Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1138/24.6.1999 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2714/1999, με τις οποίες κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1138/24.6.1999
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2714/1999, με τις οποίες κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης


 Αθήνα 24 Ιουνίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1062192/646/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ -
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1138

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2714/1999 με τις οποίες κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν.2714/1999 (ΦΕΚ 90/Α'/30.4.1999), του άρθρου 34 της κυρούμενης με την παράγραφο αυτή "Σύμβασης Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης" και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ίδιου νόμου και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 34 της ανωτέρω Σύμβασης παρέχονται, μεταξύ άλλων, απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές κ.λπ. για ορισμένες πράξεις που αφορούν τη Σύμβαση αυτή.

Ειδικότερα:

α) Με τις διατάξεις της παρ. 3 απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και βάρη η εισαγωγή από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης του εξοπλισμού που γίνεται από τον παραχωρησιούχο, τον κατασκευαστή και τους εργολάβους με τους οποίους συμβάλλονται, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός επανεξετάζεται ή επιστρέφεται στη χώρα
προέλευσης.

β) Με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ότι η συμμετοχή και η επιδότηση επί του εισιτηρίου θα αποτελέσουν ειδικά αποθεματικά, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου κατά το χρόνο σχηματισμού τους. Επομένως, για την καταβολή της συμμετοχής και της επιδότησης αυτής δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου.

γ) Με τις διατάξεις της παρ. 10, προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2682/1999 και για τα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εξαγωγικών πιστώσεων που δεν είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον αυτά πραγματοποιούν χορηγήσεις πιστώσεων ή και παροχή εγγυήσεων προς τον κύριο του έργου ή τον παραχωρησιούχο ή τον κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι στη χρηματοδότηση του έργου μετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επομένως, οι απαλλαγές από τις επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (τέλη χαρτοσήμου, εισφορές κ.λπ.) που προβλέπονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2682/1999, ισχύουν και για τα ανωτέρω αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εξαγωγικών πιστώσεων, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 10 του κοινοποιούμενου άρθρου 34.
Ειδικότερα, οι απαλλαγές αφορούν, κατά περίπτωση, τέλη χαρτοσήμου, εισφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του Ν.128/1975, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου οποιουδήποτε τρίτου των συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης των εξοφλήσεών τους, της πληρωμής των τόκων ή των προμηθειών επ' αυτών, των παρεπομένων αυτών συμφώνων παροχής εγγύησης, των υποθηκών, του ενεχύρου ή άλλης ασφάλειας, των εκχωρήσεων και κάθε άλλης σχετικής σύμβασης ή πράξης ή δικαστικής ή εξώδικης ενάσκησης των συναφών δικαιωμάτων ή της εκτέλεσης των αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς και της
απόκτησης των εξ αυτών εσόδων.
Τονίζεται ότι, για τις ανωτέρω πράξεις, θα έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.2682/1999 και, επομένως, θα απαλλάσσονται από τις προαναφερθείσες επιβαρύνσεις οι ίδιες ως άνω πράξεις όταν διενεργούνται μεταξύ του κυρίου ή του παραχωρησιούχου ή κατασκευαστή του έργου και ημεδαπών ή
αλλοδαπών Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι το έργο να έτυχε χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Οι παρεχόμενες με τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγές είναι αντικειμενικές και, επομένως, δεν καταβάλλονται οι ανωτέρω φόροι, τέλη κ.λπ. ούτε από τους αντισυμβαλλόμενους των προαναφερθέντων χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων εξαγωγικών πιστώσεων.Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης και ρύθμιση συναφών θεμάτων Ν.2714/1999 (ΦΕΚ 90/Α'/30.4.1999)

Αρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης

1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης", που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 5.2.1999, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: "Θεσσαλονίκη Μετρό ΑΕ", β)
της εκ τρίτου συμβαλλόμενης Κοινοπραξίας "Θεσσαλονίκη Μετρό" και γ) των εκ τρίτου συμβαλλομένων μελών της παραπάνω Κοινοπραξίας, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

"1. Ορισμοί - Ερμηνεία
...........................................................................
34. Φορολογικές διευκρινίσεις - Διοικητικές ρυθμίσεις
34.1. Ο Παραχωρησιούχος φορολογείται με βάση τις κείμενες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος και δεν θεωρείται τεχνική εταιρία για το σκοπό αυτό.

34.2. Τα μέλη του Κατασκευαστή φορολογούνται με βάση τις διατάξεις για τις τεχνικές επιχειρήσεις που εκτελούν δημόσια έργα. Κάθε μέλος του Κατασκευαστή θα εκδίδει δικά του Τιμολόγια στον Παραχωρησιούχο αναφορικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργασιών προς εκτέλεση και θα εκπληρώνει τις δικές του φορολογικές υποχρεώσεις. Ο Κατασκευαστής δεν θα θεωρείται Κοινοπραξία κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ.
Οι διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 3, εδάφιο α' του Ν.2238/1994 ισχύουν και στην περίπτωση που μέλη του Κατασκευαστή αναθέτουν την εκτέλεση μέρους των εργασιών σε θυγατρικές τους εταιρίες εγκατεστημένες σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε Κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν μέλη του Κατασκευαστή και/ή
θυγατρικές τους εταιρίες, χωρίς η ανάθεση αυτή να θεωρείται υπεργολαβία. Ειδικότερα, το Καναδικό μέλος του Κατασκευαστή ή άλλες Καναδικές εταιρίες ή Κοινοπραξίες που θα εκτελέσουν τη μελέτη, παραγωγή και προμήθεια των οχημάτων, τον εξοπλισμό ελέγχου των συρμών και των επικοινωνιών την εγκατάσταση των πιο πάνω εξοπλισμών και τις υπηρεσίες θέσης σε λειτουργία άλλων συστημάτων, τη μελέτη των συστημάτων των συρμών, τις υπηρεσίες μηχανικού, των συστημάτων και τις υπηρεσίες ενσωμάτωσης του συστήματος, δεν θα υπόκεινται στην Ελληνική φορολογία εισοδήματος για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών εκτός Ελλάδος, αλλά θα υπόκεινται σε φορολογία μόνο για τις εργασίες που εκτελούνται στην Ελλάδα.

34.3. Ο εξοπλισμός που εισάγεται από τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης από τον Παραχωρησιούχο, τον Κατασκευαστή και τους εργολάβους με τους οποίους αυτοί συμβάλλονται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Εργου, δεν υπόκειται σε δασμούς, τέλη και βάρη, εφόσον αυτός ο εξοπλισμός επανεξάγεται ή επιστρέφεται στη χώρα προέλευσης, όταν πλέον δεν θα απαιτείται η χρήση του για την κατασκευή ή συντήρηση του Εργου.

34.4. Με βάση την κείμενη νομοθεσία για την επιστροφή του ΦΠΑ, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται επιστροφή πληρωτέου ΦΠΑ επί των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται στον Παραχωρησιούχο, στο βαθμό που αυτός ο ΦΠΑ υπερβαίνει κάθε πληρωτέο ΦΠΑ. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί ΦΠΑ, το έργο και η οποιαδήποτε παράδοση αγαθών, υπηρεσιών και παράλληλων εργασιών που σχετίζονται με το έργο θεωρούνται ως ενιαίο επενδυτικό αγαθό.
Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να αιτήσει επιστροφή οποιαδήποτε στιγμή, στο βαθμό που οποιαδήποτε επιστροφή είναι απαιτητή. Η εν λόγω επιστροφή θα γίνει εντός εξήντα ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης περί επιστροφής. Το Δημόσιο θα καταβάλει, για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ, τόκο καθυστέρησης επί του ποσού του ΦΠΑ που έπρεπε να είχε επιστραφεί την πρώτη ημέρα μετά την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1057005/4547-19/0016/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

34.5. Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες του Παραχωρησιούχου δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επόμενων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό.

34.6. Το Αναθεωρημένο Συνολικό Κόστος του Εργου, μειωμένο κατά του ποσού της Αναθεωρημένης Συμμετοχής και κάθε κόστος και δαπάνη κάθε φύσεως, περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατασκευής, με τα οποία επιβαρύνθηκε ο Παραχωρησιούχος πριν, από και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής, θα αποσβέννυνται, κατ' επιλογή του Παραχωρησιούχου, είτε με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία σταθερή μέθοδο καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α'), με την οποία προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 97 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή. Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων απόσβεσης, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται, με δήλωσή του προς την αρμόδια ΔΟΥ, που κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο απόσβεσης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν.2093/1992, οποτεδήποτε πριν την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Μετρό.
Η απόσβεση που προβλέπεται στην παρούσα διάταξη αναφέρεται σε φορολογική απόσβεση για τη μείωση των φορολογητέων αποτελεσμάτων.

34.7. Οποιαδήποτε δαπάνη που έχει επιβαρύνει τον Παραχωρησιούχο μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, αποσβέννυται είτε στη χρήση εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε, είτε με τη σταθερή μέθοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

34.8. Η Συμμετοχή και η επιδότηση επί του εισιτηρίου θα αποτελέσουν ειδικά αποθεματικά, τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τέλη χαρτοσήμου κατά το χρόνο σχηματισμού τους. Η Αναθεωρημένη Συμμετοχή υπόκειται σε ετήσια απόσβεση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 34.6, μαζί με την απόσβεση του Αναθεωρημένου Συνολικού Κόστους Εργου. Η παραπάνω απόσβεση της Συμμετοχής θα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Το ποσό του Ειδικού Αποθεματικού που θα σχηματισθεί από την επιδότηση επί του εισιτηρίου και το οποίο θα διανεμηθεί στους μετόχους θα φορολογηθεί κατά το χρόνο διανομής του με βάση τις κείμενες διατάξεις.

34.9. Τα έσοδα που εισπράττονται από τον Παραχωρησιούχο για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με τις ρυθμίσεις καταμερισμού εσόδων, που προβλέπονται στην παρούσα, δεν θα θεωρούνται έσοδα του Παραχωρησιούχου για το σκοπό του υπολογισμού του εταιρικού φόρου επί των καθαρών κερδών.

34.10. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2682/1999 θα έχουν εφαρμογή και για αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εξαγωγικών πιστώσεων μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον αυτά πραγματοποιούν χορηγήσεις πιστώσεων ή/και παροχή εγγυήσεων προς τον Κύριο του Εργου ή/και τον Παραχωρησιούχο και/ή τον Κατασκευαστή για το Εργο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι στη χρηματοδότηση του Εργου μετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.)".

Αρθρο τρίτο
Τελικές διατάξεις

1. ......................................................................
2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του κράτους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης