Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση Για τη διαχείρηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2014 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση
Για τη διαχείρηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ


Άρθρο 1 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των κανόνων που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και της εθνικής συμμετοχής, ο συντονισμός μεταξύ τους καθώς και με τα άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής της Ένωσης.

Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014 – 2020 και χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία», εφεξής ΕΔΕΤ: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) β) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), γ) Ταμείο Συνοχής και τα Επενδυτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και β) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020» : Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, και εγκρίνεται, μετά από διάλογο, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

3. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» εφεξής ΕΠ: έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους εταίρους και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων ΕΔΕΤ.

4. «Άξονας Προτεραιότητας»: κάθε προτεραιότητα της στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΠ που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

5. «Πράξη»: έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων· στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα·

6. «Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του κανονισμού για το ΕΓΤΑΑ και του κανονισμού ΕΤΘΑ μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση· ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση

7. «Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής»: χρηματοδοτικά μέσα για χρηματοδοτική ενίσχυση, σε συμπληρωματική βάση, από τον προϋπολογισμό, με στόχο την υλοποίηση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στόχων πολιτικής της Ένωσης. Τα μέσα αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου, και να συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, με επιδοτήσεις. ·

8. «Κρατική ενίσχυση»: ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας.

9. «Ταμείο Χαρτοφυλακίου»: κεφάλαιο που συστάθηκε με στόχο να συνεισφέρει στήριξη από πρόγραμμα ή προγράμματα σε διάφορους φορείς εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

10. «Περατωθείσα πράξη»: πράξη που έχει ολοκληρωθεί φυσικά ή εφαρμοστεί πλήρως και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η αντίστοιχη δημόσια συμμετοχή·

11. «Δημόσια δαπάνη»: κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αφορά τα ΕΔΕΤ, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου στην οποία, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ, σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι·

12. «Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις

13. «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων»: ένα συνεκτικό σύνολο πράξεων για την ικανοποίηση τοπικών στόχων και αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η οποία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από μια ομάδα τοπικής δράσης

14. «Αίτηση πληρωμής»: αίτηση πληρωμής ή δήλωση δαπανών που υποβάλλει το κράτος μέλος στην Επιτροπή·

15. «Οικονομικό έτος»: για τους σκοπούς του τρίτου και του τέταρτου μέρους του Κανονισμού, η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

16. «Εφαρμοστέες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες»: συγκεκριμένος και επακριβώς προκαθορισμένος κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του ειδικού στόχου επενδυτικής προτεραιότητας ή προτεραιότητας της Ένωσης, έχει δε άμεση και πραγματική σχέση με την εν λόγω υλοποίηση και άμεσο αντίκτυπο σε αυτήν·

17. «Παρατυπία»: κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην θέσπιση των ΕΔΕΤ, και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης

18. «Οικονομικός φορέας» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που λαμβάνει μέρος στην εφαρμογή της βοήθειας από τα ΕΔΕΤ, με εξαίρεση κράτος μέλος που ασκεί τα δικαιώματά του ως δημόσια αρχή

19. «Συστημική παρατυπία»: παρατυπία που έχει ενδεχομένως επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης σε παρεμφερή είδη πράξεων, η οποία προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο·

20. «Δημοσιονομική Διόρθωση»: η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

21. «Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό»: κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί σε ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

22. «Ανάκτηση»: η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.

23. «Σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου»: για τους σκοπούς της εφαρμογής των Ταμείων, ανεπάρκεια για την οποία είναι απαραίτητο να υπάρξουν ουσιώδεις βελτιώσεις στο σύστημα, η οποία εκθέτει τα Ταμεία σε σημαντικό κίνδυνο παρατυπιών και η ύπαρξη της οποίας δεν συμβιβάζεται με θετική ελεγκτική γνώμη σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

24. «Κανονισμός»: ο υπ’ αριθ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 17.12.2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

25. «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» εφεξής ΣΔΕ: Το ΣΔΕ είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων.

26. «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» εφεξής ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020 : η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

27. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» εφεξής ΟΠΣ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στο ΕΣΠΑ .

28. «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων», εφεξής ΠΣΚΕ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επενδυτικά σχέδια των ιδιωτών που αιτούνται Κρατική Ενίσχυση.

29. «Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων» : το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στον έλεγχο σώρευσης όπως αυτή περιγράφεται στους Κανονισμούς της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ

30. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσίων Επενδύσεων» εφεξής ΟΠΣ – ΠΔΕ ή «e-pde»: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΧΓΟΥ

Άρθρο 4 Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι : α) Η Διαχειριστική Αρχή η οποία ορίζεται για κάθε ΕΠ. β) Η Αρχή Πιστοποίησης η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ. γ) Η Αρχή Ελέγχου η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ. δ) Οι Ενδιάμεσοι Φορείς, εφεξής ΕΦ, στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση μέρους ενός ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής.

2. Αρμόδιες αρχές και δομές για το συντονισμό και την εφαρμογή των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποτελούν :
α) Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, εφεξής ΕΑΣ, η οποία ορίζεται ως αρχή που ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή εκπροσωπώντας συνολικά για το ΕΣΠΑ τη χώρα, συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθεισών αρχών και δομών και προωθεί την εφαρμογή του ενωσιακού και του εναρμονισμένου εθνικού δικαίου. β) Οι Επιτελικές Δομές Υπουργείων.

Άρθρο 5 Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών ΕΠ

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ με αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β'/2000), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν.3614/2007.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007−2013», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 5, παρ. 5, εδάφιο (α) του ν.3614/2007, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν.3614/2007.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ με αριθ. 118267/14.12.2000 (ΦΕΚ 1595/Β/2000), όπως ισχύει, και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ με αριθ. 3345/14.12.2000 (ΦΕΚ Β΄/1533/2000), όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού. Στη νέα Ειδική Υπηρεσία περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν.3614/2007, των θέσεων και του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που συγχωνεύονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

4. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ με αριθ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’/2001), όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11- 02-08 (ΦΕΚ 641Β/2008), όπως ισχύει, και η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών που μετονομάστηκε με βάση το άρθρο 5, παρ. 2 εδάφιο (α) του ν.3614/2007, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού. Στη νέα Ειδική Υπηρεσία περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν.3614/2007, των θέσεων και του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που συγχωνεύονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

5. Η διαχείριση του ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014 - 2020, ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού.

6. Η διαχείριση των ΕΠ που εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 175294/ΔΙΟΕ 196/13.6.2002 (ΦΕΚ Β΄730/2002), όπως ισχύει.

7. Οι νέες Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται ή συνιστώνται με τις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 4 υπάγονται διοικητικά στον οικείο Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 6 Σύσταση Ειδικών Γραμματειών Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνιστάται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ» με αρμοδιότητα την επίβλεψη και το συντονισμό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ και του ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

2. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνιστάται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ» με αρμοδιότητα την επίβλεψη και το συντονισμό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

3. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνιστάται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

Άρθρο 7 Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Οι Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών που μετονομάστηκαν με βάση το άρθρο 6 του ν. 3614/2007 σε «Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές», αναλαμβάνουν αρμοδιότητες διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν.3614/2007 και στις αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες μετονομάζονται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ….., στην οποία προστίθεται η ονομασία κάθε Περιφέρειας και υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφερειάρχη.

Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής

1. Οι Διαχειριστικές Αρχές ΕΣΠΑ έχουν κυρίως τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες: α) Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και της παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ως προς την επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα.
β) Συντάσσει και, μετά από την έγκριση της Επ. Παρακολούθησης, υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης. γ) Θέτει στη διάθεση των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση πράξεων αντίστοιχα. δ) Θεσπίζει σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες σε πράξεις κατά περίπτωση. ε) Εξασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στο στοιχείο (δ) δεδομένα συλλέγονται, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο σύστημα και ότι τα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όταν αυτό επιβάλλεται από το Παράρτημα Ι του Κανονισμού του ΕΚΤ. στ) Πραγματοποιεί, κατά την περίοδο προγραμματισμού, αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και του αντίκτυπου για κάθε πρόγραμμα βάσει του σχεδίου αξιολόγησης. Όλες οι αξιολογήσεις εξετάζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην Επιτροπή. ζ) Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για κάθε ΕΠ και το υποβάλλει στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης. η) Υποβάλλει στην Επιτροπή για το ΕΠ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση που παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των κύριων εκροών και αποτελεσμάτων του προγράμματος. θ) Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του ΕΠ, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ για έγκριση. ι) Διασφαλίζει ότι τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης εφαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας και ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη μαζικών μέσων ενημέρωσης με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μορφών και μεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο επίπεδο. ια) Καταρτίζει στρατηγική επικοινωνίας για κάθε ΕΠ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα VI, και την υποβάλλει στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης για έγκριση. Η στρατηγική επικοινωνίας επικαιροποιείται ετησίως με αναλυτικές πληροφορίες για τις προγραμματισθείσες δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας που πρέπει να υλοποιηθούν. ιβ) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κανονισμού. ιγ) Για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή :
α) συντάσσει και, μετά από την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα οποία :
αα) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
αβ) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή αγ) τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8
β) διασφαλίζει ώστε μια επιλεγείσα πράξη να εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και σε κατηγορία παρέμβασης που έχει εντοπιστεί στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων
γ) παρέχει στον δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την υποστήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν βάσει της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης
δ) εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που καθορίζονται στο στοιχεία γ) πριν από την έγκριση της πράξης
ε) εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή, τηρούνται οι ενωσιακοί και ενικοί κανόνες σχετικά με την εν λόγω πράξη
στ) διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 61, μετά την μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος
ζ) καθορίζει της κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες της πράξης.
ιδ) Παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με :
α) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για να υπάρξει υποστήριξη από ένα ΕΠ
β) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες
γ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν
δ) τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακό προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
ε) ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της ΕΕ στην πράξη
ιε) Ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 2.
ιστ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν τα Ταμεία, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι θα τηρηθεί κατάλογος των πράξεων ανά ΕΠ και ανά Ταμείο, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος μέσω του ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή της ενιαίας διαδικτυακής πύλης. Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγματική καταβολή των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, το ΕΠ και τους όρους για την υποστήριξη της πράξης.
ιζ) Οι επαληθεύσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες :
α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε αίτηση επιστροφής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι
β) επιτόπου επαληθεύσεις πράξεων
ιη) Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι που εμπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων βάσει επιλέξιμων δαπανών που όντως έχουν γίνει τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που αφορούν μια πράξη.
ιθ) Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.
κ) Ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής του ελέγχου.
κα) Συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, μαζί με έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων, ενδεχόμενων αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί.
κβ) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενωσιακής συνεισφοράς σε μια πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου.
κγ) Στην περίπτωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του προγράμματος σε ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί τη συνολική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης στο σύνολο του προγράμματος. Στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης και λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
Κδ) Στις διαχειριστικές αρχές των ΠΕΠ δύναται να συσταθεί οργανωτική μονάδα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τις μονάδες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης, με σκοπό την υποστήριξη των δικαιούχων σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των έργων τους.

Άρθρο 9 Κατανομή αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών

Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών και προκειμένου να λειτουργήσει ευέλικτα και αποτελεσματικά το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και να διασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθμός αυτονομίας στην άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρμοδιότητες διαχείρισης διαχωρίζονται και κατανέμονται ως εξής:

Α. Στις αρμοδιότητες του εποπτεύοντος οργάνου των ειδικών υπηρεσιών, ήτοι του Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη περιλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα :

1. Διαχειριστικές αρμοδιότητες
α. Η εισήγηση προς έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, για την περαιτέρω εξειδίκευση του ΕΠ μετά από διαβούλευση και για τυχόν αναθεώρηση αυτού, β. Η έκδοση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ στην οποία προεδρεύει,
γ. Η εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης των κριτηρίων ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ,
δ. Η έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης,
ε. Η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, των αποφάσεων ανάκλησης ένταξης, των αποφάσεων ολοκλήρωσης, των αποφάσεων απόρριψης προτάσεων για το ΕΠ, σε συνέχεια προηγούμενης εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής, στ. Η έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

2. Γενικές αρμοδιότητες
α. Η διαμόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και του συντονισμού της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και η θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων,
β. Η διασφάλιση ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες της Ειδικής Υπηρεσίας συμβαδίζουν με τον προγραμματισμό και τους τεθέντες στόχους, καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών,
γ. Η υπογραφή απαντήσεων στις αιτήσεις επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών ή νομικών προσώπων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της παραπάνω Ειδικής Υπηρεσίας,
δ. Η έκδοση των αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας καθώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,
ε. Η χορήγηση αδειών στους προϊσταμένους των Ειδικής Υπηρεσίας,
στ. Η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων - επιτροπών και ομάδων εργασίας – με αμοιβή. Επίσης η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων - επιτροπών και ομάδων εργασίας χωρίς αμοιβή για θέματα που άπτονται περισσοτέρων Ειδικής Υπηρεσίας που υπάγονται σε αυτόν,

Β. Στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής περιλαμβάνονται κυρίως τα κάτωθι:

1. Διαχειριστικές αρμοδιότητες
α. Η προηγούμενη εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων και των τροποποιήσεών τους, η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων ανάκλησης ένταξης, των αποφάσεων ολοκλήρωσης, των αποφάσεων για απόρριψη προτάσεων για το ΕΠ και για τις πράξεις για τις οποίες η Ειδική Υπηρεσία ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
β. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα για την έννοια των διατάξεων που αφορούν σε θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας τους, για τα οποία υπάρχουν νομολογιακές λύσεις ή είναι δεδομένη η πρακτική της υπηρεσίας, καθώς και τις απαντήσεις σε αιτήσεις υπηρεσιών πολιτών ή υπαλλήλων, με τις οποίες παρέχονται πληροφορίες,
γ. Οι απαντήσεις σε πορίσματα ελέγχου των εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων και λοιπών αρμόδιων φορέων,
δ. Η υπογραφή εγγράφων που αφορούν στον προγραμματισμό και συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας καθώς και στην εφαρμογή και εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας,
ε. Η υπογραφή των εγγράφων προς όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις απόψεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης που αφορούν στο ΕΠ αρμοδιότητας της,

2. Λοιπές αρμοδιότητες
α. Η υπογραφή εγγράφων επί θεμάτων προσωπικού (διοικητικά, οικονομικά, εκπαίδευσης, οργάνωσης), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη,
β. Έγγραφα με τα οποία ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο ορισμός εκπροσώπων ως μελών σε συλλογικά όργανα ή ειδικές ομάδες εργασίας,
γ. Η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων - επιτροπών και ομάδων εργασίας – χωρίς αμοιβή, για θέματα της αρμοδιότητάς του,
δ. Η έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας των προϊσταμένων μονάδων και των υπαλλήλων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσία, καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στους υπαλλήλους αυτούς για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό καθώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,
ε. Η χορήγηση αδειών στους προϊσταμένους των μονάδων και των στελεχών της.

Άρθρο 10 Αρχή Πιστοποίησης

1. Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής» που συνεστήθη με την αριθ. 43491/ΔΙΟΕ 789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β΄/2000) ΚΥΑ, όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων», (εφεξής Αρχή Πιστοποίησης). Η Αρχή Πιστοποίησης αποτελεί διοικητική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ και αναλαμβάνει αρμοδιότητες πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν.3614/2007.

2. Η Αρχή Πιστοποίησης έχει κυρίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Με βάση το άρθρο 126 του Κανονισμού, την κατάρτιση και υποβολή των πιστοποιήσεων, αιτήσεων, στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των κανονισμών που ισχύουν κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Δύναται να εξαιρεί προσωρινά πληρωμές από τις δηλώσεις δαπανών που παρουσιάζουν προβλήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, για τη διάθεση των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά πηγή. Τηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά μητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή καθώς και των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη και αποστέλλει τις σχετικές εκθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό. Καταρτίζει και υποβάλει τους λογαριασμούς για κάθε λογιστική χρήση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Καταρτίζει και υποβάλει τις προβλέψεις για τις επόμενες λογιστικές χρήσεις. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καθώς και την επεξεργασία τους.
β) Τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους φορείς που ασκούν διαχείριση και στους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και στις πράξεις τους και τη σύνταξη εκθέσεων για τη λήψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών. Την ανάθεση διενέργειας ελέγχου ποιότητας των Δημόσιων Τεχνικών έργων και την πρόταση των κατάλληλων μέτρων με βάση τα αποτελέσματά τους και την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Την διενέργεια εξακριβώσεων των δαπανών των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και συμμετέχουν σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας την διαχείριση των οποίων ασκούν άλλα Κράτη-Μέλη με το προσωπικό της ή/και αναθέτοντας σε ελεγκτική εταιρεία.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3614/2007.

Άρθρο 11 Αρχή Ελέγχου

1. Αρχή Ελέγχου της παρ. 4, του άρθρου 123, του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΕΔΕΛ αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων, καθώς και από δύο εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εμπειρία σε θέματα εφαρμογής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή δημοσίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων, από τους οποίους ένας προτείνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ένας από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της ΕΔΕΛ και η γραμματεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω Διευθύνσεων. Ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΔΕΛ είναι ο καθ’ ύλη αρμόδιος Προϊστάμενος εκ των μελών, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η ΕΔΕΛ έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΛ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ.
(β) Διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγματοποιούνται σε κατάλληλο δείγμα για την επαλήθευση των δηλωθεισών στην Επιτροπή δαπανών. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνει, κατά κανόνα, μεθοδολογία στατιστικής δειγματοληψίας πράξεων. Μη στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την επαγγελματική κρίση της Αρχής Ελέγχου, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά λογιστικά πρότυπα, καθώς και σε κάθε περίπτωση όταν ο αριθμός των πράξεων μιας λογιστικής χρήσης δεν είναι επαρκής, ώστε να επιτρέπει τη χρήση στατιστικής μεθόδου.
(γ) Καταρτίζει, εντός οκτώ μηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου που καλύπτει τη μεθοδολογία ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2024. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου σε περισσότερα του ενός ΕΠ, είναι δυνατόν να καταρτίζεται ενιαία στρατηγική ελέγχου. Η Αρχή Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
(δ) Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους από το 2016 έως το 2025 υποβάλλει στην Επιτροπή:
i) Γνωμοδότηση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, του στοιχείου β, της παρ. 5, του άρθρου 59, του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, βάσει των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει δια των Διευθύνσεων του άρθρου 22 ή έχουν διενεργηθεί υπό την ευθύνη της.
ii) Ετήσια έκθεση ελέγχου, στην οποία παρατίθενται τα βασικά ευρήματα των ελέγχων που αφορούν το προηγούμενο λογιστικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου σύμφωνα με τη στρατηγική ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων σε σχέση με τυχόν ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και των διορθωτικών μέτρων που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν.
Στην περίπτωση που ισχύει κοινό σύστημα για περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράμματα, η ετήσια έκθεση του σημείου (ii) ανωτέρω, δύναται να καλύπτει όλα τα σχετικά ΕΠ.
(ε) Συνεργάζεται με την Επιτροπή για το συντονισμό των σχεδίων και των μεθόδων του δημοσιονομικού ελέγχου και ανταλλάσσει τα αποτελέσματα των ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και απόψεις επί θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση των εν λόγω συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128, του Κανονισμού.

3. Έχει την ευθύνη της σύνταξης έκθεσης και της διατύπωσης γνώμης που αναφέρονται στην παρ. 2, του άρθρου 124 του Κανονισμού. Το έργο αυτό η ΕΔΕΛ δύναται να το αναθέσει και σε φορέα λειτουργικά ανεξάρτητο από τις Διαχειριστικές Αρχές και την Αρχή Πιστοποίησης. Η ανωτέρω έκθεση και διατύπωση γνώμης συντάσσεται κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και διαβιβάζεται στην εθνική αρχή συντονισμού. Εφόσον η ΕΔΕΛ ή ο λειτουργικά ανεξάρτητος φορέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το τμήμα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, που αφορά τις Διαχειριστικές Αρχές ή την Αρχή Πιστοποίησης, είναι κατ’ ουσία ίδιο με της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και τεκμηριώνεται, βάσει ελεγκτικών εργασιών που επιτελέσθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, η ουσιαστική λειτουργία τους κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, δύναται να συμπεράνει ότι πληρούνται τα Κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙΙΙ, του Κανονισμού, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες.

4. Η ΕΔΕΛ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτές περιγράφονται στους εκάστοτε Κανονισμούς για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

5. Η ΕΔΕΛ διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.

6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η ΕΔΕΛ μεριμνά ιδιαιτέρως για τη διαφύλαξη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικών πληροφοριών, των οποίων λαμβάνουν γνώση τα όργανα αυτής.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της ΕΔΕΛ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7, του άρθρου 46, του παρόντος νόμου.

8. Η ΕΔΕΛ ασκεί και τις αρμοδιότητες των άρθρων 15 και 16 του Ν.3614/2007, όπως ισχύει, για τους ελέγχους και τις δηλώσεις κλεισίματος των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και του ΕΠ «Αλιεία 2007-2013». Επίσης, η ΕΔΕΛ είναι αρμόδια για τις ενέργειες που απαιτείται να αναληφθούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη δημοσιονομική εκκαθάριση ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, καθώς και ορισμένων έργων του Ταμείου Συνοχής 2000-2006, σε συνέχεια των υποβληθεισών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δηλώσεων Κλεισίματος.

9. Η ΕΔΕΛ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζει τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 6 και 7, του άρθρου 127, του Κανονισμού.

Άρθρο 12 Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου

1. Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου συστάθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) Διευθύνσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 111/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της παραγράφου 1 και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, θεωρούνται κατά την έννοια του νόμου αυτού ελεγκτικά όργανα. Η υπηρεσία των ανωτέρω υπαλλήλων, λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

3. Η στελέχωση των θέσεων των Διευθύνσεων της παραγράφου 1 μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται ή μετακινούνται από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65), με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η στελέχωση των Διευθύνσεων της παραγράφου 1, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, στην οποία θα ορίζονται κατ’ ελάχιστο τα τυπικά προσόντα και η αναγκαία εμπειρία των υποψηφίων, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης.

4. Οι έλεγχοι της περίπτωσης (β), της παραγράφου 2, του άρθρου 21 του παρόντος, πραγματοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται από το δικαιούχο.

5. Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει Ετήσιου Προγραμματισμού, που εγκρίνεται από την ΕΔΕΛ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

6. (α) Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές ομάδες που συγκροτούνται, με απόφαση του προέδρου της ΕΔΕΛ, από υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ.
(β) Οι ανωτέρω ελεγκτικές ομάδες δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο τους από εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ.
(γ) Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, οι έλεγχοι της ΕΔΕΛ διενεργούνται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Σε περίπτωση που το προσωπικό του ανωτέρω εδαφίου δεν επαρκεί για τη διενέργεια των ελέγχων της ΕΔΕΛ, δύναται, μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, ως Ελεγκτές της ΕΔΕΛ, να ορίζονται υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που διαθέτουν σχετικές με το διενεργούμενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εμπειρία.
Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, η επιλογή υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που θα διενεργούν ελέγχους της ΕΔΕΛ, θα γίνεται αποκλειστικά από το ανωτέρω Μητρώο. Κατ’ εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της ΕΔΕΛ, δύναται να μετέχουν σε ελέγχους της ΕΔΕΛ, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στις Διευθύνσεις της παραγράφου 1, μέχρι την ένταξη τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. Οι διατάξεις της παρ. 4, του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή και για τους εν λόγω υπαλλήλους.
(δ) Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ, ως Εμπειρογνώμονες ορίζονται υπάλληλοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες, που διαθέτουν σχετικές με το διενεργούμενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εμπειρία.
Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ, η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων θα γίνεται αποκλειστικά από το ανωτέρω Μητρώο.
(ε) Για την κατάρτιση και τήρηση των ανωτέρω μητρώων, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3 και 5, του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄103), σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην αριθ. πρωτ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2730).
(στ) Για τους συμμετέχοντες στις ελεγκτικές ομάδες διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία τους από τις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης και την Αρχή Πιστοποίησης.

7. (α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της ΕΔΕΛ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων της περίπτωσης β΄, της παρ. 2, του άρθρου 21, του παρόντος νόμου, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου τους, η διενέργεια των ελέγχων αυτών δύναται να ανατεθεί σε ελεγκτικές εταιρίες, που δεν σχετίζονται, με οποιονδήποτε τρόπο, με τη διαχείριση των προγραμμάτων, την υλοποίηση των έργων και την πιστοποίηση των δαπανών. Η ΕΔΕΛ, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης. Η ελεγκτική εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Ελεγκτή της ΕΔΕΛ.
(β) Για την ανάθεση του ελεγκτικού έργου σε ελεγκτικές εταιρείες μπορεί να διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι από το ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας.

8. (α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνει και τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η Διεύθυνση αυτή, αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης, την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων εξετάζονται από την ΕΔΕΛ, η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων. Στη συνεδρίαση της ΕΔΕΛ δύναται να παρευρίσκονται, μετά από πρόσκλησή της, οι φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, για υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται σε όλους τους ανωτέρω φορείς, καθώς και σε όποιο φορέα κρίνεται από την ΕΔΕΛ αναγκαία η κοινοποίηση. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ουσιαστικού ευρήματος με δημοσιονομική επίπτωση ή υπόνοιας απάτης, τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται επιπλέον και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται στον λαβόντα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
(β) Η ΕΔΕΛ, σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της, καθώς και των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές ή τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, μπορεί να απευθύνει συστάσεις για οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις και λοιπά διορθωτικά μέτρα στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στους ελεγχόμενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, με έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στην ΕΔΕΛ, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η ΕΔΕΛ, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά μέτρα, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη από την ΕΔΕΛ της γνωμοδότησης της υποπερίπτωσης (i), της περίπτωσης δ΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 21.

9. Όταν τα προβλήματα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και εφόσον συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, η ΕΔΕΛ αποφασίζει τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ελέγχων, προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος αυτών των προβλημάτων.

10. Από την έναρξη λειτουργίας των Διευθύνσεων της παραγράφου 1, οι διαδικασίες διενέργειας των ελέγχων και έγκρισης των εκθέσεων αποτελεσμάτων ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, του ΕΠ «Αλιεία 2007-2013», του ΧΜ του ΕΟΧ, των Δράσεων και Σχεδίων του Γενικού Προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών, και των προγραμμάτων του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, πραγματοποιούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

11. Οι Διευθύνσεις της παραγράφου 1, ασκούν παράλληλα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16, του Ν.3614/2007.

12. (α) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, δεν εξετάζεται, δεν διώκεται και δεν ενάγεται για τα διαλαμβανόμενα σε έκθεση ελέγχου που συνέταξε ή συνυπέγραψε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας των ελεγκτικών οργάνων.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τους ελεγκτές του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, όταν συμμετέχουν σε ελέγχους των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους Διευθύνσεων.
(β) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, εφόσον εξετάζεται ή διώκεται ή ενάγεται για αποδιδόμενες σε αυτό πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, μπορεί να παρίσταται και να εκπροσωπείται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), κατόπιν εγγράφου αιτήματος του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων προς το ΝΣΚ, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο εξεταζόμενος, ή διωκόμενος ή εναγόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον.
(γ) Τα μέλη της ΕΔΕΛ και το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, δεν υπέχουν προσωπικά αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αμέλεια.
Οι διατάξεις των εδαφίων (β) και (γ) έχουν εφαρμογή και για τους ελεγκτές του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων που φέρουν την υπαλληλική ιδιότητα όταν συμμετέχουν σε ελέγχους των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους Διευθύνσεων.

13. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών από το προσωπικό της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, εφόσον κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κληθεί ενώπιον των Δικαστηρίων.

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται: (α) τα θέματα λειτουργίας της ΕΔΕΛ.
(β) Η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και των μελών της γραμματείας της ΕΔΕΛ, καθώς και η αποζημίωση των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παραγράφου 8 για τη συμμετοχή τους στους ελέγχους, το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί οδοιπορικών εξόδων.
(γ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του παρόντος νόμου.

15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών καθώς και της λήψης λοιπών διορθωτικών μέτρων.

Άρθρο 13 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έγκριση του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ορίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών ΕΠ ως Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του ανωτέρω ΕΠ για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έγκριση του ΠΑΑ, ορίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών ΕΠ ως Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1.3.4γ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους Τομεακού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων. Οι Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών ΕΠ δύνανται να προβαίνουν σε προσκλήσεις για την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων κρατικών ενισχύσεων μέχρι την ανάληψη της διαχείρισης από Ενδιάμεσο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, όπου αυτό απαιτείται.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους Περιφερειακού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.

5. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 3 και 4 δύναται να οριστούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς πράξεων κρατικών ενισχύσεων:
α) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄),
β) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα επιλεγεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία και το οποίο, μεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: αα) να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην ικανότητα του για τη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, ββ) να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματος του.
γ) δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης βάσει ισχύουσας νομοθετικής πρόβλεψης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και όπου απαιτείται του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ, για δράσεις ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, επιπλέον των ανωτέρω περιπτώσεων, δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ενεργώντας σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής, ή να ορίσει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς για να επιτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 7 και 6 του Κανονισμού αντίστοιχα.

9. Οι δυνάμει των διατάξεων του ν.3614/2007 ορισθέντες Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007 - 2013 που μεταφέρονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014 - 2020, υπό τους ίδιους όρους που διαλαμβάνονται στις σχετικές πράξεις ορισμού τους, για τις περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης καθορίζονται σε πράξεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων που εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

10. Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι Ενδιάμεσοι Φορείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε δύναται να μεταβιβαστούν από αυτούς σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς, με την επιφύλαξη των άρθρων 37 και 38 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Άρθρο 14 Εθνική Αρχή Συντονισμού – Αρμοδιότητες

1. Συνιστάται Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, (εφεξής ΕΑΣ). Η ΕΑΣ αποτελεί επιτελική υπηρεσία, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, η οποία δεν εντάσσεται στον οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ. Αποστολή της είναι να ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, να συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθέντων φορέων και να προωθεί την εναρμονισμένη εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

2. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ ορίζεται ως ο κύριος συνομιλητής της χώρας με την Επιτροπή και τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για θέματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 123 § 8 του Κανονισμού. Ειδικότερα για θέματα που αφορούν στο ΠΑΑ και στο ΕΠΑΛΘ, η ΕΑΣ συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές Αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛΘ.

3. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και συντονίζει θέματα που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση και την εφαρμογή των ΕΠ του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 μεριμνώντας τόσο για την βέλτιστη συνέργεια μεταξύ των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων και των Προγραμμάτων τους όσο και για την συμβατότητά τους με τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διατάξεις του Κανονισμού και τις εθνικές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες, όπως έχουν προσδιοριστεί στο εγκεκριμένο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει τη συγκέντρωση των πόρων για ειδικές κατηγορίες παρεμβάσεων που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, όπως για τη θεματική συγκέντρωση των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων, την κατανομή πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της αστικής και χωρικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.
γ) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές με τη διαχείριση και την εξειδίκευση των ΕΠ και για κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των Διαχειριστικών Αρχών και των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων και των Περιφερειών.
δ) Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου όλων των ΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού και με τις απαιτήσεις κάθε Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύει την ορθή, ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανόνων και διαδικασιών.
ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων, ιδίως ως προς επίτευξη των στόχων τους και αυτών που ορίζονται στο πλαίσιο επίδοσης και μεριμνά για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης στους άξονες προτεραιότητας και στα προγράμματα όλων των ΕΔΕΤ που επιτυγχάνουν τους στόχους τους, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση τις οδηγίες της.
στ) Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων των ΕΠ, επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά με την αναθεώρηση των ΕΠ. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τους δείκτες του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων και διαμορφώνει σύστημα δεικτών, του οποίου παρακολουθεί την εφαρμογή.
ζ) Ενημερώνει και κατευθύνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και ενημερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών για την διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την εξάλειψη ανισοτήτων, την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
η) Δίδει κατευθύνσεις, παρακολουθεί και αξιολογεί τη συστηματική και αποτελεσματική δημοσιότητα και πληροφόρηση για το ΕΣΠΑ και τα ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισμός των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης.
θ) Ειδικά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, συντονίζει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αυτών.
ι) Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού και διαδικασιών για την εξέταση καταγγελιών σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014- 2020 καθώς και για την καταπολέμηση της απάτης και παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
ια) Αναπτύσσει και προσαρμόζει την λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ) και των επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων, στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποτελεί εργαλείο διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ και διασφαλίζει την διεπαφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Διασφαλίζει επίσης ότι το ΟΠΣ ανταποκρίνεται στις κανονιστικές απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου ως προς την παρακολούθηση των ΕΠ ιδίως ανά κατηγορία περιφέρειας και θεματική συγκέντρωση. Διασφαλίζει ότι μέσω του ΟΠΣ επιβάλλεται η απαγόρευση της υπέρβασης των εκάστοτε επιτρεπομένων επιπέδων υπερδέσμευσης, με την πρόβλεψη ελέγχων του συστήματος, αυτομάτων ειδοποιήσεων καθώς και συγκεντρωτικών αναφορών.
ιβ) Επιβλέπει την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, την τήρηση των μακροοικονομικών όρων και των δεσμεύσεων για την προσθετικότητα.
ιγ) Συμμετέχει στις συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής, καθώς και στις συναντήσεις των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας.
ιδ) Διαμορφώνει σε συνεργασία με την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων.
ιε) Παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για τα επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και την συμβατότητα αυτών με τον Κανονισμό και την εν γένει ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
ιστ) Διαχειρίζεται το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια».
ιζ) Συντονίζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τα ΕΠ ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και εξασφαλίζει την συμβατότητα αυτών με το ενωσιακό δίκαιο. Διαμορφώνει και τηρεί όλα τα ηλεκτρονικά μητρώα και πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
ιη) Παρακολουθεί και συντονίζει την υποβολή φακέλων μεγάλων έργων για τη διασφάλιση της ποιότητας και την πληρότητα αυτών.
ιθ) Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, και εισηγείται σχετικά.
κ) Εξασφαλίζει την τήρηση των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ από τις οικείες ΔΑ. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής των ανωτέρω αποφάσεων, η ΕΑΣ θα προβεί σε συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και, ανάλογα με τον βαθμό μη συμμόρφωσης, δύναται να προβεί σε ενέργειες αναστολής της χρηματοδοτικής ροής.
κα) Μεριμνά για την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής και την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών σε βασικούς τομείς στους οποίους εντοπίζεται σημαντικός όγκος εμπλοκών, που δυσχεραίνουν ή/και καθυστερούν την ομαλή υλοποίηση των έργων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Άρθρο 15 Οργανωτική Δομή των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ - Αρμοδιότητες

Στην ΕΑΣ υπάγονται ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου, οι παρακάτω Ειδικές Υπηρεσίες :

1. Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, η οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Παρακολουθεί και συντονίζει θέματα που αφορούν σε ευρωπαϊκές πολιτικές και κυρίως οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής καθώς και θέματα που άπτονται του πολυετούς Δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει την τήρηση των δεσμεύσεων για θεματική συγκέντρωση, προσθετικότητα και την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.
γ) Συντονίζει το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του.
δ) Συντονίζει και παρακολουθεί το πλαίσιο δημοσιότητας και πληροφόρησης του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του,
ε) Διαχειρίζεται το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια» και συντονίζει τις δράσεις τεχνικής βοήθειας των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), η οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των Τομεακών ΕΠ.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των Περιφερειακών ΕΠ.
γ) Αναπτύσσει εργαλεία και πρότυπα χρονικού προγραμματισμού ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, εκτιμά προβλέψεις απορρόφησης των προγραμμάτων, παρακολουθεί την τήρηση του κανόνα αποδέσμευσης (Ν+3), τη θεματική συγκέντρωση και την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας.
δ) Συντονίζει και παρακολουθεί έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής 2000-2006, καθώς και αυτά που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (“Συνδέοντας την Ευρώπη”), και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), η οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης προς όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες και Επιτελικές Δομές του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
β) Σχεδιάζει και Παρακολουθεί την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους.
γ) Διαμορφώνει και εισηγείται προτάσεις για τη συνεχή απλούστευση του συστήματος υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, προωθεί τη θέσπιση των σχετικών μέτρων και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
δ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί τη στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης και μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία αποτελεσματικού μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών.

4. Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ), η οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρμόζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.
β) Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους χρήστες στη λειτουργία του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων.
γ) Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων των χρηστών των συστημάτων και την παροχή στατιστικών δεδομένων για την αξιολόγηση της απόδοσης και υιοθέτησης μέτρων ή την διαπίστωση της ανάγκης θέσπισης νέων.
δ) Συντηρεί τις εφαρμογές του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων.

5. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), η οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κρατικών Ενισχύσεων και την τήρηση της εφαρμογής της, για δράσεις που χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Λειτουργεί ως Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τηρεί πληροφορικό σύστημα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.
β) Συντονίζει το σχεδιασμό και αξιολογεί τις πολιτικές, τις δράσεις και τα μέσα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και διασφαλίζει την συμπληρωματικότητά τους με αντίστοιχες δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
γ) Ελέγχει και γνωμοδοτεί για τη συμβατότητα δράσεων κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
6) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ και στα ΕΠ,
β) Συντονίζει την εφαρμογή των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, που υλοποιούνται, στο ΕΣΠΑ και στα ΕΠ.

Άρθρο 16 Επιτελικές Δομές Υπουργείων

1. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής του κάθε Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων, όσον αφορά στον σχεδιασμό των πολιτικών του Υπουργείου, τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων.

2. Σε κάθε Υπουργείο δύναται να συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ» στην οποία προστίθεται η ονομασία κάθε Υπουργείου. Η επιτελική δομή υπάγεται στον οικείο Υπουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, αλλά δεν εντάσσεται στον οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

3. Σε κάθε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δύναται να συνιστάται ειδική Μονάδα Υποστήριξης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως διακριτή οργανωτική μονάδα, με αρμοδιότητα την υποστήριξη του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης και εφαρμογής των δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και γενικότερα των δράσεων ενίσχυσης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύει. Η ανωτέρω αρμοδιότητα δύναται να ασκείται από στέλεχος άλλης μονάδας της Επιτελικής Δομής ως Υπεύθυνος δράσεων ΔΜ και ΗΔ.

Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Επιτελικών Δομών Υπουργείων

1. Οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων έχουν κυρίως τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες:
α) Συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των Τομεακών πολιτικών του Υπουργείου, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς πολιτικής του, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση αυτού.
β) Διατυπώνουν προτάσεις και συμμετέχουν στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ που αντιστοιχούν στις Τομεακές πολιτικές του Υπουργείου καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών.
γ) Διατυπώνουν προτάσεις για το περιεχόμενο προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στον τομέα πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
δ) Υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων κατά το σχεδιασμό των έργων που εναρμονίζονται με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου.
ε) Υποστηρίζουν τους δικαιούχους στην ωρίμανσή των εν δυνάμει επιλέξιμων έργων τους και μετά την ένταξη αυτών, στην υλοποίησή τους.
στ) Υλοποιούν ως Δικαιούχοι πράξεις του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων πράξεων τεχνικής βοήθειας και δύναται σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους.
ζ) Παρέχουν υπηρεσίες «διοίκησης έργου» προς στο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς για τα έργα τους.
η) Παρακολουθούν τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου και την πρόοδο επίτευξης των δεικτών τους που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσουν περιοδικές εκθέσεις προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

Άρθρο 18 Ένταξη Ειδικών Υπηρεσιών Υπουργείων στις Επιτελικές Δομές

Για τις κάτωθι ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 και του ν 3614/2007 στα οικεία Υπουργεία, ρυθμίζονται επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκούν, τα ακόλουθα:

1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα Εμπορίου (ΕΥΣΕΔΕμπ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ Β1-4977/04-08-2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 16446 (ΦΕΚ 3109/2012) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού».

3. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 0102/ΑΣ560/05.12.08 (ΦΕΚ 2484/Β/2008) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών».

4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ΕΠ, η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 131/18.04.08 (ΦΕΚ 887/Β/2008) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Υπουργείου Ναυτιλίας (ΕΥΣΕΔΥΝΑ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 122/27.9.2012(ΦΕΚ 2662/Β/2012) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

6. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 107900/16.3.2001 (Φ.Ε.Κ. 599/Β/2001) όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 180691/7.2.2001/Γ΄ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β/2001) όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία "Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 25255/2236/7-4-2008» (ΦΕΚ 604/Β/2008) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008) όπως ισχύει, και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣ ΠΕΔ) η οποία συστάθηκε με την 19883/10.09.08 (ΦΕΚ 1957/Β/2008)όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β΄/2005) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 10756/9-10-02 (ΦΕΚ 1343/Β/2002) όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 15137/30−07−2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

10. Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ ΔΥ1α/οικ.23125 (ΦΕΚ 1502/2000) όπως ισχύει και η Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ) η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ ΔΥ1α/οικ.23125 (ΦΕΚ 1502/2000) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας».

11. Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥτΠ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β/1620) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

12. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες που συνιστώνται ή μετονομάζονται ή συγχωνεύονται αναλαμβάνουν αρμοδιότητες επιτελικής δομής, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις ΚΥΑ σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 19 Δομή του Συστήματος Διοίκησης

1. Το Σύστημα Διοίκησης και Συντονισμού των Δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ αποτελείται από :
α) την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) τις Μονάδες Υποστήριξης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μονάδες Υποστήριξης Δ.Μ. και Η.Δ.), που αποτελούν Μονάδες των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ του άρθρου 17 του παρόντος, ή τους Υπευθύνους δράσεων Δ.Μ. και Η.Δ.
γ) το Θεματικό Δίκτυο Συντονισμού της εφαρμογής των δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Θεματικό Δίκτυο Συντονισμού Δ.Μ. και Η.Δ.).

Άρθρο 20 Συντονισμός δράσεων στον τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος, είναι αρμόδια για το συντονισμό του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης και της εφαρμογής των δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ και γενικότερα των δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους καθώς και για τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με τους στόχους της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

2. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δ.Μ. και Η.Δ. υποστηρίζει και συντονίζει το έργο των Μονάδων Δ.Μ. και Η.Δ ή των Υπευθύνων δράσεων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων και υποβάλλει κάθε χρόνο στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έκθεση με απολογισμό του έργου της, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αξιολόγηση και προτάσεις για τη διεύρυνση της συμβολής του ΕΣΠΑ στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δημόσιου τομέα.

Άρθρο 21 Θεματικό Δίκτυο Συντονισμού στον τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Οι προϊστάμενοι των Μονάδων Υποστήριξης Δ.Μ. και Η.Δ. ή οι Υπεύθυνοι δράσεων Δ.Μ. και Η.Δ. συγκροτούν το Θεματικό Δίκτυο Συντονισμού Δ.Μ. και Η.Δ.

2. Συντονιστής του Δικτύου είναι ο προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναπληρωτής του ο προϊστάμενος της Μονάδας Υποστήριξης Δ.Μ. και Η.Δ. του Υπουργείου Δ.Μ. και Η.Δ.

3. Το Θεματικό Δίκτυο Συντονισμού Δ.Μ. και Η.Δ. συμβάλει στο συντονισμό των επιμέρους δράσεων στον τομέα της Δ.Μ. και Η.Δ. και τη διασφάλιση της συμβατότητας των επιμέρους δράσεων με τον εθνικό σχεδιασμό για την Διοικητική μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 22 Εξειδίκευση ΕΠ

1. Η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους στόχους και τις προτεραιότητές του, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης του προγράμματος βάσει των προτάσεων που της υποβάλλουν οι επιτελικές δομές των υπουργείων, συνεργαζόμενη προς τούτο με αυτές. Σκοπός της εξειδίκευσης του εκάστοτε ΕΠ είναι να αποτελέσει το υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την έκδοση προσκλήσεων και την συνολική παρακολούθηση της ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος, το οποίο θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΕΠ, με σαφή αποτύπωση των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και αποφυγή παρεκκλίσεων από το σχεδιασμό εκάστοτε αρχών διαχείρισης. Η εξειδίκευση θα περιλαμβάνει ανά δράση/πρόσκληση, μεταξύ άλλων, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, τον τρόπο υλοποίησης της δράσης, το χρονοδιάγραμμα καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

2. Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ εισηγείται στον Περιφερειάρχη ή Ειδικό Γραμματέα κατά περίπτωση, ο οποίος με τη σειρά του εισηγείται, προς έγκριση, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου ΕΠ τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ’ έτος στόχους.

3. Η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του Ε.Π. (εμπροσθοβαρή) τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα που ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ένα άλλο από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (phasing). Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.

4. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων καθώς και τυχόν πρόταση αναθεώρησης της εξειδίκευσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Ε.Π.

Άρθρο 23 Ένταξη πράξεων

1. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

2. Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ή τον Ενδιάμεσο Φορέα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα, από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κριτήρια επιλογής.

3. Η ένταξη των πράξεων στο ΕΠ και η ανάκληση τους, γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ή του Περιφερειάρχη σε συνέχεια προηγούμενης εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.

Άρθρο 24 Επαλήθευση πράξεων

1. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιεί η ίδια ή υπό την εποπτεία της, τις επαληθεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 125 του Κανονισμού και τηρεί αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

2. Οι Αρχές Διαχείρισης διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους. Με την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς έλεγχο, η τυχόν εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή των προς έλεγχο διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα εφαρμογής των ελέγχων αυτών. Για τις συμβάσεις που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, η θετική γνώμη της Αρχής Διαχείρισης ως προς το διενεργούμενο από αυτήν έλεγχο νομιμότητας, αποτελεί όρο για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων δικαιούχων.

Άρθρο 25 Δημοσιονομικές Διορθώσεις και ανακτήσεις

1. Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έχουν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση των παρατυπιών και την επιβολή των αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων και της επιδίωξης της ανάκτησης των σχετικών ποσών.

2. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή διαχείρισης δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

3. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις καταχωρούνται στο ΟΠΣ από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 26 Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει ως αποστολή το συντονισμό των ΕΔΕΤ και των συνεργειών και συμπληρωματικότητας τους για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων, καθώς και των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΕΠ και τη συμβολή τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020,
(β) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για το συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους,
(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων των μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
(δ) εγκρίνει τις εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού.

2. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, αποτελείται από τους προέδρους των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014 - 2020, τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της ΕΝΠΕ, της ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στη διάσκεψη συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να μετέχουν εκπρόσωποι και άλλων φορέων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της, είναι δε δυνατό να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Συνέρχεται ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου μετά από πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά και λοιπά θέματα.

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, η οποία στο πλαίσιο αυτό είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, της ημερήσιας διάταξης, των συμπερασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του οικείου Υπουργού, συγκροτούνται υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης- Αλιείας και Θάλασσας.

Άρθρο 27 Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού, όπως ισχύουν εκάστοτε ενώ για τη σύνθεσή της λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός 240/2014.

2. Της επιτροπής παρακολούθησης προεδρεύει ο Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρχης που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.

3. Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ μπορεί να αποτελείται από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των επιτελικών δομών του τομέα πολιτικής του οικείου προγράμματος, εκπροσώπους των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και αρμόδιων φορέων για θέματα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων, του περιβάλλοντος, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην επιτροπή παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα.

4. Στις επιτροπές παρακολούθησης των περιφερειακών ΕΠ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ή εκπρόσωπος του.

5. Η επιτροπή παρακολούθησης του κάθε ΕΠ θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. Συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, με πρόσκληση του. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

6. Η Διαχειριστική Αρχή του οικείου ΕΠ είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωση για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Άρθρο 28 Θεματικά Δίκτυα Συντονισμού

1. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού εξασφαλίζει την οργάνωση και συντονίζει τη λειτουργία Θεματικών Δικτύων τα οποία θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν καθ’ όλη την περίοδο 2014-2020. Στα Θεματικά Δίκτυα μετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών με στόχο τη δημιουργία κοινής αντίληψης μεταξύ των στελεχών επί συναφών θεμάτων, την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εφαρμογής, τη βελτίωση και εναρμόνιση της εφαρμογής, τη διάχυση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών. Τα Θεματικά Δίκτυα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επεξεργάζονται και εισηγούνται στην ΕΑΣ τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα ενδιαφέροντός τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτούνται τα Θεματικά Δίκτυα και προσδιορίζονται τα μέλη, το θεματικό αντικείμενο, η οργάνωση και η λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ

Άρθρο 29 Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

1. Η εθνική και ενωσιακή συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, είναι δημόσιες επενδύσεις και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

2. Η απόφαση ένταξης που εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συλλογική απόφαση (ΣΑ) διακριτή ανά ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης και βαρύνουν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Με την εγγραφή στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για το τρέχον έτος της ένταξης τουλάχιστον ίση με το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με την ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής στο φορέα χρηματοδότησης.

3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια.

4. Η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις ή μέρος αυτών, γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δε μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην απόφαση ένταξης της πράξης. Σε περίπτωση υπέρβασης το έργο απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ και οι σχετικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του φορέα. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ και ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής προς τη ΔΔΕ.

5. Οι χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στο λογαριασμό κάθε συλλογικής απόφασης) των ως άνω συλλογικών αποφάσεων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω Κεντρικού Λογαριασμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, μετά από συνεργασία με το φορέα χρηματοδότησης.

6. Οι πληρωμές των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους πραγματοποιούνται, μέσω λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το ΠΔΕ.

7. Στις περιπτώσεις δικαιούχων που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και οι πληρωμές της παραγράφου 6 δεν αφορούν τρίτους αλλά μεταβιβάσεις σε λογαριασμό του νομικού προσώπου οι ενδεχόμενοι τόκοι που δημιουργούνται από τα ποσά αυτά στους λογαριασμούς των νομικών προσώπων είναι Εθνικοί Πόροι και μειώνουν την υποχρέωση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση η συνολική χρηματοδότηση σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα απαραίτητα ποσά για την ολοκλήρωση του έργου που έχει εγκριθεί συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που δημιουργούνται. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών για τα ενταγμένα έργα διενεργείται εκκαθάριση με ευθύνη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και τυχόν αχρησιμοποίητα υπόλοιπα επιστρέφονται στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 30 Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων


1. Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής της, τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης, κατά το οποίο η Διαχειριστική Αρχή καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια. Ειδικότερα, εάν ο δικαιούχος υπερβεί τον προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης χρόνο ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης κατά 50%, η Διαχειριστική Αρχή απευθύνει στο δικαιούχο προειδοποιητική επιστολή. Με την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας 3 μηνών η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια και η πράξη διαγράφεται από τη ΣΑ του ΠΔΕ. Ο Φορέας υποχρεούται να προτείνει την απένταξη του έργου αυτού από τη συγχρηματοδοτούμενη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του ΠΔΕ και εφόσον επιθυμεί την συνέχιση της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ να το προτείνει προς ένταξη στο εθνικό σκέλος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία.

2. Στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση δδ΄ του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), ως ισχύει, ο έλεγχος της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης έπεται του ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η Αρχή Διαχείρισης λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά τη διατύπωση της δικής της γνώμης.

3. Για αναθέσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται κάθε φορά, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση δδ΄ του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), ως ισχύει, και δεν διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 4270/2014, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες προκαλούν δαπάνη που, αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Οι δαπάνες για αμοιβές μεταδιδακτορικών ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών που καταβλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα τους, ΑΕΙ ή άλλους φορείς, βάσει συμβάσεων υποτροφίας και με σκοπό την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από τους ανωτέρω φορείς ως δικαιούχων ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι νόμιμες και επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα εν λόγω ΕΠ εφόσον οι συμβάσεις αυτές συνήφθησαν με βάση το ισχύον για τους φορείς θεσμικό πλαίσιο.

6. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/16−3−2005 (ΦΕΚ 370 B΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. 19248/60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ/8−6−2001 (ΦΕΚ 760 B΄) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται στο σύνολό της. Ως ημέρα επιστροφής θεωρείται η επομένη ημέρα από τη λήξη των εργασιών. Όταν η ημέρα εργασίας συμπίπτει με την ημέρα επιστροφής, τότε η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη. Ημερήσιες αποζημιώσεις, που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι νόμιμες.

7. Η διάταξη του άρθρου 58 παρ. 9 του Ν.4075/2012 επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρμογή, από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, και για το προσωπικό που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222). Η άδεια, για την παροχή υπηρεσίας, στο προσωπικό των ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης.

8. Δημιουργείται μητρώο εξειδικευμένων στελεχών προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα με την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, προκειμένου να υποστηρίζουν για συγκεκριμένο χρόνο την επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων έργων, μετά από προηγούμενη διάγνωση αναγκών των δικαιούχων των πράξεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται λεπτομέρειες για τη σύνταξη του μητρώου, την επιλογή των στελεχών που τοποθετούνται στους δικαιούχους καθώς και το ρόλο τους στην επίβλεψη των έργων. Την ευθύνη της δημιουργίας και τήρησης του μητρώου αναλαμβάνει η ΜΟΔ ΑΕ.

9. α) Για συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα ΕΔΕΤ και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ και στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής προστασίας (αίτηση αναστολής εκτέλεσης μετά από άσκηση αίτησης ακύρωσης) κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που αφορούν σε έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α1 και Α2 όπως αυτές ρυθμίζονται στο νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), ή κατά αποφάσεων ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής των εγκεκριμένων ΑΕΠΟ, ή κατά αποφάσεων κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για το παραδεκτό της άσκησής τους κατατίθεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.
β) Το παράβολο αυτό ορίζεται σε 5.000 ευρώ ανά αίτηση και τουλάχιστον σε 300 ευρώ ανά προσφεύγοντα. Το ένδικο βοήθημα απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εάν κατά την κατάθεσή του δεν κατατεθεί το 1/3 της αξίας του οφειλόμενου παραβόλου.
γ) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως προσωρινής προστασίας το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα. Σε περίπτωση ολικής απόρριψης της αίτησης, καθώς και στην περίπτωση παραίτησης του αιτούντα από το δικαίωμα ή το δικόγραφο της αίτησής του, το δικαστήριο διατάσσει την καταβολή από τον αιτούντα των υπόλοιπων 2/3 της αξίας του παραβόλου.
δ) Για την είσπραξη του ανωτέρω παραβόλου, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατ’ ισομοιρία, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχους Κ.Α.Ε.

10. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις τεχνικές μελέτες που αφορούν σε έργα επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

11. Η εκταμίευση των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να γίνεται και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)». Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών και τη μέσω αυτών εκταμίευση των προκαταβολών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.

12. Με την ΥΠΑΣΥΔ ή με όμοια απόφαση εξειδικεύονται οι κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται στους κανονισμούς για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η οποία αποτελεί μέρος της νομικής βάσης για την υλοποίηση των πράξεων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και απευθύνονται σε όλους τους φορείς / υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων, αλλά και στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

13. Στο μέρος II της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α`) προστίθεται εδάφιο κγ` ως εξής:
«κγ. Προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.»

14. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να αναθέσει την εκτίμηση της αξίας γης των ακινήτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή συγχρηματοδοτούμενων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των υπερκείμενων) σε διεθνώς διαπιστευμένο εξωτερικό εκτιμητή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου υποχρεούται να προσφύγει στον εκτιμητή αυτόν και να καταθέσει την εκτίμηση αυτή στο αρμόδιο δικαστήριο για τον υπολογισμό των τιμών μονάδων απαλλοτρίωσης.

15. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων λειτουργεί ως ΑΜΚΕ του ν. 4152/2013 για όλες τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ.

16. Η Επιχειρησιακή Πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ για τις δομές των συγχρηματοδοτούμενων έργων αποτελεί τον αποκλειστικό χώρο ανάρτησης, δημοσιοποίησης και διαβούλευσης εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών/Δομών των συγχρηματοδοτούμενων έργων με στόχο την παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής πληροφόρησης προς τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

17. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική η ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόν άρθρο καταργείται.

Άρθρο 31 Προσωπικό έργων εκτελουμένων δι’ αυτεπιστασίας

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α` 280) προστίθεται το εδάφιο:
κβ. το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σωστικών αρχαιολογικών εργασιών τα οποία συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

2. Το εδάφιο η της παραγράφου 2, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 289) αντικαθίσταται ως εξής: «η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους, το επιστημονικό προσωπικό, και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης. Επίσης το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα»

Άρθρο 32 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄206), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (Α΄86) καταργείται.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄206), όπως προστέθηκε με την παρ. 25 του ενάτου άρθρου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄54) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β) ββ του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) καταργείται.

3. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄206), όπως ισχύει, προστίθεται η εξής φράση: «καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.»

4. Στο τέλος του άρθρου 4 της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιζ) ως εξής: «οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.»

Άρθρο 33 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κ.ν. 2882/2001)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 2882/2001 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, κατά περίπτωση ο αρμόδιος εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργός δύναται, αντί της κατά το άρθρο 1 αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου, να προβαίνει στην απευθείας εξαγορά του ακινήτου. Η εξαγορά αυτή δύναται να γίνει και μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, πάντως όμως μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης. Η εξαγορά γίνεται με τίμημα που καθορίζει η εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 15.
Κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Υπουργό, οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υπογραφή αυτής τον Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας ή άλλης Υπηρεσίας του νομού.
Αντίγραφο της συναπτόμενης σύμβασης, μαζί με το διάγραμμα στο οποίο εικονίζεται το ακίνητο που περιέρχεται στο Δημόσιο αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή για να καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα.»

2. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«α) κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται η απαλλοτριούμενη έκταση και οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.»

3. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτών εντός σχεδίου πόλεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης δημιουργίας εξόδων διαφυγής σε υπόγεια τεχνικά έργα και αποκατάστασης υποδομών από φυσικές καταστροφές, άμεσα συνδεδεμένων με τη προστασία της δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του φορέα που ορίζεται στη πράξη απαλλοτρίωσης, και θεωρείται κατεπείγουσα.
Μετά τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει στην τροποποίηση του σχεδίου πόλεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη το όριο της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με τις διατάξεις του παρόντος και τις τυχόν ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του έργου, στο οποίο αφορά η απαλλοτρίωση.
Η διάνοιξη εξόδων διαφυγής σε υπόγεια τεχνικά έργα θεωρείται σκοπός δημόσιας ωφέλειας»

4. Στο άρθρο 5 του ν. 1838/1951 (ΦΕΚ Α 170) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Κάθε ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος που επιτάσσεται το ακίνητό του υποχρεούται να παραδώσει αυτό στο φορέα υπέρ ου η επίταξη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης επίταξης και έχει καταβληθεί η προσδιορισθείσα αποζημίωση σύμφωνα με το οικείο πρακτικό ζημιών της επιτροπής ή παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του θιγόμενου.
Εάν ο νομέας ή ο κάτοχος αρνείται να παραδώσει το ακίνητο ελεύθερο ο υπερού η επίταξη μπορεί να ζητήσει την απόδοση του ακινήτου που επιτάχθηκε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων περί νομής των διατάξεων του άρθρου 733 και των παραγράφων 1,2 και 5 του άρθρου 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παραπάνω άρθρου 734. Η συζήτηση για την απόφαση των ακινήτων προσδιορίζεται σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και η απόδοση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά και για εξαιρετικό λόγο. Νέα συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίζεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε αυτή κλητεύονται μόνο όσο διάδικοι απουσίαζαν. Η κλήτευση για τη νέα συζήτηση γίνεται πριν τρεις (3) μέρες.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στις επιτάξεις που έχουν κηρυχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου»

Άρθρο 34 Πληρωμές στους Δικαιούχους

1. Οι δικαιούχοι όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, που εκτελούν έργα ενταγμένα στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 δικαιούνται το σύνολο της ενωσιακής και εθνικής συμμετοχής που ορίζεται στην απόφαση ένταξης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι χρηματοδοτήσεις, οι προκαταβολές και οι πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους κατάσχεση ή παρακράτηση ούτε συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν εισπράττεται καμιά ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους. Οι ανωτέρω δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

2. Εξαιρούνται οι τελικές πληρωμές προς δικαιούχους έργων κρατικών ενισχύσεων μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

3. Οι διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης το αργότερο σε ενενήντα (90) μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο.

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:
α) Της παραγράφου 1 με την επιφύλαξη των τελικών πληρωμών κρατικών ενισχύσεων της παραγράφου 2
β) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση
γ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και
δ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και Θάλασσας (ΕΤΘΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες.

5. α) Οι χορηγήσεις οικονομικής ενίσχυσης προς τους ωφελούμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων/πράξεων, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου ή του ωφελούμενου, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ως εκ τούτου απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, οι υπόχρεοι ωφελούμενοι, κατά την πληρωμή.
β) Η διάταξη της παραγράφου α΄ εφαρμόζεται και στις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις/πράξεις που βρίσκονται στη φάση υλοποίησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.

6. Το παρόν άρθρο ισχύει και για την καταβολή χρηματοδοτήσεων δικαιούχων εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για πράξεις/έργα που είναι ενταγμένα ή εντάσσονται στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 35 Μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων στα ΕΔΕΤ

1. Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να εντάξει στο οικείο ΕΠ πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 120% ανά άξονα προτεραιότητας ούτε το 110% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ. Τα παραπάνω ποσοστά μπορούν να τροποποιούνται ανά ΕΠ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

2. Οι ακόλουθες κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών δύναται να βαρύνουν το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του οικείου φορέα χρηματοδότησης :
α. Τα καθαρά έσοδα που παράγονται μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό, μειώνουν τις επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση πληρωμές.
β. Τα μη επιλέξιμα ποσά που καταβάλλονται για την υλοποίηση έργων μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά αντιστοιχούν σε ποσά που βαρύνουν τρίτους.
γ. Τα μη επιλέξιμα ποσά που καταβάλλονται για απόκτηση γης εφόσον αυτά έχουν προσδιοριστεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Τα μη επιλέξιμα ποσά που καταβάλλονται εκτός περιόδου επιλεξιμότητας. Ειδικότερα για τις πράξεις που εντάσσονται στα Ε.Π. και είναι σε εξέλιξη, τα ποσά που έχουν καταβληθεί πριν την έναρξη της ημερομηνίας επιλεξιμότητας. Τα μη επιλέξιμα ποσά που καταβάλλονται μετά την λήξη της ημερομηνίας επιλεξιμότητας του Ε.Π. μπορούν να βαρύνουν τους Εθνικούς πόρους μόνο στην περίπτωση που από την απόφαση ένταξης της πράξης έχουν προγραμματιστεί ή προέκυψαν χωρίς ευθύνη του δικαιούχου.
ε. Τα μη επιλέξιμα ποσά ΦΠΑ που καταβάλλονται σε φορείς με την υποχρέωση επιστροφής τους μετά την εκκαθάρισή του ή όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
στ. Τα μη επιλέξιμα ποσά που προκύπτουν συνεπεία εφαρμογής της Εθνικής Νομοθεσίας. ζ. Τα μη επιλέξιμα ποσά που έχουν χορηγηθεί στους φορείς με βάση την Εθνική Νομοθεσία πριν την ένταξή του έργου τους στο Ε.Π. και εφόσον οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτούς είναι νόμιμες και κανονικές σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται οι κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να βαρύνουν Εθνικούς πόρους.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 οι μη επιλέξιμες δαπάνες βαρύνουν τους πόρους του δικαιούχου και ειδικότερα :
α. Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ. Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του συνόλου του μη επιλέξιμου ποσού που έχει καταβληθεί. Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων η επιστροφή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης .
β. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ.
β1. Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν μικτά έσοδα από επιχορηγήσεις και από άλλες δραστηριότητες. Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του συνόλου του μη επιλέξιμου ποσού που έχει καταβληθεί. Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων η επιστροφή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης.
β2. Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις. Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου το οποίο εποπτεύει το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι η δημοσιονομική διόρθωση αφορά έργο νομικού προσώπου που ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία και κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο και στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Στην περίπτωση που δεν επαρκεί να καλύψει το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης μειώνονται τα ποσά της επιχορήγησης του εποπτεύοντος Υπουργείου μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει.
β.3. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β’ Βαθμού. Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης α΄Βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός παρακατάθεσης στον οποίο κατατίθεται το 1% των ποσών που προσδιορίζονται ετησίως για τους ΚΑΠ με σκοπό την κάλυψη των ποσών προς επιστροφή με βάση αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης εις βάρος των Νομικών προσώπων της παραγράφου αυτής. Για το σκοπό αυτό η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των ποσών θα απευθύνεται στο υπόχρεο νομικό πρόσωπο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα χρεώνει το λογαριασμό παρακατάθεσης και θα καταβάλλει το ποσό στο λογαριασμό που αναφέρεται στην απόφαση εντός της προθεσμίας που θέτει. Στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο η καταβολή του υπολειπόμενου ποσού θα γίνεται από το ταμείο εις βάρος των μελλοντικών καταθέσεων στο λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές τα ποσά που το Ταμείο θα αναλάβει από το λογαριασμό όταν πιστωθεί θα προσαυξάνονται με τους αναλογούντες τόκους σύμφωνα με την πολιτική χορήγησης δανείων του Ταμείου.
γ. Κεντρική Διοίκηση
Στις περιπτώσεις που υπόχρεος φορέας επιστροφής είναι Κεντρική Διοίκηση εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου ή του μεθεπόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του αρμόδιου Υπουργείου. Η οριστική απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης κοινοποιείται υποχρεωτικά στη ΔΔΕ. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί να καλύψει το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης μειώνονται τα ποσά της επιχορήγησης του αρμόδιου Υπουργείου μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται οι διαδικασίες έκδοσης των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων της παραγράφου 3.β.2. και 3.γ και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 36 Κατηγορίες προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

1. Το προσωπικό που στελεχώνει όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :
α) προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απασχολείται στη ΜΟΔ ΑΕ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου,
β) προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, με απόσπαση ή μετακίνηση από άλλους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.
γ) νέο προσωπικό που θα προσληφθεί από τη ΜΟΔ ΑΕ ή θα αποσπασθεί στις Ειδικές Υπηρεσίες, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της ΜΟΔ ΑΕ, ή μετά από διαγωνιστική διαδικασία κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, αντίστοιχα.

2. Τα θέματα προσωπικού που αναφέρονται στον παρόντα νόμο ισχύουν αναλογικά και για το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ με απόσπαση από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 37 Ενιαία διοίκηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

1. Η αξιολόγηση του προσωπικού του άρθρου 36, που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, γίνονται από τη ΜΟΔ ΑΕ, με ενιαίο σύστημα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αποσπασμένου προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης λογίζονται ως εκθέσεις αξιολόγησης στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.

2. Ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού του άρθρου 36 γίνεται βάσει Πειθαρχικού Κανονισμού που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ ΑΕ και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στον κανονισμό αυτό εμπίπτουν και οι υπηρετούντες με απόσπαση σε λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει την Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

3. Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων και του προσωπικού του άρθρου 36, εφαρμόζονται:
α) για τα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ και β) γι’ αυτούς που κατέχουν τη θέση στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ με απόσπαση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης, οι διατάξεις στις οποίες υπάγονται, ανάλογα με τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Στο προσωπικό της παρ. 3α και 3β χορηγούνται και κάθε μορφής άδειες που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Το προσωπικό που αποσπάται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν την απόσπαση του.

Άρθρο 39 Θέματα κινητικότητας του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή αποσπάται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διοικείται, όσον αφορά στα θέματα κινητικότητας μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών ή μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Η απόσπαση του προσωπικού από μια Ειδική Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί σε άλλη Ειδική Υπηρεσία ή από μια Ειδική Υπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και αντίθετα, γίνεται με απόφαση του Προέδρου της ΜΟΔ ΑΕ μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, με εισήγηση του αρμόδιου Τομέα της ΜΟΔ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών.

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη κενών θέσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες των ανωτέρω εδαφίων, η απόσπαση γίνεται, με απόφαση του Προέδρου της ΜΟΔ ΑΕ, μετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης της κατηγορίας και ειδικότητας του προσωπικού και με εισήγηση του αρμόδιου Τομέα της ΜΟΔ ΑΕ, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών. Η εισήγηση του αρμόδιου Τομέα της ΜΟΔ ΑΕ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την εντοπιότητα, την οικογενειακή κατάσταση καθώς και άλλους σχετικούς παράγοντες.

4. Η απόσπαση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που θα επιλεγεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία της ΜΟΔ ΑΕ, γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του αρμόδιου Υπουργού του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

5. Για την κάλυψη των θέσεων του ανωτέρω εδαφίου 2 η ΜΟΔ ΑΕ διαμορφώνει μηχανισμό για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις ως άνω υπηρεσίες, στη βάση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα η εναλλαγή του προσωπικού σε θέσεις εργασίας που αφορούν στην αξιολόγηση, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές θα βασιστεί σε σχετική μελέτη που εκπονείται από την ΕΥΘΥ και τη ΜΟΔ ΑΕ.

Άρθρο 40 Υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού αποσπασμένου στις Ειδικές Υπηρεσίες

1. Οι θέσεις των Ειδικών Υπηρεσιών καλύπτονται είτε με απόσπαση στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ είτε με απόσπαση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

2. Προσωπικό που αποσπάται στις Ειδικές Υπηρεσίες και προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στον φορέα από τον οποίο προέρχεται. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου προσωπικού, που διανύεται στις Ειδικές Υπηρεσίες θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και κάθε άλλη συνέπεια στο θέση τους στο φορέα προέλευσης.

3. Το αποσπασμένο προσωπικό έχει το δικαίωμα να μετέχει στις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής σε θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή άλλης οργανωτικής μονάδας της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσης και, σε περίπτωση εκλογής, έχει δικαίωμα να επιλέξει, αν θα επιστρέψει στον φορέα προέλευσης, οπότε εκδίδεται υποχρεωτικώς πράξη διακοπής της απόσπασης.

4. Το προσωπικό που υπηρετεί σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ του παρόντος Νόμου, σε Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και σε Ενδιάμεσους Φορείς, που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στη αξιολόγηση, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, υπόκειται στις διατάξεις του μέρους ΣΤ του Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) σε ότι αφορά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

5. Το προσωπικό που υπηρετεί σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ του παρόντος Νόμου, σε Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και σε Ενδιάμεσους Φορείς, που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στη αξιολόγηση, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται άπαξ στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, η οποία και τηρεί σχετικό μητρώο.

Άρθρο 41 Τρόπος Επιλογής Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους.

1. Σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, στις Επιτελικές Δομές, στην Αρχή Πιστοποίησης και στις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, συνιστάται μία θέση προϊσταμένου και θέσεις προϊσταμένων μονάδων. Δύναται επίσης να συνιστάται και θέση αναπληρωτή προϊσταμένου.

2. Οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους, της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ και ο Προϊστάμενος της ΕΑΣ, επιλέγονται μετά από δημόσια εσωτερική προκήρυξη της ΜΟΔ ΑΕ. Η διαδικασία επιλογής, η οποία αφορά στον καθορισμό τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων, στον έλεγχο προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων και στην διενέργεια συνεντεύξεων, τα αρμόδια όργανα και άλλο σχετικό θέμα, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε. Για την επιλογή των Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους συνεκτιμάται η επιστημονική κατάρτιση, η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης, η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, η γνώση ξένων γλωσσών, η επαγγελματική ευσυνειδησία, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία και η συμπεριφορά του υπαλλήλου.

3. Οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, τοποθετούνται στις θέσεις αυτές, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, για θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση.

4. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένων Ειδικής Υπηρεσίας και των μονάδων της μπορεί να γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πριν τη λήξη της πενταετίας, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Ο Ειδικός Γραμματέας όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας.

6. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας.

Άρθρο 42 Νομική προστασία υπαλλήλων

1. Υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, δεν ενάγονται και δεν διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις, που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για γνώμη, που διατύπωσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εκτός αν ενήργησαν με δόλο. Η πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών καθώς και η ευθύνη έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημία, που προξένησαν από δόλο ή βαρεία αμέλεια εξακολουθεί να υφίσταται.

2. Σε περίπτωση διώξεως του υπαλλήλου ή αποδόσεως σε αυτόν αξιόποινης πράξης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, διατάσσεται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη ή μη της πράξης, που του αποδίδεται. Εάν από την έρευνα αυτή δεν διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος διέπραξε την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη, με απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ παρέχεται νομική προστασία, που συνίσταται στην καταβολή των δαπανών υπεράσπισής του, δηλαδή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών. Οι δαπάνες υπεράσπισης δεν καλύπτονται, αν από την ένορκη διοικητική εξέταση διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκεται ή ότι η πράξη αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης οι καταβληθείσες δαπάνες υπεράσπισης μπορεί να αναζητηθούν από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος, που τον αφορούν.

3. Οι ως άνω υπάλληλοι εφ΄όσον εξετάζονται ή διώκονται, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από τις Ειδικές Υπηρεσίες ή από την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους προς το ΝΣΚ και εφ΄όσον αυτό εγκριθεί από τον Πρόεδρό του.

4. Στερούνται της νομικής κάλυψης του ΝΣΚ οι περιπτώσεις νομικών διώξεων και μέτρων εναντίον των ως άνω υπαλλήλων λόγω καταγγελίας εκ μέρους της ίδιας της Ειδικής Υπηρεσίας ή της ΜΟΔ ΑΕ.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους, που έχουν αποχωρήσει.

6. Η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 2014-2020.

Άρθρο 43 Στελέχωση Κοινών Γραμματειών (ΚΓ)

1. Η συγκρότηση και η λειτουργία των Κοινών Γραμματειών (ΚΓ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, χρηματοδοτούνται από τους πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτοί διατίθενται και απολογίζονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης. Για το προσωπικό των ΚΓ, ανεξαρτήτως προέλευσης, ισχύει πλήρως ο εκάστοτε κανονισμός του προσωπικού της ΜΟΔ α.ε., συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (π.χ. άδειες, αξιολόγηση κλπ)

2. Το προσωπικό των ΚΓ που προσλαμβάνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, κατατάσσεται στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια του μισθολογίου των άρθρων 28 και 29 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) έχοντας ως βάση υπολογισμού τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο έχει διανυθεί.

3. Στο προσωπικό των ΚΓ που προέρχεται από χώρες εκτός Ελλάδας χορηγείται, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του αντίστοιχου Ε.Π., με απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ αε. μηνιαίο επίδομα εξωτερικού/μετανάστευσης (expatriation) ως ποσοστό επί του μεικτού μισθού τους. Επιπλέον, με την ίδια διαδικασία χορηγείται και εφάπαξ επίδομα μετεγκατάστασης ως ποσοστό επί του μεικτού ετήσιου μισθού τους, για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.

4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις που αφορούν στις ΚΓ και το προσωπικό τους εφαρμόζονται και στα Γραφεία ή Παραρτήματα ή Σημεία τα οποία ιδρύονται ή/και λειτουργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ. διακρατικά, κλπ.) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) και το Μηχανισμό Γειτονίας (ENI), με την επιφύλαξη της σχετικής Απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης κάθε Προγράμματος.

5. Για τη στελέχωση των ΚΓ, θα διενεργηθεί διαγωνισμός μέχρι το τέλος του 2015. Τα στελέχη των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών των Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 καλούνται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 σε ειδική διαδικασία αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής, των Χωρών – Εταίρων των Ε.Π. και της ΜΟΔ α.ε. προκειμένου να στελεχώσουν τις αντίστοιχες δομές της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

6. Για το διάστημα από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας «Balkan – Mediterranean 2014-2020» έως τη συγκρότηση και τη λειτουργία των προβλεπόμενων δομών διαχείρισης (συγκρότηση Τεχνικής Γραμματείας), οι αρμοδιότητες της εφαρμογής, της διαχείρισης και της παρακολούθησής του, ανήκουν στη Μονάδα Β1 της ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Η σχετική διαδικασία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 44 Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

1. Για κάθε ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συνιστάται Κοινή Γραμματεία ως διοικητική μονάδα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕC) 1299/2013 και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των συμφωνιών με τα επιμέρους Κράτη Εταίρους.

2. Με Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία συγκρότησης κάθε Κοινής Γραμματείας, ο τρόπος συμμετοχής, απόσπασης ή πρόσληψης προσωπικού σε αυτές από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Αρμόδια για τις διαδικασίες επαληθεύσεων (πιστοποιήσεων) των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι η ΕΥΔ του Στόχου Εδαφική Συνεργασία (Interreg), η οποία μέσω ειδικής προς τούτο Μονάδας έχει σε όλη την ελληνική επικράτεια τη συνολική ευθύνη και των πέντε διασυνοριακών Προγραμμάτων, τόσο για τις διοικητικές επαληθεύσεις (άρθρο 114, παρ. 5α του Γενικού Κανονισμού) όσο και για τις επιτόπιες επαληθεύσεις (άρθρο 114, παρ. 5β του Γενικού Κανονισμού) των δράσεων Ελλήνων εταίρων, οι οποίοι συμμετέχουν στα έργα ως επικεφαλής ή ως απλοί εταίροι.

4. Για τη διενέργεια των επαληθεύσεων συγκροτείται ειδικό για τον σκοπό αυτό μητρώο επαληθευτών – ελεγκτών, το οποίο θα στελεχωθεί με διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης, αποστολής βιογραφικών και διαγωνιστική διαδικασία επιλογής. Η αρμόδια Μονάδα αναλαμβάνει την τήρηση του μητρώου, την εκπαίδευση των ελεγκτών – επαληθευτών, τη λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος, καθώς και διοικητικά θέματα διαδικασίας ελέγχων, πχ. επικοινωνία με φορείς, αρχειοθέτηση, διαμόρφωση ειδικών χώρων διεξαγωγής ελέγχων, δειγματοληπτικές επαναλήψεις ελέγχων, αξιολόγηση ελεγκτών κλπ.

5. Ειδικά θέματα για τη συγκρότηση, λειτουργία και αποζημίωση του μητρώου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (προσόντα προσκαλούμενων, εμπειρία στη διαχείριση έργων, ρήτρα αμεροληψίας και σύγκρουσης συμφερόντων, διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων κλπ.).

6. Η σχετική τεχνογνωσία για τη διαδικασία συγκρότησης του μητρώου λαμβάνεται τόσο από το μητρώο ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ του 3908/11, όσο και από παρόμοια μητρώα αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και άλλων ΕΠ.

Άρθρο 45 Ειδικά θέματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

1. Η εθνική και η συμμετοχή του ΧΜ ΕΟΧ, για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΟΧ είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την οικεία νομοθεσία και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η απόφαση ένταξης πράξεων σε Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης του ΕΟΧ, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του φορέα χρηματοδότησης.

3. Οι χρηματοδοτήσεις στους δικαιούχους πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό και στο συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό και για οποιαδήποτε αιτία δεν παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών.

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στον κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης ΕΟΧ, ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

5. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στον κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης ΕΟΧ, ασκεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Άρθρο 46 Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους

1. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, τον οποίο συμπλήρωσε ο Συμπληρωματικός Κανονισμός 532/2014, εφ’ εξής καλούμενο ΤΕΒΑ, υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους άπορους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού.

2. Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του ΤΕΒΑ είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.

3. Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του άρθρου 32 του Κανονισμού, καθώς και εκείνων που περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα αυτού ή/και του Συμπληρωματικού, αναλαμβάνει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 33 του Κανονισμού του ΤΕΒΑ αναλαμβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

5. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου του άρθρου 33 του Κανονισμού, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

6. Οι διαδικασίες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των χρηματοδοτικών ροών, των πληρωμών, η χρήση και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ΟΠΣ, η ανταλλαγή δεδομένων κ.λπ., καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

7. Οι δικαιούχοι φορείς πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014 και οι Οργανώσεις – Εταίροι της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνυπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας και δύναται να χρησιμοποιούν την επωνυμία:
«Κοινωνική Σύμπραξη…….», στην οποία προστίθεται το όνομα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης περιοχής την οποία αφορά η αντίστοιχη Πράξη.

8. Οι διαδικασίες, τα κριτήρια και οι όροι ένταξης των ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται: α) τα θέματα που αφορούν στον καθορισμό των ειδών που θα διανεμηθούν, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των ωφελουμένων καθώς και στις διαδικασίες προμήθειας τους και β) κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Άρθρο 47 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ

1. Συνιστάται Υπηρεσία στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την ονομασία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ» η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου και υπάγεται διοικητικά στον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ.

2. Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ δύναται να ανατίθεται η υλοποίηση Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής για την χρηματοδότηση δράσεων βιώσιμων αναπτυξιακών επενδύσεων και υποδομών ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της χωρικής και αστικής ανάπτυξης. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, διαχειρίζεται πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 – 2020 σύμφωνα με τα άρθρα 37 – 45 του Κανονισμού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται η διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας σε μονάδες επιπέδου τμήματος Υπουργείου και οι αρμοδιότητες κάθε μιας.

Άρθρο 48 Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

1. Στις περιπτώσεις δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται οι εκάστοτε προκηρύξεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων στις οποίες ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσμίες και κάθε σχετικό θέμα. Στις περιπτώσεις δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων που εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα, η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

2. Στην εν λόγω απόφαση δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επί μέρους έργων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλουν σχετική βεβαίωση περί της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών, της ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς και ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, ότι αφορούν το εγκεκριμένο έργο, ότι υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαιούχο και η δαπάνη του είναι επιλέξιμη στο οικείο πρόγραμμα και μέχρι τρείς μήνες από την λήξη του έργου.

Άρθρο 49 Τεχνική Βοήθεια

1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.

3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας του οικείου ΕΠ είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθεια, τα οποία εγκρίνονται από το Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας δύναται να είναι και οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ.

4. Οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, η Αρχή Πιστοποίησης, η Αρχή Ελέγχου, οι Επιτελικές Δομές, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, η Διεύθυνση Πληροφορικής και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και με την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

7. Με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του παρόντος άρθρου, για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ή της Αρχής Πιστοποίησης.

8. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, προσδιορίζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2860/2000, όπως αυτός ισχύει.

9. Οι δαπάνες της παραγράφου 7 και 8 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ.

Άρθρο 50 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων

1. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων προς ένταξη σε ΕΠ έχει κάθε δικαιούχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 (ορισμοί), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις προσκλήσεις / προκηρύξεις που εκδίδονται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

2. Η υποβολή πρότασης ένταξης έργου από μέρους των ενδιαφερομένων δικαιούχων σε ένα ΕΠ γίνεται με την χρήση τυποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
α) Την ταυτότητα του έργου, όπου περιγράφονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της πράξης, με τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα επίπεδα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, μέσω συγκεκριμένων κωδικών του ΟΠΣ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία της πράξης.
β) το φυσικό αντικείμενο, όπου παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της, στη μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης), καθώς και στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο.
γ) το χρονοδιάγραμμα των βημάτων ωρίμανσης και υλοποίησης το οποίο συμπληρώνεται από το φορέα του έργου λαμβάνοντας υπόψη τυπικά χρονοδιαγράμματα που δημιουργούνται με ευθύνη της ΜΟΔ και τίθενται στη διάθεση των ΔΑ από την ΕΑΣ, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου. Η πληρότητα της συμπλήρωσης του χρονοδιαγράμματος αποτελεί κριτήριο επιλογής και αξιολογείται από την Διαχειριστική Αρχή, η οποία δύναται να ζητήσει την προσαρμογή του, προκειμένου αφενός να είναι ρεαλιστικό και αφετέρου να οδηγεί σε έγκαιρη απορρόφηση – αξιοποίηση των αναλογούντων πόρων. Το χρονοδιάγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει και την εκτιμώμενη χρονική κατανομή των εκταμιεύσεων, επικαιροποιείται περιοδικά με βάση τα διαλαμβανόμενα και τις σχετικές οδηγίες της ΕΑΣ.
δ) τους δείκτες παρακολούθησης, και πιο συγκεκριμένα τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Άξονα Προτεραιότητας, στους οποίους συμβάλλει η πράξη με την υλοποίηση και λειτουργία της, καθώς και στους δείκτες απασχόλησης που η εκτέλεση και λειτουργία της πράξης δημιουργεί
ε) τα στοιχεία σκοπιμότητας που αφορούν στη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις της προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις και με τις επί μέρους τομεακές πολιτικές.
στ) το χρηματοδοτικό σχέδιο, με στοιχεία που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο της πράξης.
ζ) το φορέα λειτουργίας του έργου και το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας ή/και συντήρησης του έργου.

3. Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει την πρόσβαση των δικαιούχων στις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών όταν κρίνεται απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας, τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:
α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται προκειμένου να είναι δυνατή η χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός ΕΠ
γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες
δ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν ε) τους κανόνες δημοσιότητας και επικοινωνίας

4. Ο δικαιούχος παρέχει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση και τη μετέπειτα παρακολούθηση του έργου, μεταξύ αυτών αιτιολόγηση της σκοπιμότητας του έργου, προϋπάρχουσες ενέργειες για την ωρίμανσή του, προϋπολογισμό με την απαραίτητη τεκμηρίωση, κατάλογο συμβάσεων που προτίθεται να συνάψει, τρόπο ανάθεσης και χρονική διάρκεια του έργου.

5. Κατά την εκτέλεση ενός ενταγμένου έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στις Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται για την προόδου του έργου και να επιτρέπει την επίσκεψη στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της στον τόπο υλοποίησης του έργου για επιτόπια επαλήθευση. Ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδική πληροφόρηση για την οικονομική και φυσική πρόοδο του έργου. Κατά την ολοκλήρωση ενός έργου ο δικαιούχος υποχρεούται να καταρτίζει αναλυτική έκθεση όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.

6. Ο δικαιούχος λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά του προς ανάθεση συγχρηματοδοτούμενου έργου, όπως το αντικείμενό του, την εκτιμώμενη αξία του, τον τόπο εκτέλεσής του προβαίνει στην κατάλληλη δημοσιοποίηση της διακήρυξης προκειμένου να διασφαλίσει επαρκή βαθμό δημοσιότητας.

7. Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τα δεδομένα και έγγραφα των έργων που υλοποιεί και ειδικότερα :
(α) την υποχρεωτική ενημέρωση με ηλεκτρονικό τρόπο το ΟΠΣ για τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων
(β) για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις

8. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει διασύνδεση των Πληροφοριακών συστημάτων του με το ΟΠΣ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων.

9. Ο δικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη του τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ

Άρθρο 50Α Διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων

1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.

2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά την διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.

4. Για την εξασφάλιση της επαρκούς διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη υποστήριξη των δικαιούχων. Ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου και το είδος των παρεμβάσεων υποστήριξης των δικαιούχων καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 51 Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής

1. Στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου, όπως ορίζονται στα άρθρα 38 έως και 42 του Κανονισμού.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού δύναται να ιδρύονται ταμεία της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συνεισφορά από ΕΠ σε ταμεία της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 52 Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις

1. Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις. Η Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις θέτει στόχους και εξειδικεύεται με Σχέδιο Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης κατά της απάτης συνδέεται και είναι σύμφωνο με την Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Απάτης.

2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Σχεδίου Δράσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Κανονισμού καθορίζονται μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για όλες τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ και τα στελέχη τους. Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, δημιουργείται εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρθρωτικών δράσεων, υπό το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης

3. Σε κάθε Διαχειριστική Αρχή συγκροτείται ομάδα, έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων απάτης και η αναφορά των αποτελεσμάτων στο παραπάνω δίκτυο.

4. Δημιουργείται μηχανισμός υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή, σε πλήρη συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Απάτης.

Άρθρο 53 Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 41637/ΔΙΟΕ 769 (ΦΕΚ 1502/Β/2000) όπως ισχύει, αναλαμβάνει αρμοδιότητες και επιτελικής δομής στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ σύστασης για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013 και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

2. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σχετικά με τη διαχείριση του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» μεταβιβάζονται στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ε της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σχετικά με τη διαχείριση των Περιφερειακών ΕΠ 2007 -2013 εξακολουθούν να ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

4. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων» η οποία είναι διοικητική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου. Η Ειδική Υπηρεσία υπάγεται διοικητικά στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Δ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού μεταβιβάζονται στη νέα Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΑΣ.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρόντος καταργείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που είχε συσταθεί με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 31405/ΔΔκαιΠΚΠ 2317/20.9.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1270) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής» σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2860/2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά στον ΕΟΧ, μεταφέρονται στο αυτοτελές τμήμα ΕΟΧ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από έναρξη ισχύος του ΠΔ 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185/2014). Οι Μονάδες Β και Γ συγχωνεύονται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην οποία μεταφέρεται και το σύνολο του προσωπικού της καταργούμενης Ειδικής Υπηρεσίας.

6. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ Β 599/2001), υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ.

Άρθρο 54 Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

1. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καταρτίζεται ''Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020''. Στόχος του είναι η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) που συνδέονται με τους δείκτες, το Πλαίσιο Επιδόσεων των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και την εκ των προτέρων γενική αιρεσιμότητα 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων» του Παραρτήματος XI του Κανονισμού.
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών καλύπτει όλους τους δείκτες των ΕΠ/ΠΕΠ, όλων των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) που εισάγονται στη βάση δεδομένων SFC2014, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων. Οι δείκτες του παρακολουθούνται και μέσω του ΟΠΣ.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το σχεδιασμό και εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ, η οποία μεριμνά για την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, την κατάρτιση των εμπλεκομένων στελεχών, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων, συνεπικουρούμενη από τις Διαχειριστικές Αρχές και λοιπές υπηρεσίες κατά περίπτωση.

3. Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ εγκρίνεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

4. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ είναι υποχρεωτική για τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Δικαιούχους. Η ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ εκδίδει κατευθύνσεις, αναφορές και οδηγίες για τους δείκτες, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

5. Για την πλήρη εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ΕΥΣΣΑΑΠ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της πληρότητας και ποιότητας των σχετικών τηρούμενων στοιχείων, πρόληψης και αποφυγής εφαρμογής μέτρων αναστολής πληρωμών ή δημοσιονομικών διορθώσεων δυνάμει των άρθρων 19.5,22 και 142.1.δ του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 55 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) καταχωρίζονται, κυρίως, δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και στα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, των προγραμμάτων και των πράξεων, στους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, καθώς και δεδομένα που αφορούν στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. H καταχώριση των δεδομένων αυτών έχει ως στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς επίσης την αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τη χρονολογική παρακολούθησή τους, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του άρθρου 125 του Κανονισμού και των άρθρων 6 έως 11 του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014 και του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΟΧ.

2. Το ΟΠΣ διασυνδέεται υποχρεωτικά και με υψηλή διαθεσιμότητα με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΣΑΑ), και με κάθε άλλο Πληροφοριακό Σύστημα για θέματα σχετικά με την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

3. Το ΟΠΣ διασφαλίζει την έγκυρη αποστολή στοιχείων σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς επίσης τη δημοσίευση στοιχείων προόδου υλοποίησης πράξεων είτε απευθείας σε διαδικτυακούς κόμβους, είτε με τη μορφή ανοιχτών / διασυνδεδεμένων δεδομένων για τις πράξεις που έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣ.

4. Η ανταλλαγή των δεδομένων για την κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 74 του Κανονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 έως 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού 184/2014 μεταξύ της χώρας και της Επιτροπής, δύναται να πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.

5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ, τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣ, του δικτυακού εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη του κεντρικού εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής, την παροχή υπηρεσιών για τη δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣ με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, την ανάπτυξη και συντήρηση του επιχειρησιακού λογισμικού, την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία υποστηρίζεται από τη ΜΟΔ Α.Ε.

6. Τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών του ΟΠΣ, την ανάλυση και τον σχεδιασμό του Πληροφοριακού Συστήματος και των προσαρμογών του, την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας του, τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και την αξιοποίηση των δεδομένων για τις ανάγκες των ΕΠ του ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία δύναται να υποστηρίζεται από το δίκτυο στελεχών γραφείων ΟΠΣ.

7. Όσον αφορά στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) μπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία, που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στην προσαρμογή του ΟΠΣ στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διαχείρισης και της παρακολούθησης των Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τα δικαιώματα πρόσβασης των εθνικών αρχών των κρατών – εταίρων, καθώς και στη διασύνδεση του ΟΠΣ με τυχόν επί μέρους πληροφοριακά συστήματα των Προγραμμάτων Συνεργασίας, στα οποία μετέχει η Ελλάδα, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόμενων ανά πρόγραμμα χωρών.

8. Το ΟΠΣ δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των διαδικασιών διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, με αντίκτυπο στη υλοποίηση των παρεμβάσεων των ταμείων, μέσω διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα που τις υποστηρίζουν, καθώς και να ενημερώνεται ως προς την εξέλιξη των αρχαιολογικών εργασιών που έχουν επίπτωση στην υλοποίηση των Μεγάλων Έργων.

Άρθρο 56 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ – ΠΔΕ (e-pde).

1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΟΠΣ ΠΔΕ ή «e-pde») που λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στην εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα δεδομένα αφορούν τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς χρηματοδότησης και υλοποίησης. Η καταχώριση των δεδομένων αυτών έχει στόχο την οικονομική παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΔΕ καθώς και την αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας του Συστήματος.

3. Το ΟΠΣ ΠΔΕ διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που αφορά στην παρακολούθηση των έργων του ΠΔΕ.

Άρθρο 57 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για την διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Οι διαδικασίες προδιαγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και είναι σύμφωνες με τους ενωσιακοί κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων και των διαρθρωτικών ταμείων.

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων (Σώρευσης) αποτελεί μητρώο συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών κρατικών ενισχύσεων και περιλαμβάνει τους κανόνες σώρευσης όπως προκύπτουν από τους κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων και σκοπό έχει την παρακολούθηση και τον έλεγχο για την μη υπέρβαση αυτών.

3. Με Υπουργικές αποφάσεις για την διαχείριση της εκάστοτε δράσης κρατικής ενίσχυσης προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα Συστήματα ΠΣΚΕ και Σώρευσης, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. Τα συστήματα ΠΣΚΕ και Σώρευσης διασυνδέονται με συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, λοιπά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης) για την ανταλλαγή των δεδομένων που απαιτούνται με βάση το ΣΔΕ και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Κρατικών Ενισχύσεων.

5. Τα συστήματα ΠΣΚΕ και Σώρευσης με βάση και τους κανόνες διαφάνειας όπως ορίζονται από τους κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων δύναται να δημοσιεύσουν στοιχεία πράξεων κρατικών ενισχύσεων είτε απευθείας σε διαδικτυακούς κόμβους είτε με τη μορφή ανοιχτών / διασυνδεδεμένων δεδομένων. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας των ΠΣΚΕ και Σώρευσης και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών και του δικτυακού εξοπλισμού αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με την ΜΟΔ ΑΕ.

6. Την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση των συστημάτων ΠΣΚΕ και του Σώρευσης, την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών, τη συντήρηση και ανάπτυξη του επιχειρησιακού λογισμικού, την εκπαίδευση των χρηστών, τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των ΠΣΚΕ και Σώρευσης, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε

7. Η χρήση του ΠΣΚΕ καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις δομές που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση κρατικών ενισχύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας της ΕΑΣ, που θα εκδοθούν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του παρόντος νόμου, η Αρχή Πιστοποίησης, η Εθνική Αρχή Συντονισμού αναδιαρθρώνονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα, βάσει μελέτης διάγνωσης των αναγκών τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΑΣ, προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

3. Με Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, δύναται να συνιστάται στα καθ` ύλην αρμόδια Υπουργεία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, να αναδιαρθρώνονται ή να καταργούνται οι υφιστάμενες και να καθορίζεται το οργανωτικό επίπεδο και η διάρθρωση κάθε Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς πολιτικής του κάθε Υπουργείου και τη διάγνωση των αναγκών τους. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού της κάθε Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων, η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ` αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότηση του συνόλου των επιτροπών παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και ορίζονται τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τα ΤΕΠ ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τα ΠΕΠ και μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης για κάθε ΕΠ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των ΕΠ, καθώς και στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης δύνανται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

7. Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση, στην πιστοποίηση δαπανών, τον έλεγχο και γενικά την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΕΠ, που εντάσσονται στο στόχο "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Κανονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες με τα συμμετέχοντα στο εκάστοτε ΕΠ, Κράτη. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των σχετικών άρθρων του παρόντος νόμου καθώς και η διαδικασία χρηματοδότησης από το ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

8. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση, την χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες του ΕΟΧ σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στον Κανονισμό του ΕΟΧ και στις συμφωνίες συνεργασίας.

9. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης μπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, για το σύνολο των ΕΠ του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων και των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασύνδεση του ΟΠΣ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα (Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, πληροφοριακά προγράμματα των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόμενων χωρών ανά Πρόγραμμα, κ.ά.). Οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για τη διαχείριση, τη λειτουργία και εφαρμογή του ΟΠΣ εκδίδονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασύνδεση του ΟΠΣ ΠΔΕ με άλλα πληροφοριακά συστήματα Οι συνδέσεις του ΟΠΣ ΠΔΕ με τα άλλα συστήματα αφορούν το σύνολο του ΠΔΕ, και το ΟΠΣ-ΠΔΕ στη συνέχεια αναλαμβάνει την διάχυση της πληροφορίας όπου απαιτείται.

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, συστήνονται επιτροπές, οι οποίες, σε συνεργασία με τις κατά αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουν την κωδικοποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ανά κατηγορία έργων, την αναθεώρηση, κατάργηση και επαναδιατύπωση σχετικών διατάξεων, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδρομή υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ορόσημα για την ολοκλήρωση των εργασιών των επιτροπών.

Άρθρο 59 Μεταβατικές διατάξεις

1. Το σύνολο του προσωπικού του άρθρου 36, που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος, αποσπάται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, στην Αρχή Πιστοποίησης και στις νέες Ειδικές Υπηρεσίες που προκύπτουν είτε με μετονομασία είτε από συγχώνευση. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος δεν επιθυμεί πλέον την απόσπασή του στην Ειδική Υπηρεσία υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτηση στη ΜΟΔ ΑΕ, για την άρση της απόσπασης. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Για το ανωτέρω προσωπικό που έχει αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις ειδικές υπηρεσίες οι σχετικές αποφάσεις λογίζονται μέχρι τη λήξη τους ως απόσπαση ή μετακίνηση στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τοποθετείται στη θέση προϊσταμένου του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας που συγχωνεύεται, ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου ειδικής υπηρεσίας. Οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών με το λιγότερο χρόνο άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προϊσταμένου τοποθετούνται με την ίδια απόφαση αναπληρωτής προϊστάμενος, για τους άξονες προτεραιότητας του τομέα που διαχειρίζονται.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τοποθετείται στη θέση προϊσταμένου των επιτελικών δομών που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας, ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου ειδικής υπηρεσίας που συγχωνεύεται.

5. Στις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών που αναδιοργανώθηκαν, ή συστάθηκαν τοποθετούνται προϊστάμενοι κατά προτεραιότητα από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες, κατά το χρόνο επιλογής, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, τοποθετούνται υπάλληλοι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 41 η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω προϊστάμενων, γίνονται με την έναρξη ισχύος των ΚΥΑ αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για το υπόλοιπο της θητείας τους και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου.

6. Στις θέσεις προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των τμημάτων τους που συστήνονται με τον παρόντα νόμο τοποθετούνται υπάλληλοι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 41 η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007.
7. Οι λοιπές αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών και προϊσταμένων μονάδων τους λογίζονται μέχρι τη λήξη τους ως αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες,

8. Μετά την έναρξη ισχύος των Υπουργικών Αποφάσεων αναδιάρθρωσης, η ΜΟΔ εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 για το σύνολο των προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ. Οι τοποθετήσεις προϊσταμένων λήγουν με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του συνόλου των ανωτέρω προϊσταμένων ολοκληρώνεται μέχρι 31.12.2015.

9. Για τους ανωτέρω προϊστάμενους Ειδικών Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στις Ειδικές Υπηρεσίες από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι οποίοι δεν θα επιλεγούν µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

10. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων από φορείς της Γενικής κυβέρνησης σε θέσεις προϊσταμένων ειδικής υπηρεσίας λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή. Η υπηρεσία του αποσπασμένου προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

11. Το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), που ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για τέσσερα έτη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων ή Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) ή/και ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄), και δεν ανήκει στη ΜΟΔ Α.Ε., μετατάσσεται υποχρεωτικά, κατόπιν αιτήσεώς του, σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο ή την ειδικότητα στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η αίτηση μετάταξης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

12. Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης των ΕΠ ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 ή και προηγουμένων περιόδων, διατηρούν όλες τις αρμοδιότητες που τους είχαν εκχωρηθεί και μετά την ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την ρητή μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους ή την ρητή κατάργησή τους.

13. Μέχρι την έγκριση από την ΕΕ, των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και σε ότι αφορά στις εμπροσθοβαρείς δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, οι προσκλήσεις και οι αποφάσεις ένταξης των σχετικών δράσεων θα εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2007 -2013, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

14. Οι διατάξεις του Ν. 3614/2007 και όσες εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτού εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά στη διαχείριση, στον έλεγχο και εφαρμογή προγραμμάτων 2007- 2013 ή και προηγούμενων περιόδων, εκτός όσων ρυθμίζονται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο.

15. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ειδική Υπηρεσία που μετονομάζεται ή που συνιστάται αντιστοίχως.

Άρθρο 60 Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης – ΜΟΔ ΑΕ

Το άρθρο 33 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ, τροποποιείται ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 1
Το άρθρο 1 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007, τροποποιείται στα παρακάτω σημεία ως εξής:
- σημείο (β)
μετά το σημείο «…καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων» προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«και τεχνικών συναντήσεων που αναλαμβάνονται είτε με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον σκοπό αυτό.»
- σημείο (γ)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(γ) Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των ΕΠ, καθώς και τους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ με την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας για την βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων.»
- σημείο (ε)
στο τέλος προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στο πλαίσιο αυτό παρέχει και τεχνική υποστήριξη της Επιχειρησιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικτύωσης ΔΙΑΥΛΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών αναβάθμισης και ανάπτυξης των εφαρμογών της, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την βελτιστοποίηση υπηρεσιών δικτύωσης προς τις δομές συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
- σημείο (στ)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δύναται να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων του εξοπλισμού και του κατά περίπτωση λογισμικού υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετητών των δομών του ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης σε Δικαιούχους ΕΠ.»
- σημείο (ζ)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(ζ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η Μ.Ο.Δ. Α.Ε., δύναται να αναλαμβάνει τις μελέτες σχετικά με την διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΣΠΑ, καθώς και την σύνθεση του αναγκαίου προσωπικού τους.»
- σημείο (θ)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(θ) Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ σε θέματα δράσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής πληροφόρησης διαμέσου του διαδικτύου. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ καθώς και άλλους διαδικτυακούς τόπους ΕΠ.»
- σημείο (ι β)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(ιβ) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη-μέλη ή και υπό ένταξη χώρες μέσω της επιχειρησιακής της σύνδεσης και συνεργασίας με διεθνείς φορείς ή και της συμμετοχής της σε εθνικά, διμερή ή διεθνή δίκτυα. Σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι η εξαγωγή και εισαγωγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για θέματα τεχνικής βοήθειας όσον αφορά στη διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων.»

ΑΡΘΡΑ 2 έως 7
Τα άρθρα 2 έως και 7 παραμένουν όπως ορίζονται στο άρθρο 33 του ν. 3614/2007.
ΑΡΘΡΟ 8
Το άρθρο 8 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007, τροποποιείται στα παρακάτω σημεία ως εξής:
- σημείο (α)
το σημείο «…2190/1994 όπως εκάστοτε ισχύει» έως και «…των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2190/1994 όπως εκάστοτε ισχύει, ύστερα από διαπίστωση αναγκών στελέχωσης, προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η προκήρυξη και ο πίνακας προσλαμβανομένων γνωστοποιούνται στον ΑΣΕΠ με εξαίρεση του προσωπικού της παρ. στ του παρόντος άρθρου.»
- σημείο (β)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
(β) Το μισθολογικό σύστημα της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι.
σημείο (γ)
το εδάφιο «για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων ετών» αντικαθίσταται ως εξής:
«για χρονικό διάστημα έως πέντε ετών»
- σημείο (ε)
το σημείο (ε) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(ε). H MOΔ Α.Ε. δύναται να προσλαμβάνει νομικούς ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Εφ΄ όσον οι προσλαμβανόμενοι έχουν τη δικηγορική ιδιότητα, η πρόσληψή τους δεν είναι ασυμβίβαστη ούτε συνιστά λόγο αναστολής της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και δεν θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τους ήδη υπηρετούντες δικηγόρους στην εταιρεία από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
Για το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου, που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή προσλήφθηκε κατά τις διατάξεις των νόμων 2372/1996 και 2860/2000 και έχει τη δικηγορική ιδιότητα η ΜΟΔ Α.Ε. καταβάλλει τα 2/3 των προβλεπόμενων εισφορών, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Ασφαλιστικές εισφορές, που κατεβλήθησαν από τη ΜΟΔ Α.Ε. μέχρι σήμερα για τους ανωτέρω ασφαλισμένους είναι νόμιμες.
Οι συμβάσεις μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και των νομικών, που απασχολούνται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό δεν αποτελούν κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του δικηγόρου. Η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να διαθέτει υπαλλήλους της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως ασκούμενους δικηγόρους ή ως εμπειρογνώμονες νομικούς σε θέματα ειδικότητάς τους.»
- σημείο (στ)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«(στ) … Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού αυτού ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό ΙΔΟΧ αμείβεται σύμφωνα με το μισθολογικό σύστημα της Εταιρείας. Συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013 δύνανται να ανανεώνονται, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και έγκριση του αρμοδίου Υπουργού, για όλη την προγραμματική περίοδο 2014 -2020, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 43.»
- σημείο (ζ)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ. Επιτρέπεται η απόσπαση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΜΟΔ Α.Ε. σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού, ανεξάρτητες αρχές και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μέχρι ποσοστού 4% υπολογιζόμενου επί του συνόλου του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας. Η απόσπαση γίνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού, που εποπτεύει τον φορέα προέλευσης και του Υπουργού, που εποπτεύει τον φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Η άρση της υφιστάμενης απόσπασης από την υπηρεσία από όπου θα γίνει η απόσπαση ενσωματώνεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση απόσπασης. Η διάρκεια της Απόφασης είναι πενταετής, δυνάμενη να ανανεώνεται. Το κόστος μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει το φορέα υποδοχής εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά σε ειδικές διατάξεις.»
- σημείο (η)
στο άρθρο 8 προστίθεται σημείο (η) ως ακολούθως:
«(η) Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε, δικαιούχους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού πράξεων ΕΣΠΑ. Η απόσπαση γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η διάρκεια της απόσπασης είναι πενταετής, δυνάμενη να ανανεώνεται. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την ΜΟΔ Α.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 9
Το άρθρο 9 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9: Ειδικά Θέματα
(α) Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με το προσωπικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (β) Το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού εφαρμόζεται στο σύνολο του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. συμπεριλαμβανομένου και του αποσπασμένου προσωπικού της, του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία. Το σύστημα αυτό εγκρίνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν αναγκαίες αντιστοιχίες με το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου. Στο σύστημα αυτό υπάγονται και οι αποσπασμένοι στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και στις Ειδικές Υπηρεσίες υπάλληλοι του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους στην Εταιρεία. Τα εκάστοτε συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης και τα αποτελέσματά τους διαβιβάζονται στην υπηρεσία προέλευσης εκάστου αποσπασμένου υπαλλήλου.
(γ) Ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. γίνεται βάσει Πειθαρχικού Κανονισμού που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στον κανονισμό αυτό εμπίπτουν και οι υπηρετούντες με απόσπαση τόσο σε Υπηρεσίες ΕΣΠΑ όσο και σε λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει την Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και οι αποσπασμένοι στη ΜΟΔ ΑΕ και στις Ειδικές Υπηρεσίες από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για πειθαρχικά παραπτώματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων των αποσπασμένων στελεχών στην υπηρεσία απόσπασής τους, η απόφαση για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης λαμβάνεται από το αντίστοιχο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της εν λόγω υπηρεσίας, το οποίο διενεργεί τη σχετική προκαταρκτική εξέταση ή ένορκη διοικητική εξέταση, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κανονισμό της εν λόγω υπηρεσίας. Η τυχόν απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής λαμβάνεται από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από την ανωτέρω υπηρεσία, συνοδευόμενου από τα σχετικά δικαιολογητικά.
(δ) Υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, δεν ενάγονται και δεν διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις, που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για γνώμη, που διατύπωσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εκτός αν ενήργησαν με δόλο. Η πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών καθώς και η ευθύνη έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημία, που προξένησαν από δόλο ή βαρεία αμέλεια εξακολουθεί να υφίσταται.
Σε περίπτωση διώξεως του υπαλλήλου ή αποδόσεως σε αυτόν αξιόποινης πράξης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, διατάσσεται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη ή μη της πράξης, που του αποδίδεται. Εάν από την έρευνα αυτή δεν διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος διέπραξε την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη, με απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ παρέχεται νομική προστασία, που συνίσταται στην καταβολή των δαπανών υπεράσπισής του, δηλαδή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών. Οι δαπάνες υπεράσπισης δεν καλύπτονται, αν από την ένορκη διοικητική εξέταση διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκεται ή ότι η πράξη αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης οι καταβληθείσες δαπάνες υπεράσπισης μπορεί να αναζητηθούν από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος, που τον αφορούν.
Οι ως άνω υπάλληλοι εφ’ όσον εξετάζονται ή διώκονται, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από τις Ειδικές Υπηρεσίες ή από την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους προς το ΝΣΚ και εφ’ όσον αυτό εγκριθεί από τον Πρόεδρό του. Στερούνται της νομικής κάλυψης του ΝΣΚ οι περιπτώσεις νομικών διώξεων και μέτρων εναντίον των ως άνω υπαλλήλων λόγω καταγγελίας εκ μέρους της ίδιας της Ειδικής Υπηρεσίας ή της ΜΟΔ ΑΕ.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους, που έχουν αποχωρήσει.
(ε) Τα προσωπικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. μετακινείται και αποζημιώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ Α.Ε. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ. Αναφορικά με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, για τους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 58, παρ.9 του ν. 4075/2012. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις παροχής εκπαιδευτικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Αναφορικά με την παροχή εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Η Μ.Ο.Δ.Α.Ε. είναι αρμόδια δομή για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου ΕΣΠΑ στους υπαλλήλους των δομών ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων Για τους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 58,παρ.9 του ν.4075/2012. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις παροχής εκπαιδευτικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η κατά τα ανωτέρω παροχή γνώσεων από τη ΜΟΔ ΑΕ λογίζεται ως πιστοποιημένη και εξομοιούται ως προς τις συνέπειές της με την πιστοποίηση γνώσεων από τις λοιπές πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές του δημοσίου.
(στ) Το καταστατικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως προς τα ειδικότερα θέματα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΘΑ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑ και ΑΛΙΕΙΑΣ]

Άρθρο 61 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους II νοούνται ως εξής:

1. «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΠΑΑ: έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι μονοταμειακό (με τη συνδρομή του ΕΓΤΑΑ) και πολυτομεακό, καλύπτει όλη την επικράτεια για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

2. «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020» εφεξής Ε.Σ.Σ.Α.Θ.ΑΛ: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή ) το οποίο καλύπτει τον Τομέα της Αλιείας και αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.)

3. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας»: έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο περιέχει μία συγκροτημένη δέσμη προτεραιοτήτων που θα επιτευχθούν με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

4. «Προτεραιότητες» για το ΠΑΑ «η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης , οι οποίοι συμβάλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία επιδιώκεται μέσω των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζουν τους θεματικούς στόχους του ΚΠΣ σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 1305/2013 Κανονισμό. Επίσης, οι προτεραιότητες του ΠΑΑ που υλοποιούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης, εφεξής "ΟΤΔ" και πληρούν τους όρους έτσι όπως περιγράφονται στα άρθρα 42 του κανονισμού 1305/2013 και άρθρο 34 του κανονισμού 1303/2013,

5. «Προτεραιότητες» για το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας: μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας που περιλαμβάνει ομάδα μέτρων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους.

6. «Μέτρο» για το ΠΑΑ: δέσμη πράξεων που συμβάλλουν στην σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 περίπτωση γ του 1305/2013, και «Μέτρο» για το Ε.Π. Θάλασσας και Αλιείας: σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή ενός άξονα προτεραιότητας.

7. «Πράξη» για το ΠΑΑ: έργο, σύμβαση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα

8. «Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή και για την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση, ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή το ταμείο χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.

9. «Ενδιάμεσος Φορέας»: Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή μπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή υπηρεσία ή όποιος εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που διαχειρίζονται και υλοποιούν πράξεις αγροτικής ανάπτυξης.
Όταν η αρμοδιότητα για την άσκηση ενός μέρους των καθηκόντων της ανατίθεται σε άλλο φορέα, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. (άρθρο 66 του 1305/2013)

10. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Θάλασσας και Αλιείας 2014- 2020.

11. «Κανονισμός Π.Α.Α.» ο υπ’ αρ. 1305/2013 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 17.12.2014 "για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου" που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

12. «Κανονισμός Ε.Π. Αλιείας»: ο υπ’ αρ. 508/2014 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 15.05.2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 62 Ορισμός Αρχών

1. Για το ΠΑΑ ορίζονται οι ακόλουθες αρχές :
Α) Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ):

1) Για το ΠΑΑ ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΠΑΑ σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Η διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος, με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα ακόλουθα:
α) να διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή, τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το πρόγραμμα και την εφαρμογή του, τα οποία απαιτούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες·
β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους του προγράμματος, τα σχετικά δεδομένα-δείκτες για τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους δείκτες επιδόσεων και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες·
γ) να εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:
i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται με την δράση,
ii) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων·
δ) να διασφαλίζει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι σύμφωνη με το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης, την αποδέχεται και την υποβάλλει στην Επιτροπή·
ε) να διασφαλίζει ότι το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έχει εκπονηθεί, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις συμμορφώνονται προς το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, και να τις υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή.
στ) να παρέχει στην επιτροπή παρακολούθησης τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος με γνώμονα τους ειδικούς στόχους και προτεραιότητές του·
ζ) να συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου συμπεριλαμβάνοντας συγκεντρωτικούς πίνακες παρακολούθησης και, μετά την έγκριση από την επιτροπή παρακολούθησης, να την υποβάλλει στην Επιτροπή·
η) να εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωμές·
θ) να εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων και μέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις συμμετέχουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα και τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς και ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πρόγραμμα.
ι) Διασφαλίζει τη διεπαφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
Όταν η αρμοδιότητα για την άσκηση ενός μέρους των καθηκόντων της ανατίθεται σε άλλο φορέα, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.
Οι αρμοδιότητες που έχουν οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μεταβιβάζονται στις Διαχειριστικές Αρχές και στις Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής, όπως ορίζονται με τις παρούσες διατάξεις.

2. Για το ΕΠΑλΘ ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, η οποία μετονομάζεται σε Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα και με το Καν. (ΕΕ) 508/2014. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠΑλΘ σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Ειδικά για το ΕΠΑλΘ, ως Αρχή Πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 του Καν. 1303/2013 ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ’ αριθ. 3508/2006 Νόμου (ΦΕΚ 249/Α/16-11-2006).
Υπεύθυνος Φορέας για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και ο οποίος, για το σκοπό αυτό, θα προβεί στην αναγκαία προσαρμογή των δομών και διαδικασιών του είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Β. Οργανισμός Πληρωμών και Οργανισμός Πιστοποίησης για το ΠΑΑ

1. Ο Οργανισμός Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. (ΕΕ) 1306/2014, είναι υπηρεσία ή φορέας του κράτους μέλους υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 και στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού. Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων μπορεί να ανατεθεί σε άλλους φορείς.
Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ορίζεται ως Οργανισμός Πληρωμών ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ’ αριθ. 3508 Νόμου (ΦΕΚ 249/Α/16-11-2006) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

2. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2014, είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου που ορίζεται από το κράτος μέλος. Όταν ο οργανισμός είναι ιδιωτικός επιλέγεται μέσω ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις εν ισχύ ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Ο Οργανισμός Πιστοποίησης παρέχει γνωμοδότηση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών, την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.

Άρθρο 63 Ειδικές Υπηρεσίες

α. Για το ΠΑΑ ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014- 2020 και στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης
β. Για το ΕΠΑλΘ ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
γ. Για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ δύνανται να ορισθούν Επιτελικές Δομές.
δ. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ως απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007
ε. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες, ο αναγκαίος αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας.

Άρθρο 64 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΠΑλΘ

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΟΠΣΑΑ) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ). Το ΟΠΣΑΑ θα επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ.
Η ανταλλαγή των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 85 Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, δύναται να πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣΑΑ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.
Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΑΑ καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΑΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Για τις ανάγκες του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους, αναφορικά με το ΟΠΣΑΑ, αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αντίστοιχα, συνεπικουρούμενες από τις Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής.
Η Ειδική Υπηρεσία του ΠΑΑ μεριμνά από κοινού με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ, τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων.

Άρθρο 65 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέρους του ΠΑΑ και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 66 παρ. 2 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζονται ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ.
Οι προτεραιότητες του ΠΑΑ που υλοποιούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης, εφεξής "ΟΤΔ" και πληρούν τους όρους έτσι όπως περιγράφονται στα άρθρα 42 του κανονισμού 1305/2013 και άρθρο 34 του κανονισμού 1303/2013).

Άρθρο 66 Ένταξη πράξεων

1. Με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος εκδίδεται Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

2. Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

3. Με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος γίνεται η ένταξη των πράξεων στο πρόγραμμα και η ανάκληση αυτής.
Οι αποφάσεις και ο κατάλογος των δικαιούχων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των οικείων προγραμμάτων ή/και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

4. Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής της, τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης, κατά το οποίο η Διαχειριστική Αρχή καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια και η πράξη διαγράφεται από τη ΣΑ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Άρθρο 67 Επαλήθευση πράξεων

1. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιεί η ίδια, ή άλλος φορέας υπό την εποπτεία της, τις επαληθεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 125 του Κανονισμού και τηρεί αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ειδικά για το ΠΑΑ οι επαληθεύεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών 640/2014, 809/2014και 1306/2013.

2. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ή το ΠΑΑ. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

3. Οι Διαχειριστικές Αρχές διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων αυτών, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς έλεγχο, τυχόν μέθοδοι δειγματοληψίας, τα όργανα ελέγχου, περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, τα δικαιώματα αντιρρήσεων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των ελέγχων αυτών. Για τις συμβάσεις που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής ως προς το διενεργούμενο από αυτήν έλεγχο νομιμότητας, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης στα εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 68 Επιτροπές Παρακολούθησης

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συνιστάται εντός τριών (3) μηνών το πολύ από την απόφαση για την έγκριση του προγράμματος και έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Προς τούτο, εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες πράξεις,
β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις που σχετίζονται με την πρόοδο εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης του προγράμματος,
γ) εξετάζει, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αρχής διαχείρισης, και τηρείται ενήμερη σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την τήρηση άλλων εκ των προτέρων όρων,
δ) συμμετέχει στο εθνικό αγροτικό δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και
ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης πριν αποσταλούν στην Επιτροπή. στ) προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε προσαρμογή ή αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων του ΕΓΤΑΑ που ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 ή στη βελτίωση της διαχείρισης του, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής διαχείρισης,
ζ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ.

3. Την Προεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ασκεί ο Ειδικός Γραμματέας των Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ, των Εταίρων Αγροτικής Ανάπτυξης (όπως αυτοί ορίζονται στο ΠΑΑ), της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Οργανισμού Πληρωμών, του Φορέα Πιστοποίησης, εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή του ΠΑΑ, καθώς και εκπροσώπους περιφερειακών αρχών, άλλων αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών ή δημοσίων αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης περιβάλλοντος, υγείας, έρευνας και καινοτομίας, δημόσιας διοίκησης κλπ., εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. Συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, με πρόσκληση του. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

5. Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων, καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.

Άρθρο 69 Εφαρμογή ενίσχυσης στο ΠΑΑ

1. Για τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων στο ΠΑΑ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση, στον έλεγχο και στην υλοποίηση του ΠΑΑ και κυρίως θέματα που αφορούν:
- στις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων και δικαιούχων
- στις επιλέξιμες δαπάνες
- στις διαδικασίες πρόσκλησης, υποβολής και επιλογής αίτησης ενίσχυσης, παρακολούθησης, ελέγχου και πληρωμής
- στη σύσταση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών
- στα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής
- στις διαδικασίες επιλογής στο έργο και στις υποχρεώσεις φορέων οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ ή μέρος αυτών.

Άρθρο 70 Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΠΑλΘ

1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.

3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας αποτελούν οι ΕΥΔ ΠΑΑ και ΕΥΔ ΕΠΑλθ δια των αρμοδίων Μονάδων τους

4. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και με την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 71 Δημοσιονομικές Διορθώσεις και ανακτήσεις

1. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, επαλήθευσης και επιθεωρήσεων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων, τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ` αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ή όμοιά της καθορίζεται η διαδικασία ανάκτησης των ποσών των δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 72 Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού 1303/2013 και στο άρθρο 74 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύουν εκάστοτε.

2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρχης στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος.

3. Η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος μπορεί να αποτελείται από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, των εμπλεκόμενων φορέων, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, εκπροσώπους των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και αρμόδιων φορέων για θέματα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων, του περιβάλλοντος, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην επιτροπή παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα.

4. Στις επιτροπές παρακολούθησης των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ή εκπρόσωπος του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Ειδικότερα για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης δύνανται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

6. Η επιτροπή παρακολούθησης του κάθε προγράμματος θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του οικείου προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. Συνεδριάζει κατά κανόνα μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, με πρόσκληση του. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

7. Η Διαχειριστική Αρχή του οικείου προγράμματος είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωση για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων, καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων.

Άρθρο 73 Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι δράσεις των προγραμμάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, που θα εγγραφούν στο ΠΔΕ θα χρηματοδοτηθούν με μεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασμό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμών των έργων των προγραμμάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό.

Άρθρο 74 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης