ΠΟΛ.1173/13.8.1999

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής: α) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (Εντυπο 050 - ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ2/TAXIS) και β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α κατηγορίας του ΚΒΣ (Εντυπο 051 - ΦΠΑ, Εκδοση 1999,Φ3/TAXIS)Σχόλια: Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει μετα την έναρξη ισχύος της


13 Αύγ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 13 Αυγούστου 1999
Αρ.Πρωτ.:1077576/3738/492/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1173
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄
2.Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Β.Ε.Τ.
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.Δ/ΝΣΗ 30Η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ H/Y
TMHMA Â΄
2.Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ H/Y
ΤΜΗΜΑ Β - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΠΑ
3.ΕΡΓΟ TAXIS
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΠΑ & ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής:
α) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους έντυπο (050 - Φ.Π.Α., ΕΚΔΟΣΗ 1999, Φ2/TAXIS),
β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 051 - ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 1999, Φ3/TAXIS).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύουν: α) των παρ. 1, περ. α', 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 31, β) της παρ. 2 του άρθρου 54, γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 και δ) της παρ. 5 του άρθρου 58α'.
2. Τις διατάξεις των υπ' αριθ.: α) 1027240/1168/334/0014/
ΑΥΟ, ως ισχύει μετά την υπ' αριθ. 1019056/930/264/0014/9.2.1998 ΑΥΟ, β) 1002414/204/25/0014/ ΑΥΟ, ως ισχύει μετά τις υπ' αριθ.
1042660/3595/Α0014/και 1105799/1797/8881/0014/ ΑΥΟ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α') περί αποδεικτικών εισπράξεως.
5. Την υπ' αριθ. 11007147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο: α) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (Εντυπο 050 - ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ2/TAXIS) και β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ (Εντυπο 051 - ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ3/TAXIS), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή με τον τίτλο "Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ".

Αρθρο 2
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης και το Δημόσιο
1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, όπως ορίζεται παρακάτω:

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 20ή του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τους παραπάνω υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' ή Α' κατηγορίας του ΚΒΣ, που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα VIES για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολών για να δηλωθεί η διακοπή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τους υποκείμενους της κατηγορίας αυτής, η υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων υπάρχει μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία δηλώθηκε ότι συντελέστηκε η εν λόγω διακοπή.

β) Για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα που ακολουθεί το δίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περ. α'.

γ) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραπάνω περ. α'.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο (ή αν είναι 0 με τα δύο τελευταία) του ΑΦΜ του υποκείμενου και ολοκληρώνονται μέσα σε έντεκα εργάσιμες ημέρες, ως εξής:

α) Την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 10 έως 50, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
Εξαιρετικά, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην περ. ια', ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

3. α) Προκειμένου για την αφετηρία επιβολής του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής αρχικών δηλώσεων χωρίς ποσό φόρου για καταβολή, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α'), λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της εμπρόθεσμης υποβολής της προηγούμενης παρ. 2. β) Προκειμένου για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου, σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης με ποσό φόρου για καταβολή μετά τις προθεσμίες της παραπάνω παρ. 2, με βάση τους μήνες καθυστέρησης, ως αφετηρία υπολογισμού του πρόσθετου φόρου λαμβάνεται η 21η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα από τις συμπίπτουσες αργίες.

4. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων του υποκείμενου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την
ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων και το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποκείμενου.

5. Εξαιρετικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, προκειμένου:

α) Για οριστική παύση:
1) Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων
2) Θανάτου του υποκειμένου σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου ή
μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986.

β) Για έναρξη εργασιών Νομικών Προσώπων, στις προθεσμίες της παραπάνω παρ. 2 ή μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986.

6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Οι επιτηδευματίες αυτοί, που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις υπ' αριθ. Δ.634/435/29.4.1993 και Δ.635/436/29.4.1993 ΑΥΟ, υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Στη δήλωση αυτή, πέραν της απεικόνισης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβάνονται ως εισροές και αυτές των οποίων ο ΦΠΑ συμψηφίστηκε στο Τελωνείο στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. Στις εκροές (Πίνακας Δ/α, Κωδικοί 301-306) περιλαμβάνονται οι πωλήσεις που προκύπτουν από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ παραστατικά. Ειδικότερα δε, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, στις εκροές
περιλαμβάνονται οι πραγματικές πωλήσεις, αφού αποφορολογηθούν με εσωτερική υφαίρεση. Στις εισροές (Πίνακας Δ/β, Κωδικοί 351-363) αναγράφονται τόσο οι εισροές των οποίων ο ΦΠΑ συμψηφίστηκε στο Τελωνείο στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, όσο και οι λοιπές εισροές. Στα προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισφορών
(Πίνακας Δ/δ, Κωδικός 403) αναγράφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο.

Αρθρο 3
Χρόνος υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο Νομικά Πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 10α' του Ν.1642/1986 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με έκτακτη
περιοδική δήλωση στις 15 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14α' του Ν.1642/1986.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

2. α) Υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ ΑΥΟ, όταν οι υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι εκτός του εσωτερικού της χώρας δεν όρισαν, ως όφειλαν, φορολογικό αντιπρόσωπο, υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το Εντυπο 050 - ΦΠΑ, Φ2/TAXIS ή το Εντυπο 051 - ΦΠΑ, Φ3/TAXIS, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων τους.

β) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (άρθρο 28 του Ν.1642/1986), υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το Εντυπο 050 - ΦΠΑ, Φ2/TAXIS.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. 2, η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής.

3. Στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά ΝΠΔΔ που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1002414/204/25/ ΑΥΟ, όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη δήλωση είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα, με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3 της παραπάνω ΑΥΟ.
Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο (τελωνισμό), η καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

4. Εκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται κατά το χρόνο που ορίζεται από τις οικείες αποφάσεις και εγκυκλίους διαταγές σε περιπτώσεις όπως:

α) Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετασκευή σκαφών, σε περίπτωση αχρησιμοποίητων υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1-3 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. Γ.8271/4879/1987/

β) Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ), σε περίπτωση αδιάθετων υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. Π.4056/3029/ ΑΥΟ.

γ) Στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ' αριθ. 1103551/8478/Α0014/ ΑΥΟ, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. 1017949/693/165/0014/ και 1058757/2754/791/0014/ ΑΥΟ, καθώς και με όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. Π.6788/642/1986 ΑΥΟ.

δ) Στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986 προς εγχώρια ανάλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της υπ' αριθ. 1000887/2569/3/ ΑΥΟ.

ε) Στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Σ.420/56/ΠΟΛ.28/1987 ΕΔΥΟ και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή ο πωλητής δεν εκδίδει Τιμολόγιο ή Απόδειξη
Λιανικής, με υποβολή της έκτακτης δήλωσης και καταβολή του ΦΠΑ μέχρι τη μεταβίβαση της άδειας.

στ) Στην περίπτωση μεταβίβασης αγαθών κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ' αριθ. 1070540/2601/531/ΠΟΛ.1075/1990 ΑΥΟ και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή ο πωλητής δεν εκδίδει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής, κατά περίπτωση, με υποβολή έκτακτης δήλωσης και καταβολή του ΦΠΑ από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο.

ζ) Στην περίπτωση των ενταγμένων στα ειδικά καθεστώτα των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσεως (ΕΔΧ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε εκδιδόμενη ΑΥΟ και

η) Στην περίπτωση των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ' αριθ. 1145339/6602/140/Ε0014/ΑΥΟ.

Αρθρο 4
Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκείμενου. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, καθώς και ο επί του
πλειστηριασμού υπάλληλος, στην περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή, επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής, στις περιπτώσεις αυτές, αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του Ταχυδρομικού Γραφείου.
Περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή και του πρόσθετου φόρου που αναλογεί, θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

2. Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται χειρόγραφα, εκτός του συστήματος ΤAXIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται, ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα αυτό και, ακολούθως, αν υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταμία της ΔΟΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1095871/7807/0014/ΕΔΥΟ.
Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, στις ΔΟΥ που εφαρμόζεται το σύστημα TAXIS, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Προσκομίζεται μόνο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, όπου παραλαμβάνεται, ελέγχεται και θεωρείται. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή, εκδότης του Τμήματος αυτού εκδίδει ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης, με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος στον Ταμία της ΔΟΥ. Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και όταν η δήλωση αποστέλλεται ταχυδρομικά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
3. Για τις ανάγκες του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1002414/204/25/ ΑΥΟ, όπως ισχύει μετά την υπ' αριθ. 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/28.3.1993 ΑΥΟ, προσκομίζεται στη μεσολαβούσα Τράπεζα το νόμιμο θεωρημένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, φωτοτυπία του οποίου τίθεται στον οικείο φάκελο κατά τη χορήγηση του συναλλάγματος.
Για τις ανάγκες της παρ. 5 της παραπάνω ΑΥΟ, υποβάλλεται ένα επιπλέον πρόσθετο αντίτυπο της δήλωσης, με την ένδειξη "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ", που θεωρείται από τη ΔΟΥ και, με φωτοτυπία του διπλότυπου είσπραξης, προσκομίζεται στην Τελωνειακή Αρχή.

Αρθρο 5
Αποδεικτικό είσπραξης

Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου, στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥ γίνεται χειρόγραφα (εκτός του συστήματος TAXIS). Στην περίπτωση αυτή, υπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και από τον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατομική
του σφραγίδα. Η απόδειξη καταβολής του φόρου, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγου της περιοδικής δήλωσης, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Π.Δ.16/1989. Αντίθετα, στην περίπτωση που η παραλαβή της δήλωσης γίνεται μηχανογραφικά (μέσω του συστήματος TAXIS), κατά την παραλαβή της δήλωσης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης που, σε συνδυασμό με το αντίγραφο της δήλωσης, θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής.

Αρθρο 6
Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων

Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1064794/4982/απόφασής μας, μπορούν να υποβάλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κ.λπ.) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.

Αρθρο 7
Εναρξη ισχύος - Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Υποχρεωτικά, όμως, υποβάλλονται από τις 1.1.2000, ανεξάρτητα από τη φορολογική περίοδο στην οποία αναφέρονται. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης υποβολής και των εντύπων Εκδοσης 1996, με αναγραφή όμως του ΑΦΜ ως εννεαψήφιου σε κάθε περίπτωση.
Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές ή προσωρινές δηλώσεις προηγούμενων περιόδων.

2. Οι περιοδικές δηλώσεις που παραλαμβάνονται μηχανογραφικά, μέσω του συστήματος TAXIS, δεν θα αποστέλλονται από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς των υπ' αριθ.: α) 1027240/1168/354/0014/ και β) 1019056/930/264/0014/9.2.1998 ΑΥΟ.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr