Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.778/473/30.07.1999 Συνένωση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής και Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου για τη διακίνηση και πώληση προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ.778/473/30.07.1999
Συνένωση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής και Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου για τη διακίνηση και πώληση προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
Συνένωση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής και Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου για τη διακίνηση και πώληση προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Φ.778/473/30.7.1999

Με αφορμή γραπτά ερωτήματα σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΒΣ, σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εκδίδεται Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής. Τα αγαθά που αποστέλλονται συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του πιο πάνω στοιχείου, το οποίο και παραδίδεται στον παραλήπτη.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ "τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή με άλλη μηχανή τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, κατά περίπτωση, με χρήση χημικού χάρτη, αποκλειόμενης της χρήσης δίπτυχων ή τρίπτυχων εντύπων, με εξαίρεση τα εισιτήρια μεταφορικών μέσων και θεαμάτων. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να ζητά και να το λαμβάνει, το δε άλλο αντίτυπο παραμένει στον εκδότη ως στέλεχος".

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ΚΒΣ "Ο επιτηδευματίας μπορεί, για τις ανάγκες των συναλλαγών ή για οργανωτικούς λόγους, να εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα, εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται, με σφραγίδα ή εντύπως, ο προορισμός του. Ειδικότερα, αν πρόκειται για στοιχείο διακίνησης αγαθών, στα επιπλέον εκδιδόμενα αντίτυπα αναγράφεται κάτω από τον τίτλο του στοιχείου η ένδειξη "Δεν αποτελεί συνοδευτικό μεταφοράς". Επίσης, μπορεί στο περιεχόμενο των στοιχείων
να προσθέτει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο".

4. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ΚΒΣ "Ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων".

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 1 του Ν.2127/1993, με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία, εκτός των άλλων και οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 92/12 "σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ", κάθε αποστολή ή παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ που κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου μεταξύ των φορολογικών αποθηκών της Κοινότητας, γίνεται με την κάλυψη Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Σ.Δ.Ε.), η μορφή και ο τύπος του οποίου
έχουν θεσπισθεί με δεσμευτικό τρόπο από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/1992, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2225/1993. Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό, το Διοικητικό αυτό έγγραφο ενδέχεται να αντικατασταθεί από Εμπορικό έγγραφο, εφόσον περιέχει τις ίδιες πληροφορίες, στοιχεία και αντίστοιχη αρίθμηση που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Σ.Δ.Ε. και στο οποίο αναγράφεται εμφανώς Δήλωση ότι πρόκειται περί Συνοδευτικού Εμπορικού Εγγράφου.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαμε υπόψη μας την πρακτική σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η συνένωση του Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής με το Συνοδευτικό Διοικητικό Εγγραφο, επιτρέπουμε τη συνένωση αυτή, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να φέρει τίτλο "Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής - Συνοδευτικό Διοικητικό Εγγραφο".
β) Να αναγράφονται σ' αυτό όλα τα δεδομένα του Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής, καθώς και του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου.
γ) Το στοιχείο αυτό να εκδίδεται τουλάχιστον σε έξι αντίτυπα και κάθε ένα εξ αυτών, εκτός των άλλων, θα φέρει εντύπως ή με σφραγίδα τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Πρωτότυπο: Συνοδευτικό Φορολογικό Στοιχείο.
- Αντίτυπο 1 ΣΔΕ: Για τον Αποστολέα - Στέλεχος για Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής.
- Αντίτυπο 2 ΣΔΕ: Για τον Παραλήπτη (Δεν ισχύει για ΚΒΣ).
- Αντίτυπο 3 ΣΔΕ: Δελτίο Επιστροφής στον αποστολέα.
- Αντίτυπο 4 ΣΔΕ: Για τις Υπηρεσίες της χώρας προορισμού.
- Αντίτυπο 5 ΣΔΕ: Για τις Υπηρεσίες της χώρας αποστολής.

δ) Στα αντίτυπα 1 έως και 5 του παραπάνω εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2225/1993, θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η ακόλουθη δήλωση: "Εμπορικό Συνοδευτικό Εγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με αναστολή του φόρου".

7. Το εν λόγω έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/1992, όπως ισχύει, εφόσον δεν παρουσιάζει τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο όπως το Διοικητικό έγγραφο (ΣΔΕ), πρέπει να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που ζητούνται στο Διοικητικό έγγραφο, το δε είδος της πληροφόρησης πρέπει να επαληθεύεται με αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων που εμφανίζονται στο Διοικητικό έγγραφο.

8. Πριν από οποιαδήποτε χρησιμοποίηση, υπόδειγμα του παραπάνω εμπορικού εγγράφου θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εποπτείας και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, για τον έλεγχο του περιεχομένου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω στις παρ. 5, 6 και 7.
Εφόσον από τον έλεγχο αυτό διαπιστώνεται ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται για το ΣΔΕ, το έντυπο αυτό θα γίνεται αποδεκτό και αντίτυπό του θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση ΕΦΚ.
Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στις συναφείς διατάξεις του Ν.2127/1993, όπως ισχύει και των σε εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών εγκυκλίων διαταγών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης