Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eγκ. ΥΕΚΑ/10.12.03 Διευκρινίσεις για την εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων για την ανανέωση της άδειας εργασίας αλλοδαπού


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Eγκ. ΥΕΚΑ/10.12.03
Διευκρινίσεις για την εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων για την ανανέωση της άδειας εργασίας αλλοδαπού


Eγγύκλιος ΥΕΚΑ/10.12.03 Διευκρινίσεις για την εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων για την ανανέωση της άδειας εργασίας αλλοδαπού

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ιωάννα Πανοπούλου εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα "Διευκρινίσεις για την εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων για την ανανέωση της άδειας εργασίας αλλοδαπού".
"Στόχος της έκδοσης της εγκυκλίου", επισημαίνει η κα Πανοπούλου σε δήλωσή της, είναι η "άρση των παρανοήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που οδηγούν σε πρόσθετη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία των αλλοδαπών παρά το ότι η πολιτεία έχει αποφασίσει τη λήψη μέτρων για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία."
Η εγκύκλιος η οποία αποστέλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε όλες τις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες της χώρας, καθώς και στο Ι.Κ.Α., αναφέρει τα εξής:

1. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε πρόβλημα σε κάποιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που ασχολούνται με την έκδοση και ανανέωση των αδειών εργασίας των αλλοδαπών, όσον αφορά τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που θα πρέπει να έχουν αυτοί για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους.
Συγκεκριμένα ζητείται ο αριθμός των 300 ημερών ασφάλισης κατ' έτος και 25 για κάθε μήνα.
Όπως ήδη γνωρίζετε η Υπηρεσία μας από την αρχή ισχύος του νόμου αυτού έχει εκδώσει τις υπ' αριθμ. 31221/26-9-2001,31372/20-8-2002, 32093/6-12-2003, 32992/5-8-2003 και 33249/14-10-2003 εγκυκλίους, στις οποίες ουδέποτε οριοθέτησε αριθμό ενσήμων και τούτο διότι με την ενέργεια αυτή θα αντιστρατευόταν βασικές διατάξεις τόσο της εργατικής όσο και της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Διαπιστώθηκε δε ότι ο προαναφερόμενος αριθμός ενσήμων προέκυψε από την ερμηνεία της 33249/14.10.2003 εγκυκλίου μας, στην οποία όμως για την περίπτωση της εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε έναν εργοδότη και κατά τη διάρκεια ισχύος της εργασιακής σχέσης, σαφώς αναφέρονταν τα κάτωθι:

"Οι αλλοδαποί που επιθυμούν την ανανέωση της άδειας εργασίας τους καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν τόσες ημέρες ασφάλισης όσες αντιστοιχούν στη χρονική διάρκεια της άδειας εργασίας τους μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών που μπορούν να αποδείξουν απολύτως τεκμηριωμένα την αποχή τους από την εργασία.
Αν όμως έχουν απασχοληθεί, μικρότερο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια της άδειας παραμονής τους θα πρέπει να αποδείξουν, απολύτως τεκμηριωμένα, τον λόγο για τον οποίον δεν εργάσθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρισμός
α) ήταν άνεργος/η (θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. προσκομίζοντας παράλληλα και τη σχετική κάρτα ανεργίας θεωρημένη κάθε μήνα από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.)
β) ήταν ασθενής (θα πρέπει να προσκομισθεί γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για το χρονικό διάστημα της ασθενείας του/της)
γ) ταξίδεψε εκτός Ελλάδος (θα πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο του διαβατηρίου για το χρονικό διάστημα της απουσίας του)
Στις παραπάνω περιπτώσεις θα τους ζητηθούν μόνον οι πραγματοποιηθείσες ημέρες ασφάλισης της απασχόλησής τους."
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση ασθένειας του αλλοδαπού ο οποίος δεν νοσηλεύτηκε θα ζητείται γνωμάτευση ιατρού του αρμόδιου ασφαλιστικού του φορέα

Συνεπώς οι Νομαρχίες οφείλουν σύμφωνα με τις δηλωθείσες ειδικότητες των αλλοδαπών να ελέγχουν κατά περίπτωση τις αιτήσεις ανανέωσης αδειών εργασίας τους, δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας διαφέρει ο αριθμός ημερών ασφάλισης τόσο κατ έτος όσο και κατά μήνα ανάλογα με την ιδιότητα του εργαζομένου (υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης) και να αποφαίνονται εάν ο αλλοδαπός είχε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη κατά το προηγούμενο διάστημα ισχύος της αδείας εργασίας του. Σε αντίθετη δε περίπτωση να εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους αποδεδειγμένα δεν εργάσθηκε. 

Διευκρινίζεται εκ νέου, παρότι ήδη αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο ότι οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και στους λόγους δικαιολογημένης αποχής από την εργασία υπάγεται και κάθε άλλη περίπτωση, εφ' όσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που, βάσει των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας δικαιολογεί αποχή από την εργασία, όπως ανυπαίτιο κώλυμα (ασθένεια ή έλλειψη συγκοινωνίας λόγω καιρικών συνθηκών), μάρτυρας σε δίκη, άδεια κυήσεως, άδεια λοχείας, θάνατος συγγενούς και βαριά ασθένεια, προφυλάκιση εφ' όσον δεν ευθύνεται, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, άδεια άνευ αποδοχών, αναστολή της εργασιακής σχέσης κ.λ.π.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας τον τελευταίο καιρό έγινε αποδέκτης σωρείας διαμαρτυριών από αλλοδαπούς, οι οποίοι προσέρχονταν εμπρόθεσμα στις κατά τόπους Νομαρχίες, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για ανανέωση της αδείας εργασίας τους, πληροφορούνταν δε προφορικά από τους υπαλλήλους, που είχαν ως αντικείμενο εργασίας τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων, τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών τα οποία αποτελούσαν προϋπόθεση ανανέωσης των αδειών εργασίας τους και παροτρύνονταν να τα προσκομίσουν προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης. Όταν όμως προσέρχονταν εκ νέου στις Υπηρεσίες των Νομαρχιών πληροφορούνταν ότι η αίτηση τους είναι πλέον εκπρόθεσμη.
Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διοικητικού Δικαίου, δεν είναι στην ευχέρεια των Υπηρεσιών να μην παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών Συνεπώς όλες οι αιτήσεις που αφορούν στην ανανέωση της αδείας εργασίας αλλοδαπών θα παραλαμβάνονται και εφ' όσον, μετά την εξέταση τους διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανανέωσης των αδειών εργασίας τους θα απορρίπτονται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους.
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες αλλοδαποί προσήλθαν 2 μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης ετήσιας άδειας εργασίας τους, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2910/01, στις αρμόδιες Νομαρχίες προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για ανανέωση της αδείας εργασίας του και τους ζητήθηκε να προσκομίσουν τα ένσημα των δύο επόμενων μηνών για μη δεδουλευμένες αποδοχές!!!!! Το θέμα αυτό αντιμετωπίσθηκε από κοινού με τις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. και λύνεται με τα όσα αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 2 της εγκυκλίου αυτής.

2. Με εγκύκλιό της, η Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων του Ι.Κ.Α., επανακαθόρισε τις απαιτούμενες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών για την ανανέωση της άδειας εργασίας και παραμονής τους.
Βάσει της εγκυκλίου αυτής οι αλλοδαποί δεν δύνανται να αποδείξουν ότι έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο ισχύος της αδείας εργασίας τους διότι οι ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν ήταν εκπληρώσιμες, με βάση τον νέο σύστημα καταβολής εισφορών στο Ι.Κ.Α.
Ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας εργασίας των αλλοδαπών βάσει των διατάξεων της παρ. 8, άρ. 19 και της παρ.2, άρ. 23 Ν. 2910/2001 είναι ως γνωστόν και η εκπλήρωση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων
Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο αλλοδαπός πρέπει να αποδείξει ότι εργάσθηκε και ασφαλίσθηκε το χρονικό διάστημα, της προηγούμενης άδειας εργασίας, εφ' όσον για το διάστημα αυτό ήταν εκπληρώσιμες οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο αλλοδαπός δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ασφάλιση για χρονικές περιόδους, για τις οποίες ο εργοδότης νομίμως δεν είχε ακόμη εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις (π.χ. νομίμως δεν είχε υποβληθεί Αναλυτική Περιοδική Δήλωση).
Όσον αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εκπληρώσιμες κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για ανανέωση της άδειας εργασίας, ο αλλοδαπός υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά ασφάλισης κατά την επόμενη ανανέωση της άδειας εργασίας. Η προσκόμιση αυτή θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση αυτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας εγκυκλίου. Είναι ευνόητο ότι για όσο χρόνο ο αλλοδαπός είναι άνεργος και δεν έχει εργοδότη, δεν υποχρεούται να έχει ασφάλιση. 
Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι για την ανανέωση άδειας εργασίας αλλοδαπού για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου (π.χ. οικοδόμοι, κηπουροί, καθαρίστριες κ.λπ.) ο αλλοδαπός υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικό ασφαλιστικού οργανισμού από το οποίο να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει αριθμό ημερομισθίων ίσο τουλάχιστον με το μισό των εργάσιμων ημερών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της άδειας εργασίας μέχρι την υποβολή της αίτησής του για την ανανέωσή της.
Τέλος σας επισυνάπτουμε την σχετική εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., στην οποία αναλυτικά αναφέρονται τόσον τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδειχθεί η εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των αλλοδαπών, όσο και τα δικαιολογητικά τα οποία εναλλακτικά θα ζητούνται λόγω μη έκδοσης της Α.Π.Δ. 
Επισημαίνεται δε ότι για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στις σχετικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α."

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης