Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 4837/16.1.2015 Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2015 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 4837/16.1.2015
Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους

Αριθμ. 4837/16.1.15

(ΦΕΚ Β' 66/16-01-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α' 246).

2. Των άρθρων 51 και 54 Ν. 4305/2014 (Α' 237), όπως ισχύουν.

3. Του Ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.

4. Του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), όπως ισχύει.

5. Του Ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύει.

6. Του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 141).

7. Του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134).

8. Του Π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α' 240).

9. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98), και το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014-Υπόδειγμα

Η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει σωρευτικά τα στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στο υπόδειγμα που προσαρτάται ως Παράρτημα 1 στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 -Υπόδειγμα

1. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, περιλαμβάνει σωρευτικά τη συμπλήρωση των στοιχείων και τη συνυποβολή των δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο υπόδειγμα που προσαρτάται ως παράρτημα 2 στην παρούσα απόφαση.

2. Ο χρηματοδοτικός φορέας δύναται να απαιτήσει οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιολογητικά κρίνει αναγκαία προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση.

3. Ο αιτών, με την υποβολή της βεβαίωσης των προηγούμενων παραγράφων, προσκομίζει τα αναφερόμενα στο παράρτημα 2 στοιχεία και δικαιολογητικά. Για όποια τυχόν περαιτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία του ζητηθούν, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα προσκομίσει με δική του επιμέλεια εντός εύλογου χρόνου, αποδεχόμενος την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση της ειλικρίνειάς τους από τον χρηματοδοτικό φορέα.

Άρθρο 3
Διαδικασία ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Φορολογική Διοίκηση και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης


Οι οφειλέτες οι οποίοι αιτούνται υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, με την γραπτή συναίνεση τους στο σώμα της αίτησης/βεβαίωσης, αποδέχονται το δικαίωμα του χρηματοδοτικού φορέα να προβαίνει σε κοινοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Έως την υλοποίηση σημείου διεπαφής (κόμβου) μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων, της Φορολογικής Διοίκησης, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στο οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά η πληροφορία ύπαρξης και τήρησης της ρύθμισης του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 (προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς, Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

1. Ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης/Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Έκαστος εκ των Φορολογικής Διοίκησης, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Χρηματοδοτικών Φορέων ενημερώνει τους λοιπούς, για την περίπτωση απώλειας της ρύθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, αποστέλλοντας σχετική βεβαίωση.

3. Η Φορολογική Διοίκηση/Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποστέλλουν ενημέρωση στον χρηματοδοτικό φορέα, βεβαίωση του οποίου είχε προσκομίσει ο αιτών σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης αρμοδιότητάς τους. Την αντίστοιχη ενημέρωση αποστέλλει και ο χρηματοδοτικός φορέας σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 στην Φορολογική Διοίκηση και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Οι βεβαιώσεις των παραπάνω περιπτώσεων κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Άρθρο 4
Τήρηση αρχείου αιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 61 και κατηγοριοποίηση βεβαιώσεων της παρ. 2 του άρθρου 61

1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 60 του Ν. 4307/2014, υποχρεούνται σε τήρηση αρχείου των αιτήσεων που υποδέχονται.

2. Ομοίως οι χρηματοδοτικοί φορείς υποχρεούνται σε τήρηση αρχείου των βεβαιώσεων της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 και κατηγοριοποίηση αυτών σε: ι) εγκεκριμένες και μη (ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου), ιι) σε επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιιι) σε αριθμό χορήγησης επιλέξιμων διαγραφών και μη, ιν) σε ποσό επιλέξιμων διαγραφών ανά δικαιούχο.

3. Τα στοιχεία που τηρούνται με επιμέλεια του χρηματοδοτικού φορέα παραμένουν στη διάθεση της επιτροπής του άρθρου 79 του Ν. 4307/2014 και του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).

Άρθρο 5
Βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 - Υπόδειγμα


1. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 περιγράφεται στο υπόδειγμα που προσαρτάται ως παράρτημα 3 στην παρούσα απόφαση.

2. Ο χρηματοδοτικός φορέας τηρεί πλήρη φάκελο των στοιχείων του επιλέξιμου οφειλέτη, τα οποία παραχωρεί σε Φορολογική Διοίκηση και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εφόσον ζητηθούν.

Άρθρο 6
Ευεργετήματα - Απώλεια ρυθμίσεων στη Φορολογική Διοίκηση ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Εφόσον στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία είναι αρμόδια για την χορήγηση και παρακολούθηση της ρύθμισης, προσκομιστεί βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, ο οφειλέτης δικαιούται για τις οφειλές που έχει υπαγάγει στη ρύθμιση του άρθρου 51 ή του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014, επιπλέον έκπτωση κατά 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014. Η ανωτέρω έκπτωση χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής.

2. Η μη προσήκουσα εκπλήρωση ρύθμισης προς τη Φορολογική Διοίκηση, ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Χρηματοδοτικό Φορέα, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014.

Άρθρο 7
Τελική Διάταξη


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (άρθρο 61 του Ν.4307/2014 - ΦΕΚ 246 A'/15.11.2014)

Με την παρούσα αίτηση μου προς............................................................................................ (επωνυμία

χρηματοδοτικού φορέα), αιτούμαι να υπαχθώ στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 και συνυποβάλλω τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, πληρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτόν.

Ονοματεπώνυμο επαγγελματία:

 

Όνομα πατρός:

 

Όνομα μητρός:

 

Έτος γεννήσεως:

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

Φαξ / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):

 

Επάγγελμα:

 

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.:

 

Α.Μ.Κ.Α

 

Στοιχεία επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος και στοιχεία νομίμου εκπροσώπου):

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

Φαξ / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):

 

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. επιχείρησης:

 

Αριθμό Μητρώου Εργοδότη

 

(Συναίνεση αιτούντος}


Αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση των ως άνω στοιχείων από τον Χρηματοδοτικό Φορέα και παρέχω άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων μου, που περιλαμβάνονται στη παρούσα αίτηση/βεβαίωση καθώς και κάθε άλλου δεδομένου που βρίσκεται στην κατοχή σας, προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, προς τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ημερομηνία - Υπογραφή οφειλέτη (και συνοφειλετών)

--------------------------------------


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ Ν. 4307/2014


Βεβαιώνω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος που με καθιστούν επιλέξιμο οφειλέτη και συνυποβάλλω με την παρούσα τα κάτωθι δικαιολογητικά, εμού και των συνοφειλετών μου κατά την έννοια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 60 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 61:

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Α/Α

Δικαιολογητικά

1.

Ε.1

2.

Ε.3

3.

Ε.5

4.

Ε.9 (από 1-1-2010και εντεύθεν)

5.

Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

6.

Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

7.

Φορολογική ενημερότητα

8.

Πίνακας χρεών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

9.

Ασφαλιστική ενημερότητα

10.

Πίνακας χρεών από τον αρμόδιο ΦΚΑ

11.

Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα)

12.

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα)

13.

Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας

14.

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

2. Τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων:

α. Σύνολο ακίνητων περιουσιακών στοιχείων

Α/Α

Περιγραφή (είδος, διεύθυνση ...)

Αντικειμενική Αξία

Μεταβίβαση μετά την 1η Ιανουαρίου 2010

β. Σύνολο κινητών περιουσιακών στοιχείων

Είδος

Όχι

Ναι

Περιγραφή

Αξία

Καταθέσεις

0

0

0

0

0

0

Μετοχές, μερίσματα,ομόλογα, κλπ

0

0

Κινητές αξίες, απαιτήσεις κ.λ.π.

0

0


3. Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης

 

 

4. Στοιχεία κάθε επιχείρησης προσώπων, της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 άρθρου 61, με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010

Στοιχεία εταιρείας (επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) Σχέση με τον αιτούντα

(Συναίνεση αιτούντος}
Αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση των ως άνω στοιχείων από τον Χρηματοδοτικό Φορέα και παρέχω άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων μου, που περιλαμβάνονται στη παρούσα αίτηση/βεβαίωση, καθώς και κάθε άλλου δεδομένου που βρίσκεται στην κατοχή σας, προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, προς τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Συναινώ επίσης στην με οποιοδήποτε τρόπο επαλήθευση της ακρίβειας των περιλαμβανομένων στην παρούσα βεβαίωση.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής μου και μη προσήκουσας εκπλήρωσης των όρων της ρύθμισης (άρθρα 60 και 61 ν.4307/2014) συναινώ στην ανταλλαγή της σχετικής πληροφορίας μεταξύ Χρηματοδοτικών φορέων, Φορολογικής Διοίκησης, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Ο βεβαιών

------------------Παράρτημα 3


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ Ν. 4307/2014

Βεβαιώνεται ότι ο/η .........................................................................................................
(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ/ΑΜΕ) υπήχθη στην ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του άρθρου 61 του ν. 4307/2014.
Στοιχεία του φακέλου του επιλέξιμου οφειλέτη είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθούν.

Ο βεβαιών

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης