ΠΟΛ.1131/1.6.1999

Μη ισχύς της υπ αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β/18.11.1991) ΑΥΟ "Ανάθεση θεώρησης Δελτίων Αποστολής αγροτών σε άλλο Προϊστάμενο ΔΟΥ"

1 Ιούν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1051293/338/0015B'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1131

ΘΕΜΑ: Μη ισχύς της Α.Υ.Ο. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951ΒΆ/18.11.1991) “Ανάθεση θεώρησης δελτίων αποστολής αγροτών σε άλλο προϊστάμενο ΔΟΥ”

Με αφορμή το υπ' αριθ. 2508/R4995/1999 έγγραφο της ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την υπ' αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β'/18.11.1991) ΑΥΟ, με την οποία ανατέθηκε στη ΔΟΥ αυτή και στη ΔΟΥ Λαγκαδά η θεώρηση, από 1.11.1991, Δελτίων Αποστολής αγροτών που διέμεναν στους Δήμους και στις Κοινότητες που αναφέρονται στην υπόψη απόφαση, αρμοδιότητας της Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) και ειδικότερα του άρθρου 39 "Μεταβατικές διατάξεις", έπαψαν να έχουν ισχύ από 1.7.1992 αποφάσεις που δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 12 του άρθρου αυτού, μεταξύ των οποίων και η υπ' αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β'/18.11.1991) ΑΥΟ.

2. Συμπερασματικά, μετά από τα προαναφερόμενα, από 1.7.1992 οι αγρότες που διέμεναν στους Δήμους και τις Κοινότητες που αναφέρονται στην παρ. 1, περ. α' και β' της ως άνω απόφασης, έπρεπε να θεωρούν τα Δελτία Αποστολής στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ και όχι στις ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά.

3. Ανεξάρτητα, όμως, από τα προαναφερόμενα, γίνεται δεκτό ότι Δελτία Αποστολής αγροτών που θεωρήθηκαν μετά την 1.7.1992, εκ παραδρομής, κατ' εφαρμογή της μη ισχύουσας ως άνω απόφασης, από τη ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου και τη ΔΟΥ Λαγκαδά, θεωρούνται ως νομίμως θεωρηθέντα και μπορεί να συνεχισθεί η έκδοση αυτών, μέχρι εξαντλήσεώς τους.


Taxheaven.gr