Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε85/2/23.1.2015

Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

23 Ιαν 2015

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23/01/2015
Αριθμ. Πρωτ. Ε85/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Τριποδιανού
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 459
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ».

ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 48/14 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου, σας κοινοποιούμε τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ 2390/8-9-2014 τ.Β΄) και 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ 3456/23-12-2014 τ.Β΄) Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς επίσης και τα υπ’ αριθμ. 31349/95/15.9.2014 και 50033/10904/29.12.2014 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τα οποία παρέχονται διευκρινήσεις, ως προς τις αλλαγές – βελτιώσεις που επέρχονται με τις Αποφάσεις αυτές στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής με την καθιέρωση νέων εντύπων αναγγελίας προσλήψεων – μεταβολών προσωπικού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου των αρμοδίων οργάνων.

Επισημαίνουμε ότι εκ μέρους των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Υπουργείου έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτή και άμεση η διασύνδεση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η δυνατότητα πρόσβασης των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα δεδομένα του Συστήματος αυτού.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Taxheaven.gr