Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 1573/13.1.2015 Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 1573/13.1.2015
Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Αριθμ. 1573/13.1.2015 Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα γι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 

Αριθμ. 1573/13.1.2015
Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4311/2014 « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδι-κών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015» (Α' 259).
2. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 1 παρ. 1 περ. β' στοιχ. ββ του και παρ. 4
β) 3 παρ. 2 περ. α', παρ. 3 και παρ. 4 του Ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α' 146), όπως ισχύουν μετά την αντι- κατάστασή τους με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 4304/2004 «Ελεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοι-νοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 234).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4203/2013 (Α' 235) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (Α' 143).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 « Οργανισμός Υπουρ-γείου Εσωτερικών» (Α' 172).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α' 277).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 175/2014 « Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α' 278).
8. Τη με αριθμ. 1572/13.01.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός ποσού της εκλογικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2012».
9. Τις με αριθμ. 2/2012 και 1/2014 αποφάσεις της Ανωτά-της Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα που εκπρο-σωπούνται στο Εθνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.
10. Την από 05.01.2015 πρόταση, όπως αυτή εκφράσθηκε από τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 12415/19-12-2013 (Α' 281) από-φαση της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα: «Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος "ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ"».
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 51776/23-12-2013 ΚΥΑ (Β' 3275) των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί ανα-στολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».
13. Τη με αριθμ πρωτ. 00007000003/2/404/08.01.2015 απόφαση εγγραφής πίστωσης στον ΚΑΕ 2595 του ΕΦ 07-130.
14. Τη με αριθμ πρωτ. 1042/12-01-2015 απόφαση δέ-σμευσης πίστωσης με α/α έγκρισης της ΥΔΕ 3438 (ΑΔΑ: Φ7ΤΩΝ-ΒΨΙ).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 

Α. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλέξει βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, που θα λάβουν το 50% του κατανεμητέου ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.036.000,00 €), το οποίο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (2.018.000,00 €).
 

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
7. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Α1. Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα όπως παρακάτω:
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) 636.555,26
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ 577.111,81
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 263.632,28
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 161.242,00
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 148.555,27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 134.239,08
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 96.664,30

 

Β. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, που θα λάβουν το 10% του κα- τανεμητέου ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.036.000,00 €), το οποίο ανέρχεται σε τετρακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (403.600,00 €).


1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [Πανελλήνιο Σο-σιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) - Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα - Δυναμική Ελλάδα - Μεταρρυθμιστική Αριστερά - Νέοι Μεταρρυθμιστές - ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012 - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Β']
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟ- ΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙ- ΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
 

Β1. Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα όπως παρακάτω:
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 129.352,13
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 110.659,26
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 45.740,91
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
[
-Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
-       Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα - Δυναμι­κή Ελλάδα - Μεταρρυθμιστική Αριστερά
-        Νέοι Μεταρρυθμιστές - ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012
-        ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Β'
]
39.060,36
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 32.172,38
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 29.761,03
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛ­ΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗ­ΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 16.853,93

 

Γ. Δυνάμει των σχετικών 3, 11 και 12 αναστέλλεται η καταβολή ποσού εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ και δέκα επτά λε-πτών (194.296,17 €) για την εκλογική χρηματοδότηση στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».


Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7Α του Ν. 3023/2002, όπως ισχύει.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης