Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1158/23.7.1999 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" - Περί τελών χαρτοσήμου


Σχόλια:Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1158/23.7.1999
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" - Περί τελών χαρτοσήμου


Αθήνα, 23 Ιουλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1071732/749/Δ.Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ.: 1158
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2717/1999 <<Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας>>.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 217 και 273 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α'/17.5.1999), καθώς και το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα φορολογίας χαρτοσήμου.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 273 του ανωτέρω Κώδικα, ορίζονται τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στα διαδικαστικά έγγραφα και γενικά σε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την έναρξη της διαδικασίας ως τη δημοσίευση και επίδοση της απόφασης που εκδίδεται από τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια που εκδικάζουν διοικητικές διαφορές ουσίας.
Μέχρι την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονταν στα παραπάνω έγγραφα ορίζονταν από τις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου του Ν.4125/1960, όπως ίσχυαν.

2. Στις διατάξεις του άρθρου 217, που επίσης κοινοποιούμε, ορίζονται οι πράξεις κατά των οποίων χωρεί ανακοπή, στην οποία αναφέρεται η διάταξη της παρ. 1.Β'.3. του άρθρου 273 και για την οποία ορίζεται τέλος χαρτοσήμου 380 δρχ.

3. Η αίτηση του άρθρου 99 του Ν.Δ.118/1973, στην οποία αναφέρεται η διάταξη της παρ. 1.Β'.4. του άρθρου 273 και για την οποία ορίζεται τέλος χαρτοσήμου 380 δρχ., είναι η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, που αφορούν τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών - προικών και γονικών
παροχών.

4. Με τις διατάξεις του επίσης κοινοποιουμένου άρθρου δεύτερου του Ν.2717/1999, ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 273 που καθορίζουν τα τέλη χαρτοσήμου, ισχύουν από 17.7.1999.Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α'/17.5.1999)

Αρθρο πρώτο
Κυρώνεται ως Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 6 του Συντάγματος, το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν.1406/1983, το άρθρο 21, παρ. 1 του Ν.1968/1991, το άρθρο 50, παρ. 1 του Ν.2172/1993 και το άρθρο 16, παρ. 10 του Ν.2298/1995, το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο συντάχθηκε από Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω νόμων και συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 44292/26.6.1984, 377/22.1.1992, 5277/17.1.1994, 66616/23.6.1995, 133076/26.11.1996, 150718/22.12.1996 και 98939/6.7.1998 αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης.
...........................................................

Αρθρο 217
Προσβαλλόμενες πράξεις
1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και ιδίως κατά:
α) Της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου.
β) Της κατασχετήριας έκθεσης.
γ) Του προγράμματος πλειστηριασμού.
δ) Της έκθεσης πλειστηριασμού και
ε) Του πίνακα κατάταξης.

2. Ανακοπή, επίσης, χωρεί κατά:
α) Της αρνητικής δήλωσης ΝΠΔΔ ως τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΕΔΕ, εφόσον και η υποχρέωση του τρίτου είναι Δημοσίου Δικαίου.
β) Της δήλωσης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, για την ύπαρξη απαίτησης Δημοσίου Δικαίου ή προνομίου του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΕΔΕ.
3. Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 63, δεν έχει εφαρμογή στην προκείμενη διαδικασία.
...........................................................
Αρθρο 273
Τέλη χαρτοσήμου
1. Τα διαδικαστικά έγγραφα και γενικώς η διαδικασία ως τη δημοσίευση και την επίδοση της απόφασης, υπόκεινται στα εξής τέλη χαρτοσήμου:
Α. Σε τέλος 950 δρχ.:

 1. Η έφεση και
 2. Η αντέφεση.

Β. Σε τέλος 380 δρχ.:

 1. Η προσφυγή.
 2. Η αγωγή.
 3. Η κατά το άρθρο 217 ανακοπή.
 4. Η αίτηση του άρθρου 99 του Ν.Δ.118/1973.
 5. Η κύρια παρέμβαση και
 6. Η τριτανακοπή.

Γ. Σε τέλος 230 δρχ.:

 1. Η αίτηση αναθεώρησης.
 2. Η πρόσθετη παρέμβαση και
 3. Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό.

Δ. Σε τέλος 200 δρχ.:
Η αίτηση αναστολής ή διόρθωσης προγράμματος πλειστηριασμού.
Ε. Σε τέλος 150 δρχ.:

 1. Η ανακοπή ερημοδικίας.
 2. Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας.
 3. Η αίτηση αναβολής της συζήτησης.
 4. Η έγγραφη δήλωση παραίτησης πληρεξούσιου δικηγόρου και
 5. Η έγγραφη δήλωση ανάκλησης της πληρεξουσιότητας δικηγόρου.

ΣΤ. Σε τέλος 80 δρχ.:

 1. Οι πρόσθετοι λόγοι.
 2. Το υπόμνημα.
 3. Η δήλωση παραίτησης (έγγραφη ή προφορική).
 4. Η δήλωση δικαστικού συμβιβασμού του Ν.Δ.4600/1966.
 5. Η αίτηση αναστολής διοικητικής πράξης.
 6. Η αίτηση αναστολής δικαστικής απόφασης.
 7. Η αίτηση ανάκλησης απόφασης αναστολής.
 8. Το αντίγραφο ή απόσπασμα απόφασης και
 9. Κάθε άλλο δικόγραφο ή έγγραφο υποβαλλόμενο ή συντασσόμενο επ' ευκαιρία της δίκης.

Ζ. Σε τέλος 50 δρχ.:
Η κύρωση υπογραφής.

2. Τα συνεχόμενα φύλλα των κατά την προηγούμενη παράγραφο εγγράφων, υπόκεινται σε τέλος 50 δρχ., πλην των με στοιχεία Δ', ΣΤ' 5, ΣΤ' 6, ΣΤ' 7 και ΣΤ' 8, τα οποία υπόκεινται σε τέλος 80 δρχ.

3. Τα τέλη των προηγούμενων παραγράφων προκαταβάλλονται κατά την κατάθεση του σχετικού δικογράφου και με την ποινή του απαραδέκτου τούτου, είτε με επικόλληση ανάλογου κινητού επισήματος σ' αυτό, είτε με την καταβολή τους στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, οπότε και πρέπει να προσάγεται το αντίστοιχο αποδεικτικό καταβολής. Αν πρόκειται για προφορική αίτηση αναβολής της συζήτησης, τα τέλη αυτά προκαταβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης, η επικόλληση δε του κινητού επισήματος γίνεται στο οικείο πινάκιο.

4. Η παροχή πληρεξουσιότητας προς δικηγόρο είτε εγγράφως, είτε προφορικώς, με δήλωση που καταχωρείται στο πρακτικό ή στην έκθεση, υπόκειται στο τέλος που προβλέπει το άρθρο 24 του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Οι διατάξεις που προβλέπουν ειδικά τέλη και ένσημα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία εκδίκασης των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

6. Κατά την εκδίκαση των διαφορών του Δεύτερου Τμήματος του Δεύτερου Μέρους, τα διαδικαστικά έγγραφα και γενικώς η διαδικασία έως τη δημοσίευση και τη γνωστοποίηση της απόφασης, δεν υπόκεινται σε κανένα γενικό ή ειδικό τέλος.
...........................................................
Αρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης