ΠΟΛ.1150/21.6.1999

Παροχή οδηγιών για την πληκτρολόγηση των πεδίων της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Εντυπο 050 - ΦΠΑ) που αφορούν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, από τις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο TAXISΣχόλια:


21 Ιούν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 21 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1063368/2941/2901/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών VIES)

ΠΟΛ.: 1150

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την πληκτρολόγηση των πεδίων της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 - ΦΠΑ) που αφορούν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, από τις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο TAXIS.

Οπως είναι γνωστό, τα στοιχεία αξιών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών από τα αντίστοιχα πεδία (341, 342 και 343) της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ αξιοποιούνται από το Κεντρικό Γραφείο Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ (VIES), σε δύο επίπεδα:

α) Στη διενέργεια των ετήσιων ελέγχων των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών που διενήργησαν οι Ελληνες υποκείμενοι και

β) Στην παροχή στατιστικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπληρώνοντας έτσι μια συμβατική υποχρέωση της χώρας μας, βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992.

Μέχρι το έτος 1997, η πηγή άντλησης των εν λόγω πληροφοριών ήταν ενιαία, με την έννοια ότι όλες οι ΔΟΥ έστελναν τα αντίγραφα των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ στο ΚΕΠΥΟ, όπου σε "κεντρικό επίπεδο" διενεργείτο η πληκτρολόγηση και η περαιτέρω επεξεργασία τους.
Ομως, από το 1998 και με τη σταδιακή ένταξη των ΔΟΥ στο σύστημα TAXIS, η εν λόγω διαδικασία άλλαξε, αφού για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS η πληκτρολόγηση συγκεκριμένων πεδίων των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων και αυτών που αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, προβλέπεται να διενεργείται στις ΔΟΥ (Back office) και όχι στο ΚΕΠΥΟ.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της αναγκαιότητας ύπαρξης ΕΓΚΑΙΡΩΝ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ στοιχείων αξιών ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών των Ελλήνων υποκειμένων από τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων ΔΟΥ και των Προϊσταμένων Τμημάτων ΦΠΑ των ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS, θα πρέπει να
οριστεί αρμόδιος υπάλληλος, ο οποίος θα επιφορτισθεί με την αρμοδιότητα της πληκτρολόγησης των πεδίων της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Εντυπο 050 - ΦΠΑ) που αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών Ελλήνων υποκειμένων (πεδία 341, 342 και 343), η οποία καθίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί την ολοκλήρωση της παραλαβής των Περιοδικών Δηλώσεων της οικείας φορολογικής περιόδου. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από την πρώτη φορολογική περίοδο ένταξης των ΔΟΥ στο σύστημα TAXIS, αναδρομικά.
Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται πως η πληκτρολόγηση του Κωδικού 343 (άθροισμα των Κωδικών 341 + 342) δεν είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που είναι συμπληρωμένος μόνο ο ένας εκ των δύο Κωδικών 341 ή 342.
Τέλος, θα πρέπει να σας επισημάνουμε πως η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα όχι μόνο την αδυναμία της χώρας μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή την αποστολή και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, αλλά και την αδυναμία διενέργειας των ετήσιων ελέγχων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές των Ελλήνων υποκειμένων, οι οποίοι, ως γνωστόν, αποτελούν, μετά την 1.1.1993 που καταργήθηκαν οι Τελωνειακοί Ελεγχοι στις εν λόγω συναλλαγές, τους μοναδικούς συστηματικούς ελέγχους σ' αυτό τον τομέα.


Taxheaven.gr