Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/915/19.12.2014 Εφαρμογή Άρθρου 28 του Ν. 3528/07 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2014 ]
Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/915/19.12.2014
Εφαρμογή Άρθρου 28 του Ν. 3528/07 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Αθήνα, 19/12/2014
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/915

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 Αθήνα
Πληροφορίες : Γιαννακλής Ι., Μήτση Μ.
Τηλέφωνο : 210-5215319,
2105215317
FAX : 210-5223312
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Άρθρου 28 του Ν. 3528/07 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ».

ΣΧΕΤ. : Ν. 3528/2007
ΔΙΔΑΔ/Φ.50/473/25705/15-11-2000
ΔΙΔΑΔ/Φ.50/476/2822213-12-2000
ΔΙΔΑΔ/Φ.50/477/28598/19-12-2000
ΔΙΔΑΔ/Φ.50/491/1898/24-01-2001
ΔΙΔΑΔ/Φ.50/820/3284/28.4.2011
Το Φ09/84/19.7.2011 Γενικό Έγγραφο μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3528/07 σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3528/2007, οι υπάλληλοι του Ιδρύματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1. να δηλώσουν εγγράφως κατά τον διορισμό τους, χρησιμοποιώντας τα σχετικά επισυναπτόμενα έντυπα στο Φ09/84/19.7.2011 Γενικό Έγγραφο μας την περιουσιακή κατάσταση των ιδίων, των συζύγων και των παιδιών τους, εφόσον συνοικούν μ’ αυτούς, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της, την οποία οφείλουν να αιτιολογούν. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων από τον υπάλληλο ή τα προαναφερθέντα πρόσωπα αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα προαναφερθέντα, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών.

2. σε περίπτωση γάμου, εντός 3 μηνών από την τέλεσή του, να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 3528/2007, η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης κάθε δύο (2) χρόνια .

Με το παρόν Έγγραφο μας τονίζεται η υποχρέωση:

α) για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μεταβολής ή μη της περιουσιακής κατάστασης, για τους υπαλλήλους που έχουν υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Η προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι 28/02/2015 και με ευθύνη του Προϊσταμένου Δ/νσης της Μονάδας που υπηρετεί κάθε υπάλληλος να διαβιβασθεί στην Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού το αργότερο μέχρι 31/03/2015. Η μη υποβολή της ανωτέρω δήλωσης μέσα στις προαναφερθείσες ημερομηνίες συνιστά Πειθαρχικό Παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3528/2007 και

β) η άμεση αποστολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για όσους υπαλλήλους δεν έχουν υποβάλλει, σύμφωνα με το Φ09/84/19.7.2011 Γενικό Έγγραφο μας.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε, ότι για την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις (Ν. 2343/1995, Ν. 3213/2003, 3849/2010, 3932/2011, Ν. 4065/2012 και Ν. 4281/2014) δεν είναι αρμόδια η Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές αναφέρονται στο άρθρο 222 του Ν. 4281/2014 (π.χ. Πρόεδροι και μέλη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 € κτλ.), μπορούν να αντλήσουν το απαραίτητο έντυπο στον υπερσύνδεσμο http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/EntypoPothen%202014.pdf.

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να υποβληθεί, είτε στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (για τις περιπτώσεις στ, ι, ια, του άρθρου 222 του Ν. 4281/2014), είτε στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (για την περίπτωσης λ΄ του άρθρου 222 του Ν. 4281/2014).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων που αποστέλλεται η παρούσα, να φροντίσουν με προσωπική τους ευθύνη να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης