ΠΟΛ.1050/17.3.2003

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2003 α) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε.,Ε.Ε., κ.λ.π. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) (ΥΠΟΙΚ 1025348/565/Α0012)

17 Μάρ 2003

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 17 Μαρτίου 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1025348/565/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ.: 1050
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄


ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2003 α) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε.. Ε.Ε. κ.λ.π. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)

Α) ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ε5)

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994) που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ίδιου Κώδικα.

Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) από φέτος (οικον. έτος 2003) θα υποβάλλουν ιδιαίτερο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι το έντυπο Ε5 για το λόγο αυτό στο φετινό έντυπο Ε5 έχουν καταργηθεί:

α) ο κωδικός 610 (φόρος σε εισοδήματα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο)

β) στην στήλη ποσά χαρ/μου κερδών για καταβολή η ένδειξη μείον επιχειρηματική αμοιβή

γ) ο υποπίνακας ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΕ του πίνακα Δ΄

δ) στον πίνακα αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων καταργούνται οι κωδ. 041, 042.

Σημειώνεται ότι οι υπόχρεοι, της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και τηρούν Βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα λογιστικά καθαρά κέρδη τους προκειμένου να υπολογισθεί το χαρτόσημο κερδών θα μεταφέρονται από τον πίνακα ΙΣΤ΄ του εντύπου Ε3 στο Κωδ. 434 του πίνακα Ζ΄, χωρίς όμως τα ποσά αυτά να μεταφερθούν στον πίνακα Η΄ και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στον πίνακα «ποσά χαρτοσήμου κερδών για Καταβολή» της πρώτης σελίδας. Τέλος, τα ακαθάριστα έσοδα τους θα μεταφέρονται από τις οικείες ενδείξεις του εντύπου Ε3 στους κωδ. 015 και 800 του πιν. Δ΄.

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί 045 και 318 των εντύπων Ε5 και Ε3 αντίστοιχα δεν θα συμπληρώνονται διότι με τον τελευταίο νόμο 3091/2002. (Φ.Ε.Κ. 330 Α/24.12.2002) η δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 δεν έχει παραταθεί για τα κέρδη της χρήσης 2002 και μετά.

Β. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο πίνακας αυτός αποτελεί συμπληρωματικό πίνακα των πινάκων:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ)

Σημειώνεται, ότι οι πίνακες Ι,ΙΑ και ΙΒ συμπληρώνονται από όλες τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις.

Ειδικά, τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε, Ε.Π.Ε, κ.λ.π.) και οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν αυτά, συμπληρώνουν τους πιο πάνω πίνακες για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που ανέλαβαν μέχρι 31.12.2001 καθώς και για οικοδομές των οποίων η ανέγερση άρχισε πριν την ημερομηνία αυτή.

Υποπίνακας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται αφού προηγουμένως έχουμε συμπληρώσει τον Πίνακα Ι.

Στήλη «Τοποθεσία Τεχνικού Έργου»: Γράψτε σχετικές διευθύνσεις ή τοποθεσίες τεχνικού έργου, δηλαδή εάν πρόκειται για δημόσιο, ιδιωτικό κλπ.

Στήλη «Ακαθάριστα Έσοδα»: Γράψτε τα σχετικά έσοδα από το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των κωδίκων 601, 603, 605 του πίνακα Ι.

Στήλες «Αξία Υλικών» (Εργολάβων-Εργοδότη): Γράψτε την αξία των υλικών που διαθέσατε εσείς ή ο εργοδότης, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Στήλη «Συντελεστής Καθαρού Κέρδους»: Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος του τεχνικού έργου και από το εάν τα υλικά ανήκουν στον εργολάβο ή στον εργοδότη (άρθρο 34 του ΚΦΕ).

Στήλη «Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη»: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτό το έργο. Πρόκειται για την ανάλυση των ποσών των κωδικών 602, 604, 606 του πίνακα Ι΄.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ) που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και τα δηλούμενα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά τους. θα πρέπει στο χώρο «Σημειώσεις φορολογούμενων» να προσδιορίσουν αριθμητικώς τα τελικά φορολογητέα κέρδη τους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ΚΦΕ.

ii) Υποπίνακας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται αφού προηγουμένως έχουμε συμπληρώσει τον Πίνακα ΙΑ.

Στήλη «Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου»:

Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν κάθε ακίνητο από αυτά που ανεγείρατε και πωλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

Στήλη «Τοποθεσία οικοδομής ή έργου»: Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη οικοδομή.

Στήλη «Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου»: Γράψτε την αξία του συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού των κωδικών 620. 623. 626 του πίνακα ΙΑ΄.

Στήλη «Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κλπ.»: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κλπ. που ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που αγοράσατε. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού των κωδικών 621, 624, 627 του πίνακα ΙΑ΄. Προσοχή: Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κτλ. δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτων, αλλά ούτε και από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ΚΦΕ.

Στήλη «Συντελεστής καθαρού κέρδους»: Γράψτε τον συντελεστή καθαρού κέρδους (15%) που προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρομένων οικοδομών.

Στήλη «Καθαρά (Τεκμαρτά) κέρδη»: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου. Πρόκειται για την ανάλυση του ποσού των κωδικών 622, 625, 628 του πίνακα ΙΑ΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Υποπίνακας Φ.Δ.Χ.: Στον υποπίνακα αυτόν έχουμε αντικατάσταση της στήλης καθαρών κερδών από την στήλη ποσά φόρου, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α΄) για τη χρήση 2002 και 2003 εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εκμεταλλευτών Φ.Δ.Χ. με κατ΄ αποκοπή φόρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ΄: ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΔΧ)

Οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων ΔΧ θα συμπληρώσουν τον πίνακα αυτόν για

πληροφοριακούς σκοπούς, για τον υπολογισμό του χαρτοσήμου κερδών και προκειμένου για εταιρίες, κοινωνίες κ.λ.π. για τη χορήγηση βεβαίωσης στα μέλη, για το τμήμα των λογιστικών κερδών που τους αναλογούν προκειμένου να δηλωθούν από αυτά για κάλυψη τεκμηρίου και όχι για να προσδιορίσουν φορολογητέα κέρδη.

Taxheaven.gr