Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1151/19.7.1999 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2731/1999 "Ρυθμίσεις θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις" - Απαλλαγή απ το χαρτόσημο των δανείων που παίρνουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, μετά τις 5.7.1999

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1151/19.7.1999
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2731/1999 "Ρυθμίσεις θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις" - Απαλλαγή απ το χαρτόσημο των δανείων που παίρνουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, μετά τις 5.7.1999

ΠΟΛ.1151/19.7.1999 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2731/1999 "Ρυθμίσεις θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 19 Ιουλίου 999
Αρ.Πρωτ.: 1070122/736/Δ.Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ. : 1151

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2731/1999 "Ρυθμίσεις θεμάτων διμερούς κρατικής ανάπτυξης συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 και του άρθρου 34 του Ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α'/5.7.1999) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου, παρέχεται αντικειμενική απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των ενυπόθηκων ή μη συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή η περιουσία των ανωτέρω προσώπων ανήκουν στο Δημόσιο κατά ποσοστό άνω του 50%.
Με την ίδια διάταξη απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου η εξόφληση των ανωτέρω δανείων ή πιστώσεων, καθώς και οι εξ αυτών απορρέοντες τόκοι.
Διευκρινίζεται ότι η κοινοποιούμενη απαλλακτική διάταξη καταλαμβάνει τους συμβατικούς μόνο τόκους και όχι τυχόν τόκους υπερημερίας.

2. Η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου που παρέχεται με την ανωτέρω διάταξη ισχύει, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 34, από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 5.7.1999 και, επομένως, αφορά συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτίζονται από την ημερομηνία αυτή και τόκους που απορρέουν από τις απαλλασσόμενες αυτές συμβάσεις.Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις Ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α'/5.7.1999)
.......................
Αρθρο 23
Τρόπος απόδοσης στους ΟΤΑ ποσοστού του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και άλλες φορολογικές διατάξεις
.......................
3. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, ενυπόθηκων ή μη, που χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οι μετοχές ή η περιουσία των οποίων ανήκουν κατά ποσοστό άνω του 50% στο Δημόσιο, η εξόφληση αυτών των δανείων και πιστώσεων, καθώς και οι τόκοι αυτών, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.
.......................
Αρθρο 34
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης