Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 75537/22.12.2014 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2014 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθμ. 75537/22.12.2014
Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων


Αριθμ. 75537

(ΦΕΚ Β' 3499/29-12-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 2 του νόμου 2212/1952 (Α' 266), το άρθρο 3, παρ. 5 του Ν.Δ. 2957/1954 (Α' 486), τα άρθρα 1 και 5 του Ν.Δ. 4355/1964 (Α' 146) καθώς και τις διατάξεις του νόμου 3614/2007 (Α' 267).

2. Τις διατάξεις άρθρου 7 του νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε (Α' 247).

3. Τις διατάξεις άρθρου 177 του νόμου 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

4. Τα άρθρα 3 και 28, παρ. 2 του νόμου 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138).

5. Το άρθρο 9 του νόμου 4205/2013 (Α' 242)

6. Την παράγραφο 22 του Παραρτήματος 3 του νόμου 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α' 65).

7. Το άρθρο 90 του κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

8. Το Προεδρικό διάταγμα 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185).

9. Το Προεδρικό διάταγμα 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 118/2013 (α' 152).

10. Το Προεδρικό διάταγμα 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

11. Το Προεδρικό διάταγμα 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134).

12. Το Προεδρικό διάταγμα 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α' 240).

13. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αριθ. 25812/19.6.52, 21356/12.3.53 (Β' 75), 32965/23.5.53 (Β' 128), 39410/30.6.53 (Β' 167), 50202/ΛΟ 607/16.12.59, 41891/ΛΟ 935/14.11.60 (Β' 485), 46450/ΛΟ975/21.12.60 (Β' 3/4.1.61), 61029/ΛΟ393/23.12.64 (Β' 118/11.2.65) και 72589/Λ0467/27.12.65 (Β'6/11.1.66) «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κλπ.» και την απόφαση μας αρ. 8511/493/17.1.72 (Β'78) «περί εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» καθώς και την απόφαση Χ.Δ.9035/30.7.73 «περί Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κλπ. Έργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» και την απόφαση 4118/ΔΕ-649/29.01.2007.

14. Τη με αριθμ. 2/51571/0020/30.7.2010 κοινή υπουργικής απόφασης «Σύσταση λογαριασμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής».

15. Τη με αριθμ. 44009/ΔΕ5154/8-10-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» (Β' 2595).

16. Τη με αρ. 46274/22.9.2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573).

17. Τη με αριθμ. 54169/3.11.2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωσταντινόπουλο» (Β' 2944).

18. Τη με αριθμ. πρωτ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΓΛΚ) (Β' 2105).

19. Τις διατάξεις των Συλλογικών αποφάσεων έτους 2014.

20. Τη με αριθμ. Λ0588/15.6.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού περί «Διαδικασίας Χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων».

21. Τη με αριθμ. 18653/17.4.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί «Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017».

22. Τον υπ' αριθμ. 51123/ΔΕ8838/24.11.11 Οδηγό Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

23. Τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2014 - 2015.

24. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το επόμενο και να ρυθμιστούν ορισμένα άλλα σχετικά θέματα.

25. Το γεγονός ότι από τη διάταξη αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Για την τακτοποίηση των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων με τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς επίσης και για την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά το επόμενο έτος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Α.ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Α.1. Προθεσμία ενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους που λήγει.


1.1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΠΔΕ σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΠΔΕ με αρ. πρ. 18653/17.4.2014 και για τη διευκόλυνση των εργασιών της Τράπεζας Ελλάδος ιδιαίτερα τον μήνα Δεκέμβριο, η εκτέλεση των εντολών χρηματοδότησης έργων πραγματοποιείται μέχρι τις 29/12/2014.

1.2. Αναλήψεις από τους λογαριασμούς δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Πριν την έκδοση επιταγών από τους διαχειριστές των έργων ή την αποστολή ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής από τους υπευθύνους λογαριασμού απαιτείται η επαρκής ύπαρξη υπόλοιπου στους αντίστοιχους λογαριασμούς έργων, με εντολές χρηματοδότησης που εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Α.2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών.

2.1. Οι διαχειριστές των έργων ή οι υπεύθυνοι των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων υποχρεούνται, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, μέχρι 31-12-2014 να καταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής, που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που λήγει, στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών», που τηρείται στην ΤτΕ.

2.2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης εκδίδουν τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες στους υπόλογους - διαχειριστές των έργων και στους υπευθύνους λογαριασμού να ελέγξουν πειθαρχικά κάθε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης.

2.3. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:

α. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 32965/23.5.53, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

β. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει από τον αντίστοιχο λογαριασμό δαπανών εξωτερικού.

Α.3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

3.1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή στο Ειδικό Λογιστήριο, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2015.

3.2. Οι ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ειδικό Λογιστήριο εκδίδουν με βάση τα δικαιολογητικά που τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά ή προπληρωμής) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015.

3.3. Για έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ για τα οποία διαχειριστής είναι η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή το Ειδικό Λογιστήριο πραγματοποιείται με μόνο δικαιολογητικό τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης των πληρωμών, για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 22-9-2014 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014, βάσει της με αριθμ. 46274/26.9.2014 κοινή υπουργική απόφαση. Για τις λοιπές πληρωμές ισχύουν οι προγενέστερες σχετικές διατάξεις.

3.4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που μεταβιβάζονται στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακληθούν, μέχρι τέλος Μαρτίου 2015.

Α.4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού έτους που λήγει.

4.1. Προς τακτοποίηση και διαχωρισμό των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, ανακαλούνται όλα τα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 231 που έχουν ως υπόλογο - διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των "λοιπών λογαριασμών".

Εξαιρούνται επίσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.1 για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Κεντρικό Λογαριασμό ΕΣΠΑ, και τα οποία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/0020/30.7.2010 «δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη».

Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στις εν λόγω περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ ενταλματοποιούν δαπάνες έργων που πραγματοποιούνται κατά το έτος 2015, των οποίων οι εντολές χρηματοδότησης έργων έχουν εκτελεστεί το έτος 2014.

4.2. Στις περιπτώσεις έργων Δημοσίων Επενδύσεων με υπολόγους-διαχειριστές Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανισμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των αντίστοιχων Φορέων Χρηματοδότησης των έργων αυτών φροντίζουν για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε κωδικό έργου, απόφασης αντικατάστασης του καταργούμενου/συγχωνευόμενου φορέα υπολόγου-διαχειριστή με το νέο, όπως προκύπτει μετά την κατάργηση ή συγχώνευση του.

Α.5. Προετοιμασία διενέργειας πληρωμών έτους 2015 μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε..

5.1. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων έχουν την ευθύνη της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) της ΔΔΕ από τους υπολόγους - διαχειριστές έργων ή τους υπεύθυνους λογαριασμού. Οι διαχειριστές των έργων θα πρέπει μέχρι 31/12/2014 να έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) του τρέχοντος έτους.

5.2. Οι διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 46274/26.9.2014, οφείλουν να ενημερώσουν έως 31/12/2014 την ΤτΕ για: i) τις ΣΑ που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους, ii) τα έργα για τα οποία αναλαμβάνουν οι ίδιες τη διαχείριση, iii) τα ΑΦΜ των Οικονομικών Υπηρεσιών, τα ονόματα των προϊσταμένων και τα δείγματα υπογραφών τους, ίν) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του/των υπευθύνων λογαριασμού για κάθε έργο και λογαριασμό, ώστε η ΤτΕ να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις των αντίστοιχων λογαριασμών.

5.3. Τα Νομικά Πρόσωπα που ορίζονται ως Διαχειριστές έργων οφείλουν να ενημερώσουν την ΤτΕ για: i) το ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου, ii) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του/των υπευθύνων λογαριασμού για κάθε έργο.

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος Λογαριασμού δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που καταχωρεί μέχρι τώρα τα παραστατικά στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε., ο υπεύθυνος λογαριασμού οφείλει να ενημερώσει για το όνομα και τον κωδικό του καταχωρητή τον οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει.

Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής της πληρωμής των δαπανών του ΠΔΕ μέσω ηλεκτρονικών εντολών από 1-1-2015, βάσει των σχετικών διατάξεων της κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 44009/ΔΕ 5154 (Β 2595).

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.

Β.1. Έγκριση χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του έτους 2015.

1.1. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εκτελεστεί κατά το προσεχές έτος, θα προσδιορισθεί: α) με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που θα εκδοθεί στις αρχές του 2015, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242), συνολικά για όλα τα έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους 2016 και β) με τις συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες θα καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2015, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχεται με την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρηματοδότησης και πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους 2015 ως ακολούθως: Κάθε έργο και μελέτη ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/Ο, ΣΑ/5, του έτους 2014 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση: Α=Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2014) μείον πίστωση του 2014 (στοιχείο της ΣΑΕ) Β= 20% της πίστωσης του 2014 Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2014 μείον κατανομή του 2014)+ το ανεκτέλεστο του έργου(κατανομή του 2014 μείον πληρωμή του 2014) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

Κάθε έργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του έτους 2014 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α=Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2014) μείον πίστωση του 2014 (στοιχείο της ΣΑΕ) Β= 30% της πίστωσης του 2014 Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2014 μείον κατανομή του 2014)+ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2014 μείον πληρωμή του 2014) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

Ειδικότερα για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου (κατανομή του 2014 μείον πληρωμή του 2014) μεταφέρεται αυτόματα από την ΤτΕ στο νέο έτος (2015) ως υπόλοιπο στο λογαριασμό του.

Προϋπόθεση παροχής των ανωτέρω εγκρίσεων για τη χορήγηση προκαταβολών αποτελεί η διάθεση των πιστώσεων ύστερα από υποβολή αιτημάτων σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Κάθε αναγκαία επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2015, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2015.

Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις ισχύουν μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης συλλογικής απόφασης.

Η χρηματοδότηση νέων έργων διενεργείται μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2015.

1.2. Τα συνεχιζόμενα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται και πληρώνονται σύμφωνα με τις εγκρίσεις της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει υποχρεωτικά με την υποβολή από τους Φορείς της πρότασης έκδοσης της ΣΑ να καλύπτονται με αντίστοιχη πίστωση.

Επίσης, οι Φορείς οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά την τροποποίηση των πιστώσεων των έργων, ώστε οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει να βρίσκονται εντός του ορίου των μεταβολών.

1.3. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτελεί με ευθύνη των οικείων Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν ανωτέρω.

Β2. Υπόλοιπα λογαριασμών προηγούμενου έτους 2014.

2.1. Η επανατροφοδότηση των λογαριασμών έργων και μελετών της κατηγορίας 0.20 γίνεται είτε με νέα χρηματοδότηση από τους λογαριασμούς έργων και μελετών των συλλογικών αποφάσεων, ύστερα από πρόταση των φορέων και σύμφωνα με τη ισχύουσα διαδικασία είτε απευθείας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον απαιτηθεί.

2.2. Τα υπόλοιπα 31/12/2014 των λογαριασμών της κατηγορίας 231 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι ολοκλήρωσης των έργων, άσχετα από το οικονομικό έτος. Τα ανωτέρω ΝΠΔΔ ή οι Δ.Ο. ή οι Δ.Ε., πρέπει να επανεγγράψουν στον προϋπολογισμό τους, του επομένου έτους, τα υπόλοιπα αυτά εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53.

2.3. Τα υπόλοιπα 31.12.2014 των λογαριασμών της κατηγορίας 020.1 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον κεντρικό λογαριασμό ΕΣΠΑ δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους ίδιους λογαριασμούς θα συνεχιστούν το επόμενο έτος και θα βαρύνουν τις πιστώσεις και τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ έτους 2015. Οι φορείς πρέπει στις προτεινόμενες πιστώσεις των εν λόγω έργων για το έτος 2015 να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα αυτών των λογαριασμών.

2.4. Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων που έχουν αποπερατωθεί πρέπει υποχρεωτικά με ευθύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα - ΑΕ δημοσίου να επιστραφούν στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με ΙΒΑΝ GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθόσον δεν επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέσω των Συλλογικών αποφάσεων.

2.5. Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών της κατηγορίας λογαριασμών 231 Νομικών Προσώπων μπορούν να κατατίθενται είτε στον ως άνω λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων ετών» είτε στους λογαριασμούς σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των επιταγών. Οι καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που κατατίθενται σε λογαριασμούς της ανωτέρω κατηγορίας θα υπόκεινται στα οριζόμενα στο 20949/ΔΕ-3098/29-5-91 έγγραφο μας και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 4118/ΔΕ- 649/29 Ιανουαρίου 2007 απόφαση και εφόσον δεν αντληθούν εντός του επόμενου έτους από την κατάθεση, θα μεταφέρονται αυτόματα από την Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών.

2.6. Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων της κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής με υπόλογο διαχειριστή Φυσικό Πρόσωπο που έχουν αποπερατωθεί, με ευθύνη του Φορέα επιστρέφονται αντίστοιχα στο Λογαριασμό (020) «Αδιάθετα υπόλοιπα Φυσικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με ΙΒΑΝ GR5901000233100200000020003 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β3. Δαπάνες εξωτερικού.

3.1. Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών εξωτερικού του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων έχει ως εξής:

i) με την υποβολή από τους αρμόδιους Φορείς προς την Τράπεζα της Ελλάδας, Τμήμα σχέσεων με το Δημόσιο, εντολών κατανομής χρηματοδότησης για δαπάνη εξωτερικού στην κατηγορία χωρίς υπόλογο, που αφορά συγκεκριμένο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το οποίο προκύπτει ανάγκη πληρωμής στο εξωτερικό, και

ii) με την απ' ευθείας αποστολή της εγγράφου εντολής από τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτέλεση της πληρωμής στο εξωτερικό, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην ανωτέρω (ii) εντολή αναφέρεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδας να ενεργεί για την τακτοποίηση τυχόν ανακλήσεων αδιαθέτων υπολοίπων και επιστροφών τρέχουσας χρήσης που προκύπτουν.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΠΑ.

1.1. Ο Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ τηρείται για όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

1.2. Εξαιρούνται τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8), καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) (αρμοδιότητας ΟΠΕ- ΚΕΠΕ), τα οποία θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στις ΣΑ/8.

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Δ.1 Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων.


1.1. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου 2014 αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, να μεταφέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής, τόσο των έργων όσο και των λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής». Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, θα μηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω:

α) τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ26900000 και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαίας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» θα μεταφέρονται στο Λογαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών μετά την κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος : i) στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ, Μ) στη Δ/νση του Υπ. Οικονομικών και iii) στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών.

β) Ομοίως θα αντιμετωπισθούν και τα έργα του ΠΔΕ των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 401, ΣΑΕΠ 426, ΣΑΕΠ 466 οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από την ίδια πηγή χρηματοδότησης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία εξουσιοδότησης πληρωμής (δηλαδή, έχουν υπόλογο διαχειριστή φυσικό πρόσωπο), με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος: i) στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ, ii) στη Δ/νση του Υπ. Οικονομικών και iii) στη Δ/ νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας.

γ) Ομοίως θα αντιμετωπισθούν και τα έργα του ΠΔΕ των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕ 077 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για έργα Αεροδρομίων οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από Συνεισφορά του τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία εξουσιοδότησης πληρωμής (δηλαδή, έχουν υπόλογο -διαχειριστή φυσικό πρόσωπο).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ίδιο έργο έχει πιστώσεις από συνεισφορά αλλά και από κρατική πίστωση δεν πρέπει να είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο υπόλογος-διαχειριστής.

1.2. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασμών δηλαδή : α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Δημόσιο Οργανισμό, β) των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία "λοιποί λογαριασμοί" και γ) των λογαριασμών 20.1 των έργων ΕΣΠΑ δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους "εις νέον" σύμφωνα με τα καθιερωμένα.

Δ.2. Ειδικά θέματα.

2.1. Για το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ οι υπόλογοι - διαχειριστές των έργων, παραμένουν ως υπόλογοι και κατά το νέο οικονομικό έτος λειτουργώντας και ως υπεύθυνοι λογαριασμού και θα ενεργούν ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής μέσω του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε..

2.2. Επιταγές που θα εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και δεν θα εξοφληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα καταργηθούν και η πληρωμή τους θα γίνει στο επόμενο έτος μέσω ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

2.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 44009/ΔΕ 5154 (ΦΕΚ 2595/15.10.2013), ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων με ηλεκτρονικές εντολές αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των ανωτέρω δαπανών από την 1.1.2015.

Μετά την ημερομηνία αυτή πληρωμές με άλλους τρόπους (επιταγές, έγγραφα, κ.λπ.) διενεργούνται μόνο για τη χορήγηση προκαταβολών και την πληρωμή των δαπανών εξωτερικού χωρίς χρονικό περιορισμό καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρου 1 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

2.4. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, μετονομασιών καθώς και αλλαγών στις αρμοδιότητες δημοσίων φορέων λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, αλλάζουν αντίστοιχα στο επόμενο οικονομικό έτος και οι λογαριασμοί των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για την κατηγορία των λογαριασμών έργων των Νομικών Προσώπων (231), αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «ειδικών λογαριασμών» του Κεντρικού Λογαριασμού (20.1), στους νέους λογαριασμούς που ανοίγονται στο επόμενο οικονομικό έτος θα μεταφέρονται αυτόματα και τα υπόλοιπα των παλαιών λογαριασμών.

2.5. Εντολές κατανομών προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα αναρτώνται στο «Διαύγεια» ή σε άλλους επίσημους ιστότοπους. Αντίγραφο αυτών που θα προσκομίζεται στις ΥΔΕ με τα λοιπά δικαιολογητικά από τους υπολόγους -φυσικά πρόσωπα, θα γίνεται αποδεκτό.

2.6. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM διενεργείται μέσω των Τραπεζών που έχουν συνδεθεί με το σύστημα DIASDEBIT (ΔΙΑΣ ΑΕ) (Εγκύκλιος με αρ. 45/11.7.2011 του ΙΚΑ). Στις περιπτώσεις αυτές οι υπόλογοι θα πρέπει να ζητούν συγκεκριμένες οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης