Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1149/15.7.1999 Παρακράτηση φόρου στις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους Φορείς


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1149/15.7.1999
Παρακράτηση φόρου στις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους Φορείς


Αθήνα 15 Ιουλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1049666/855/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1149

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους φορείς.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν από 1.1.1998, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν.2579/1998, ορίζεται ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί, κατά σύστημα, έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, η παρακράτηση φόρου ενεργείται με συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε 20%.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, θα έπρεπε και στις περιπτώσεις που ένα πρόσωπο λαμβάνει σύνταξη από περισσότερους του ενός Ασφαλιστικούς Φορείς, κάθε Φορέας να ενεργεί παρακράτηση και να υπολογίζει το φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994.
Για να αποφευχθεί αυτός ο τρόπος παρακράτησης που θα δημιουργούσε προβλήματα τόσο στους Ασφαλιστικούς Φορείς, όσο και στους συνταξιούχους, γίνεται δεκτό ότι ο υπολογισμός και η παρακράτηση του φόρου πρέπει, σ' αυτές τις περιπτώσεις, να γίνεται ως εξής:

α) Οταν ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από περισσότερους Ασφαλιστικούς Φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και το Δημόσιο, στη σύνταξη που λαμβάνει από το Δημόσιο θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Αντίθετα, οι συντάξεις που λαμβάνει από τους άλλους Φορείς θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και θα διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Στην ανωτέρω περίπτωση, το Δημόσιο, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το ποσό που καταβάλλει αυτό ως σύνταξη στο συνταξιούχο, ενεργεί παρακράτηση, με βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994, στο ποσό της σύνταξης αυτής και υπολογίζει το φόρο στο φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, τον οποίο και παρακρατεί.
Οι άλλοι Φορείς στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλουν πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.

β) Οταν ο συνταξιούχος λαμβάνει συντάξεις από περισσότερους Ασφαλιστικούς Φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το ΙΚΑ αντί του Δημοσίου, στη σύνταξη που λαμβάνει από το ΙΚΑ θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994. Αντίθετα, οι συντάξεις που λαμβάνει από τους άλλους Φορείς θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και θα διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Στην ανωτέρω περίπτωση, το ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το ποσό που καταβάλλει αυτό ως σύνταξη στο συνταξιούχο, ενεργεί παρακράτηση, με βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994, στο ποσό της σύνταξης αυτής και υπολογίζει το φόρο στο φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, τον οποίο και παρακρατεί.
Οι άλλοι Φορείς στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλουν πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.

γ) Οταν ο συνταξιούχος λαμβάνει συντάξεις από περισσότερους Φορείς, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται το Δημόσιο και το ΙΚΑ, ο Φορέας που καταβάλλει τη μεγαλύτερη σύνταξη υπολογίζει το φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994.
Οι άλλοι Ασφαλιστικοί Φορείς που καταβάλλουν στον ίδιο συνταξιούχο συντάξεις σε μικρότερα ποσά, θα θεωρούν τις συντάξεις αυτές ως πρόσθετες αμοιβές του συνταξιούχου και θα παρακρατούν φόρο με βάση τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, δηλαδή με συντελεστή 20%. Γι' αυτό το λόγο, ο συνταξιούχος πρέπει να ενημερώνει, με υπεύθυνη δήλωσή του, τόσο το Φορέα που καταβάλλει τη μεγαλύτερη σύνταξη, όσο και τους Φορείς που καταβάλλουν τις μικρότερες συντάξεις, για παρακράτηση απ' αυτές του φόρου.

4. Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω, σε καμία περίπτωση, δεν ισχύουν στις περιπτώσεις των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται από Ταμεία Επικουρικά, Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοήθειας, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, εφόσον βέβαια δεν εμπίπτουν στην περ. α' της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης