Άρθρα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών

29 Δεκ 2014

Taxheaven.gr
Συνοπτική παρουσίαση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α.
Γιώργο Δ. Χριστόπουλο
e-mail: [email protected]Οι συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό γίγνεσθαι των πρατηρίων υγρών καυσίμων και η αγωνία των συναδέλφων που ασχολούνται με αυτή την κατηγορία επαγγελματιών, με ώθησαν στην κατάρτιση μιας συνοπτικής παρουσίασης όλων των αλλαγών, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Μέσα από το πρακτικό αυτό βοήθημα προσπάθησα να αποτυπώσω όλες αυτές τις αλλαγές που αφορούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στα συστήματα εισροών-εκροών που έχουν εγκατασταθεί σ΄αυτά.  Η παρούσα ανάλυση θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.-  Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Τι νομοθετήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009:

• η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και

• τέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, την σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό κ.λπ. θέματα, του συστήματος.

Ι. «Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

Έτσι:

1ον με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 που τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1203/2.11.2012, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων μέσω του συστήματος αυτού.

Επίσης με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ορίστηκε:
- και το είδος,
- το περιεχόμενο,
- ο τρόπος και
- ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος.

Αποστολή δεδομένων και πληροφοριών:

2ον με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013 ορίστηκε:
• το είδος,
• το περιεχόμενο,
• ο τρόπος,
• ο χρόνος και
• κάθε άλλο θέμα, σχετικά με την αποστολή δεδομένων και πληροφοριών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 όπως τέθηκε με το άρ. 42 του ν.4155/2013, ορίζεται ότι,
«ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών − εκροών επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών − εκροών.

Η παρέλευση προθεσμίας 5 μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος, επισύρει πέραν των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ του παρόντος».

Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών έχει ως εξής:

α. Μέχρι 27.3.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.8.201 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

β. Μέχρι 27.9.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.2.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

γ. Μέχρι 27.3.2014 ή το αργότερο μέχρι 27.8.2014 στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.

Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία:

1. Απόδειξη εσόδου:
(σχ. βλ. την ΠΟΛ.1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012. Επίσης την ΠΟΛ.1161/26.6.2013 καθώς και την ΠΟΛ.1078/17.3.2014)

Η απόδειξη αυτή αποτελεί το βασικό και μοναδικό

• ειδικό φορολογικό στοιχείο πώλησης των καυσίμων μέσω του συστήματος εισροών – εκροών, καθοριστικό στη διαμόρφωση των φορολογικών ακαθαρίστων εσόδων.

• εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη.
(σχ. βλ. την ΠΟΛ.1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012. Επίσης βλ. την ΠΟΛ.1161/26.6.2013 καθώς και την ΠΟΛ.1078/17.3.2014)

Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό:

Προσοχή: οι αποδείξεις εσόδων εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄).

Ο εκτυπωτικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε ορατή θέση.

Ορατή θέση νοείται η ύπαρξη εκτυπωτικού μηχανισμού:
είτε πλησίον της αντλίας είτε εντός του στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου είτε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επίκληση οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. εξαιρετικά μεγάλη απόσταση κ.λπ.) για την αδυναμία εκτύπωσης και παράδοσης της απόδειξης στον πελάτη.

Μέσω αυτόματων πωλητών:

• Επειδή λειτουργούν και σε ημέρες που τα πρατήρια είναι κλειστά, ο εκτυπωτικός μηχανισμός των αποδείξεων εσόδου από τους αυτόματους πωλητές δεν μπορεί να βρίσκεται σε κλειστό (κλειδωμένο) χώρο (π.χ. εντός του κλειδωμένου στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου)
• αλλά πρέπει να βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση πλησίον του αυτόματου πωλητή.

Απόδειξη εσόδου (συνέχεια): Στην πιο πάνω φορολογική απόδειξη αναγράφονται:

• α) Τα στοιχεία του εκδότη,
• β) Ο α/α της αντλίας,
• γ) Το είδος του καυσίμου,
• δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
• ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,
• στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
• ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
• η) Η συνολική αξία.

Τρόποι έκδοσης των φορολογικών στοιχείων :

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης της αυτόματης απόδειξης από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία η πώληση αναφέρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• 1. Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες.
• 2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).
• 3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).

1 .Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες (αυτοκίνητα μη επιτηδευματιών). Εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη εσόδου από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, που όπως είπαμε παραπάνω αποτελεί ειδικό φορολογικό στοιχείο.

Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία του εκδότη,
β) Ο α/α της αντλίας,
γ) Το είδος του καυσίμου,
δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,
στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
η) Η συνολική αξία.

2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).

Εδώ προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων:

1ος τρόπος:

α) αξία καυσίμου (προ ΦΠΑ) μέχρι 300 ευρώ: Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη από μόνη της υπέχει θέση τιμολογίου (δεν απαιτείται έκδοση τιμολογίου) με την προϋπόθεση να αναγραφεί κατά την έκδοσή της, και πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών – εκροών, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αγοραστή επιτηδευματία. Προσοχή: εφόσον δεν μπορεί καταχωρηθεί πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος μπορεί να καταχωρείται με σφραγίδα πίσω από την απόδειξη και να γράφεται με το χέρι ο αριθμός κυκλοφορίας.

β) αξία καυσίμου (προ ΦΠΑ) πάνω από τα 300 ευρώ:

Όταν η αξία του καυσίμου προ ΦΠΑ, υπερβαίνει τα 300 ευρώ, για να υπέχει θέση τιμολογίου η αυτόματη φορολογική απόδειξη, (και να μη χρειάζεται να εκδοθεί τιμολόγιο), πρέπει κατά την έκδοσή της και πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών – εκροών, εκτός του αριθμού κυκλοφορίας που προαναφέραμε, να αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου επιτηδευματία υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

2ος τρόπος (έκδοση τιμολογίου):

Στην παραπάνω ίδια περίπτωση που αφορά μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες) και ο πελάτης αγοραστής παρά την διάταξη (βλ. την ΠΟΛ.1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012 και την ΠΟΛ.1161/26.6.2013 καθώς και την ΠΟΛ.1078/17.3.2014), που του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει ως τιμολόγιο την αυτόματη φορολογική απόδειξη εσόδου από το σύστημα εισροών – εκροών με τις προϋποθέσεις που παραθέσαμε, απαιτεί να λάβει τιμολόγιο (διότι για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν τον εξυπηρετεί η απόδειξη), εκδίδεται σε αντικατάσταση Τιμολόγιο (μηχανογραφικά, η χειρόγραφο) το οποίο είναι αθεώρητο.

Στο τιμολόγιο αυτό επισυνάπτεται η αυτόματα εκδιδόμενη φορολογική απόδειξη εσόδου που εκδόθηκε από το σύστημα, οπότε στην απόδειξη δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας και του Α.Φ.Μ. του αγοραστή επιτηδευματία.

Πρέπει όμως να αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ. …απόδειξης εσόδου». Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι, η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την εκδοθείσα απόδειξη εσόδου.

3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).

1ος τρόπος:

Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον αγοραστή (επιτηδευματία) και σύνταξη διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης.

Στην κατάσταση αυτή καταχωρείται κάθε συναλλαγή της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις και το αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.).

Η κατάσταση αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή – υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. (σχ. βλ. παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. – νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).

2ος τρόπος:

Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των υπ΄αριθμόν ……… αποδείξεων εσόδου». Επισημαίνεται ότι και για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από τις εκδοθείσες αποδείξεις εσόδου.

Εγγραφές στα βιβλία:

Για τις παραπάνω περιπτώσεις αντικατάστασης, των Α.Λ.Π., δεδομένου ότι, με την αυτόματη έκδοση των αποδείξεων από το σύστημα εισροών – εκροών, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, το ποσό καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το ημερήσιο δελτίο «Ζ». οπότε τα Τιμολόγια, δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων.

Προσοχή: αυτό είχε πει το Υπ. Οικονομικών στο παρελθόν με την σημείωση ότι μπορούν να καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς και μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων π.χ. χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π.).

Όμως τα παραπάνω ίσχυαν ενόσω στις συγκεντρωτικές καταστάσεις με το προηγούμενο καθεστώς τα τιμολόγια καταχωρούντο για αξία πάνω από 300 ευρώ.

Από 1-1-2014 με τις νέες διατάξεις η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών (παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013) και ΠΟΛ.1022/7.1.2014 περιλαμβάνει συναλλαγές χωρίς όριο αξίας.

Συνεπώς για τις περιπτώσεις που θα αντικατασταθεί η αυτόματη απόδειξη εσόδου με Τιμολόγιο, ή όταν πρόκειται για πώληση πετρελαίου θέρμανσης όπου θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά με τις ειδικές αποδείξεις πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, ανεξάρτητα αν η τιμή μονάδας που αναγράφεται στις αυτόματες αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική από αυτή που συμφωνείται με τον πελάτη, τίθεται σοβαρό ζήτημα ποιο στοιχείο και με ποιο τρόπο θα καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων αφού σε κάθε περίπτωση το ποσό της αυτόματης απόδειξης καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ».

Τι είχε πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1179/7.12.2010 για το θέμα αυτό;

Η αξία των αυτόματα εκδιδόμενων Α.Λ.Π. από τους ενσωματωμένους στις αντλίες φορολογικούς μηχανισμούς αφαιρείται από το ημερήσιο «Ζ» και οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία διενεργούνται με το εκδιδόμενο τιμολόγιο, στο οποίο αναγράφεται ότι εκδίδεται «σε αντικατάσταση των αριθμ…….Α.Λ.Π.», οι οποίες επισυνάπτονται στο τιμολόγιο και παραδίδονται στο λήπτη αυτού.

Αυτό ακριβώς υιοθετούμε στη συνέχεια πιο κάτω και θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε παραθέτοντας και σχετικό παράδειγμα.
Πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.).

• Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.):

• ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.

• Τι γίνεται όμως όταν η αναγραφή του ΑΦΜ στην αυτόματη απόδειξη δεν μπορεί να εξασφαλισθεί τεχνικά; (γιατί με το χέρι εκ των υστέρων δεν μπορεί να προστεθεί επί της απόδειξης). Απλούστατα θα πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο σε αντικατάσταση της αυτόματης απόδειξης.

Πωλήσεις επί πιστώσει

• Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (διπλογραφικά πλέον με τον ΚΦΑΣ) πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».
πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

• Επίσης, οι πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και πωλούν «επί πιστώσει» σε ιδιώτες, όταν δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση εκδίδουν λογιστικό σημείωμα στο οποίο αναγράφουν ότι

• «Η αριθμ. ……… απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει»,

• ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

• Το λογιστικό σημείωμα με την απόδειξη εσόδου αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία για τις επί πιστώσει πωλήσεις προς ιδιώτες.

Εφόσον δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή δεν εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει», εκδίδονται:

Βα. Τιμολόγια (προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) στα οποία αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του «επί πιστώσει» τιμολογίου.

Ββ. Λογιστικό σημείωμα (προς ιδιώτες) στο οποίο αναγράφουν ότι, «Η αριθμ. ……… απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

Παροχή εκπτώσεων:

Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων (μετά δηλαδή την έκδοση της απόδειξης εσόδου ή του τιμολογίου ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων), σε πελάτες – επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.

Στο πιστωτικό τιμολόγιο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου (ή του τιμολογίου) ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.
(σχ. βλ. παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (νυν της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)

Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπτώσεων εκ των υστέρων (μετά δηλαδή την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεων) προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Τι κάνουμε όταν έχουμε σύμβαση με τιμή μονάδος, διαφορετική από την αναγραφείσα στις αποδείξεις εσόδου;

Στις περιπτώσεις αυτές για τις πωλήσεις προς επιτηδευματίες, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και αγρότες του ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη εσόδου.

Στη συνέχεια σε αντικατάσταση των αποδείξεων εκδίδονται τα τιμολόγια με την καθοριζόμενη στην σύμβαση τιμή μονάδας και εφόσον η τιμή μονάδας που αναγράφεται στις αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική από αυτή της σύμβασης, εκδίδεται πιστωτικό ή συμπληρωματικό τιμολόγιο, που καλύπτει τη διαφορά της τιμής μεταξύ απόδειξης εσόδου και σύμβασης.

Προσοχή: υπάρχει όμως και εναλλακτική λύση:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1179/7.12.2010 «Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, συνδεδεμένων με τις αντλίες» το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα αυτό έχει πει:

Σε περίπτωση παροχής έκπτωσης από πρατηριούχους:

• είτε λόγω τιμολογιακής πολιτικής,

• είτε κατόπιν συμφωνίας, για χονδρικές πωλήσεις, επαναλαμβανόμενες ή μη και ανεξαρτήτως αξίας, προς επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), εκδίδεται δελτίο αποστολής με τη παράδοση του καυσίμου, και στη συνέχεια τιμολόγιο πώλησης στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, για τα ανωτέρω πρόσωπα, ή συνενωμένο τιμολόγιο – Δ.Α.

• Επί των τιμολογίων αυτών, ή τιμολογίων – Δ.Α., εκτός των άλλων, αναγράφεται η αρχική αξία πριν από την έκπτωση (επομένως ίδια με την αξία της αυτόματα εκδοθείσας Α.Λ.Π.), διακριτά η παρεχόμενη έκπτωση και η αξία που προκύπτει μετά την έκπτωση.

• Η αξία των αυτόματα εκδιδόμενων Α.Λ.Π. από τους ενσωματωμένους στις αντλίες φορολογικούς μηχανισμούς αφαιρείται από το ημερήσιο «Ζ» και οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία διενεργούνται με το εκδιδόμενο τιμολόγιο (με αξία αυτή που προκύπτει μετά την έκπτωση), στο οποίο αναγράφεται ότι εκδίδεται «λόγω έκπτωσης» και σε αντικατάσταση των αριθμ…….Α.Λ.Π., οι οποίες επισυνάπτονται στο τιμολόγιο και παραδίδονται στο λήπτη αυτού.

Πώληση πετρελαίου θέρμανσης:

Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής (αθεώρητο) στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.

Εναλλακτική δυνατότητα (απλούστευσης) με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.)

Για τη διακίνηση των καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης είτε πρόκειται για μεμονωμένες παραγγελίες είτε για περισσότερες της μιας, μπορεί να εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) αθεώρητο ( το πρώτο – πρωτότυπο αντίγραφο συνοδεύει το καύσιμο), και εκδίδονται αναλόγως τα φορολογικά στοιχεία κατά τη παράδοση του καυσίμου ως ακολούθως:

Προσοχή: Στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία επισυνάπτεται στο πρωτότυπο του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής (Σ.Δ.Α.) καθόλη τη διάρκεια του δρομολογίου.

Κατά την επί τόπου παράδοση του καυσίμου εκδίδονται κατά περίπτωση τα φορολογικά στοιχεία ως ακολούθως:

• Σε πελάτες ιδιώτες π.χ. σπίτια :
Απόδειξη πώλησης αθεώρητη. (δεν εκδίδεται Δ.Α. δεδομένου ότι εκδίδεται Σ.Δ.Α).

• Σε πελάτες επαγγελματίες:
α) αθεώρητο Δελτίο Αποστολής για να ακολουθήσει αθεώρητο Τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα, ή
β) αθεώρητο Τιμολόγιο (με την παράδοση).

Προσοχή: και εδώ η αξία των αυτόματα εκδιδόμενων Α.Λ.Π. από τους ενσωματωμένους στις αντλίες φορολογικούς μηχανισμούς, αφαιρείται από το ημερήσιο «Ζ» και οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία διενεργούνται με τα παραστατικά που εκδόθηκαν κατά την επί τόπου παράδοση του καυσίμου.

Αθεώρητες οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης:

• Οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης

• είτε από την εγκατάσταση,

• είτε εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου, (π.χ. στα σπίτια των ιδιωτών- καταναλωτών), δεδομένου ότι, απαιτείται να αναγράφονται σ’ αυτές επιπλέον δεδομένα, εκδίδονται αθεώρητες.

• Περαιτέρω, με την παράγραφο 6.2. της υπόψη Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ορίζεται ότι, από τις διατάξεις αυτής δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Δ33Α5055143ΕΞ/31-12-2010 (ΦΕΚ 2047 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, περί έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης.

Ακόμη, από τις διατάξεις της περίπτωσης 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ισχύει από 1.1.2013, προκύπτει ότι οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση αγαθών που νομίμως εκδίδονται χειρόγραφα (π.χ. εξαίρεση από τη χρήση Φ.Τ.Μ. λόγω αναγραφής επιπλέον δεδομένων, πωλήσεις εκτός εγκατάστασης κ.λπ.) είναι αθεώρητες.

Κατά συνέπεια, οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης είτε από την εγκατάσταση είτε εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου (π.χ. στις οικίες των ιδιωτών- καταναλωτών), δεδομένου ότι, απαιτείται να αναγράφονται σ’ αυτές επιπλέον δεδομένα, εκδίδονται αθεώρητες.
(Σχ. ΠΟΛ.1161/26.6.2013).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Έστω στις 1-12-2014 το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα συναλλαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών αποδείξεων εσόδου και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ με την έκδοση του δελτίου «Ζ», έχει συνολικές πωλήσεις καυσίμων 10.500,00 ευρώ με αντίστοιχο ΦΠΑ 2.415,00 έυρώ.

Έστω ακόμη ότι για 3 αποδείξεις αξίας 150, 200 και 150 ευρώ με αντίστοιχο ΦΠΑ 34,50, 46,00 και 34,50 ευρώ οι πελάτες ζήτησαν τιμολόγια και εκδόθηκαν αντίστοιχα με τις ίδιες αξίες των αποδείξεων.

Επίσης στις 1-12-2014, φορτώθηκε από την αντλία πετρέλαιο θέρμανσης για διανομή με το βυτίο 2.275 λίτρα και εκδόθηκε αυτόματα η απόδειξη με αξία 1.850 ευρώ και αντίστοιχο ΦΠΑ 425,50 ευρώ. Η απόδειξη καταχωρήθηκε στο υπ΄αριθ. 12 Σ.Δ.Α.

Κατά την διανομή εκδόθηκαν στους πελάτες κατά περίπτωση με την ποσότητα που ζήτησε ο καθένας, αντίστοιχες Α.Λ.Π. (του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ») με διαφορετικές τιμές από αυτή που αναγράφεται στην αυτόματη απόδειξη του συστήματος «εισροών –εκροών».

Οι αποδείξεις αυτές έχουν αξία 500,800 και 250 ευρώ με αντίστοιχο ΦΠΑ 115, 184 και 57,50 ευρώ. Στο βυτίο παρέμεινε ποσότητα 420 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

Καλείται ο Λογιστής να κάνει τον σωστό λογιστικό χειρισμό με τις προσήκουσες εγγραφές στο βιβλίο εσόδων –εξόδων:Ισοζύγιο ημέρας:

• Το δελτίο (ισοζυγίου ημέρας) εκδίδεται:
α. Αυτόματα, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος.
β. Εφ’ άπαξ, δηλαδή εκδίδεται μία φορά την ημέρα.
γ. Έως τις 24.00, δηλαδή εκδίδεται το αργότερο έως τις 24.00 της ιδίας ημέρας και δεν μπορεί να εκδοθεί (αυτόματα) καθ΄ υπέρβαση έστω και λιγοστού χρόνου την επόμενη ημέρα (π.χ. 00.02). Προσοχή: ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας,

• ια) Στον υπολογισμό του ημερήσιου ισοζυγίου, οι εκροές της ημέρας προκύπτουν ως άθροισμα των μεμονωμένων εκροών, με αναγωγή στους 15 C ανά πώληση, με βάση την τρέχουσα θερμοκρασία δεξαμενής κατά την εκάστοτε εκροή.

Ποια παραστατικά του συστήματος μπορούν να μη εκτυπώνονται:
• τα δελτία:
• δελτίο παραλαβής,
• δελτίο λιτρομέτρησης,
• δελτίο επιστροφής και
• δελτίο εξαγωγής
• μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
• Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης

• Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση.
• Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:
• 2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου
• 2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)
• 2.3.3. Ο α/α της αντλίας
• 2.3.4. Ο α/α και ο αριθμός Μητρώου της δεξαμενής
• 2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15οC), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που λιτρομερούνται.
• Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού.
• Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και εκδίδεται, εκ παραδρομής, απόδειξη εσόδου, για την επανεισαγωγή καυσίμου από λιτρομέτρηση εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία αναγράφεται ο α/α της αρχικής απόδειξης εσόδου.

2.4. Δελτίο επιστροφής

• Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής ποσότητας καυσίμου (π.χ. από βυτίο διανομής) στις δεξαμενές του πρατηρίου.
• Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επιστροφή τα εξής δεδομένα:
• 2.4.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και αριθμός Μητρώου)
• 2.4.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)
• 2.4.3. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ)
• 2.4.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου:
• 2.4.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm
• 2.4.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής
• 2.4.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC
• 2.4.5. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του καυσίμου:
• 2.4.5.1. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού επιστροφής (π.χ. το αρχικό Σ.Δ.Α.)
• 2.4.5.2. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα του καυσίμου (όγκος σε λίτρα) που υπολογίζεται βάσει του αρχικού παραστατικού διακίνησης (π.χ. του Σ.Δ.Α.) που εκδόθηκε κατά την εξαγωγή αφαιρουμένων των ποσοτήτων των παραστατικών των επιμέρους παραδόσεων
• 2.4.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του καυσίμου:
• 2.4.6.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας
• 2.4.6.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής
• 2.4.6.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC
• 2.4.7. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.6.2 – 2.4.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία
• 2.4.8. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.6.3 – 2.4.4.3.) στους 15οC
• 2.4.9. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών και υπολογιζόμενου όγκου επιστροφής βάσει παραστατικών (2.4.7 – 2.4.5.2)
• Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.4.5.1 και 2.4.5.2, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.
• Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης.
• Τα δελτία εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.

Οι ευθύνες:

• Ο Εγκαταστάτης του συστήματος έχει την ευθύνη του ελέγχου του όλου συστήματος.
• Κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.
• Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο ή τους τρόπους προστασίας του συστήματος καθώς και τα σημεία σφράγισης που προβλέπει σε σημεία στήριξης μετρητικών ράβδων ή άλλα, σημεία διασύνδεσης, κ.λπ.

Ο εγκαταστάτης:

• Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της προαναφερόμενης αρχής έγκρισης, ο κατασκευαστής του λογισμικού, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών−εκροών πληροί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.
• Οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος.

Taxheaven.gr