Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016/29.1.2016.Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2015 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014
Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων


Αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 3675/31-12-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/ Α'/23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αποτυπώθηκε στο Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α'/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/ Β'/28.1.2013 και 372/Β/19.2.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. 20/25.6.2014 ΠΥΣ (ΦΕΚ 360/Υ.Ο.Δ.Δ./25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005).

6. Την ανάγκη καθορισμού της αρμόδιας υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 5 του Ν. 3842/2010.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός αρμόδιας Υπηρεσίας - Ορισμοί


1. Αρμόδια Υπηρεσία για το σκοπό της παρούσας ορίζεται μονάδα που ανήκει στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καλούμενη στο εξής «Κεντρικός Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Επιστροφών Τελωνείων».

2. «Κεντρικός Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Επιστροφών Τελωνείων, στο εξής «Κεντρικός Διαχειριστής»: Είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των Τελωνείων, τον έλεγχο συμφωνίας ως προς το ποσό των ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενων αρχείων με τη ΔΙΑΣ Α.Ε., καθώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία κατατίθενται οι ηλεκτρονικές εισπράξεις του Δημοσίου και υπέρ τρίτων, όπως και για την απόδοση των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ποσών των Τελωνείων στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του TAXIS.

3. «Λογαριασμός ηλεκτρονικών εισπράξεων - πληρωμών Τελωνείων»: Ο Λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον οποίο θα διαχειρίζεται ο Κεντρικός Διαχειριστής, ως υπόλογος των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών.

Άρθρο 2
Διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών


Ο Κεντρικός Διαχειριστής:

α) παρακολουθεί την πορεία των ηλεκτρονικών εισπράξεων με βάση τα μηνύματα και τα αρχεία που θα λαμβάνει από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. που είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των συναλλασσομένων και της Τελωνειακής Υπηρεσίας, καθώς και τα αντίγραφα κινήσεως λογαριασμού (extrait) που θα αποστέλλει η Τράπεζα της Ελλάδος σε καθημερινή βάση. Κάθε είσπραξη που περιλαμβάνεται ως επιτυχής σε ένα αρχείο on line ή ένα αρχείο batch της ΔΙΑΣ ΑΕ και έχει ενημερώσει Τελωνειακά παραστατικά, θεωρείται ως ανέγκλητα τελεσθείσα.

β) συγκεντρώνει σε καθημερινή βάση τα ηλεκτρονικώς καταχωρημένα από τα Τελωνεία λογιστικά σημειώματα επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. Η προώθηση της διαδικασίας πραγματοποιείται την επόμενη μέρα και προϋποθέτει ότι υπάρχει διαθέσιμο ποσό στις εισπράξεις και στους κωδικούς προϋπολογισμού σύμφωνα με το τελευταίο κλείσιμο ημέρας των ηλεκτρονικών εισπράξεων. Δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο εντολών μεταφοράς, το οποίο αποστέλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εκτέλεση των επιστροφών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων από τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα. Ως ημερομηνία εκτέλεσης ορίζεται η ίδια ημέρα της αποστολής του αρχείου. Για εντολές μεταφοράς που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση τους ενημερώνεται ο Κεντρικός Διαχειριστής και το σχετικό ποσό πιστώνει το λογαριασμό Ηλεκτρονικών Εισπράξεων -Πληρωμών και επαναλαμβάνεται η διαδικασία αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εντολές μεταφοράς προωθούνται για εκτέλεση το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη του μήνα.

γ) εκτελεί διασταυρώσεις των καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. με τα ηλεκτρονικά βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά των Τελωνείων σε καθημερινή βάση. (μετά την αφαίρεση των ποσών των επιστροφών)

δ) διασταυρώνει τις εκτελεσθείσες εντολές μεταφοράς από την Τ.τ.Ε με βάση το αρχείο που του έχει αποστείλει και το extrait που παραλαμβάνει από την Τ.τ.Ε.

Άρθρο 3
Διαχείριση εισπράξεων υπέρ τρίτων


Έσοδα υπέρ τρίτων, που δεν αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται με βάση τα τελωνειακά παραστατικά πιστώνουν τους λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται στην Τ.τ.Ε., με τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου εντολών μεταφοράς το οποίο αποστέλλεται από τον Κεντρικό Διαχειριστή στη ΔΙΑΣ ΑΕ για εκτέλεση. Εντολές μεταφοράς δημιουργούνται οποτεδήποτε έχουν πραγματοποιηθεί εισπράξεις που αφορούν έσοδα τρίτων.


Άρθρο 3
Μη διαθεσιμότητα συστήματος - Επιβεβαίωση πληρωμής


Σε περίπτωση που λειτουργεί το ICISnet, αλλά όχι η γενικότερη διασυστημική σύνδεση με την ΔΙΑ. Σ. Α.Ε. (παραλαβή αρχείων online ή/και batch): όλες οι εκκρεμείς πληρωμές διεκπεραιώνονται με παραγωγή του αρχείου batch από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. κατά τον συνήθη τρόπο αλλά με αποστολή του εκτός του συνήθους κυκλώματος αποστολής αρχείου batch και επεξεργασία του από το ICISnet. Η παραλαβή του αρχείου γίνεται με μέθοδο ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων (secure e-mail), ώστε να υπάρξει η απαραίτητη πιστοποίηση και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται η συνηθισμένη επεξεργασία του και η ενημέρωση του συστήματος. Η διαδικασία αυτή θα ενεργοποιείται με επίσημο αίτημα από το Τελωνείο προς τον Κεντρικό Διαχειριστή και στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του συναλλασσόμενου προς το Τελωνείο. Η παραλαβή, η επεξεργασία του αρχείου batch της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και η ενημέρωση του συστήματος πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. μετά από αίτημα του Κεντρικού Διαχειριστή.

Άρθρο 4
Διαδικασία εμφάνισης εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό


Για την εμφάνιση των εισπραχθέντων ποσών στον Κρατικό Προϋπολογισμό παράγεται σε μηνιαία βάση ένα ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο περιέχει τις ηλεκτρονικές εισπράξεις αφαιρουμένων των επιστροφών και των εσόδων υπέρ Τρίτων όλων των Τελωνείων με ανάλυση ανά ΚΑΕ Προϋπολογισμού.

Ο Κεντρικός Διαχειριστής μετά από τη λογιστική τακτοποίηση όλων των ημερών, αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα:

α) στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) (εφεξής ΔΗΛΕΔ) το αρχείο των ηλεκτρονικών εισπράξεων με ανάλυση ανά ΚΑΕ και

β) στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) το μηνιαίο αντίγραφο των κινήσεων του λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 1 (extrait) που αποστέλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΔΗΛΕΔ με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τον Κεντρικό Διαχειριστή, δημιουργεί ανά μήνα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο (Χ.Κ.) και αντίστοιχα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνει η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με την παραλαβή του μηνιαίου αντίγραφου των κινήσεων του λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 1 (extrait), ενημερώνει το ημερολόγιο πληρωμών της με το ποσό κατάθεσης, χρεώνοντας τον λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωμών.

Άρθρο 5
Έλεγχος συναλλαγών


Ο Κεντρικός Διαχειριστής ελέγχει και θεωρεί τα τιμολόγια αμοιβής των Τραπεζών και της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και τα προωθεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης