Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1152/22.7.1999 Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων - Τρόπος έκδοσης των στοιχείων αυτών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1152/22.7.1999
Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων - Τρόπος έκδοσης των στοιχείων αυτών


Αθήνα 22 Ιουλίου1999
Αρ.Πρωτ.: 1071194/3654/326/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14 η Δ/ΝΣΗ (ΦΠΑ) - ΤΜΗΜΑ B
2.Διεύθυνση 15η Κ.Β.Σ. - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1152

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων. Τρόπος έκδοσης των στοιχείων αυτών.

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Π.953/432/64/ ΑΥΟ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1054722/4293/995/ΕΔΥΟ, για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαιτείται να προσκομισθούν στην αρμόδια Αρχή (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση ή στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ) τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ και άλλες διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 4 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) επιτρέπεται η συνένωση ή συγχώνευση από τον επιτηδευματία του Δελτίου Αποστολής με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, π.χ. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (για πώληση ή παροχή υπηρεσιών), εφόσον το επιτρέπει η φύση και ο προορισμός των στοιχείων που συνενώνονται με το Δελτίο Αποστολής.
Στην περίπτωση που συνενώνεται το Δελτίο Αποστολής με το Τιμολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων, πρέπει το στοιχείο αυτό να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο, θεωρημένο (άρθρο 19, παρ. 1Ββ' του Π.Δ.186/1992) από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ώστε το πρώτο αντίτυπο να συνοδεύει τα αγαθά, σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΒΣ, το δεύτερο με την ένδειξη "για τον παραγωγό" να παραδίδεται στον πωλητή - αγρότη και το τρίτο να παραμένει ως στέλεχος (σχετική η υπ' αριθ. 3 αρ. πρωτ. 1118148/936/24.11.1992 ΕΔΥΟ για την εφαρμογή διατάξεων του ΚΒΣ, άρθρο 11, παρ. 2).

3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που προσκομίζεται ως δικαιολογητικό, για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές, συνενωμένο στοιχείο (Δ.Α. - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων), γίνεται δεκτό από τις ΔΟΥ μόνο το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "για τον παραγωγό" και όχι το πρωτότυπο, που πρέπει να παραμείνει στο αρχείο του εκδότη - αγοραστή αγροτικών προϊόντων (ως συνοδευτικό των αγαθών).

4. Παρά ταύτα, ορισμένοι έμποροι αγροτικών προϊόντων δεν έχουν συμμορφωθεί με τον προβλεπόμενο ως άνω τρόπο θεώρησης του συνενωμένου Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου Αγοράς αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να μην κατέχουν το προβλεπόμενο δεύτερο αντίτυπο με την ένδειξη "για τον παραγωγό" και να μην μπορούν να τύχουν επιστροφής ΦΠΑ για τα αντίστοιχα τιμολόγια.

5. Για τη χρήση του έτους 1996 έγινε σχετική ρύθμιση με την υπ' αριθ. 1079308/3916/1000/ΠΟΛ.1207/24.6.1997 ΕΔΥΟ, ώστε να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, η οποία επαναλήφθηκε και για τη χρήση του έτους 1997 με την έκδοση της υπ' αριθ. 1057163/2516/701/ΕΔΥΟ, στην οποία, καίτοι επισημάνθηκε ότι η ρύθμιση αυτή γίνεται για τελευταία φορά, αρκετοί έμποροι - αγοραστές αγροτικών προϊόντων συνέχιζαν να εκδίδουν το συνενωμένο στοιχείο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων, το οποίο, εκ παραδρομής, έχει θεωρηθεί από τις ΔΟΥ χωρίς να πληροί τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΒΣ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες που δεν έχουν το δεύτερο αντίτυπο με την ένδειξη "για τον παραγωγό".

6. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες με τους κατ' αποκοπή συντελεστές, γίνεται δεκτό, για τις χρήσεις των ετών 1998 και 1999, οι δικαιούχοι αγρότες, μαζί με το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων, να υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δεύτερου αντίτυπου "για τον παραγωγό" ή άλλου αντίτυπου με άλλη ένδειξη, π.χ. λογιστήριο, στέλεχος κ.λπ., για επιστροφή ΦΠΑ μέσω άλλης Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αρμόδιας ΔΟΥ.
Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά εκτός από τη χρήση του έτους 1998 και τη χρήση του έτους 1999, προκειμένου να ρυθμισθεί το θέμα αυτό και για περιπτώσεις που ήδη έχουν εκδοθεί από τους εμπόρους - αγοραστές, κατά το έτος 1999, στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή γίνεται για τελευταία φορά.

7. Προκειμένου να μην επαναληφθεί στο εξής η υποβολή όμοιων αιτημάτων, παρακαλείται η ΠΑΣΕΓΕΣ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος:

α) Να ενημερώσει τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ότι πρέπει, με βάση τα συνενωμένα Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια Αγοράς αγροτικών προϊόντων που τους έχουν προσκομίσει οι αγρότες για την επιστροφή του ΦΠΑ και τα οποία, εκ παραδρομής, έχουν θεωρηθεί χωρίς να πληρούν τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΒΣ, να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες ΔΟΥ των υποκειμένων που έχουν εκδώσει τα στοιχεία αυτά, ώστε να προβούν αυτές στις απαραίτητες ενέργειες για ακύρωση των υπόλοιπων Δελτίων Αποστολής - Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων που δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί και για θεώρηση άλλων Δελτίων Αποστολής - Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων που θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Επίσης, πρέπει να επισημάνει στις Συνεταιριστικές Ενώσεις ότι θα παραλαμβάνουν στο εξής μόνο το αντίτυπο του συνενωμένου Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου Αγοράς αγροτικών προϊόντων που φέρει την ένδειξη "για τον παραγωγό", ώστε να μπορούν να εισπράξουν οι αγρότες - παραγωγοί την επιστροφή του ΦΠΑ με τα στοιχεία αυτά. Σε περίπτωση που Συνεταιριστική Ενωση δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή και συμπεριλάβει στις αιτήσεις επιστροφής στοιχεία που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται με το Ν.2523/1997 για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.1642/1986 και την υπ' αριθ. Π.953/432/64/ ΑΥΟ.

β) Να επιμεληθεί της ενημέρωσης των αγροτών - παραγωγών για την παραλαβή του αντίτυπου με την ανωτέρω ένδειξη από τους εμπόρους - αγοραστές αγροτικών προϊόντων, διότι στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά για την επιστροφή του ΦΠΑ Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια Αγοράς αγροτικών προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις ανωτέρω προϋποθέσεις.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει οι ΔΟΥ να καλέσουν τους υποκείμενους που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητά τους, με βάση την κοινοποίηση των ονομάτων αυτών από τη Συνεταιριστική Ενωση, να προσκομίσουν, σε εύλογο χρόνο, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και όχι αργότερα από τις 31.12.1999, προς ακύρωση τα υπόλοιπα των Δελτίων Αποστολής - Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες από τον ΚΒΣ προϋποθέσεις και να θεωρήσουν νέα στοιχεία, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση που γίνεται με την παρούσα, γίνεται για τελευταία φορά και ότι στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά τα εν λόγω Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια Αγοράς αγροτικών προϊόντων και θα στερούνται οι αγρότες του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές με βάση τα στοιχεία αυτά.
Είναι φανερό ότι η θεώρηση των Δελτίων Αποστολής - Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων, συνεπεία ακύρωσης των παλαιότερων που δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις, αφορά εξαιρετική διαδικασία και γίνεται αναγκαστικά για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των αγροτών. Στις περιπτώσεις
αυτές, είναι αυτονόητο ότι θα θεωρείται αριθμός στοιχείων ανάλογος των ακυρωθέντων, για τα οποία εγκρίνεται να μην ελέγχονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36, παρ. 2ι' και 8 του Π.Δ.186/1992, ούτε να ζητείται η προσκόμιση βεβαιώσεων από τα Επιμελητήρια ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

9. Τέλος, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, οι ΔΟΥ, όταν θεωρούν το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων, πρέπει να ελέγχουν εάν αναγράφεται σε κάθε αντίτυπο ο προορισμός του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), άλλως να μην προβαίνουν στη θεώρηση αυτού.

10. Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ορθή εφαρμογή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης