Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Φ. 51010/45802/1145/22.12.2014 Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Σχόλια: Η προθεσμία που ορίζεται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 26 της παρούσας υπουργικής απόφασης παρατείνεται έως και 24.06.2015, σύμφωνα με την Φ.51010/οικ.16845/156/23.4.2015.


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 51010/45802/1145/22.12.2014
Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αριθμ. Φ. 51010/45802/1145/22.12.2014 Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Φ. 51010/45802/1145

(ΦΕΚ Β' 3532/30-12-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2β του άρθρου 8 του νόμου 3029/2002 «Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης» (Α' 160), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1.A. του άρθρου 180 του νόμου 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία Πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ ΕΕ) κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ./ τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 85/2012 (Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 (Α' 143) «Τροποποίηση του Π.δ/τος 85/2012 (Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 86/2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις του Π.δ/τος 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις της αρ. οικ. 38440/7537/03.11.2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», (Β' 2972).

6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (Α' 180).

7. Την υπ' αρ. 24/697/10.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1
Αντικείμενο


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των οργανωτικών απαιτήσεων, με βάση τις οποίες θα χορηγείται η απαιτούμενη, με βάση την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει, έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που διαχειρίζονται τα ίδια τις επενδύσεις τους.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που διαχειρίζονται τα ίδια τις επενδύσεις τους.

Άρθρο 3
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης», ή «Τ.Ε.Α.» για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

«Αρμόδιο πρόσωπο» όσον αφορά το Τ.Ε.Α. μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) διευθυντικό στέλεχος του Τ.Ε.Α.,
β) υπάλληλος του Τ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό την ευθύνη του Τ.Ε.Α., και
γ) το πρόσωπο που παρέχει άμεσα υπηρεσίες στο Τ.Ε.Α., προς το οποίο το Τ.Ε.Α. έχει αναθέσει τη διεξαγωγή για λογαριασμό του μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες του,

«Διοικητικό συμβούλιο»: το διοικητικό συμβούλιο ή άλλο διοικητικό όργανο του Τ.Ε.Α.,
«Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Τ.Ε.Α., ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν ο αντισυμβαλλόμενος του Τ.Ε.Α. σε μία συναλλαγή δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής,

«Κίνδυνος ρευστότητας»: ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α. δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η δυνατότητα συμμόρφωσης του Τ.Ε.Α. στις υποχρεώσεις του,

«Κίνδυνος αγοράς»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Τ.Ε.Α., ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από τη διακύμανση της αγοραίας αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α., λόγω μεταβολών σε παραμέτρους της αγοράς, όπως τα επιτόκια, οι ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος, οι τιμές μετοχών και εμπορευμάτων ή η φερεγγυότητα ενός εκδότη,

«Λειτουργικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Τ.Ε.Α., ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά το προσωπικό και τα συστήματα του Τ.Ε.Α. ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στον λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνονται ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεκμηρίωσης και ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, δια-κανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του Τ.Ε.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Διοικητικές διαδικασίες και μηχανισμοί ελέγχου

ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές αρχές

Άρθρο 4
Γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες και την οργάνωση σχετικά με τη διαχείριση επενδύσεων


1. To T.E.A., λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών του, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και οργανωτική διάρθρωση, μέσω εσωτερικού κανονισμού, στον οποίο προσδιορίζεται σαφώς και με τεκμηριωμένο τρόπο η ιεραρχία εντός του Τ.Ε.Α., η διαδικασία χειρισμού των θεμάτων από ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα και η κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων,

β) διασφαλίζει ότι τα αρμόδια πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) θεσπίζει και τηρεί κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του Τ.Ε.Α. με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής του δομής,

δ) θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματική διαδικασία αναφορών εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας, καθώς και αποτελεσματική ροή πληροφοριών από και προς τρίτα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και

ε) τηρεί τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, κατάλληλα και τακτικά αρχεία των εργασιών και της εσωτερικής του οργάνωσης.

2. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί συστήματα και διαδικασίες κατάλληλες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εκάστοτε πληροφοριών.

3. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί κατάλληλη πολιτική συνέχειας των εργασιών του που διασφαλίζει σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων και διαδικασιών του τη διαφύλαξη των απαραίτητων δεδομένων και λειτουργιών του και τη διατήρηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, την έγκαιρη ανάκτηση των απαραίτητων δεδομένων και λειτουργιών και την έγκαιρη αποκατάσταση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του.

4. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες λογιστικής αποτύπωσης, ώστε να είναι σε θέση, όταν ζητηθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, να υποβάλλει εγκαίρως σε αυτές οικονομικές καταστάσεις που να αποτυπώνουν την πραγματική και ακριβή εικόνα της χρηματοοικονομικής του κατάστασης και πληρούν όλα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες.

5. Το Τ.Ε.Α. παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

6. Το Τ.Ε.Α. απασχολεί έναν (1) τουλάχιστον διαχειριστή επενδύσεων που διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, το οποίο είτε έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό και αναγνωρισθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Τ.Ε.Α. υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του διαχειριστή και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής του, η οποία απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή, (βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προς την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το διορισμό τους. Επίσης, το Τ.Ε.Α. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισμού τους ή παραίτηση τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.

Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δε διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική εμπειρία, ζητεί από το Τ.Ε.Α. την άμεση απομάκρυνση τους. Κατά την ανωτέρω αξιολόγηση εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της απόφασης 4/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2138).

7. Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Τ.Ε.Α. και οι αποφάσεις της τηρούνται σε αρχείο.

8. Το Τ.Ε.Α. συντάσσει κανονισμό επενδύσεων και καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες λήψης και εκτέλεσης των επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, τα μέγιστα επιτρεπτά ποσοτικά όρια επένδυσης ανά Διαχειριστή και τον ορισμό των προσώπων που ευθύνονται για την τήρηση των επενδυτικών αποφάσεων, την παρακολούθηση των επενδύσεων και την αξιολόγηση της πολιτικής διαχείρισης.

9. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι η συνομολόγηση και η επιβεβαίωση των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα.

Άρθρο 5
Πόροι


1. Το Τ.Ε.Α. απασχολεί προσωπικό με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εξειδίκευση που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

2. Το Τ.Ε.Α. διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και την τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις δραστηριότητες που διεξάγουν τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό του κατόπιν ανάθεσης, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των επενδύσεων και των κινδύνων που ενδέχεται να προκύπτουν από την ανάθεση.

3. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι η άσκηση διαφορετικών λειτουργιών από τα αρμόδια πρόσωπα, δεν εμποδίζει, ούτε είναι πιθανό να εμποδίσει τα πρόσωπα αυτά να ασκούν όλα τα καθήκοντα τους με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό.

4. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, το Τ.Ε.Α. λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών του, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών του.

ΤΜΗΜΑ 2
Διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες

Άρθρο 6
Χειρισμός παραπόνων


1. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τον άμεσο χειρισμό, με κάθε επιμέλεια, παραπόνων των ασφαλισμένων που αφορούν θέματα διαχείρισης των επενδύσεων του.

2. Το Τ.Ε.Α. τηρεί αρχείο για τα παράπονα των ασφαλισμένων και για τα μέτρα που έλαβε για το χειρισμό τους.

3. Οι ασφαλισμένοι δεν επιβαρύνονται για το χειρισμό των παραπόνων τους από το Τ.Ε.Α., ούτε για τις πληροφορίες που δύνανται να λάβουν από το Τ.Ε.Α. αναφορικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 7
Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων


1. Το Τ.Ε.Α. διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα που καθιστούν δυνατή την άμεση και ορθή καταγραφή κάθε συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο του, με σκοπό την τήρηση των προβλεπομένων στα άρθρα 13 και 14.

2. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων, καθώς και την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των καταγεγραμμένων πληροφοριών.

3. Το Τ.Ε.Α. οφείλει να διαθέτει μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο θα διασφαλίζει επιπλέον τα παρακάτω: (α) η δυνατότητα πρόσβασης των διαφόρων χρηστών στα στοιχεία και τη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος είναι προκαθορισμένη και αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό, και (β) τηρείται σε ασφαλή χώρο εφεδρικό αρχείο των αποθηκευμένων στο μηχανογραφικό του σύστημα πληροφοριών (back up).

Άρθρο 8
Λογιστικές διαδικασίες


1. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες λογιστικής αποτύπωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4, με σκοπό την προστασία των ασφαλισμένων. Το Τ.Ε.Α. τηρεί τα λογιστικά αρχεία των επενδύσεων του με τρόπο που να καθιστά δυνατή την άμεση επισκόπηση ανά πάσα στιγμή, όλων των επιμέρους στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και των αποτελεσμάτων των επενδύσεων.

2. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αξία του καθαρού ενεργητικού υπολογίζεται με ορθότητα και ακρίβεια.

3. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες διαδικασίες για την ορθή και ακριβή αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, με βάση τους κανόνες αποτίμησης της παρούσας απόφασης.

ΤΜΗΜΑ 3
Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου

Άρθρο 9
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών αρμόδιων για τις επενδύσεις


1. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου και τα διευθυντικά του στελέχη που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις, όπως αυτά ορίζονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση του Τ.Ε.Α. ως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει.

2. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα της παραγράφου 1:
α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της γενικής επενδυτικής πολιτικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο καταστατικό του,
β) επιβλέπουν την υλοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών του Τ.Ε.Α.,
γ) είναι υπεύθυνα για την ύπαρξη στο Τ.Ε.Α. μόνιμης και αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 10, ακόμη και στην περίπτωση που η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου έχει ανατεθεί και ασκείται από τρίτα πρόσωπα,
δ) διασφαλίζουν και επιβεβαιώνουν σε τακτική βάση ότι η γενική επενδυτική πολιτική, οι επενδυτικές στρατηγικές και τα όρια κινδύνου εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά, ακόμη και στην περίπτωση που η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί και ασκείται από τρίτα πρόσωπα,
ε) εγκρίνουν και αξιολογούν σε τακτική βάση την καταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές και
στ) εγκρίνουν και αξιολογούν σε τακτική βάση την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές που διαθέτει το Τ.Ε.Α. για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

3. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει επίσης ότι τα πρόσωπα της παραγράφου 1:
α) αξιολογούν σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που το Τ.Ε.Α. έχει θεσπίσει για τη συμμόρφωση του στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει και β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

4. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα της παραγράφου 1 λαμβάνουν σε τακτική βάση και τουλάχιστον ετησίως, γραπτές εκθέσεις επί θεμάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, στις οποίες πρέπει ιδίως να αναφέρεται εάν λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες.

5. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι τα ανωτέρω διευθυντικά του στελέχη υποβάλλουν στο Διοικητικό του Συμβούλιο σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των επενδυτικών στρατηγικών και των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β) έως ε) της παραγράφου 2.

Άρθρο 10
Μόνιμη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου


1. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες και δραστηριότητές του.

2. Στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες:
α) η θέσπιση και τήρηση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των ρυθμίσεων του Τ.Ε.Α. καθώς και η σύνταξη γραπτών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου σε τριμηνιαία βάση,
β) η διατύπωση συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περίπτωση α),
γ) η εξακρίβωση της συμμόρφωσης του Τ.Ε.Α. με τις συστάσεις της περίπτωσης β), και
δ) η υποβολή γραπτών εκθέσεων για θέματα εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.

3. Το Τ.Ε.Α ορίζει υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και για την υποβολή των γραπτών εκθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου έχει την απαιτούμενη πρόσβαση στο σύστημα μηχανογράφησης του Τ.Ε.Α., προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του.

4. Το Τ.Ε.Α. υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του υπευθύνου εσωτερικού ελέγχου (βιογραφικό σημείωμα, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το διορισμό του. Επίσης, το Τ.Ε.Α. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισμού του ή παραίτηση του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.

Άρθρο 11
Μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων


1. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων.

2. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων της παραγράφου 1 είναι ιεραρχικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες του Τ.Ε.Α., εκτός εάν το Τ.Ε.Α. αποδείξει ότι η παρέκκλιση από την ως άνω υποχρέωση είναι σκόπιμη και αναλογική λόγω της φύσης, της έκτασης και της πολυπλοκότητας των εργασιών του.

Το Τ.Ε.Α. οφείλει να αποδείξει ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα και δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων.

3. Η μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων:
α) εφαρμόζει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων,
β) εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύστημα καθορισμού ορίων ως προς τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου,
γ) παρέχει συμβουλές προς το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου,
δ) υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με:
αα) τη συνέπεια αναφορικά με τα επίπεδα κινδύνου των θέσεων του χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α. σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς και στο προφίλ κινδύνου,
ββ) τη συμμόρφωση με τα συστήματα καθορισμού των ορίων κινδύνων που έχουν τεθεί και
γγ) την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, με επισήμανση εάν λήφθηκαν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες,
ε) υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στις οποίες προσδιορίζεται το επίπεδο κινδύνου των θέσεων του χαρτοφυλακίου τη συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς, καθώς και αν υπήρξαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις μη τήρησης των ορίων κινδύνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα λήψης άμεσων και κατάλληλων μέτρων, και
στ) επανεξετάζει και ενισχύει, όπου κρίνει απαραίτητο, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες για την αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 24.

4. Η μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων έχει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες και διαθέτει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αναφερομένων στην παράγραφο 3 καθηκόντων της.

Άρθρο 12
Προσωπικές συναλλαγές


1. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε να αποτρέπεται η διενέργεια των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται κατωτέρω υπό α), β) και γ) από κάθε αρμόδιο πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει σε δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων ή το οποίο έχει πρόσβαση, λόγω των καθηκόντων που ασκεί για λογαριασμό του Τ.Ε.Α., σε προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3340/2005 ή σε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν:

α) κάθε προσωπική συναλλαγή, στην οποία συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) απαγορεύεται στο αρμόδιο πρόσωπο να πραγματοποιήσει την προσωπική συναλλαγή με βάση τα προβλεπόμενα στον Ν. 3340/2005, ή ββ) η συναλλαγή εμπεριέχει την κατάχρηση ή αθέμιτη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, ή
γγ) η συναλλαγή αντίκειται ή ενδέχεται να αντίκειται σε υποχρέωση που υπέχει το Τ.Ε.Α. με βάση τις διατάξεις του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει,

β) η παροχή, εκτός των καθηκόντων του, συμβουλών ή συνδρομής σε άλλο πρόσωπο να προβεί σε συναλλαγή επί χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία, εάν διενεργούνταν από το ίδιο το αρμόδιο πρόσωπο για ίδιο λογαριασμό, θα αποτελούσε απαγορευμένη προσωπική συναλλαγή κατά την έννοια της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου ή κατά την έννοια των περιπτώσεων α) ή β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή θα συνιστούσε για άλλο λόγο κατάχρηση πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς εντολές, και

γ) η ανακοίνωση, εκτός των καθηκόντων του και με την επιφύλαξη της περίπτωσης α) του άρθρου 4 του Ν. 3340/2005, κάθε πληροφορίας ή γνώμης σε άλλο πρόσωπο, εφόσον το αρμόδιο πρόσωπο γνωρίζει ή όφειλε εύλογα να γνωρίζει ότι μετά την ανωτέρω ανακοίνωση το άλλο πρόσωπο θα προβεί ή είναι πιθανό να προβεί σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
αα) να προβεί σε συναλλαγή επί χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία, εάν διενεργείτο από το ίδιο το αρμόδιο πρόσωπο για ίδιο λογαριασμό, θα αποτελούσε απαγορευμένη προσωπική συναλλαγή κατά την έννοια της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου ή κατά την έννοια των περιπτώσεων α) ή β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή θα συνιστούσε για άλλο λόγο κατάχρηση πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς εντολές, ή
ββ) να παράσχει συμβουλές ή συνδρομή σε άλλο πρόσωπο να προβεί στην ανωτέρω συναλλαγή.

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 διασφαλίζουν, ιδίως, ότι:
α) κάθε αρμόδιο πρόσωπο, για το οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 1, γνωρίζει τους περιορισμούς που αφορούν στις προσωπικές συναλλαγές, καθώς και τα μέτρα που έχουν θεσπισθεί από το Τ.Ε.Α. όσον αφορά στις προσωπικές συναλλαγές και τις γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1,
β) το Τ.Ε.Α. ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για κάθε προσωπική συναλλαγή αρμόδιου προσώπου, είτε με γνωστοποίηση της συναλλαγής αυτής από το ίδιο το αρμόδιο πρόσωπο είτε με άλλες διαδικασίες που επιτρέπουν στο Τ.Ε.Α. να λαμβάνει γνώση των προσωπικών συναλλαγών, και
γ) τηρείται αρχείο των προσωπικών συναλλαγών που κοινοποιούνται στο Τ.Ε.Α. ή εντοπίζονται με άλλες διαδικασίες από το Τ.Ε.Α., στο οποίο καταγράφεται και κάθε έγκριση ή απαγόρευση προσωπικής συναλλαγής.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης β) του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που το Τ.Ε.Α. έχει αναθέσει σε τρίτα πρόσωπα τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών του, το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι τα τρίτα πρόσωπα τηρούν αρχείο για τις προσωπικές συναλλαγές αρμοδίων προσώπων και παρέχει χωρίς καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες στο Τ.Ε.Α., εφόσον αυτό το ζητήσει.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ο όρος «προσωπική συναλλαγή» έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 11 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 13
Καταγραφή συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο Τ.Ε.Α.


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α. και τα διευθυντικά του στελέχη που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις διασφαλίζουν ότι, για κάθε συναλλαγή στο χαρτοφυλάκιο τηρείται αρχείο στο οποίο καταχωρούνται χωρίς καθυστέρηση όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή κάθε στοιχείου της εντολής και της πραγματοποιηθείσας συναλλαγής.

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 αρχείο περιλαμβάνει:
α) το όνομα του αρμοδίου προσώπου που ενήργησε για λογαριασμό του Τ.Ε.Α.,
β) το χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορούσε η συναλλαγή, γ) την ποσότητα,
δ) το είδος της εντολής ή της συναλλαγής, ε) την τιμή,
στ) για τις εντολές, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της διαβίβασης της εντολής και τα στοιχεία του προσώπου, το οποίο παρέλαβε την εντολή και για τις συναλλαγές, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα που το Τ.Ε.Α. έλαβε την απόφαση να προβεί στην συναλλαγή καθώς και την ημερομηνία και την ακριβή ώρα πραγματοποίησης της συναλλαγής,
ζ) τα στοιχεία του προσώπου που διαβίβασε την εντολή ή που πραγματοποίησε τη συναλλαγή,
η) εάν ανακλήθηκε μία εντολή, τους λόγους ανάκλησης της, και
θ) για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, πληροφορίες για τον αντισυμβαλλόμενο και τον τόπο εκτέλεσης.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης θ) του πρώτου εδαφίου, ως «τόπος εκτέλεσης» νοείται η οργανωμένη αγορά της περίπτωσης 10 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007, ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης της περίπτωσης 11 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007, ο συστηματικός εσωτερικοποιητής της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007 ή ο ειδικός διαπραγματευτής ή άλλος πάροχος ρευστότητας ή μια οντότητα που ασκεί σε τρίτη χώρα λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που ασκούν τα ανωτέρω πρόσωπα.

3. Το Τ.Ε.Α. τηρεί το αρχείο της παραγράφου 1 για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να απαιτεί από το Τ.Ε.Α. να τηρεί ορισμένα ή όλα τα αρχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου ή της συναλλαγής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού της έργου κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 3029/2002, όπως ισχύει.

4. Τα αρχεία τηρούνται σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με τρόπο που να καθιστά εφικτή την πρόσβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε μελλοντικό χρόνο, με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η πρόσβαση στα αρχεία είναι ευχερής και επίσης είναι δυνατή η αναπαραγωγή των βασικών σταδίων επεξεργασίας κάθε συναλλαγής,
β) είναι ευχερής ο εντοπισμός τυχόν διορθώσεων ή άλλων τροποποιήσεων, καθώς και η επισκόπηση του περιεχομένου των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις, γ) δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε άλλη παραποίηση ή επέμβαση στο περιεχόμενο των αρχείων.

Άρθρο 14
Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και εξωτερική ανάθεση


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α., καθώς και τα διευθυντικά του στελέχη και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις, επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και παρακολούθηση των επενδύσεων, προς το συμφέρον των ασφαλισμένων του και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ακεραιότητας της αγοράς.

2. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α, καθώς και τα διευθυντικά του στελέχη που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις, διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των στοιχείων του ενεργητικού του.

3. Το Τ.Ε.Α. καταρτίζει γραπτές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική στρατηγική και τα όρια κινδύνου που έχουν θεσπισθεί.

4. Γα πρόσωπα που έχουν ορισθεί αρμόδια για τη διαχείριση κινδύνων στο Τ.Ε.Α., κατά την εφαρμογή της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων, και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση τη φύση της σκοπούμενης επένδυσης, διατυπώνουν προβλέψεις και εκπονούν αναλύσεις -αναφορικά με τη συμμετοχή της επένδυσης στη σύνθεση, τη ρευστότητα και το προφίλ κινδύνου και απόδοσης του χαρτοφυλακίου του πριν από την πραγματοποίηση της επένδυσης. Οι αναλύσεις εκπονούνται μόνον βάσει αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών, από ποσοτικής και ποιοτικής απόψεως.

Το Τ.Ε.Α. ενεργεί με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, προσοχή και επιμέλεια όταν συνάπτει, διαχειρίζεται ή καταγγέλλει οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτα πρόσωπα αναφορικά με δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων. Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, το Τ.Ε.Α. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξακριβώσει ότι τα τρίτα πρόσωπα διαθέτουν τις ικανότητες και τα προσόντα για να ασκούν τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει μεθόδους για τη διαρκή αξιολόγηση της απόδοσης των τρίτων προσώπων.

5. Σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους ουσιωδών ή σημαντικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων που άπτονται της διαχείρισης και λογιστικής αποτύπωσης των επενδύσεων του Τ.Ε.Α., τούτο γνωστοποιείται άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α. και τα διευθυντικά του στελέχη που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις εξακολουθούν να έχουν την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

7. Το Τ.Ε.Α. ενεργεί με την απαιτούμενη ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια όταν συνάπτει, διαχειρίζεται ή προβαίνει σε καταγγελία συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης για ουσιώδεις ή σημαντικές λειτουργίες ή δραστηριότητες που άπτονται της διαχείρισης και λογιστικής αποτύπωσης των επενδύσεων του και λαμβάνει για το σκοπό αυτό τα μέτρα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΤΜΗΜΑ 4
Βέλτιστη εκτέλεση

Άρθρο 15
Διενέργεια συναλλαγών


1. Τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση επενδύσεων του Τ.Ε.Α. λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το χαρτοφυλάκιο του, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την τιμή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο και τη φύση της εντολής που δίνουν για τη διενέργεια συναλλαγής ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η βαρύτητα των ανωτέρω παραγόντων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική και τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο το Τ.Ε.Α., με βάση τα αναφερόμενα στον κανονισμό επενδύσεων του,
β) τα χαρακτηριστικά της εντολής,
γ) τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η εντολή, και
δ) τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, στους οποίους μπορεί να προωθηθεί η εντολή προς εκτέλεση.

2. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις για την τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1. Ειδικότερα, το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτικές που διασφαλίζουν ότι θα επιτυγχάνει, για τις εντολές που αφορούν στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Το Τ.Ε.Α. παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της πολιτικής εκτέλεσης εντολών που διαθέτει, ώστε να εντοπίζει και, όταν είναι απαραίτητο, να διορθώνει τυχόν ανεπάρκειες.
Επιπλέον, το Τ.Ε.Α. επανεξετάζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών σε ετήσια βάση. Η επανεξέταση πραγματοποιείται επίσης κάθε φορά που μία ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητα του Τ.Ε.Α. να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του.

5. Το Τ.Ε.Α. πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εντολές που εκτέλεσε για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του είναι σύμφωνες με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που έχει θεσπισθεί.

Άρθρο 16
Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα εντολών για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του Τ.Ε.Α.


1. Το Τ.Ε.Α. εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του, όταν διαβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα προς εκτέλεση εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του.

2. Το Τ.Ε.Α. λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το χαρτοφυλάκιο του, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την τιμή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο και τη φύση της εντολής ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η βαρύτητα των ανωτέρω παραγόντων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15.

Για τους σκοπούς αυτούς, το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτική που διασφαλίζει την τήρηση του πρώτου εδαφίου. Η πολιτική αυτή προσδιορίζει, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, τα τρίτα πρόσωπα στα οποία μπορούν να διαβιβάζονται οι εντολές προς εκτέλεση. Το Τ.Ε.Α. συνάπτει συμφωνίες για διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση, μόνον εφόσον οι συμφωνίες αυτές συνάδουν με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

3. Το Τ.Ε.Α. παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχει θεσπίσει σύμφωνα με την παράγραφο 2 και, ιδίως, την ποιότητα της εκτέλεσης των τρίτων προσώπων στα οποία έχει διαβιβάσει εντολές προς εκτέλεση και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώνει τυχόν ανεπάρκειες.

Επιπλέον, το Τ.Ε.Α. επανεξετάζει την πολιτική του σε ετήσια βάση. Η επανεξέταση αυτή πραγματοποιείται επίσης κάθε φορά που κάποια ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητα του Τ.Ε.Α. να εξακολουθήσει να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του.

4. Το Τ.Ε.Α. πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαβίβασε τις εντολές για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του σύμφωνα με την πολιτική που έχει θεσπίσει δυνάμει της παραγράφου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διαχείριση κινδύνων

ΤΜΗΜΑ 1
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων και μέτρηση κινδύνου

Άρθρο 17
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων


1. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί κατάλληλη και τεκμηριωμένη πολιτική διαχείρισης κινδύνων, στην οποία προσδιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιό του.

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου το Τ.Ε.Α. να μπορεί να αξιολογεί την έκθεση στους κινδύνους αγοράς, ρευστότητας και αντισυμβαλλομένου, καθώς και την έκθεση σε άλλους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών κινδύνων, που μπορεί να είναι ουσιαστικοί για το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του Τ.Ε.Α.

Το Τ.Ε.Α. περιλαμβάνει στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20, και β) την κατανομή εντός του Τ.Ε.Α. των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων.

2. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι η πολιτική διαχείρισης κινδύνων της παραγράφου 1 προσδιορίζει τους όρους, το περιεχόμενο και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 11, στο διοικητικό συμβούλιο και στα ανώτερα διευθυντικά του στελέχη.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το Τ.Ε.Α. λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών του.

Άρθρο 18
Αξιολόγηση, παρακολούθηση και επανεξέταση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων


1. Το Τ.Ε.Α. αξιολογεί, παρακολουθεί και επανεξετάζει τακτικά:
α) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και των ρυθμίσεων, των διαδικασιών και των τεχνικών που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20,
β) το επίπεδο συμμόρφωσης του με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων και με τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20, και
γ) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε για να αντιμετωπίσει ανεπάρκειες στη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων.

2. Το Τ.Ε.Α. κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ουσιαστική αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει την τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1, κατά τη διαδικασία χορήγησης της αναφερόμενης στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει, ειδικής έγκρισης, αλλά και μεταγενέστερα, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Τ.Ε.Α.

ΤΜΗΜΑ 2
Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και συγκέντρωση σε έναν εκδότη

Άρθρο 19
Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων


1. Το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές προκειμένου:
α) να υπολογίζει και να διαχειρίζεται ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του, και
β) να διασφαλίζει την τήρηση των περιορισμών αναφορικά με τη συνολική έκθεση και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές ανταποκρίνονται στη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών του Τ.Ε.Α. και είναι σύμφωνες με το προφίλ κινδύνου του.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Τ.Ε.Α. λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
α) εφαρμόζει ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές μέτρησης κινδύνου που να διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι
από τις θέσεις που λαμβάνονται και η συμμετοχή τους στο γενικό προφίλ κινδύνου υπολογίζονται με ακρίβεια, βάσει ορθών και αξιόπιστων δεδομένων, και ότι οι ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές μέτρησης κινδύνου τεκμηριώνονται επαρκώς,
β) πραγματοποιεί, όπου είναι απαραίτητο, τακτικούς αναδρομικούς ελέγχους (back tests), για να επαναξιολογήσει την καταλληλότητα των ρυθμίσεων μέτρησης κινδύνων, στις οποίες περιλαμβάνονται προβλέψεις και εκτιμήσεις που βασίζονται σε μοντέλα,
γ) πραγματοποιεί, όπου είναι απαραίτητο, τακτικούς ελέγχους με προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (stress tests) και ανάλυση σεναρίων για την αντιμετώπιση κινδύνων από πιθανές μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιό του,
δ) θεσπίζει και τηρεί τεκμηριωμένο σύστημα εσωτερικών ορίων αναφορικά με τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να είναι ουσιαστικοί για το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιό του όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 και διασφαλίζοντας τη συμφωνία/ συνέπεια με το προφίλ κινδύνου του,
ε) διασφαλίζει ότι το εκάστοτε επίπεδο κινδύνου συμφωνεί με το σύστημα καθορισμού των ορίων κινδύνων που προβλέπεται στην περίπτωση δ', και
στ) θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες, σε περίπτωση πραγματικών ή αναμενόμενων παραβάσεων στο σύστημα καθορισμού των ορίων κινδύνων, έχουν ως αποτέλεσμα την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων προς το συμφέρον του ιδίου.

3. Το Τ.Ε.Α. εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους.
Εφόσον είναι απαραίτητο, το Τ.Ε.Α. πραγματοποιεί ελέγχους με προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου ρευστότητας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου του υπό εξαιρετικές συνθήκες.

4. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι το προφίλ ρευστότητας των επενδύσεων του συμφωνεί με τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους του, όπως αυτές προβλέπονται στο καταστατικό του.

Άρθρο 20
Υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο


1. Το Τ.Ε.Α. υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου του με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη έκθεση σε κίνδυνο και τη μόχλευση λόγω της χρήσης παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων, ή
β) λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αγοράς του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου του.

2. Το Τ.Ε.Α. υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο τουλάχιστον σε ημερήσια βάση.

3. Το Τ.Ε.Α. δύναται να υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο εφαρμόζοντας τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach), τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της δυνητικής ζημίας (value at risk) ή άλλες προηγμένες μεθόδους μέτρησης κινδύνου που κρίνει κατάλληλες. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως «δυνητική ζημία» νοείται η μέγιστη αναμενόμενη ζημία σε δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι η μέθοδος που έχει υιοθετήσει για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο είναι κατάλληλη, λαμβανομένης υπόψη της επενδυτικής στρατηγικής που εφαρμόζει, της κατηγορίας και πολυπλοκότητας των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύει, καθώς και του ποσοστού του χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α. που επενδύεται σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Το Τ.Ε.Α. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μέθοδο που επιλέγει για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο.

Σε περίπτωση επιλογής της μεθοδολογίας της δυνητικής ζημίας, το Τ.Ε.Α. παραθέτει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες της παραγράφου 5 του άρθρου 18 της απόφασης 3/645/30.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Α. χρησιμοποιεί, τεχνικές και μέσα, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επαναγοράς ή των πράξεων δανεισμού τίτλων, προκειμένου να δημιουργηθεί πρόσθετη μόχλευση ή έκθεση στον κίνδυνο αγοράς, το Τ.Ε.Α. λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω συναλλαγές κατά τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο.

Άρθρο 21
Προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων


1. Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Α. χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, εφαρμόζει την προσέγγιση αυτή σε όλες τις θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων, είτε η επένδυση σε αυτά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της γενικής επενδυτικής πολιτικής του με σκοπό τη μείωση του κινδύνου, είτε η επένδυση στα εν λόγω μέσα στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.

2. Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Α. χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, μετατρέπει κάθε θέση παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου στην αγοραία αξία ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του παραγώγου αυτού (τυποποιημένη προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων).

Το Τ.Ε.Α. δύναται να εφαρμόζει άλλες μεθόδους υπολογισμού αντίστοιχες με την τυποποιημένη προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων.

3. Το Τ.Ε.Α. κατά τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο δύναται να συμψηφίζει θέσεις (netting) και να λαμβάνει υπόψη θέσεις που αντισταθμίζουν κινδύνους (hedging), εφόσον οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν παραβλέπουν προφανείς και ουσιαστικούς κινδύνους, και έχουν ως αποτέλεσμα τη σαφή μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο.

4. Σε περίπτωση που η χρήση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν δημιουργεί πρόσθετη έκθεση σε κίνδυνο για το Τ.Ε.Α., η υποκείμενη έκθεση δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των υποχρεώσεων.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει περαιτέρω κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 22
Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και συγκέντρωση σε έναν εκδότη


1. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από θέση σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο ισχύουν τα επενδυτικά όρια του άρθρου 15 του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει.

2. Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης του Τ.Ε.Α. σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου με βάση τα όρια της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει, το Τ.Ε.Α. λαμβάνει τη θετική τρέχουσα αγοραία τιμή της σύμβασης του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου με τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

To T.E.A. δύναται να συμψηφίζει τις θέσεις παραγώγων με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο, υπό τον όρο ότι είναι σε θέση να επιβάλλει νομότυπα την εφαρμογή συμφωνιών συμψηφισμού με τον αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του. Ο συμψηφισμός επιτρέπεται μόνον σε σχέση με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο και όχι σε σχέση με άλλες εκθέσεις σε κίνδυνο που ενδέχεται να έχει το Τ.Ε.Α. με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο.

3. Το Τ.Ε.Α. δύναται να μειώνει την έκθεση σε έναν αντισυμβαλλόμενο μιας συναλλαγής εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με την παραλαβή εγγυήσεων. Οι εγγυήσεις που λαμβάνονται πρέπει να διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πώληση τους σε τιμή που προσεγγίζει στην τιμή αποτίμησης τους.

4. Το Τ.Ε.Α. λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις, κατά τον υπολογισμό της έκθεσης σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, όταν παρέχει εγγυήσεις σε αντισυμβαλλομένους που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Οι εγγυήσεις που παρέχονται μπορούν να λαμβάνονται υπόψη σε καθαρή (net) βάση, μόνον αν το Τ.Ε.Α. είναι σε θέση να επιβάλλει νομότυπα την εφαρμογή συμφωνιών συμψηφισμού με τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του.

5. Το Τ.Ε.Α. υπολογίζει τα όρια επένδυσης/συγκέντρωσης στον ίδιο εκδότη βάσει της υποκείμενης έκθεσης που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων δυνάμει της μεθόδου της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων.

6. Όσον αφορά την έκθεση λόγω των συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, για τους σκοπούς της υποπερίπτωσης θ' της περίπτωσης 4 της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει, το Τ.Ε.Α. συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό κάθε έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου λόγω πράξεων σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Άρθρο 23
Προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζημίας


1. Το Τ.Ε.Α. υπολογίζει τη δυνητική ζημία λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:
(α) διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) μιας ουράς (one- tailed),
(β) περίοδος διακράτησης ισοδύναμη με ένα (1) μήνα (είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες),
(γ) πραγματική περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου τουλάχιστον ενός (1) έτους (διακόσιες πενήντα (250) εργάσιμες ημέρες), εκτός και αν μικρότερη περίοδος παρατήρησης δικαιολογείται λόγω σημαντικής αύξησης της μεταβλητότητας της τιμής (για παράδειγμα όταν υφίστανται ακραίες συνθήκες στην αγορά),
(δ) τριμηνιαία ενημέρωση των δεδομένων, ή και συχνότερα όταν οι τιμές της αγοράς υπόκεινται σε σημαντικές αλλαγές,
(ε) καθημερινός τουλάχιστον υπολογισμός.

2. Το Τ.Ε.Α. δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό διάστημα εμπιστοσύνης και/ή περίοδο διακράτησης, από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι το διάστημα εμπιστοσύνης δεν είναι κάτω από ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και η περίοδος διακράτησης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα (είκοσι (20) ημέρες).

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει περαιτέρω κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ 3
Διαδικασίες για την αποτίμηση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

Άρθρο 24
Διαδικασίες για την αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

1. Το Τ.Ε.Α. επιβεβαιώνει ότι οι εκθέσεις σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα αποτιμώνται σε δίκαιες τιμές οι οποίες δεν στηρίζονται αποκλειστικά στις τιμές που δηλώνονται στην αγορά από το αντισυμβαλλόμενο μέρος των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της απόφασης 8/505/3.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Τ.Ε.Α. θεσπίζει και τηρεί ρυθμίσεις και διαδικασίες που διασφαλίζουν την κατάλληλη, διαφανή και δίκαιη αποτίμηση των εκθέσεων του σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι η δίκαιη τιμή των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων υπόκειται σε κατάλληλη, ακριβή και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Οι ρυθμίσεις και οι διαδικασίες αποτίμησης είναι κατάλληλες και αντίστοιχες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των εν λόγω εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Το Τ.Ε.Α. συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και στο τρίτο και επόμενα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 15, όταν οι ρυθμίσεις και οι διαδικασίες αναφορικά με την αποτίμηση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων αφορούν την άσκηση δραστηριοτήτων από τρίτα πρόσωπα.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, όταν ανατίθεται η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, γίνεται ρητή αναφορά στα καθήκοντα που θα ασκεί κάθε αρμόδιο πρόσωπο.

4. Οι κατά την παράγραφο 2 ρυθμίσεις και διαδικασίες αποτίμησης τεκμηριώνονται επαρκώς.

5. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 7 έως 9 και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR).

ΤΜΗΜΑ 4
Διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Άρθρο 25
Εκθέσεις σχετικά με παράγωγα μέσα


1. Το Τ.Ε.Α. υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, εκθέσεις οι οποίες περιέχουν πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν την πραγματική και ακριβή εικόνα των κατηγοριών των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται, των υποκείμενων κινδύνων, των ποσοτικών ορίων και των μεθόδων που έχει επιλέξει για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τις συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει την τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και δύναται να απαιτεί από το Τ.Ε.Α. την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών, αν το κρίνει αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην περίπτωση που το Τ.Ε.Α. αποφασίσει να διαχειρισθεί το ίδιο τις επενδύσεις του, υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του, αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναφερόμενης στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Τ.Ε.Α. που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης οφείλουν να γνωστοποιήσουν εντός ενός (1) μηνός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εταιρεία διαχείρισης τους ή εναλλακτικά εάν θα διαχειρισθούν τα ίδια τις επενδύσεις τους. Στην τελευταία περίπτωση, τα Τ.Ε.Α. οφείλουν να αιτηθούν εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος τη χορήγηση της αναφερόμενης στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγήσει την αναφερόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, ειδική έγκριση, το Τ.Ε.Α. οφείλει να ορίσει εντός ενός (1) μηνός εταιρεία διαχείρισης των επενδύσεων του.

5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης