Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Β4/63291/4979/10.12.2014 Μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγών λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων - Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών του Ν.Δ. 1146/1972

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: Β4/63291/4979/10.12.2014
Μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγών λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων - Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών του Ν.Δ. 1146/1972


Αριθ. πρωτ.: Β4/63291/4979/10.12.2014 Μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (l

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Παπάγου, 10/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: Β4/63291/4979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
Τμήμα Α' Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες : X. Πασχάλη
Τηλέφωνο : 2106508512
Σύζευξις : 2131308512
Fax : 2106508491

Θέμα: Μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγών λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων - Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών του Ν.Δ. 1146/1972

Σχετ.: (1) Το αριθμ. 389/27-10-2014 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος
(2) Το αριθμ. 12/9-5-2014 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος

Σε συνέχεια ερωτημάτων που απευθύνθηκαν στο Υπουργείο μας και κατόπιν αλληλογραφίας με την Τράπεζα της Ελλάδος (σχετ. 1, 2) για θέματα νομοθεσίας περί εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας μεταφορών:

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ενός πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζας) σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 141 επ. ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107, πρώην άρθρα 63Δ επ.ν.3601/2007), όταν στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται περιλαμβάνεται η κυριότητα φορτηγών και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγών, εφ' όσον δεν απαιτείται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου για τις μεταβιβάσεις όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, η κατά τόπον αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών όπου τηρείται ο φάκελος του φορτηγού πραγματοποιεί τις εξής κατά σειρά διαδοχικές καταχωρίσεις στο βιβλιάριο μεταβολών:

Πρώτη καταχώριση: Καταχωρείται η μεταβίβαση της κυριότητας του φορτηγού, από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα στο πιστωτικό ίδρυμα που αποκτά την κυριότητα

Δεύτερη καταχώριση: Καταχωρείται η μεταβίβαση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που είχε συνάψει το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα ως εκμισθωτής, στο πιστωτικό ίδρυμα που αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο υπεισέρχεται εκ του νόμου στη μισθωτική σχέση, στη θέση του εκμισθωτή, χωρίς να απαιτείται άλλη πράξη ή η εκ νέου κατάρτιση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (σχετ. 2)

2. Για να γίνουν οι ανωτέρω καταχωρίσεις, υποβάλλεται στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών κοινή αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία αφορά συγκεκριμένο φορτηγό, που προσδιορίζεται κατ' αριθμό κυκλοφορίας και αριθμό πλαισίου, και συγκεκριμένη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που προσδιορίζεται κατά τα στοιχεία φορτηγού, μισθωτή και σύμβασης. Με την αίτηση δηλώνεται ότι μεταβιβάστηκαν νομίμως τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία (φορτηγό, σύμβαση leasing) και αναφέρεται το ιστορικό της υπόθεσης και οι εφαρμοστέες διατάξεις.

3. Η αίτηση, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη νομοθεσία μεταφορών, συνοδεύεται από τα εξής:

(α) Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμό ειδικού εκκαθαριστή (ΦΕΚ δημοσίευσης)

(β) Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία δίνεται εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (ΦΕΚ δημοσίευσης)

(γ) Σύμβαση μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που καταρτίστηκε μεταξύ του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και του πιστωτικού ιδρύματος που τα αποκτά.

(δ) Ατομική βεβαίωση την οποία εκδίδουν από κοινού τα δύο πιστωτικά ιδρύματα για κάθε φορτηγό και για κάθε σύμβαση leasing χωριστά. Η βεβαίωση απευθύνεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και στον ενδιαφερόμενο μισθωτή και βεβαιώνει ότι, με βάση τις εφαρμοστέες διατάξεις και τα περιστατικά της υπόθεσης, το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο έχει νομίμως μεταβιβαστεί.

4. Οι καταχωρίσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας μεταφορών, σε δύο συνεχόμενα φύλλα του βιβλιαρίου, και υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη ή τους πληρεξουσίους τους. Σε κάθε καταχώριση συμπληρώνεται στο πεδίο των παρατηρήσεων το εξής κείμενο:

"Μεταβίβαση σύμφωνα με τις αριθμ. ... και ... Αποφάσεις Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ ....)1 και την αρ. πρωτ. ... αίτηση2"

5. Ο μισθωτής της σύμβασης leasing δεν συμπράττει στις ανωτέρω δύο καταχωρίσεις. Σε περίπτωση που επέλθει κάποια μεταβολή στη σύμβαση leasing από αυτές που καταχωρούνται στο βιβλιάριο (π.χ. αγορά φορτηγού από τον μισθωτή, παράταση ισχύος της σύμβασης), τότε η σχετική καταχώριση γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αφού έχουν προηγηθεί οι δύο πρώτες καταχωρίσεις.

6. Για τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μεικτού βάρους κάτω των τεσσάρων τόνων, για τα οποία καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλιαρίου μεταβολών με το άρθρο 128 του ν.4199/2013 (Α' 216) έχουν δοθεί οδηγίες με τις εγκυκλίους μας αριθμ. Β/οικ.52536/4730/13 (ΒΛΛΤ1-ΒΞ5) και αριθμ. Α1/61330/5462/16-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΛ1-ΑΤΞ).

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος όπου κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την παροχή τυχόν περαιτέρω οδηγιών τους στα θέματα αρμοδιότητάς τους.


Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Σταθόπουλος

____________________________
1 Αναγράφεται ο αριθμός των Αποφάσεων Τράπεζας της Ελλάδος που κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά (α) και (β) της παραγράφου 3
2 Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η κοινή αίτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης