Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 117653/6833/28.11.2014 Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'/29-12-1979), ως ισχύει


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 156157/2343/27.4.2017.Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 117653/6833/28.11.2014
Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'/29-12-1979), ως ισχύει


Αριθμ. 117653/6833

(ΦΕΚ Β' 3302/09-12-2014)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως 11 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'/29-12-1979) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α'/8-8-2014), τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 14 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α'/8-8-2014).

2. Τις διατάξεις του νόμου 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α'/2010).

3. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

4. Τις διατάξεις των άρθρων του Προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α'/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων του Προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α'/2010) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Προεδρικού διατάγματος 189/2009» και τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 28/2010 (ΦΕΚ 64 Α') «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Προεδρικού διατάγματος 189/2009», και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 46/2014 « Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 79 Α'/2014).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141 Α').

7. Την υπ' αριθ. Υ521/30-10-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 2971 Β'/4-11-2014).

8. Την υπ' αριθ. 52398/10-11-2014 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 3042 Β'/11-11-2014) «Εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

9. Τις διατάξεις των άρθρων του Προεδρικού διατάγματος 100/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167 Α'/ 28-8-2014).

10. Το αντάλλαγμα χρήσης συναρτάται με την απώλεια δασικής βλάστησης λόγω της επέμβασης και των ωφελειών που εξαιτίας της χάνονται, οι οποίες δεν απολαμβάνονται ακόμη και με τη δέσμευση της έκτασης για συγκεκριμένο σκοπό χωρίς να μεταβάλλεται η κατά προορισμό χρήση της.

11. Με το αντάλλαγμα χρήσης επιζητείται η αντιστάθμιση της παραπάνω απώλειας κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», με τη χρησιμοποίηση δηλαδή μέρους του φυσικού περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας και την προστασία αντιστοίχου, που θα προκύψει από την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης το οποίο θα διατεθεί για την αναδάσωση εκτάσεων.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Α. Την αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α'), του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως εξής:

(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 50% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/1914,

(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 30% της καθοριζόμενης αξίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/2014,

(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 40% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/2014.

Το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο - Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου - Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (IBAN GR 2101000240000000000266718) και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, απαγορευμένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.

Το αντάλλαγμα χρήσης εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων από όσους ασκούν αυτοπροσώπως το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου κ.λπ. ορίζεται στο 1/4 του ύψους της δαπάνης αναδάσωσης της έκτασης, η οποία θα προκύπτει κατά στρέμμα από το γινόμενο του εκάστοτε συντελεστή Μ επί το σταθερό ποσό των 35 ευρώ (€). Ο προσδιορισμός του συντελεστής Μ όπως αυτός αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Π.Δ. 437/1981 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους.

Για την αντίστοιχη επέμβαση στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 30% της αξίας τους και για επέμβαση στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου
5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ως ισχύει στο 40% της αξίας τους.

Από την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης απαλλάσσονται το ελληνικό δημόσιο, τα προβλεπόμενα πρόσωπα και φορείς που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Από την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης εξαιρούνται οι επεμβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

(α) Για τα έργα που κατατάσσονται στην Α1 ή Α2 και Β κατηγορία σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (21 Β') όπως ισχύει, μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εκδίδεται πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα από την Αρμόδια δασική αρχή στην οποία αναφέρονται το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, τα όρια, η θέση και το εμβαδόν της προς αναδάσωση έκτασης καθώς και τα λοιπά στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

(β) Για τα έργα που απαλλάσσονται από την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εκδίδεται έγκριση επέμβασης από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία αναφέρονται το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, η θέση, τα όρια και το εμβαδόν της έκτασης προς αναδάσωση έκτασης καθώς και τα λοιπά στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Β. Τρόπος καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης:

Όταν η έκταση στην οποία θα γίνει η επέμβαση δεν υπερβαίνει τα 25 στρέμματα ή η επέμβαση γίνεται εξ αρχής στο σύνολο της έκτασης το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ.

Όταν η επέμβαση γίνεται σταδιακά κατά χώρο και χρόνο επί της δασικής έκτασης, περιλαμβανομένων και των συνοδών έργων, το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την έκταση επέμβασης και προηγείται της επέμβασης η οποία συντελείται πάντα σύμφωνα με το σχέδιο εκμετάλλευσης που έχει κατατεθεί από τον υπόχρεο, όπως αυτό προβλέπεται από την ειδική για το σκοπό αυτό νομοθεσία. Στο συντασσόμενο χρονοδιάγραμμα προσδιορίζονται οι επιφάνειες επέμβασης και ο χρόνος έναρξης της επέμβασης, με δυνατότητα τροποποίησής του και της κατά συνέπεια αντιστοίχου διαμορφώσεως του ποσού καταβολής. Η καταβολή του αναλογούντος κάθε φορά ανταλλάγματος χρήσης είναι δεσμευτική για τον υπόχρεο. Στην περίπτωση που από την αρμόδια δασική υπηρεσία που παρακολουθεί την εξέλιξη της επέμβασης διαπιστωθεί η επέκταση της εκμετάλλευσης σε έκταση που δεν έχει καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης τότε καταβάλλεται από τον υπόχρεο άμεσα και εφάπαξ ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό του ανταλλάγματος χρήσης.

Γ. Η καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης:

(α) Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής προηγείται της εγκατάστασης του δικαιούχου στην έκταση.

(β) Στην περίπτωση της σταδιακής καταβολής του ανταλλάγματος, έκαστη προβλεπόμενη καταβολή προηγείται του οικείου σταδίου επέμβασης στην έκταση.

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή μη ολοκλήρωσης της επέμβασης από τον υπόχρεο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο υπόχρεος καταβάλλει εφάπαξ το σύνολο του υπολοίπου ποσού ανταλλάγματος χρήσης.

Άρθρο 2

Α. Ο δικαιούχος της επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, υποχρεούται στην αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ίσου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση. Στην περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση με έναν από τους προηγούμενους τρόπους, ο δικαιούχος της επέμβασης, κατόπιν συντάξεως μελέτης με δαπάνη του ιδίου εγκεκριμένη από τη δασική υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε δασοκομικές εργασίες ή στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων επί των εκτάσεων που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία τους. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή ή σε όμορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός της ιδίας διοικητικής ενότητας ή όμορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί σε επίπεδο Δ/νσης Δασών της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.

Στην περίπτωση που η αρμόδια δασική αρχή διαπιστώσει τη μη πραγματοποίηση της αναδάσωσης ή μη πραγματοποίηση αυτής προσηκόντως, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, από τον υπόχρεο, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ποσό τριπλάσιο του προβλεπομένου από τη σχετική μελέτη αναδάσωσης, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτό αναφέρθηκε στο άρθρο 1 της παρούσης. Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης της οποίας ενεκρίθη η μεταβολή του προορισμού, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.

Υπόχρεοι να προβούν σε αναδάσωση ή δάσωση είναι οι δικαιούχοι εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αρμοδίως αποφάσεις έγκρισης επέμβασης ή πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα της παρ. 6 του άρθρου 45 Ν. 998/1979 ως ισχύει, επί δασών, δασικών εκτάσεων ή δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α').

Από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης εξαιρούνται τα πρόχειρα κτηνοτροφικά καταλύματα του άρθρου 47Α,όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 και στο άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') καθώς και οι επεμβάσεις που ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Η αναδάσωση ή δάσωση των ανωτέρω εκτάσεων αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 998/1979 και για την υλοποίησή του εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Κ.Δ.Ε.) 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') και οι ειδικότερες διατάξεις του Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120 Α') «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» και του Π.Δ. 146/1988 (ΦΕΚ 65 Α') «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας».

Η αναδάσωση ή δάσωση εκτελείται και χρηματοδοτείται από τον δικαιούχο της επέμβασης, βάση σχετικής μελέτης, η οποία εκπονείται με δαπάνες του ιδίου και συντάσσεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 53418/3576/εγκ.162/14-10-69 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Οι εργασίες αναδάσωσης αρχίζουν στην πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την έναρξη του έργου και σε περίπτωση που η επέμβαση γίνεται σταδιακά κατά χώρο και χρόνο η υλοποίηση της αναδάσωσης δύναται να γίνει σταδιακά κατ' αναλογία των επεμβάσεων.

Όταν η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέμβαση είναι μικρότερη ή ίση με τέσσερα (4) στρέμματα, ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται να καταβάλει τη δαπάνη για την υλοποίηση της αναδάσωσης και δεν απαιτείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδάσωσης ή δάσωσης. Η δαπάνη αναδάσωσης υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.

Β. Για την υλοποίηση της υποχρεωτικής αναδάσωσης εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Υποβάλλεται μελέτη αναδάσωσης από το δικαιούχο της έκτασης μετά την πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα ή την έγκριση επέμβασης η οποία μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής (ήτοι Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών χωρίς Δασαρχείο), θεωρείται και εγκρίνεται αρμοδίως.

Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης της μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 178 Ν. 3669/2008, καθορίζονται επίσης οι όροι με τους οποίους θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και οι τρόποι επίβλεψης και παραλαβής του από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και ο χρόνος εκτέλεσής του.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου ή του υπόχρεου μπορεί να χορηγηθεί παράταση των προθεσμιών για την περάτωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 μετά από σχετική έγκριση.

3. Η παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') όπως ισχύει και η συντήρηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ιδίου νόμου.

4. Το έργο της αναδάσωσης συντηρείται από τον ανάδοχο του έργου ή τον υπόχρεο αυτής μέχρι την οριστική παραλαβή του. Σε περίπτωση που υπάρξουν αποτυχίες στις φυτεύσεις ή διαπιστωθούν απώλειες των φυτών λόγω ξήρανση τους, ο υπόχρεος ή ο ανάδοχος του έργου προβαίνει στην αντικατάστασή τους και τη συντήρησή τους.

5. Μετά την παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πιστοποιείται η ολοκλήρωση των εργασιών δάσωσης ή αναδάσωσης από την αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο ή Δ/ νση Δασών χωρίς Δασαρχεία) με διαπιστωτική πράξη, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί και αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα.

Άρθρο 2Α

Ειδικά για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των άρθρων 47Β και των διατάξεων των παρ. 5 επ του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 2 και 4 του ν. 4467/2017 ισχύουν τα παρακάτω:
1. Για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, οι οποίες εκχερσώθηκαν άνευ αδείας της αρμόδιας δασικής αρχής πριν τις 11/9/1975 προς γεωργική εκμετάλλευση, ο δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, προσαρμοζόμενο σύμφωνα με τα κατωτέρω:
(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014,
(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014,
(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014.
2. Για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, οι οποίες εκχερσώθηκαν άνευ αδείας της αρμόδιας δασικής αρχής, για τις οποίες εκδίδεται αρμοδίως έγκριση επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, οι οποίες εκχερσώθηκαν άνευ αδείας της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007 προς γεωργική εκμετάλλευση, ο δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης και δαπάνης αναδάσωσης, απαλλασσόμενος της εκτέλεσης μελέτης και έργου αναδάσωσης, προσαρμοζόμενα σύμφωνα με τα κατωτέρω:
(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% και η δαπάνη αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014,
(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% και η δαπάνη αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014,
(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% και η δαπάνη αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014.
Το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης, και η ανωτέρω δαπάνη αναδάσωσης όπου απαιτείται, κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο - Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου - Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (ΙΒΑΝ GR 2101000240000000000266718) και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, απαγορευμένης απολύτως της διάθεσης του για άλλο σκοπό.


Άρθρο 3

Για τις επεμβάσεις που έχουν εκδοθεί οι ΑΕΠΟ ή πράξεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) ή η έγκριση επέμβασης πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4280/2014 εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις εκείνες που ο δικαιούχος της επέμβασης έχει υποβάλλει στην αρμόδια δασική υπηρεσία πλήρη φάκελο ΜΠΕ πριν από την έναρξη ισχύος του 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ και δεν έχει ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011, ολοκληρώνεται η εξέταση του φακέλου της ΜΠΕ από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και ακολουθεί η έκδοση της έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία στις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης