Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση − συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α΄, Β΄, και Γ΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014
Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση − συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α΄, Β΄, και Γ΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου


Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 3472/23-12-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τις υποπαραγράφους α΄ και β΄ αυτής.

β) Των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις, και της παρ. 5 του άρθρου 159, όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4275/2014 και των άρθρων 160 έως 162, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου.

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

ε) Της παρ. 21 του αρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης 4 α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 2 του αρθρ. 68 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των σχεδίων των Συμβάσεων... και άλλες επείγουσες διατάξεις».

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.

θ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

ι) Της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ια) Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6−11−2014 (Β΄ 3013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».

3.α) Την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄359), περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4−5−1999 (Β΄ 697), 1095447/1282/ Α0006/13−10−1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/Α0006/16−7−2001 (Β΄ 963), 1047067/861/Α0006/3−6−2002 (Β΄ 704), 1059502/1102/Α0006/15−7−2002 (Β΄ 932), 1005206/101/Α0006/20−1−2003 (Β΄ 63), 1058312/722/Α0006/16−8−2004
(Β΄ 1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30−7−2012 (Β΄ 2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31−10−2013 (Β΄ 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ2013/20−11−2013 (Β΄ 3037) όμοιες αποφάσεις.
β) Τις αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531), Δ6Α 1166353 ΕΞ 31.10.2013 (Β΄2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ 20.11.2013 (Β΄3037) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες συγκροτήθηκαν και ανασυγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και την αριθμ. 3007792/4065/23.4.2010 (Β΄572) όμοια με την οποία συγκροτήθηκε το Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

γ) Την αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄ 1882) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση−συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 (Β΄1640) όμοια.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού της αρμοδιότητας των Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ και Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω εφαρμογής του νέου Οργανισμού του Υπουργείου, καθώς και της ανασυγκρότησης αυτών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. 1. Τροποποιούμε την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359) απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ και Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, ως εξής:

Μετονομάζουμε τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών Α΄, Β΄ και Γ΄ σε Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (Υπ.Οικ.) και τροποποιούμε τις αρμοδιότητες αυτών, ως εξής:

α) Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικ.

Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του κατωτέρω προσωπικού, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων και τα θέματα, που αφορούν στην επιλογή Προϊσταμένων:

αα) Του προσωπικού που υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), πλην αυτού που ανήκει στους κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών,

ββ) του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και

γγ) του προσωπικού των εποπτευόμενων από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που δεν έχουν ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

β) Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικ.

Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του κλάδου Εφοριακών, που υπάγεται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δια− κυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων και τα θέματα, που αφορούν στην επιλογή Προϊσταμένων.

γ) Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικ.

Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του κλάδου Τελωνειακών, που υπάγεται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δια− κυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων και τα θέματα, που αφορούν στην επιλογή Προϊσταμένων.

2. α) Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στο Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, που αφορούν σε προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. και δεν έχουν κριθεί από αυτά έως την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης, παραδίδονται στο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται νέο παραπεμπτήριο έγγραφο.

β) Όπου στις διατάξεις αναφέρονται το Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης νοείται το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μόνο εφόσον πρόκειται για προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..

Β. 1. Συγκροτούμε τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία αποτελούνται από τους εξής:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής.

Ο αριθμός των υπηρεσιακών μελών, που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου αυτών, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υπαλλήλων, που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό ως μελών του Συμβουλίου.

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλους κλάδους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Αν ο αριθμός όσων υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Τα υπό στοιχείο α΄ και β΄ μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της παρούσας παραγράφου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

2. Με την απόφαση ορισμού μελών κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής αυτού από τα υπό στοιχείο α΄ μέλη της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Β΄ της παρούσας απόφασης.

3. α) Τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

β) Όταν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίνουν θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όταν υπάρχουν.

γ) Στο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. μέχρι την 31−12−2014, λήξη της θητείας των αιρετών μελών θα συμμετέχουν ανάλογα με τα θέματα που συζητούνται, τα αιρετά μέλη εκπρόσωποι των εργαζομένων, αρμοδιότητας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των οποίων τις αρμοδιότητες ασκεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

4. Ως εισηγητής κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος αυτού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

5. Χρέη γραμματέα κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

Γ. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ρυθμίζει θέματα, που ρυθμίζονται από αυτήν με διαφορετικό τρόπο, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης