Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13−3−1995 και ΠΟΛ. 1155/6−6−1995

Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2014 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13−3−1995 και ΠΟΛ. 1155/6−6−1995

Αθήνα, 20/11/2014

(ΦΕΚ Β' 3329/11-12-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς την παρ. 1 περ. γ΄ στα “Έχοντας υπόψη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αντώνιος Α. Σανιδάς
Τηλέφωνο : 210- 3645615
Τηλεομοιότ : 210- 3645413
Ηλ. Ταχ/μείο : [email protected]

ΠΟΛ 1229/2014

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 και ΠΟΛ. 1155/6.6.1995.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κάτωθι διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:
α) του άρθρου 20,
β) του άρθρου 23,
γ) του άρθρου 24, παρ. 1, περ. ζ΄ και παρ. 2,
δ) του άρθρου 28, παρ. 1 περ. α΄, γ΄, δ΄ και 2,
ε) του άρθρου 60,
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 66 παρ. 27 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26−7−2013 τ.Α΄) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) και συμπληρώθηκε με το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄).

4. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25−6−2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την παρ. 42 της αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3317/27−12−2013 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/28−1−2013 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ. 675/2−9−1993 τ.Β΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (Φ.Ε.Κ. 212/23−3−1995 τ.Β΄).

8. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (Φ.Ε.Κ. 527/16−6−1995 τ.Β΄).

9. Την ανάγκη ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα, λόγω της φύσεως της παραγωγής και των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του οριζομένου από τις προαναφερόμενες αποφάσεις χρονικό διάστημα.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1075/13.3.1995, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις όμοιες του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1155/6.6.1995, οι οποίες θέτουν προθεσμία εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τα οποία αποκτήθηκαν με απαλλαγή σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης