Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1145/13.7.1999 Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών" και υπαγωγή στην απόφαση αυτή και των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1145/13.7.1999
Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών" και υπαγωγή στην απόφαση αυτή και των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1998


Αθήνα 13 Ιουλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1068419/1256/Δ.Ε-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1145

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.98 "Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών" και υπαγωγή στην απόφαση αυτή και των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1998.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1061203/1148/(ΦΕΚ 526/Β') απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 1095300/1271/ /(ΦΕΚ 944/Β') και 1016672/1038/(ΦΕΚ
157/Β') αποφάσεις μας.
4. Την ανάγκη συμπλήρωσης - τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της παραπάνω απόφασης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, καθώς και υπαγωγής στην απόφαση αυτή των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1998.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται νέα περ. ιδ', ως εξής:

"ιδ) Σε περιπτώσεις επιτηδευματιών που κατά την τελευταία ανέλεγκτη χρήση τήρησαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΦΣ ή ΚΒΣ και με τουλάχιστον τέσσερις ανέλεγκτες χρήσεις".

2. Στην παρ. Α' του άρθρου 3 προστίθενται δύο νέες περ. 8 και 9, ως εξής:

"8. Αν τα δεδομένα των τηρούμενων φορολογικών ταμειακών μηχανών συμφωνούν με τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στα τηρούμενα βιβλία.
9. Αν υφίστανται υπερτιμολογήσεις - υποτιμολογήσεις κατά το άρθρο 39 του Ν.2238/1994".

3. Οι περ. 2, 3 και 5 της παρ. Ε' του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Ελεγχος στις τελευταίες πέντε ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ, κατά περίπτωση.

3. Ελεγχος στις τελευταίες πέντε ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν για τις καταχωρίσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ, κατά περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

5. Ελεγχος αν για τα Δελτία Αποστολής που έχουν εκδοθεί από την ελεγχόμενη επιχείρηση τις τελευταίες πέντε ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 31 Δεκεμβρίου και του μηνός Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου, για κάθε έτος, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ, κατά περίπτωση".

4. Το πρώτο εδάφιο της περ. 8 της παρ. Ε' του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"8. Ελεγχος ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων τέλους χρήσης, επιλεκτικά σε δύο είδη, με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται πλήρης αποθήκη και σε ένα είδος στις λοιπές περιπτώσεις".

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
"Εξαιρετικά, αν οι ισχυρισμοί ή τα στοιχεία που επικαλείται ο υπόχρεος χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών για την επίλυση των φορολογικών διαφορών, τότε η επίλυση μπορεί να συντελεσθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντως όχι μετά την πάροδο διπλάσιου συνολικά χρόνου από το χρόνο της αρχικής προθεσμίας. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την αρχική εξέταση της αίτησης του υπόχρεου και πάντως πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, συντάσσεται και υπογράφεται από τα όργανα που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο σχετικό αιτιολογικό πρακτικό επί του σώματος της αίτησης, εφαρμοζομένων ανάλογα και των οριζόμενων στην παρ. 4, με το οποίο και ορίζεται η νέα ημερομηνία εξέτασης της αίτησης".

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι κατά περίπτωση πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις επιβάλλονται με βάση τις ισχύουσες για κάθε ελεγχόμενη χρήση διατάξεις και σε περίπτωση περαίωσης περιορίζονται στο 1/4, εκτός αν πρόκειται για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, Φόρο Κύκλου Εργασιών και λοιπούς παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, οπότε οι πρόσθετοι φόροι ή οι προσαυξήσεις περιορίζονται στο 1/3, με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σε περιπτώσεις διαφορών της παρ. Α.4 του άρθρου 7, οπότε οι πρόσθετοι φόροι ή οι προσαυξήσεις μειώνονται επίσης στο 1/4".

7. Στην παρ. 6 του άρθρου 10 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
"Εξαιρετικά, τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για φορολογικές διαφορές που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ τρίτων που αποδίδονται στις ΔΟΥ και η εκπλήρωση ή μη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται απ' αυτές. Σε περιπτώσεις μη επίλυσης τέτοιων διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, εκδίδονται και κοινοποιούνται οι οικείες καταλογιστικές πράξεις και ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις γενικές διατάξεις διαδικασία".

8. Η παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 39 του Ν.1642/1986 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις που ελέγχονται και περαιώνονται, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης".

9. Στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Ειδικά στις περιπτώσεις που επιλύονται φορολογικές διαφορές περισσοτέρων των πέντε χρήσεων και εφόσον η βάσει συμβιβασμού συνολική οφειλή για τις πέντε πρώτες χρήσεις υπερβαίνει τα 12.000.000 δρχ., προκειμένου για επιτηδευματίες που, κατά την τελευταία ελεγχόμενη χρήση, δεν τήρησαν βιβλία ή τήρησαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΦΣ ή ΚΒΣ ή τα 36.000.000 δρχ., προκειμένου για επιτηδευματίες που, κατά τη χρήση αυτή, τήρησαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΦΣ ή ΚΒΣ, τα ποσά που αφορούν τις πέραν των πέντε πρώτων χρήσεις καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, της πρώτης δόσης καταβαλλομένης, για κάθε φορολογία, στο τέλος του επόμενου μήνα απ' αυτόν που είναι καταβλητέα η τελευταία από τις δόσεις που αφορούν τις πέντε πρώτες χρήσεις, ανά φορολογία".

Αρθρο 2
1. Η υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφαση, όπως αυτή ισχύει ύστερα και από τη συμπλήρωση και τροποποίησή της κατά το προηγούμενο άρθρο, εφαρμόζεται και επί των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 1998, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην επόμενη παράγραφο.

2. Για τον έλεγχο των υποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και την επίλυση των οικείων φορολογικών διαφορών, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές, ως προς την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης:

2.1. Ως προς τις επαληθεύσεις του άρθρου 4

α) Στα βιβλία Α' κατηγορίας
Η επαλήθευση της παρ. Β.2 γίνεται για το πρώτο τρίμηνο, αντί για τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο.

β) Στα βιβλία Β' κατηγορίας
Η επαλήθευση της παρ. Γ.6 γίνεται για τις τελευταίες δέκα ημέρες του μηνός Ιουλίου, αντί για τις αντίστοιχες ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου.

γ) Επί ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 48, παρ. 1 του Ν.2238/1994)
Η επαλήθευση της παρ. Δ.2 επεκτείνεται εκτός από το μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και στο μήνα Ιούλιο, αντί για το μήνα Δεκέμβριο.

δ) Στα βιβλία Γ' κατηγορίας
αα) Οι επαληθεύσεις των παρ. Ε.2 και Ε.3 γίνονται για το διάστημα 16 έως και 20 του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αντί για τις τελευταίες πέντε ημέρες του μήνα αυτού.

ββ) Η επαλήθευση της παρ. Ε.4 γίνεται για τις πρώτες δύο ημέρες του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αντί για τις τελευταίες δύο ημέρες του μήνα αυτού, για τις οποίες εκδόθηκαν ή λήφθηκαν φορολογικά στοιχεία.

γγ) Η επαλήθευση της παρ. Ε.5 γίνεται για το διάστημα από 16 έως και 20 Δεκεμβρίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 31 Δεκεμβρίου και για το ίδιο διάστημα του μηνός Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου, αντί για τις τελευταίες πέντε ημέρες των μηνών Δεκεμβρίου ή Ιουνίου, αντίστοιχα.

δδ) Πέραν των λοιπών επαληθεύσεων, ειδικά επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, θα ελέγχεται αν για δύο από τα παραγόμενα είδη, επιλεκτικά, με βάση τη συνολική ποσότητα ή αξία, υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής.

2.2. Ως προς το άρθρο 10
Αντί των οριζόμενων στην παρ. 5, ως προς τον περιορισμό των πρόσθετων φόρων ή προσαυξήσεων, σε περίπτωση περαίωσης, ισχύουν, σε κάθε περίπτωση, οι μειώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Ν.2523/1997.

3. Οι διατάξεις των παρ. 2, περ. α' και 4 του άρθρου 1, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της παρ. 1, για τις οποίες, κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν κοινοποιηθεί σημειώματα της παρ. 5 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ή έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων ή φόρων ύστερα από τακτικό φορολογικό έλεγχο με τις γενικές διατάξεις.

Αρθρο 3
1. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου υποθέσεων για τις οποίες δεν εφαρμόζεται ο τρόπος ελέγχου που ορίζεται με την υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφαση, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και σε περιπτώσεις υποθέσεων που ελέγχθηκαν βάσει της απόφασης αυτής, αλλά δεν επήλθε επίλυση των διαφορών, με αποτέλεσμα την επέκταση του ελέγχου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13 της ίδιας απόφασης, συντάσσεται πρόγραμμα ελέγχου για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που, κατά περίπτωση, πρέπει να διενεργηθούν, πέραν των
επαληθεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 8 της ανωτέρω απόφασης.

2. Τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, ως προς τη μείωση της διαφοράς ακαθάριστων εσόδων ή αγορών της παρ. Α.4 του άρθρου 7 της ίδιας απόφασης, ισχύουν ανάλογα και επί επιτηδευματιών για τους οποίους προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ειδικοί λόγοι ή ιδιαίτερες συνθήκες επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης, εφόσον για τις ελεγχόμενες χρήσεις δεν υφίστανται στο αρχείο της Υπηρεσίας ή δεν διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο παραβάσεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ που καθιστούν τα βιβλία και στοιχεία ανακριβή. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η βάσει ελέγχου διαφορά των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών υπερβαίνει τα 20.000.000 δρχ., στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών συμμετέχει και ο αρμόδιος Επιθεωρητής.

3. Εφόσον, κατά τον τακτικό έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων, διαπιστωθεί η μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή Αναπτυξιακών Νόμων και ανάγονται σε ελεγμένες ή περαιωμένες, με οποιονδήποτε τρόπο, χρήσεις, τότε η έκδοση των οικείων συμπληρωματικών καταλογιστικών πράξεων και όλη η λοιπή διαδικασία γίνεται, σε κάθε περίπτωση, από την ίδια Υπηρεσία που είναι αρμόδια και για τις πράξεις που αφορούν τις ελεγχόμενες ανέλεγκτες χρήσεις. Ως προς την επίλυση των διαφορών που αφορούν οι παραπάνω συμπληρωματικές πράξεις, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, εφόσον επέλθει επίλυση κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 ή 12 της ίδιας απόφασης και των διαφορών που αφορούν την ανέλεγκτη χρήση από τον έλεγχο της οποίας διαπιστώθηκε η φορολογική υποχρέωση που βαρύνει την ελεγμένη ή
περαιωμένη χρήση.

4. Υποθέσεις που ελέγχθηκαν κατά τον οριζόμενο από την υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφαση τρόπο, για τις οποίες προέκυψε διαφορά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών κατά τις διατάξεις της παρ. Α.4 του άρθρου 7 της απόφασης αυτής και οι οποίες τελικά δεν περαιώθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 της ίδιας απόφασης, μπορούν να περαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, εφαρμοζομένων επιπρόσθετα και των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενοι στην παράγραφο αυτή λόγοι και
προϋποθέσεις και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι για τις εν λόγω υποθέσεις δεν έχουν ήδη εκδοθεί οποιουδήποτε είδους καταλογιστικές πράξεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 της ανωτέρω απόφασης ή συνεπεία προσωρινού ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η περαίωση ενεργείται μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση προς αποδοχή από τον επιτηδευματία των αποτελεσμάτων του ήδη διενεργηθέντος ελέγχου και οπωσδήποτε εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης