ΠΟΛ.1178/30.8.1999

Ανάκληση της υπ αριθ. 1032932/10318/Β0012/ΠΟΛ.1079/29.3.1999 διαταγής - Τα έξοδα προώθησης και προβολής προϊόντων συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα διαφήμισης και υπόκεινται στο ανάλογο τέλοςΣχόλια:


30 Αύγ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Αυγούστου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1080529/10739/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄- Α΄

ΠΟΛ.: 1178

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθ. 1032932/10318/Β0012/ΠΟΛ 1079/29.3.1999 διαταγής.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 1032932/10318/Β0012/διαταγή μας, είχε γίνει δεκτό ότι τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις απευθείας σε καταστήματα λιανικής πώλησης (κυρίως super markets), ως έξοδα προώθησης και προβολής για την τοποθέτηση των προϊόντων τους σε εμφανείς χώρους των καταστημάτων αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, χωρίς προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, γιατί, όπως μας γνώρισε η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα πιο πάνω καταβαλλόμενα ποσά δεν συνιστούν διαφήμιση υπαγόμενη στο διαλαμβανόμενο τέλος διαφημίσεων.

2. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με τις υπ' αριθ. 864 και 865/1999 αποφάσεις του, που επιδόθηκαν την 18.8.1999 στην αρμόδια ΔΟΥ, αποφάνθηκε ότι τα άνω ποσά υπόκεινται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούμε την προαναφερόμενη διαταγή μας από το χρόνο έκδοσής της και κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, τα εν λόγω ποσά δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του ως άνω τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.


Taxheaven.gr