Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. 64008/5839/3.11.2014 Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 64008/5839/3.11.2014
Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)


Αριθμ. Οικ. 64008/5839

(ΦΕΚ Β' 3102/18-11-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 268)

β. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

γ. του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α' 152).

δ. του π.δ. 119/2013 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 153).

ε. του π.δ. 109/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (ΦΕΚ Α' 176).

στ. της υπ' αριθμ. 2821/2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β' 2893).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθμ. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 3 «Πρόσβαση στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.» τροποποιείται ως εξής:

α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.85 π.δ. (ΦΕΚ 181Δ'), επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150Α'), όπως ισχύει, πληρουμένων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει.»

β. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. απαιτείται πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου - εξόδου, με τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόμενοι πεζοί και να αποφεύγεται η τύφλωση των οδηγών των διερχομένων την οδό οχημάτων. Η είσοδος και η έξοδος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο φέρει πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.»

2. Το άρθρο 4 «Γενική Διάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.» τροποποιείται ως εξής:

α. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνεται καταλλήλως ώστε:
α. Να επιτυγχάνεται η ομαλή και ασφαλής κίνηση όλων των οχημάτων από την είσοδο μέχρι την έξοδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, ήτοι είσοδος στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στάθμευση στην προβλεπόμενη θέση στάθμευσης πριν τον τεχνικό έλεγχο, είσοδος στο κτίριο ελέγχων, έξοδος απ' το κτίριο ελέγχων, στάθμευση στην προβλεπόμενη θέση στάθμευσης μετά τον τεχνικό έλεγχο, έξοδος απ' τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Οπίσθια κίνηση επιτρέπεται μόνο για τους ελιγμούς στάθμευσης, ήτοι για τους ελιγμούς εισόδου των οχημάτων στις προβλεπόμενες (σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου) θέσεις στάθμευσης πριν και μετά τον τεχνικό έλεγχο, καθώς και για τους ελιγμούς εξόδου από τις προαναφερθείσες θέσεις στάθμευσης. Στα καμπύλα τμήματα ολόκληρης της διαδρομής των οχημάτων στο χώρο (συμπεριλαμβανομένων της εισόδου/εξόδου στον/από τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., της εισόδου/εξόδου σε/από θέση στάθμευσης πριν και μετά τον τεχνικό έλεγχο, της εισόδου/εξόδου στο/από το κτίριο ελέγχων κ.ο.κ.) πρέπει να υφίστανται εξωτερική ακτίνα καμπυλότητας και αντίστοιχα πλάτη οδοστρώματος ως εξής:

Ακτίνα καμπυλότητας (εξωτερική) σε μέτρα

Πλάτος οδοστρώματος σε μέτρα

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Βαρέων Οχημάτων

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Ελαφρών Οχημάτων

6,5 - 12,5

Δεν επιτρέπεται

3,0 - 5,5

12,5

7,5 - 8,5

4,5 - 5,5

15,0

6,5 - 7,5

4,0 - 4,5

20,0

5,5 - 6,5

3,5 - 4,0

30,0

4,5 - 5,5

3,0 - 3,5

>30,0

3,0 - 4,5

2,5 - 3,0Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. - ΜΟΤΟ απαιτείται πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας τουλάχιστον 1,5 μ. χωρίς περιορισμό ως προς την ακτίνα καμπυλότητας.

Για τις ενδιάμεσες ακτίνες καμπυλότητας, τα ελάχιστα πλάτη καμπυλότητας προκύπτουν αναλογικά με παρεμβολή από τον παραπάνω πίνακα.

Τμήματα της διαδρομής εισόδου είναι δυνατόν να συμπίπτουν με τμήματα της διαδρομής εξόδου μέχρι βάθους 20μ. από το όριο του γηπέδου. Ο μελετητής αποτυπώνει τόσο στο σχέδιο γενικής διάταξης, όσο και στην κάτοψη του υπόστεγου κτιρίου δοκιμών σχηματικά την πορεία όλων των οχημάτων από την είσοδο μέχρι την έξοδο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ήτοι τα σημεία εισόδου, στάθμευσης, ελιγμών στάθμευσης, εισόδου προς έλεγχο, αναμονής και εξόδου.

β. Να παρεμβάλλεται απαραιτήτως ανάμεσα στα κτίρια της εγκατάστασης και στις επιφάνειες κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και στους χώρους στάθμευσης, δίκτυο πεζοδρομίων, πλάτους τουλάχιστον 1,20μ. και ύψους από 0,12 έως 0,15 μ. κατάλληλα πλακοστρωμένων και διαμορφωμένων, ώστε να διευκολύνεται η αυτόνομη και ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών. Δεν απαιτείται η διαμόρφωση πεζοδρομίων μεταξύ δύο θέσεων στάθμευσης και από τη δεξιά πλευρά μίας θέσης στάθμευσης. Οι απολήξεις των πεζοδρομίων επισημαίνονται με έντονο χρώμα σε αντίθεση με αυτό των παρακειμένων επιφανειών.»

β. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή πορεία όλων των οχημάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη πορείας κ.λπ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών»

3. Το άρθρο 5 «Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές» τροποποιείται ως εξής:

α. Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι χώροι εξυπηρέτησης και αναμονής πολιτών διατάσσονται σε επαφή με το κτίριο/α ελέγχων ή επικοινωνούν με αυτό/α με στεγασμένο διάδρομο ή εντάσσονται μέσα σ' αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από και προς αυτό. Αποτελούνται από το γραφείο διοίκησης, γραφείο υπευθύνων γραμμών, χώρο διαμονής ελεγκτών (τα δύο τελευταία γραφεία μπορούν να αποτελούν ένα γραφείο), χώρο εξυπηρέτησης πελατών, που περιλαμβάνει Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση δελτίων τεχνικού ελέγχου και το χώρο αναμονής πελατών με στοιχειώδες αναψυκτήριο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από μη ευκόλως αναφλέξιμα υλικά και είναι ηχομονωμένες και θερμομονωμένες μεταξύ των χώρων διοίκησης και του χώρου ελέγχων. Επιπλέον υπάρχει πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και κλιματισμός στους χώρους διοίκησης και αναμονής πελατών.»

β. Η παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα αναλογούντα WC, χωριστά για το προσωπικό και χωριστά για τους προσερχόμενους πολίτες. Τα WC των πολιτών τοποθετούνται στο ισόγειο. Όλα τα WC είναι επενδεδυμένα με πλακίδια στο δάπεδο και στους τοίχους μέχρι ύψους τουλάχιστον 2,0μ.. Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται απαραιτήτως χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό και τυχόν χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης.»

4. Μετά το άρθρο 5 προστίθεται νέο άρθρο που αριθμείται ως 5A και έχει ως εξής:

«Άρθρο 5A
Προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων

Οι χώροι των εγκαταστάσεων Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των κατηγοριών οχημάτων, υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α' 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.)» και δη του άρθρου 26 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» αυτού.»

5. Η περίπτωση (η) της παρ. 2 του άρθρου 7 «Άδεια Ίδρυσης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της αριθμ. 7265/957/14.2.2011 (ΦΕΚ Β' 247) απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίμακα 1:200 ή 1:100. Στο σχέδιο σημειώνονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή ή το όριο του γηπέδου κατά περίπτωση, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., οι χώροι αναμονής και στάθμευσης (πριν και μετά τον έλεγχο) των ελεγχόμενων οχημάτων και των οχημάτων του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) των οχημάτων, ο τρόπος πρόσβασης στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (κυκλοφοριακή σύνδεση ή οι διάφορες διατάξεις «εισόδου - εξόδου»), η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους - εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όσο και μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές - προειδοποιητικές, τυχόν ηχητική σήμανση και όποια άλλου είδους σήμανση απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού και των οδηγών.»

6. Το άρθρο 9 «Αναγκαίο Προσωπικό» όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 της αριθμ. 9860/1132/3.5.2012 (ΦΕΚ Β' 1469) απόφασης, τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α. Η περίπτωση γ' της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Τυπικά προσόντα:
i) Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου- ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού-μηχανολόγου, μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, χημικού, μέλη Τ.Ε.Ε. ή άλλης ισότιμης σχολής ή
ii) Πτυχιούχος τεχνολογικής εκπαίδευσης των τμημάτων: μηχανολογίας, μηχανικών οχημάτων, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, ναυπηγών μηχανικών, μηχανικών τεχνολογιών αντιρρύπανσης, μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας, μηχανικής βιοσυστημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής ή
iii) Απόφοιτος Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης σχολής»

β. Η περίπτωση γ' της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Τυπικά προσόντα:
i) Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού-μηχανολόγου, μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, χημικού, μέλη Τ.Ε.Ε. ή άλλης ισότιμης σχολής ή
ii) Πτυχιούχος τεχνολογικής εκπαίδευσης των τμημάτων: μηχανολογίας, μηχανικών οχημάτων, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, ναυπηγών μηχανικών, μηχανικών τεχνολογιών αντιρρύπανσης, μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας, μηχανικής βιοσυστημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής ή
iii) Απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης σχολής ή
iv) Απόφοιτος Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ειδικότητας «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» του τομέα Οχημάτων ή «Τεχνικός Οχημάτων» του τομέα Μηχανολογίας ή «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτικού Μηχανικών ή «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα Μηχανικών ή άλλης ισότιμης σχολής ή
ν) Απόφοιτος Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας «Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή άλλης ισότιμης σχολής ή
vi) Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» του μηχανολογικού τομέα ή «Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου» του ηλεκτρολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής ή
vii) Απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» ή «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών» της ομάδας μηχανολογίας ή «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων» της ομάδας ηλεκτρολογίας ή άλλης ισότιμης σχολής».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 3 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης