαγραφή της από το πινάκιο του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κρινόμενη αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου λόγω της σπουδαιότητάς της, με την από 7.9.2012 πράξη του Προέδρου του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο α’ του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).

5. Επειδή, το προσβαλλόμενο υπ’ αριθμ. 9/5.3.2012 πρακτικό του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων απέβαλε τον εκτελεστό του χαρακτήρα μετά την έκδοση των προδιαληφθεισών υπ’ αριθμ. 80420/5603/696/5.4.2012 και 80420/οικ.5829/5.4.2012 αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περί τοποθετήσεως των, ....... και ........ , ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η σχετική σύνθετη διοικητική ενέργεια και οι οποίες αποτελούν τις μόνες παραδεκτώς προσβαλλόμενες με την υπό κρίση αίτηση πράξεις.

6. Επειδή, παραδεκτώς παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων οι προαναφερόμενοι ......... και ....... .

7. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η αιτούσα, υπάλληλος με βαθμό Β’ (σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011) του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, γεννηθείσα την 4.10.1954, διορίσθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στον κλάδο Β2 Διοικητικών την 8.10.1976 (Γ’ 409/8.10.1976).

Με την προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80420/οικ.29127/4645/7.12.2011 πράξη της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυση της αιτούσας από 27.11.2011, ημερομηνία κατά την οποία είχε υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας της και συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά της πράξεως αυτής η αιτούσα άσκησε την από 11.1.2012 αίτηση ακυρώσεως, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών παραλλήλως, δε, κατέθεσε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Επί της αιτήσεως αναστολής εκδόθηκε η από 15.3.2012 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ζ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε, από την ανωτέρω ημερομηνία, η αναστολή εκτελέσεως της διαπιστωτικής αυτής πράξεως. Σε εκτέλεση της ως άνω προσωρινής διαταγής με την υπ. αριθμ. Φ. 80420/6566/809/21.3.2012 πράξη της προαναφερόμενης Γενικής Γραμματέως ανεστάλη η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως και με την υπ’ αριθμ. Φ. 80420/οικ.8412/ 1080/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η αιτούσα τοποθετήθηκε Προϊσταμένη Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Στη συνέχεια, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 342/2012 αποφάσεως (σε Συμβούλιο) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η προμνησθείσα αίτηση αναστολής της αιτούσας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Φ. 80420/11916/1585/31.5.2012 πράξη της ίδιας ως άνω Γενικής Γραμματέως, με την οποία αφ’ ενός ανακαλείται η προηγούμενη (από 21.3.2012) απόφαση αυτής περί επανατοποθετήσεως της αιτούσας στην υπηρεσία και αφ’ ετέρου διατηρείται σε ισχύ η προσβληθείσα διαπιστωτική πράξη. Εν τω μεταξύ, η αιτούσα είχε υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην επιλογή Γενικών Διευθυντών της Γ.Γ.Κ.Α., σύμφωνα με την από 21.2.2011 σχετική προκήρυξη, η διαδικασία της οποίας κινήθηκε την 31.5.2011, με την υποβολή ερωτήματος προς το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω υπ’ αριθμ. 9/5.3.2012 πρακτικό του, το εν λόγω Ειδικό Συμβούλιο δεν προέβη σε κρίση της αιτούσας, λόγω της, κατά τα προδιαληφθέντα, αυτοδίκαιης απολύσεώς της από 27.11.2011, επέλεξε δε ως Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Κ.Α. τους, ........ και ......... , οι οποίοι, με τις προσβαλλόμενες υπ’ αριθμ. Φ. 80420/5603/696/5.4.2012 και Φ. 80420/οικ.5829/729/5.4.2012 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τοποθετήθηκαν ως Προϊστάμενοι στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Κ.Α. αντιστοίχως.

8. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 4602/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ αποδοχή αιτήσεως ακυρώσεως της αιτούσας, που συζητήθηκε κατά την ίδια δικάσιμο, κατά την οποία συζητήθηκε η κρινόμενη αίτηση, ακυρώθηκε η ανωτέρω υπ’ αριθμ. Φ. 80460/οικ. 29127/4645/7.12.2011 πράξη της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γ’ 1169/28.12.2011), με την οποία είχε διαπιστωθεί η αυτοδίκαιη απόλυση της αιτούσας από 27.10.2011, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Με τα δεδομένα αυτά, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τις οποίες τοποθετήθηκαν οι παρεμβαίνοντες ως Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά παράλειψη της αιτούσας, και οι οποίες εκδόθηκαν με βάση το προαναφερθέν πρακτικό του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο απείχε από την κρίση περί επιλογής της τελευταίας για τις ως άνω θέσεις, λόγω της, κατά τα προδιαληφθέντα, αυτοδίκαιας απολύσεώς της, απώλεσαν, κατόπιν της ακυρώσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως, το νόμιμο έρεισμά τους και καθίστανται, ως εκ τούτου, ακυρωτέες, παρέλκει, δε, ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων.

9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να απορριφθούν οι ασκηθείσες παρεμβάσεις.
Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση.

Απορρίπτει τις παρεμβάσεις.

Ακυρώνει τις υπ’ αριθμ. Φ. 80420/5603/696/5.4.2012 και Φ. 80420/οικ. 5829/729/5.4.2012 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί τοποθετήσεως των, .......... και............. , ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, συγκεκριμένα, της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, αντιστοίχως, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει, συμμέτρως, στο Δημόσιο και στους παρεμβαίνοντες τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 2013

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab