Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1135/17.6.1999 Αποστολή εισήγησης Επιτροπής άρθρου 41 του Ν.1249/1982 για τον προσδιορισμό αξίας γης εκτός σχεδίου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1135/17.6.1999
Αποστολή εισήγησης Επιτροπής άρθρου 41 του Ν.1249/1982 για τον προσδιορισμό αξίας γης εκτός σχεδίου


 Αθήνα 17 Ιουνίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1060037/2830/Δ00Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (επισυνάπτεται η ΠΟΛ. 1135)
Δ/νση ΤΕχν. Υπηρ. & Στέγασης
Τμήμα Δ'

ΘΕΜΑ: Αποστολή εισήγησης Επιτροπής άρ. 41 ν. 1249/82 για τον προσδιορισμό αξίας γης εκτός σχεδίου.

Οπως είναι γνωστό, από 4.1.1999 εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, πιλοτικά σε τέσσερις Νομούς της χώρας.
Με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος, αφού μελετήθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή, αξιολογήθηκαν οι σχετικές διαπιστώσεις και λήφθηκαν υπόψη τόσο οι προτάσεις των αρμόδιων ΔΟΥ, όσο και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 Νομού Αττικής, με την υπ' αριθ. 1059122/2815/ΔΟΟΤΥ/15.6.1999 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε, έγιναν τροποποιήσεις της υπ' αριθ. 1144814/26361/(ΦΕΚ 1328/Β'/30.12.1998) απόφασης που αφορά τον προσδιορισμό με αντικειμενικό σύστημα της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης.
Προκειμένου να επεκταθεί άμεσα η εφαρμογή του συστήματος και σε όλους του υπόλοιπους Νομούς της χώρας, παρακαλούνται όσοι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ είναι και Πρόεδροι των Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, να συγκαλέσουν τα μέλη των Επιτροπών τους και, αφού λάβουν υπόψη τους και τις τροποποιήσεις της παραπάνω απόφασης, να μας στείλουν τις εισηγήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 15.7.1999, με εξαίρεση τις Επιτροπές των Νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Λάρισας και Αργολίδας που θα πρέπει να στείλουν τις εισηγήσεις τους μέχρι τις 30.6.1999. Δεδομένου ότι κάποιες Επιτροπές μας έχουν ήδη στείλει τις εισηγήσεις τους, επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να τις επανεξετάσουν και, σε περίπτωση που κρίνουν ότι οι τιμές που έχουν εισηγηθεί ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα, να μας το γνωστοποιήσουν τεκμηριώνοντάς το, διαφορετικά θα πρέπει να μας στείλουν νέα
εισήγηση.
Αν ορισμένες Επιτροπές αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκρότησής τους, λόγω μη εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη επίλυσή τους, απευθυνόμενοι στη Διεύθυνση Οργάνωσης του Υπουργείου μας (οδός Λεωχάρους 2, 101 84, Αθήνα, τηλ. 32.22.386).
Παρακαλούνται οι κ.κ. Επιθεωρητές να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων των Επιτροπών.Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1144814/26361/(ΦΕΚ 132/Β'/30.12.1998) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού 1059122/2815/ΔΟΟΤ.Υ./15.6.1999

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'), του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 129/Α') και του άρθρου 10 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α').
2. Τις ιδιαιτερότητες της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λπ.), οικοδομική εκμετάλλευση, θέση (εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό), απόσταση από θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κ.λπ.
3. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, των σχετικών με το αντικείμενο σύστημα διατάξεων ενιαία.
4. Την υπ' αριθ. 1144814/26361/(ΦΕΚ 1328/Β'/1998) απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
5. Την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 Νομού Αττικής, που περιλαμβάνεται στα από 8.3.1999 και 21.3.1999 πορίσματά της.
6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 1144814/26361/(ΦΕΚ 1328/Β'/1998) απόφασή μας και ορίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται ως εξής:

"1. Αρχική Βασική Αξία Γης (Α.Β.Α.)
Είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε Εθνικό, Επαρχιακό, Δημοτικό ή Κοινοτικό δρόμο και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μ. Η Αρχική Βασική Αξία ορίζεται και αναπροσαρμόζεται για κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα της χώρας με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982.
Για ορισμένους Δήμους ή Δημοτικά Διαμερίσματα ή Κοινότητες, μπορεί να ορίζεται, πρόσθετα της Α.Β.Α., μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1882, Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α. - Γης).
Η Ειδική Βασική Αξία - Γης (Ε.Β.Α. - Γης) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια και λαμβάνεται υπόψη μόνο για εδαφικές εκτάσεις που έχουν πρόσωπο σε Εθνικό ή Επαρχιακό δρόμο ή βρίσκονται σε ζώνη πλάτους μέχρι 800 μ. από τη θάλασσα".

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 συμπληρώνεται και αναδιατυπώνεται ως εξής:

"2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (Τ.Ο'. Αρχ.)
Είναι η αξία γης σε δραχμές, που προστίθεται στην αξία της εδαφικής έκτασης για κάθε τετραγωνικό μέτρο κτίσματος με χρήση κατοικίας.
Η τιμή της Τ.Ο'. Αρχ. λαμβάνεται ίση με το 70% των τιμών της στήλης με Σ.Α.Ο. = 1,00 του Πίνακα Τ.Ο. που ισχύει για το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των εντός σχεδίου ακινήτων και με παραδοχή τεκμαρτής Τ.Ζ. για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η εδαφική έκταση. Σε περίπτωση που, για ορισμένους Δήμους ή Κοινότητες ή Δημοτικά Διαμερίσματα, η προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω τιμή της Τ.Ο'. Αρχ. δεν αποδίδει αντικειμενικά ορθά τις αξίες των εδαφικών εκτάσεων, μπορεί να καθορίζεται διαφορετική τιμή Τ.Ο.' Αρχ. μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, αλλά δεν θα υπερβαίνει το γινόμενο της μέγιστης Τιμής Ζώνης (Τ.Ζ.) που απαντάται στο Νομό, επί τη μέγιστη τιμή του Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) της ζώνης ή των ζωνών με την τιμή αυτή.
Οι τιμές Τ.Ο'. Αρχ. ανά περιοχή (Δήμο ή Κοινότητα) περιλαμβάνονται σε σχετικούς πίνακες".

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αναδιατυπώνεται και προστίθενται εδάφια Ε' και Στ' ως εξής:

"3. Τεκμαρτή Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ'.)
Η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής Τ.Ο'. Αρχ. ανά Δήμο ή Κοινότητα και τη σύνταξη του σχετικού Πίνακα Τ.Ο'. Αρχ. Η τεκμαρτή Τ.Ζ. προκύπτει από τις εγκεκριμένες και εκάστοτε ισχύουσες Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.) περιοχών εντός σχεδίου που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης καθορισμού των τιμών Α.Β.Α., Ε.Β.Α. - Γης και Τ.Ο'. Αρχ.
του Νομού στον οποίο αυτές (οι περιοχές) ανήκουν, ως εξής:

α) Εάν το εντός σχεδίου τμήμα Δήμου ή Κοινότητας έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (ΑΑΑ), η τεκμαρτή Τ.Ζ. ισούται με το γινόμενο της ελάχιστης Τ.Ζ. του Δήμου ή της Κοινότητας επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) (μέγιστη - ελάχιστη) του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας.

β) Εάν το εντός σχεδίου τμήμα του Δήμου ή της Κοινότητας δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (ΑΑΑ), η τεκμαρτή Τ.Ζ. ισούται με το γινόμενο της ελάχιστης απαντώμενης Τ.Ζ. στα όρια του Νομού επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) (μέγιστη - ελάχιστη) που απαντάται σε κάθε έναν από τους Δήμους ή τις Κοινότητες του Νομού που έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα. Ειδικά, όμως, για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, που διαφοροποιούνται, ιδιαίτερα ως προς την εκμετάλλευση της γης, σε Δήμους ή Κοινότητες που το εντός σχεδίου τμήμα τους δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (ΑΑΑ), ο κανόνας ορισμού της τεκμαρτής Τ.Ζ. είναι ο εξής: η τεκμαρτή Τ.Ζ. ισούται με το μέσο όρο των ελαχίστων Τ.Ζ. όλων των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος που το εντός σχεδίου τμήμα τους έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (ΑΑΑ) επί το μέσο όρο των
ακραίων τιμών του Σ.Ο. (μέγιστη - ελάχιστη) που απαντώνται στον ίδιο Νομό ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα.

γ) Για τους Δήμους ή Κοινότητες που βρίσκονται σε Νομούς όπου μόνο ενός Δήμου ή Κοινότητας το εντός σχεδίου τμήμα έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (ΑΑΑ), η τεκμαρτή Τ.Ζ. ισούται με την τεκμαρτή Τ.Ζ. του Δήμου ή της Κοινότητας αυτής, μειωμένη κατά 30%.

δ) Ειδικά για τα νησιά, όταν έχουν Δήμους ή Κοινότητες που το εντός σχεδίου τμήμα τους έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (ΑΑΑ), η τεκμαρτή Τ.Ζ. για όλους τους υπόλοιπους Δήμους ή Κοινότητες του νησιού ισούται με το γινόμενο του μέσου όρου των ελαχίστων Τ.Ζ. όλων των Δήμων και Κοινοτήτων ή ξεχωριστών Οικισμών του νησιού, επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του Σ.Ο. (μέγιστη - ελάχιστη) που επίσης απαντώνται στο νησί. Οταν πρόκειται για νησιά που έχουν ένα μόνο Δήμο ή Κοινότητα ή ξεχωριστό Οικισμό που το εντός σχεδίου τμήμα τους είναι συστήματος ΑΑΑ και, συνεπώς, μόνο
μια ελάχιστη Τ.Ζ., η τεκμαρτή Τ.Ζ. για όλους τους υπόλοιπους Δήμους ή Κοινότητες του νησιού ισούται με την ελάχιστη Τ.Ζ. μειωμένη κατά 30%.

ε) Εάν ολόκληρο το νησί ανήκει σε ένα μόνο Δήμο που το εντός σχεδίου τμήμα του έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα, τότε η τεκμαρτή τιμή ζώνης είναι η ελάχιστη τιμή ζώνης επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του Σ.Ο.

στ) Για όσα νησιά δεν έχουν κανένα Δήμο ή Κοινότητα εντός αντικειμενικού συστήματος, ως τεκμαρτή τιμή ζώνης λαμβάνεται η ελάχιστη απαντώμενη στο Νομό του νησιού επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του Σ.Ο."

4. Τα εδάφια Β' και Γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:

"Β) Της Οικοπεδικής Αξίας Γης (Α.Οικ.) που υπολογίζεται μόνο για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν κτίσμα με επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 τ.μ. και βρίσκονται:
Β1) Μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και
Β2) Εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή είναι σε ζώνη πλάτους μέχρι και 800 μ. από τη θάλασσα.
Γ) Της Αξίας Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης (ΑΔ), που υπολογίζεται μόνο για όσες εκτάσεις βρίσκονται:
Γ1) Μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και
Γ2) Εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή είναι σε ζώνη πλάτους μέχρι και 800 μ. από τη θάλασσα, εκτός εάν στις πιο πάνω Γ1) και Γ2) περιπτώσεις δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη από τις πολεοδομικές διατάξεις δόμηση, εν όλω ή εν μέρει, λόγω απαγόρευσης οποιασδήποτε δόμησης σε ολόκληρη την εδαφική έκταση ή σε τμήμα της, οπότε η Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης υπολογίζεται για επιφάνεια εδαφικής έκτασης ανάλογης με το ποσοστό της δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Η αδυναμία δόμησης, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και το σχετικό ποσοστό της δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί, αποδεικνύονται με βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού, θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία".

5. Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
"Η Βασική Αξία προκύπτει ως γινόμενο της Αρχικής Βασικής Αξίας Γης (Α.Β.Α.) ή της Ειδικής Βασικής Αξίας Γης (Ε.Β.Α. - Γης) επί την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης και επί διάφορους συντελεστές ανάλογα με τη χρήση της".
6. Η παρ. 4 του άρθρου 3 καταργείται.

7. Τροποποιείται η περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 5 ως εξής:

"β) Εάν η εδαφική έκταση είναι εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και ορίων Οικισμού χωρίς όρους δόμησης και
β1) Εχει πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό 0,05
β2) Βρίσκεται σε ζώνη πλάτους μέχρι 800 μ. από τη θάλασσα 0,10.

Ειδικά για το Νομό Αττικής και για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στις Εθνικές Οδούς Αθηνών - Κορίνθου (από Λ. Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τα όρια του Νομού Αττικής) και Αθηνών - Λαμίας (από τις εκβολές του Κηφισού ποταμού μέχρι τα όρια του Νομού Αττικής) εφαρμόζεται συντελεστής 0,10".

8. Η παρ. 5 του άρθρου 5 καταργείται.

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της θα αρχίσει από τις 5.1.1999 για τις εκτός σχεδίου περιοχές των Νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Λάρισας και Αργολίδας και, σταδιακά, στο μέλλον θα ισχύσει και για τις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας με έκδοση νέων αποφάσεών μας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης