Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1136/23.6.1999 Τέλη χαρτοσήμου των αμοιβών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταβάλλονται από Νομικά Πρόσωπα των οποίων η απαλλαγή από τα τέλη αυτά έχει καταργηθεί


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1136/23.6.1999
Τέλη χαρτοσήμου των αμοιβών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταβάλλονται από Νομικά Πρόσωπα των οποίων η απαλλαγή από τα τέλη αυτά έχει καταργηθεί


Αθήνα 23 Ιουνίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1061449/279/Δ.Τ.& Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ -
TMHMA A'
ΠΟΛ.: 1136

ΘΕΜΑ: Τέλη χαρτοσήμου των αμοιβών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα των οποίων η απαλλαγή από τα τέλη αυτά έχει καταργηθεί.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1027931/331/Δ.Τ.&Ε.Φ./ εγκυκλίου μας και ύστερα από ερωτήματα σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 18Α του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου οι μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαλλήλων και εργατών των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Εκκλησιαστικών ή άλλων Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων, γενικά, που έχουν προσληφθεί από τα ανωτέρω πρόσωπα, με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου).
Το τέλος χαρτοσήμου επί των μισθών και ημερομισθίων βαρύνει εξ ημισείας τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2053/1953. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, καταβάλλεται μόνο το βαρύνον τον εργαζόμενο ποσοστό.

2. Οι πρόσθετες αποδοχές που καταβάλλονται από Δήμους, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, Σωματεία, Ανώνυμες Εταιρίες, Συνεταιρισμούς κ.λπ. προς οιονδήποτε για υπερωρίες, εφημερίες, συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ. υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 15ε' του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου. Το βάρος δαπάνης του τέλους επί των πρόσθετων αποδοχών (υπερωρίες, εφημερίες, συμμετοχής σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ.) είναι θέμα συμφωνίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία βαρύνει τον οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 425 του Αστικού Κώδικα. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου, η δαπάνη του τέλους αυτού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργαζόμενο.

3. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του Ν.2459/1997 καταργήθηκαν από 1.4.1997 ορισμένες απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου. Μεταξύ των απαλλαγών που καταργήθηκαν περιλαμβάνεται και η υποκειμενική απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου που είχε χορηγηθεί υπέρ ορισμένων προσώπων (Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ν.2592/1955, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΤΕΙ, Αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.λπ.).

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι μισθοί και τα ημερομίσθια που καταβάλλονται σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από πρόσωπα των οποίων καταργήθηκε η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2549/1997 και για τους οποίους μισθούς και ημερομίσθια, πριν από την κατάργηση της απαλλαγής (1.1.1997), καταβαλλόταν μόνο το βαρύνον τον εργαζόμενο μισό του τέλους χαρτοσήμου (0,6% μαζί με την εισφορά ΟΓΑ), υπάγονται, μετά την κατάργηση της απαλλαγής, σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), το οποίο βαρύνει εξ ημισείας εργαζόμενο και εργοδότη. Το βάρος του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου στις πρόσθετες αποδοχές (εφημερίες, υπερωρίες, συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ.), το ποσοστό του οποίου ανέρχεται μαζί με την εισφορά ΟΓΑ σε 1,2%, μετά την κατάργηση της υποκειμενικής απαλλαγής από τέλη χαρτοσήμου των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν.2459/1997, είναι θέμα συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, το τέλος χαρτοσήμου βαρύνει τον εργοδότη σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 425 του Αστικού Κώδικα.

5. Τονίζεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στις αποδοχές, τακτικές, πρόσθετες κ.λπ., που καταβάλλονται από οποιονδήποτε εργοδότη που δεν απαλλάσσεται υποκειμενικά από τέλη χαρτοσήμου.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι και μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.2592/1998, σύμφωνα με τις οποίες η μισθοδοσία του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ.2592/1953, των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλεται με μισθοδοτικές καταστάσεις μέσω των οικείων ΔΟΥ, δεν μεταβλήθηκε η φορολογική μεταχείριση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αμοιβών των ανωτέρω προσώπων και τούτο διότι με το νόμο αυτό άλλαξε απλώς ο τρόπος πληρωμής των μισθών των προσώπων αυτών και δεν άλλαξε ο εργοδότης, ο οποίος εξακολουθεί να είναι το Νομικό Πρόσωπα και όχι το Δημόσιο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης