Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 2/98380/0004/24.12.2014 Σύσταση και συγκρότηση των Δ΄ και Ε΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/98380/0004/24.12.2014
Σύσταση και συγκρότηση των Δ΄ και Ε΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών


Αριθμ. 2/98380/0004

(ΦΕΚ Β' 3546/30-12-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5, παρ. 5 του ν.4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149).

β) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149).

γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3833/2010 « Προστασία της εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄40).

δ) του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).

ε) του ν.2628/1998 «Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 151), όπως ισχύει.

στ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β` του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

ζ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178), όπως ισχύει.

η) του πδ 410/1988 «Κώδικας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ (Α΄ 191).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 3059).

3. α) Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/ΠΠ/οικ. 23477/25.9.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Συμπληρωματική εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών» (ΑΔΑ: Ω4Α7Χ−37Μ).

β) Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Έκδοση του ν.4275/2014 (Α΄149) – Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (ΑΔΑ: ΩΕΨ2Χ−ΔΔΜ).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


A. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τα Δ΄ και Ε΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια, ως εξής:

I.) 1. Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για το προσωπικό δημοσίου δικαίου των κλάδων Δημοσιονομικών, Πληροφορικής, Προσωπικού Η/Υ, Οικονομικών Επιθεωρητών, Γεωτεχνικών και των αντίστοιχων ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και για το προσωπικό των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υπουργείου τα οποία δεν έχουν ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4275/2014 και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

2. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπονται στην περίπτωση α) της προηγούμενης παραγράφου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

3. Στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης.

4. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

5. H θητεία των υπό στοιχείο α) μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014, λήγει με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

6. Τα αιρετά μέλη που προβλέπονται ανωτέρω εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει.

7. Τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία αναδείχθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από 1.1.2013 Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

II) 1. Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για το προσωπικό των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, πλην του προσωπικού των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4275/2014 και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

2. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπονται στην περίπτωση α) της προηγούμενης παραγράφου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

3. Στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης.

4. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

5. H θητεία των υπό στοιχείο α) μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014, λήγει με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

6. Τα αιρετά μέλη που προβλέπονται ανωτέρω εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με της διατάξεις της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, της ισχύει.

7. Τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία αναδείχθηκαν από της εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από 1.1.2013 υπηρεσιακών συμβουλίων, εξακολουθούν να ασκούν της αρμοδιότητές της μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

B. Στα ανωτέρω Συμβούλια:

i) ανήκει η αρμοδιότητα για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των κλάδων προσωπικού που υπάγονται σε αυτά, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή Προϊσταμένων.

ii) όταν κρίνονται θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

iii) ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών τους, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης