ΠΟΛ.1164/30.7.1999

Εισιτήρια ποδοσφαιρικών και λοιπών αγώνωνΣχόλια:


30 Ιούλ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 30 Ιουλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1071769/506/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ.: 1164
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Εισιτήρια ποδοσφαιρικών και λοιπών αγώνων.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα για τη θεώρηση των εισιτηρίων των ποδοσφαιρικών και λοιπών αγώνων και συγκεκριμένα ως προς τον τρόπο τήρησης αυτών σε σειρές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ΚΒΣ "Τα βιβλία που τηρούνται σε κινητά φύλλα και όλα τα στοιχεία φέρουν ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο, η οποία μπορεί να επαναληφθεί μέσα στην
ίδια διαχειριστική περίοδο με έγκριση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ. Η έγκριση αυτή δεν απαιτείται για τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή. Επιτρέπεται, μετά από γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, η
χρησιμοποίηση συγχρόνως περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι φέρουν διακριτικό της σειράς και κάθε σειρά έχει ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο".

2. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί, ιδιαιτέρως στους αγώνες που διεξάγονται σε μεγάλα στάδια, να προσκομίζονται προς θεώρηση τα εισιτήρια σε τόσες σειρές όσες οι θύρες του κάθε σταδίου ή και επιπλέον σειρές για την ίδια θύρα (τμήματα Α', Β'), με αποτέλεσμα, μετά την εφαρμογή του TAXIS, να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στην καταχώριση του μεγάλου πλήθους των σειρών, τόσο κατά την θεώρηση, όσο και κατά την ακύρωση αυτών.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών αυτών, στο εξής, ανεξαρτήτως της αρίθμησης αυτών κατά θύρα και τμήμα του σταδίου, ορθό είναι τα εισιτήρια να χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σειράς και να φέρουν ενιαία αρίθμηση για κάθε αγώνα, αντίστοιχα με την τιμή αυτών και όχι κατά θύρα του σταδίου διεξαγωγής του κάθε αγώνα.
Π.χ. Εισιτήρια των 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 και 20.000 δρχ.: Στην περίπτωση αυτή, έχουμε πέντε διακεκριμένες σειρές ανεξαρτήτως θύρας, με διακριτικό σειράς την τιμή του εισιτηρίου. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων στο
TAXIS οι σειρές θα καταχωρούνται με την ένδειξη 2χ, 5χ, 10χ, 15χ, 20χ.

4. Μετά τη διεξαγωγή των αγώνων τα εισιτήρια που δεν πωλήθηκαν, ως γνωστόν, προσκομίζονται για ακύρωση στην αρμόδια ΔΟΥ.
Στην περίπτωση αυτή, θα υποβάλλεται κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Αθλητικής Εταιρίας ή Σωματείου, ο συνολικός αριθμός των θεωρηθέντων εισιτηρίων κατά τιμή, ο αντίστοιχος αριθμός των διατεθέντων
εισιτηρίων, η συνολική αξία αυτών και το υπόλοιπο των επιστρεφομένων εισιτηρίων προς ακύρωση.
Συνημμένα κοινοποιούμε ενδεικτικό υπόδειγμα της κατάστασης αυτής, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Με την ακύρωση των εισιτηρίων ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής με την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΟΥ θα επιστρέφεται στην Αθλητική Εταιρία ή Σωματείο ως δικαιολογητικό ακύρωσης των αδιάθετων εισιτηρίων.


Taxheaven.gr