Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 2/93643/0004/8.12.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: 2/93643/0004/8.12.2014
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. πρωτ.: 2/93643/0004/8.12.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ.Πρωτ.:2/93643/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α' 149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3526/2007)-Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

β) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 226).

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει (Α' 178).

δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'128 και 165).

2. την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014/13.11.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β' 3059).

3. Το γεγονός ότι την 28.10.2014 παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 περ. α του ν.4275/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 129 του Π.Δ. 111/2014.

4. Την αριθ. 2/84619/0004/27.10.2014 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Το γεγονός ότι με την έναρξη ισχύος του νέου οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4305/2014 (Α' 237), συστήνεται Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής. Για την τοποθέτηση των προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες της ΓΓΟΠ του Υπουργείου Οικονομικών και κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4275/2014 (Α' 149) η επιλογή διενεργείται κατά προτεραιότητα μεταξύ των Προϊσταμένων που υπηρετούν στο φορέα και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου (Διεύθυνσης) κατόπιν επιλογής ή άλλης ειδικής διάταξης, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου οργανισμού. Για λόγους που ανάγονται στην ανάγκη ομαλής μετάβασης στο νέο οργανωτικό σχήμα και διασφάλισης της εύρυθμης, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας, τοποθετούνται μεταβατικά ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων της ΓΓΟΠ, υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων ίδιου επιπέδου πριν την 31η Δεκεμβρίου 2013 και συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα του ιδίου επιπέδου μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014), λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα, την υπηρεσιακή δραστηριότητα, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, τις ασκούμενες από αυτούς αρμοδιότητες σε σχέση με τις νέες Διευθύνσεις και τις μεταφερόμενες σε αυτές αρμοδιότητες.

6. Τις οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει της υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 (ΑΔΑ ΩΕΨ2Χ- ΔΔΜ) σύμφωνα με τις οποίες κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων με βάση τις πάγιες διατάξεις του ν.4275/2014, η τοποθέτηση των Προϊσταμένων γίνεται βάσει: i) της οργανικής μονάδας στην οποία οι υπάλληλοι υπηρετούν κατά τη χρονική στιγμή της αναδιοργάνωσης του φορέα, ii) της οργανικής μονάδας στην οποία συγχωνεύονται ή μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που ασκούνταν, σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης οργανικών μονάδων αντίστοιχα, iii) των διοικητικών ικανοτήτων των τοποθετούμενων προϊσταμένων αναφορικά με τον προγραμματισμό και το συντονισμό της οργάνωσης και της παρακολούθησης της εφαρμογής των ασκούμενων δημόσιων πολιτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε θέση Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α' 149), ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία

Όνομα

Κατηγορία - Κλάδος/Ειδικότητα

Βαθμός

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Γ'

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων

ΤΣΑΡΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Β'

Διεύθυνση

Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

ΚΑΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

B'


B. Η ανωτέρω τοποθέτηση Προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύει, για τις αντίστοιχες θέσεις. Οι τοποθετούμενοι με την παρούσα απόφαση Προϊστάμενοι διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που κατείχαν μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης