ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 89/21.11.20

Μειώσεις συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.3029/02

21 Νοέ 2003

Taxheaven.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 89/21.11.2003  Μειώσεις συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.3029/2002

89

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ETEAΜ - οι οποίες εξακολουθούν ισχύουσες και μετά την σύσταση του νέου Ταμείου (αρθ. 6 παρ.1 Ν.3029/2002) - οι συντάξεις που χορηγούνται απ΄ αυτό μειώνονται κατά το ίδιο ποσοστό μείωσης του κύριου φορέα ασφάλισης (παρ. 1 άρ. 8 Π.Δ.995/80).

Σε περίπτωση δε που χορηγείται από τον φορέα κύριας ασφάλισης πλήρης σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών ή με μείωση μικρότερη του 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, τότε μειώνεται προς τον ανωτέρω συντελεστή η σύνταξη του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (παρ.2 άρθρο 8 Π.Δ.995/80), χωρίς όμως η μείωση να υπερβαίνει το μισό της σύνταξης.

Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 2 του Ν.3029/2002 ανακαθορίστηκε το ποσοστό μείωσης της σύνταξης στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων (ήτοι ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΑΠΑΕΕ), προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας και συγκεκριμένα ορίσθηκε ότι το ποσοστό μείωσης για τις χορηγούμενες από 1.1.2003 και εφεξής συντάξεις διαμορφώνεται σε 1/267 (αντί 1/200) για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του κατά περίπτωση, απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατά περίπτωση.

Περαιτέρω με το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν.3029/2002 ρητά ορίζεται ότι η προαναφερομένη διάταξη ισχύει και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και των Ειδικών Ταμείων του νόμου αυτού.

Επομένως σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και οι χορηγούμενες από το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από 1.1.2003 και εφεξής συντάξεις θα υπόκεινται στο ίδιο ποσοστό μείωσης ως οι συντάξεις του ΙΚΑ και Ειδικών Ταμείων, ήτοι σε 1/267 (και για χρονικό διάστημα και πέραν των 60 μηνών).

Τονίζουμε ότι η μείωση κατά 1/267 θα γίνεται εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα ασφάλισης εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003 και εφεξής. Αν από τον κύριο φορέα ασφάλισης έχει χορηγηθεί σύνταξη μέχρι 31.12.2002 με μείωση υπολογιζόμενη κατά 1/200 και η αίτηση για χορήγηση επικουρικής σύνταξης υποβλήθηκε μετά την 1.1.2003 (π.χ. λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατόπιν υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, λόγω υποβολής της αίτησης πέραν της 3μηνης προθεσμίας του αρθ.17 παρ.3 του N.1539/85 κλπ) η χορηγούμενη σύνταξη θα έχει το ίδιο ποσοστό μείωσης μ΄ αυτό της σύνταξης του κύριου φορέα (ήτοι 1/200) μη συνυπολογιζομένου όμως του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη καταβολής κύριας σύνταξης μέχρι την έναρξη καταβολής της επικουρικής ( εγκ.39/92 ).

 


Taxheaven.gr