ΠΟΛ.220/18.7.1987

Καθιέρωση νέου τύπου ΠΕΡIΟΔΙ ΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (007 ΦΠΑ) για τους υποκείµενους του τεκμαρτού καθεστώτος του άρθρ. 32 του ν. 1642/86.

18 Ιούλ 1987

Taxheaven.gr
Καθιέρωση νέου τύπου ΠΕΡIΟΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (007 ΦΠΑ) για τους υποκείµενους του τεκμαρτού καθεστώτος του άρθρ. 32 του ν. 1642/1986.

(Υπ. Οικ. Π455318.7.87, Πολ. 220)

ΠΟΛ 220

Μετά την έκδοση της αριθ. Π. 3965/3008/ 1497/ΠΟΛ.182/12.6.1987 απόφασής µας µε την οποία καθιερώθηκε νέο έντυπο περιοδικής εκκαθάρισης (007 Φ.Π.Α.), το οποίο σχεδιάστηκε και τυπώθηκε για διευκόλυνση των υποκειμένων στο Φ.Π.Α.. που είναι ενταγμένοι στο τεκμαρτό καθεστώς του άρθρου 32 του Ν. 1642/1986 όπως ισχύει. σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:
Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει απλούστερες ενδείξεις. ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες των µμικρών επιχειρήσεων.

Συμπληρώνεται µόνο από τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν υποχρεωτικό βιβλίο αγορών (Α' κατηγορίας ΚΦΣ) ή που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου αλλά προαιρετικά έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 32. Συντάσσεται μέσα στις προθεσμίες που πρoβλέπονται από το άρθ. 31 και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Η εκκαθάριση του φόρου για το δεύτερο ηµερολογιακό τρίμηνο του 1987 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - IΟΥΝIΟΣ). για τους υποκείμενους στο άρθρο 32, θα γίνει στο νέο έντυπο.
Επισημαίνεται ότι. όταν η δραστηριότητα ασκείται και µέσω υποκαταστημάτων, συντάσσεται μια ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και υποβάλλεται µία προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει αθροιστικά τα δεδομένα των πράξεων τόσο του κεντρικού ή έδρας. όσο και των υποκαταστηµάτων.

Οι περιοδικές εκκαθαρίσεις. αφού συνταχθούν μέσα στις προθεσμίες υποβολής της προσωρινής δήλωσης. φυλάσσονται στην επιχείρηση (κεντρικό ή έδρα) και επιδεικνύονται στον έλεγχο όταν ζητηθούν. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επισυνάπτονται στην εκκαθαριστική δήλωση και συνυποβάλλονται  στην αρμόδια οικον. εφορία. Η διαδικασία αυτή ισχύει και για τους υποκείμενους που κάνουν έναρξη άσκησης δραστηριότητας.


Taxheaven.gr