Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 2/95583/0004/12.12.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: 2/95583/0004/12.12.2014
Τοποθέτηση Προϊσταμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. πρωτ.: 2/95583/0004/12.12.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ.Πρωτ.:2/95583/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών»

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α' 149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3526/2007)-Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

β) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 226)

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178)

δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'128 και 165)

2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014/13.11.2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β' 3059).

3. Το γεγονός ότι την 28.10.2014 παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 περ. α του ν.4275/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 129 του Π.Δ. 111/2014.

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και ιδίως την ανάγκη ομαλής μετάβασης στο νέο οργανωτικό σχήμα και διασφάλισης της εύρυθμης, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργία της υπηρεσίας

5. Τα τυπικά προσόντα, την υπηρεσιακή δραστηριότητα, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου των υπηρετούντων, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου οργανισμού Προϊσταμένων και τις ασκούμενες από αυτούς αρμοδιότητες, σε σχέση με τις νέες οργανικές μονάδες και τις μεταφερόμενες σε αυτές αρμοδιότητες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τοποθετούμε σε θέση Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και σε θέσεις Προϊσταμένων των Τμημάτων Α' και Γ' αυτής, τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α'149), ως εξής:

Υπηρεσία

Όνομα

Κατηγορία - Κλάδος/Ειδικότητα

Βαθμός

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (επιπέδου Διεύθυνσης)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ

ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Β'

α. Τμήμα Α' Εσωτερικού Ελέγχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΑΣ

ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Γ'

β. Τμήμα Γ' Εσωτερικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Β'B. Η ανωτέρω τοποθέτηση Προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύει, για τις αντίστοιχες θέσεις. Οι τοποθετούμενοι με την παρούσα απόφαση Προϊστάμενοι διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που κατείχαν μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης