Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 11134/17/10.3.2017.Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης


Αριθμ. οικ.66224/2014

(ΦΕΚ Β' 7/08-01-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 136 παρ. 4 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α'), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α'), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Τη με αριθμό 6527/1.12.2014 (ΦΕΚ 3326 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο.

5. Τη με αριθμό 38440/7537/3.11.2014 (ΦΕΚ 2972 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου.

6. Το Π.δ. 158/2014 (Α'240)

7. Το Π.δ. 113/2014 (Α'180)

8. Το Π.δ. 89/2014 (Α' 134)

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε κατωτέρω ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 109-127 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α').

1. Μετά από σχετικό ερώτημα των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.4251/2014, οι Περιφέρειες της Χώρας αποστέλλουν υποχρεωτικά και αμελλητί στους εργοδοτικούς φορείς που εδρεύουν στα διοικητικά όριά τους, όπως επιμελητήρια, ενώσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώσεις αλιέων κ.α., πρόσκληση σε σύσκεψη για την εκτίμηση του αριθμού των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών κατά τα επόμενα δύο έτη. Με την ίδια πρόσκληση οι εργοδοτικοί φορείς καλούνται, μέχρι τη διενέργεια της σύσκεψης, να αποστείλουν στην Περιφέρεια έκθεση αναφορικά με την εκτίμησή τους για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν με σκοπό την εργασία κατά τα δύο επόμενα έτη. Η εκτίμηση αφορά μόνο τις ειδικότητες απασχόλησης που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας κάθε φορέα και αναφέρει αν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 12 Ν.4251/2014), εποχική απασχόληση (άρθρο 13 Ν.4251/2014), απασχόληση αλιεργάτη (άρθρο 14 Ν.4251/2014) ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 109-127 Ν.4251/2014), την πιθανή χώρα προέλευσης των εργαζομένων, καθώς και αιτιολόγηση βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία που αναφέρονται στον αριθμό των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον υπόψη τομέα της οικονομίας, την πορεία των δραστηριοτήτων τους τα τελευταία έτη και την εκτίμηση για τα επόμενα έτη, αλλά και την υφιστάμενη προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή ευρωπαίους πολίτες ή πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη Χώρα.

Κατά την κοινή σύσκεψη που τελείται προεδρεύοντος του οικείου Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών, συζητούνται διεξοδικά οι απόψεις των εργοδοτικών φορέων και καταγράφονται σε πρακτικό που τηρείται με μέριμνα της Περιφέρειας.

Η πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς φορείς δημοσιοποιείται από την Περιφέρεια με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

2. Ο οικείος Περιφερειάρχης αποστέλλει τη γνώμη του στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος αναφέροντας αναλυτικά στοιχεία για τον ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που κρίνεται σκόπιμο να καλυφθούν με μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών κατά τα επόμενα δύο έτη, ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτος, ειδικότητα, και χώρα προέλευσης, συναποστέλλοντας και τις έγγραφες γνώμες των εργοδοτικών φορέων και αντίγραφο του πρακτικού της κοινής σύσκεψης. Για το διαμόρφωση γνώμης ο Περιφερειάρχης συνεκτιμά τόσο τις απόψεις των εργοδοτικών φορέων όσο και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας ύστερα από σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτόν.

3. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 παρ.1 του Ν.4251/2014 εκδίδεται βάσει των προσδοκώμενων αναγκών που προκύπτουν από στοιχεία επίσημων ερευνητικών φορέων και στοιχείων των παρελθόντων ετών για την εισδοχή μετακαλούμενων εργαζόμενων τρίτων χωρών στην εν λόγω Περιφέρεια.

4. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4251/2014, οι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν αντίστοιχο προσωπικό με τη διαδικασία της μετάκλησης υποβάλλουν σχετική αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 12, 13 ή 14 του Ν.4251/2014, αν πρόκειται για μετάκληση εργαζομένων με σκοπό την εξαρτημένη εργασία, την εποχική εργασία ή τους αλιεργάτες αντίστοιχα.

5. Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούν αυστηρή χρονολογική σειρά στην παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτημάτων μέχρις εξαντλήσεως των θέσεων εργασίας με τη χρήση σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής. Όταν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας κάποιας ειδικότητας οι υπηρεσίες ενημερώνουν σχετικά τον εργοδότη.

6. Η αίτηση για μετάκληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 20.000 ευρώ, ανά άτομο, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο ή πρόκειται για μετάκληση για απασχόληση στην αγροτική οικονομία.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής (πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην αγροτική οικονομία), πρέπει να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα κατ' ελάχιστο ποσό 60.000 € που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, προς τον φορέα που απευθύνεται, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Η αρμόδια υπηρεσία παραλαβής της αίτησης μετάκλησης παραλαμβάνει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση η αίτηση συνοδεύεται και από στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του πολίτη τρίτης χώρας με το αντικείμενο της επιχείρησης.


7. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ.1 του άρθρου 11 και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τηρώντας τη χρονολογική σειρά πρωτοκόλλησης, εκδίδει απόφαση με την οποία παρέχει την έγκρισή του για την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας στο συγκεκριμένο εργοδότη και αποστέλλει αυτή στην αρμόδια προξενική αρχή συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 12, 13 ή 14 του Ν.4251/2014 αν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση ή αλιεργάτες αντίστοιχα.

8. Οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές όταν απορρίπτουν για οποιοδήποτε λόγο τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για εργασία είτε βραχείας είτε μακράς διάρκειας, ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία μπορεί να προχωρήσει εξ υπαρχής στη μετάκληση άλλου εργαζόμενου για λογαριασμό του ίδιου ή άλλου εργοδότη βάσει σειράς προτεραιότητας. Ομοίως οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όταν διαπιστώνουν ότι ο εργοδότης έχει παραβεί τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν.4251/2014.

9. Στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της περιφερειακής ενότητας τηρείται μητρώο εργοδοτών, το οποίο περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο εργοδότη ή επωνυμία επιχείρησης, επάγγελμα ή κατηγορία δραστηριότητας της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμός και ειδικότητες μετακαλούμενων κατ' έτος πολιτών τρίτων χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών και επισημείωση για τους εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους, ιδίως δε την υποχρέωση τους ως προς την εξασφάλιση κατάλληλου καταλύματος στους εποχικά εργαζόμενους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης