Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1131/6.12.2003 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Ν.3193/03 και των Κωδικοποιημένων διατάξεων των άρθρων 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 και 31 Ν.2648/98 .


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1131/6.12.2003
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Ν.3193/03 και των Κωδικοποιημένων διατάξεων των άρθρων 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 και 31 Ν.2648/98 .


Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ:1109430/9476-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1131

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του Ν.3193/03 και των Κωδικοποιημένων διατάξεων των άρθρων 13-21 και 31 Ν.2648/98.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν.3193/03 «Κανόνες Τιμολόγησης, Ρυθμίσεις Φ.Π.Α., Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 266/20.11.03 τ.Α΄, για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή και σας παρέχουμε πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν αναγκαίες μετά τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας για τα ίδια θέματα που οι διατάξεις αυτές αφορούν.

Α. ΑΡΘΡΟ 14 Ν.3193/03

1. Με τις διατάξεις της παρ.6 παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης μέχρι 31-10-2003, των βεβαιωμένων μέχρι 31.12.2002 οφειλών προς το Δημόσιο και τρίτους, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την ημέρα υποβολής σχετικής αίτησης, με το ευεργέτημα της απαλλαγής ποσοστού 50%, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ΄ αυτές.

Η ως άνω προθεσμία παρατάθηκε αρχικά με την Α.Υ.Ο. 1097329/8363-20/31.10.03 μέχρι τις 14.11.03 και την με νεότερη ομοία ΑΥ.Ο. 1101829/879120/17-11-03 μέχρι 19.12.03, (σας έχουν ήδη κoινοπoιηθεί).

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στους οφειλέτες που έχουν μερική ευθύνη (είτε προσωπική, είτε ποινική, είτε με προσωποκράτηση) για την πληρωμή οφειλής. Έτσι έχει το ευεργέτημα αυτό και ο κληρονόμος που έχει ευθύνη για την πληρωμή οφειλής κατά την κληρονομική του μερίδα,. ο εγγυητής, που έχει εγγυηθεί για μέρος οφειλής. ο διαχειριστής που έχει ποινική ευθύνη για συγκεκριμένες οφειλές, η σύζυγος που φέρει ευθύνη για οφειλές που έχουν ωστόσο βεβαιωθεί στο όνομα του συζύγου (εφόσον εξοφληθούν στο σύνολό τους οι οφειλές για την καταβολή των οποίων τα πρόσωπα αυτά φέρουν ευθύνη).

Δεν εξαιρούνται ακόμα τα πολλαπλά τέλη και λοιπά τελωνειακά έσοδα, που βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. από 02/01/2003 και εντεύθεν. αφού η βεβαίωση αυτών στα τελωνεία έχει προηγηθεί του παραπάνω χρόνου.

Για την παροχή της παραπάνω αναφερόμενης έκπτωσης δεν είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός του 2003, έστω και αν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μερικώς ή στο σύνολό τους την ημέρα εξόφλησης των οφειλών που υπόκεινται την ευεργετική διάταξη.

Η σχετική απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής αφορά εφάπαξ εξόφληση όλων των ληξιπροθέσμων οφειλών συγκεκριμένου οφειλέτη (βεβαιωμένων μέχρι 31.12.02) ανά υπηρεσιακή μονάδα (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο).

Στην περίπτωση .που οφειλέτης έχει υπαχθεί για μέρος οφειλών του σε ευεργετική ρύθμιση, βάση διάταξης νόμου (όπως σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς κλπ). οπότε έχουμε πλήρη απαλλαγή των οφειλών αυτών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και είναι ενήμερος σε αυτήν, δεν απαιτείται η υποχρεωτική εξόφληση αυτών προκειμένου ο οφειλέτης να τύχει του ευεργετήματος της έκπτωσης των προσαυξήσεων κατά 50% με την πληρωμή άλλων οφειλών.

Αν όμως η ευεργετική ρύθμιση έχει απολεσθεί τότε πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο των οφειλών, προκειμένου να τύχει ο οφειλέτης του ευεργετήματος της έκπτωσης.

Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σε οφειλές ολική ή μερική απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (λόγω οικονομικής αδυναμίας κλπ), είναι δυνατόν αφενός μεν να χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, αφετέρου δε να εξοφληθεί η οφειλή και να παρασχεθεί, για το υπόλοιπο των προσαυξήσεων, έκπτωση 50%.

Τη σχετική δυνατότητα έχουν και οι πτωχοί οφειλέτες, χωρίς τη μεσολάβηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ.15 Ν.2648/98 (εξαιρούνται όσοι έχουν υπαχθεί σε εξωπτωχευτικό συμβιβασμό και είναι συνεπείς).

2. Με την παρ.3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 14 Ν.2648/98 και επανακαθορίζονται με βάση το ύψος των οφειλών οι αρμοδιότητες των οργάνων παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών, ως εξής:

α. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου είναι αρμόδιος να εξετάσει αιτήματα χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβoλής για βασικές οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ και να προσδιορίσει αριθμό δόσεων όχι πέραν των 48, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, εφόσον πρόκειται για πρώτη .διευκόλυνση από 01.01.1999 και εντεύθεν στο ίδιο πρόσωπο και για το ίδιο χρέος, με ελάχιστο ποσό δόσης το ποσό των 146,74 ευρώ εκτός αν ο οφειλέτης επιθυμεί μικρότερο αριθμό δόσεων. Μετά την απώλεια της πρώτης διευκόλυνσης μπορεί να χορηγηθεί δεύτερη με ανώτατο αριθμό δόσεων τις 26 βάσει κριτηρίων, εκ των οποίων η πρώτη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 10% της ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής, για την οποία χορηγείται η διευκόλυνση.

β. O Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ, ή Τελωνείου για βασικές οφειλές, από 200.000 ευρώ και πάνω μέχρι και 600.000 ευρώ, μετά από γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου. με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας.

γ. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκoλύνσεων του άρθρου 15 Ν . 648/98 από 600.000 ευρώ και πάνω (βασικής οφειλής).

3. Με την παρ.5 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρ.18 Ν.2648/98 και μπορεί πλέον να παρασχεθεί και τρίτη διευκόλυνση, μετά την απώλεια της δεύτερης. υπό την προϋπόθεση ότι η α΄ δόση θα είναι ίση με το 10% της εναπομείνασας οφειλής και ο αριθμός των δόσεων θα είναι ίσος με τον αριθμό των δόσεων που έχουν απομείνει από τη χορηγηθείσα και απωλεσθείσα δεύτερη διευκόλυνση.

Απώλεια της χορηγηθείσας διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής επέρχεται με τη μη καταβολή 3 συνεχών μηνιαίων δόσεων, ενώ επανεξέταση χορηγηθείσας διευκόλυνσης μπορεί να ζητηθεί από τους οφειλέτες λόγω σημαντικής μεταβολής των οικονομικών τους δεδομένων μία φορά κατά τη διάρκεια ισχύος της πρώτης, στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί αριθμός δόσεων μικρότερος του 48 ή της δεύτερης διευκόλυνσης με κατάθεση αίτησης μέσω της Δ.Ο.Υ. προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής (αρ. 15 Ν.2648/98).

Επισημαίνουμε ότι:

Στην πρώτη διευκόλυνση (μέχρι 48 δόσεις, χωρίς κριτήρια) υπάγονται μόνο, οι οφειλές στις οποίες χορηγείται διευκόλυνση για πρώτη φορά από 01-01-1999 και μετά.

Εφόσον για τον ίδιο οφειλέτη υφίστανται χρέη για μέρος των οποίων χορηγείται διευκόλυνση για δεύτερη φορά ενώ για τα υπόλοιπα για πρώτη φορά ακολουθείται η εξής διαδικασία:

i. Ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση

ii. Καταβάλει ένα (ενιαίο) παράβολο για το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών.

iii. Το αρμόδιο όργανο είναι ένα (ανάλογα με το ύψος της βασικής οφειλής), όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 N.2753/1999 (ΦΕΚ 249/99).

iv. Οι αποφάσεις διευκόλυνσης που καθορίζουν τον αριθμό των δόσεων και την είσπραξη είναι δύο.

Στις εκδοθείσες από 01-10-03 και εντεύθεν αποφάσεις διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών των αρμοδίων οργάνων υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησής τους και εφεξής μειωμένη προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 30% της ισχύουσας, δηλαδή 1,05% μηνιαίως και ο οφειλέτης απαλλάσσεται της καταβολής του συνόλου των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 40% των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.

Προϋπόθεση για την παροχή των παραπάνω ευεργετημάτων αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων. Εφόσον δεν καταβληθεί έστω και μία­ δόση εμπρόθεσμα ο οφειλέτης εκπίπτει του δικαιώματος των ευεργετημάτων της διευκόλυνσης.

Σημειώνεται ότι για διευκολύνσεις που είχαν χορηγηθεί από τα αρμόδια όργανα πριν την 01.10.03 και βρίσκονται σε ισχύ, δε θίγεται το καθεστώς αυτών. Ήτοι οι προσαυξήσεις, που αναλογούν στις δόσεις αυτών, υπολογίζονται με τα οριζόμενα στη Α.Υ.Ο. 1072306/4143-12/0016/24.07.01 ( ΠΟΛ.1187 ).

Τέλος καταργήθηκαν και οι τελευταίοι περιορισμοί της παρ.3 του άρθρου 18 Ν.2648/98 , περί μη υπαγωγής σε διευκόλυνση συγκεκριμένων οφειλών.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις:

«Η περίπτωση 3γ που ορίζει είχαν ρυθμιστεί να καταβληθούν τμηματικά με διάταξη νόμου, χωρίς να συμμορφωθεί ο οφειλέτης.

Η περίπτωση 3δ «είχαν περιληφθεί σε προηγούμενη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του ιδίου υποχρέου και δεν εξοφλήθηκαν και

η περίπτωση 3ε «είχαν αναστολή πληρωμής ή αναστολή λήξης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις, διευκόλυνσης ή αναστολές που χορηγήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Σημειώνεται ότι δε νοείται υπαγωγή σε διευκόλυνση, χωρίς την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία για τις περιπτώσεις, που αφορούν στη δική σας αρμοδιότητα, πρέπει να γίνεται συγχρόνως με την έκδοση της απόφασης.

Β. ΑΡΘΡΟ 13 Ν.3193/2003
1. Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μειώνεται από 01-10-03 το ανώτατο όριο προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 200% του εισπραττομένου κάθε φορά χρέους χωρίς αναδρομική ισχύ.

Ειδικότερα :

Οφειλές που το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής τους την 1-10-2003 έχει υπερβεί το ανώτατο προαναφερόμενο όριο δεν αυξάνεται περαιτέρω.

Οφειλές που έχουν την 01.10.2003 ποσοστό 200% σταματούν να επιβαρύνονται επίσης περαιτέρω, και

Οφειλές που έχουν την 01.10.2003 ποσοστό προσαύξησης μικρότερο του 200%, προσαυξάνονται μέχρι του ποσοστού του 200%.

Στις περιπτώσεις συμψηφισμού ο υπολογισμός προσαύξησης ανάγεται στο χρόνο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων.

Κάθε φορά, επομένως, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό προσαύξησης που έχει το χρέος κατά την ημερομηνία αυτή, με την προϋπόθεση των περιορισμών της προηγούμενης παραγράφου.

2. Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου αυτού διευρύνεται η αρμοδιότητα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου αναφορικά με την εξέταση αιτημάτων απαλλαγής προσαυξήσεων κατά τις διατάξεις του άρ. 23 Ν.2648/1998 μέχρι του ποσού αυτών των 3,000 ευρώ.

Για το σύνολο των διατάξεων αυτών σας έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά με την πολυγραφημένη εγκύκλιο 1109/2003 .

Γ. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην εγκύκλιο 1092762/8036/0016/06.10.2003 με θέμα «Πορεία είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι 30.09.2003», εκ παραδρομής παρελήφθη η λέξη «προσαυξήσεων» από την προτελευταία σειρά στη σελίδα 3, μετά τη λέξη «απαλλαγής».

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης